הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


םיהולאו עבטה לע ,ך"נתו היגולואיכרא לע

:לאוש רוגיא

:וילע וביגתש ןיינועמ ינאו הרותה תותימא לע ןעוטש רמאמ ןלהל

תונשל םיינרדומ ארקמ ירקוח לע ופכ םינורחאה םירושעב תויגולואיכראה תוילגתה"
תא שיחכהל םינכומ ולא םירקוח ויה טעמכ תמדוקה האמה יהלשב .ך"נתל םתשיג תא ןיטולחל
רחאל םיגילפמ םייוניש וללוח ולא תוילגת .ך"נתב רפוסמש המ לכ לש ירוטסיהה סיסבה
תורוסמה לש ירוטסיהה םקויד תא םיחיכומו םיתמאמ ,םיקוקחו םיבותכ ,דאמ םיבר םינותנש
ןיאש ןייצל הבוח .הפ לעבש הרותב וניתובר ידי לע ורסמנש הלא תאו ,ך"נתב תובותכה
וכנוח לארשי תיב וניחאמ םיברש ןויכ ונרעצל לבא ,רושיא לכל הקוקז תידוהיה תרוסמה
,תויגולואיכרא תודבוע םג םהינפב גיצהל רבדה ןוכנ ,לארשי תרוסממ תוקחורמה תורגסמב
םילכה םתואב תמאה קוזיחל שמתשהל שי םיתיעלש ,ל"צז שריה לאפר ברה בתכש ומכו
יעצמאכ היגולואיכראה ייוליגב תוארל שי .תמאה תא שיחכהל םיצורה ולא םישמתשמש
םיעודיה םירבד םינקפסה בלמ ףא איצוהל הנומאל ףסונ קוזיחל ונידיל הרסמ החגשההש
.רבכשמ

תעה לש תויגולואיכראה תוילגתה לע םתעד םיווחמה עדמ ישנא לש םיטוטיצ ןלהל גיצנ
וב םיאור םה .ארקמל םירקוחה תשיג תא ןיטולחל וניש תושדחה תוילגתה ..." :הנורחאה
איצמהל וא רבחל לוכי היה אל ךרוע וא רפוס םוש ... .הנושאר הגרדממ ירוטסיה רוקמ התע
תרחואמה תינענכה י"א ,ינורהא ןנחוי ר"ד) .תושחרתה רחאל םינש תואמ הלא םירופיס
:תודבוע יתש תולוע ינורהא ר"ד לש וירבדמ .(5-2 םידומע .תילארשיה תולחנתהה תפוקתבו
הפוקתל םיאתמו ,קיודמ הרותב בותכש המ לכ יכ ,ררבתמ יגולואיכראה רקחמה יפ לע (א)
.הנש 3300 -מ הלעמל ינפל :תנעוט תודהיה תרוסמש הפוקתב הבתכנ הרותהש (ב) .תרבודמה
.תויגולואיכראה תוילגתה בקע ץחמ תכמ הגפסש ארקמה תרוקיב לע בתכ "ילא הז" רפסב

ישארמ היהש) ןזואהליו לשמל ,םייודבה בזכה ירבדב םישנא וקבד המכ דע ןימאהל השק
תפוקתבש ,תירקיע החנה חינה (םימותו םירואב לבקתנ ורפסו ארקמה ירקבמ לש הלוכסאה
תוחכוה לש םימילש םילית התליג היגולואיכראה .בתכה תמכח ןיידע העדונ אל ,השמ
םידמלמ ,"הלבא" הנורחאלו רושאו ,לבב ,הונינ ,יזונ ,יראמרוא יאצממ .רבד לש וכופיהל
.(215 דומע ילא הז) "...הביתכה תכאלמ תא םדא ינב ועדי הנש םיפלא תעברא רבכ הזש
לש רתויב םילודגה םיגולואיכראה דחא בשחנש טיירבלוא לוסקופ םיליו לש וירבד םה ולאו
התנומתב תורחאה תוימואלה תורוסמה לכ לע הלוע תימואלה תירבעה תרוסמה" :ונרוזא
- אמורבו ןויב ,היקינפבו רושאב ,לבב ,םירצמב .םייתחפשמו "םייטבש תודוסי" לע הרורבה
הנומת לע לארשי ינב ורמש ,הלא םירחא םימעל דוגינב ,המוד העפות התוא אוושל שפחת
.םינוציק םייונישו תוכבוסמ תוריגה ,תוטישפ ,תולחתה לש ליגרה רדגמ אצוי ןפואב הריהב
רפס לש תובאה תרוסמ לא סחייתהל ארקמה תפוקת לש םינוירוטסיהה וגהנ ןורחאה ןמזה דע
תוילגתה הנהו ,תגלופמה הכולמה ימיב םילארשי םירפוס לש תויתוכאלמ תוריצי לאכ תישארב
םירקוחה ןיבמ םישקיע המכל ץוחמ .תילכתב הז סחי וניש ןורחאה רודה לש תויגולואיכראה
תודבוע לש ריהמה יובירה ןמ ,םשרתה אלש ,דחא ןוירוטסיה ףא השעמל ןיא םיקיתווה
ןתמו םירצמ תאיצי :רפסה ךותמ) .תובאה תרוסמ לש תידוסיה תירוטסיהה תונמאנב תוכמותה
.(166 דומע הרות

אל םויה דעו ,תיארקמ היגולואיכראב יתקסע הברה םימי" :בתוכ קילג ןוסלנ רוספורפ
רבד תוארל יל ןמדזנ אלו ,המודק ריע יתפשח אל ,ץפח םוש המדאה הבעממ יתאצוה
ןדריה רבע ,קילג ןוסלנ) "...ארקמה ירבדל לוכיבכ הריתס וב היהיש ,והשלכ יגולואיכרא
דמע ,ך"נתב ללוגש יפכ םידוהיה רופיס" :ורפסב בתוכ טנרוד ליו .(14 דומע יחרזמה
,תוריפחו םיטנמונומ תודועתמ םירושיא הפיסומ הנש לכ .היגולואיכראהו תרוקיבה ןחבמב
"...ך"נתה חוויד תא לבקל ונילע

First mistake

:רוגיאל בישמ דהוא

יפיטמל דוגינב .ונלש תווצה ירבח ןיבמ דחא ףא לש תוחמתהה םוחת הנניא היגולואיכראה
אשונב העד עיבהל אל םילדתשמ ונחנא ,עדמה ימוחת לכב םיחמומ םמצע גיצהל םיסנמש ,תדה
םיחמומה ןיב בקונו ינורקע חוכיו םייקש ,עודי םג ונל עודי .ונל עודי ונניאש
,תוחפ אל םידבוכמ םירוספורפ שי ןאכ תאבהש העדה לומלו ,הז אשונב היגולואיכראל
ארקמה ירופיס תפוקת :הבושח הדוקנ דוע תמייק .םלועמ םירבד ויה אל = ם"דהל םינעוטש
יבגל וא הפוקת וזיא לע הלאשה .לארשי ץרא לש היגולואיכראלו הירוטסיהל הליבקמ הנניא
.ךשמהב זעוב לש ותבושת םג האר - תועד יקוליח םימייק םירופיס וליא


Hebrew Cosmology
"תירבע היגולומסוק"
ך"נתב םינוש תומוקמב בותכה יפ לע טוטרש
עיקרה לעמ םימה תא הקיזחמש הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
םיחתפנ םיימש ירעששכ קר ץראה לע לופיל םילוכי םימה

לארשי ינב תעגה דעו "תישארב" הנושארה הלימב םתליחתש ארקמה ירופיסש ,קפס יל ןיא
דעו הז עגרמש דועב ,יגולואיכרא וא ירוטסיה סיסב הל ןיאש הדגא םה לארשי ץרא תברקל
,םינפ לכ לע .תועדה תוקולח ולא לכ לעו ,םיאצממ רסוח שיו םיאצממ שי יאמורה שוביכה
תונעטל הבושת תתל תונוכנו ןמז והשימל היהי ילואו ,םהמ םידחאל תונפל הסני שפוח רתא
.ןאכ תטטיצש

.דהוא

חלש אוהו ,ביבא-לת תטיסרבינואב היגולואיכראל הקלחמהמ ןייטשלקניפ 'פורפל ונינפ .ב.נ
.ןאכ - רמאמה .הז אשונב הבושתכ רמאמ

First mistake

:רוגיאל בישמ זעוב

.רוגיא םולש

:תודוקנ המכ

בתכ היה אלש הנעט שי אלא ,הרותה תביתכל סחוימה ןמזב בתכ היה אלש הנעט ןיא .1
ומויק .ירושא בתכל ץעד בתכמו הרזחו תימראל תירבעמ םוגרתה םע דחי הז .רבדמב לארשיל
.סוריפפ םהל היה אל טושפ :רבדמב בתכ לש ומויק לע דיעמ וניא ןיסבו םירצמב בתכ לש
.ןאכ - הרותב בתכו ןכות ייוניש לע ,תמא תעד לש 9 סרטנוק האר הרותב םייונישהו בתכה לע דוע

.תמא ך"נתב בותכה לכש הנעטב םיקבד רשא (תטטיצש הלא) םירקוח המכ םנמא שי .2
תורוקמ ומכ ןמיהמ ךא ,בושח ירוטסיה רוקמ ך"נתב םיאור םירקוחה בור ,םתמועל
וקלח ,הדגא וקלח ,תמא וקלח :םיעוריאה ירחא םינש תואמ ובתכנש ,םירחא םיירוטסיה
."םע תודגא ... םה תובאה ישעמ"ב האר ךכ לע דוע .הירוטסיה לש בותכיש וקלחו תמאה לש יופיי


מעשי האבות הם ... אגדות עם

.ךליאו ץראה שוביכ תפוקתל קר םיסחייתמ ך"נתה תודעב םינימאמש םיגולואיכרא םג .3
,םידירש םיריאשמ םניאש וא ך"נתב םיטרפה בור ,ולא םירופיס תכרעמ ךותב םג ,ךכמ רתוי
ורבע לארשי ינבש חיכומה דירש םוש ןיא ,אמגודל .רקחמב םישושיא םוש םהל ואצמנ אלש וא
הפוקתב םירצמ לש ךשוחה תכמ תא אלו ,םוד ןועבגב שמש חיכומה דירש םוש ןיא .םיב הברחב
םוש ןיאש קר אל (ירמגל רחא ןמזב הרק רשא ינקלוו עוריא לע םירבדמ ןכ םא אלא) איהה
םוי לע רופיס םיששאמ רשא םירחא םימעמ תורוסמו םירופיס ןיא םג ,הזכ יגולואיכרא דירש
דירש םוש ןיא .תובר תועש ךשמ המדקתה אלו רתוי בר ןמז םימשב התהש שמשה ובש
רופיס יותיע תא םירתוס דאמ םיבר םייגולואיכרא םיאצממ .לובמה רופיסל יגולואיכרא
.האירבה

.רוקמ לאכ וילא םיסחייתמ אל םג ןכלו ,ך"נתב עדימ םוש ןיא - רתוי םודקש המ לכ .4
.םיפלא תורשע ינפל אל םגו םינש יפלא ינפל םינפ םושב הליחתה אל תישונאה הירוטסיהה
התא שפוח רתאמ .ליכשהלו ,ךורב ןיעמ ץוביקב הירוטסיה-הרפל ןואיזומב רקבל ןמזומ התא
ראשו "םדאה תולגלוגב המודקה - 444" ללוכ ,היצולובא לע םירמאמה תא אורקל ןמזומ
.(היצולובאב םיקסוע םבור) עדמ לע קרפב םירמאמה

,בוט לכ

,לט-ןבול זעוב
שפוח רתא תווצ

First mistake

:רחא אשונב לאושו רזוח רוגיא

ןתינ ןכלו ,םיילקיזיפ םיפוג לש תוגהנתה רואית רשאמ רתוי אל םצעב םה עבטה יקוח
הביסה המ - תורחא םילימב וא ,וז הרוצב גהנתמ והשלכ ילקיזיפ ףוג המל הלאשה תא לואשל
םרב) םיהולאה גשומב שומיש י"ע וז הלאשל הבושת אוצמל היה ןתינ .םיילקיזיפה םיקוחל
לוכב .לסאר לש ורמאמב אורקל ןתינש יפכ) היעבה תא קיחרמ קר רבד לש ופוסב הז גשומ
.הלאשל "תיטסיאתא הבושת" שי םאה ההות ינאו ,הרותפ אל תראשנ הלאשה הרקמ

שארמ הדותב

רוגיא

First mistake

רוגיאל הבישמ הריש

,רתאה תווצמ הריש ןאכ ,רוגיא םולש

הברה םיללוכ עבטה יקוח .םיילקיזיפ םיפוג לש רואית םניא עבטה יקוח :ןוקית לכ םדוק
,םיימרת ,םיילקיזיפ ,םיימיכ (תודוסי ,םירמוח ,םיפוג ,םיטנמלא) םיביכרמ - ךכל רבעמ
,םייטנגמ ,םייביטקאוידר ,םיימרת ,םיימיכ ,םיילקיזיפ תויגרנאו תוחוכ ,םייטפוא
"תצק" הז .םהב האיקב ינניא ינאש תוחוכו םיפוגו תויגרנא דועו - םיימסוק ,םייראלוס
.ךתלאשב תגצהש ינטשפה רואיתהמ ךבוסמ רתוי

ןימ םתס הזיא ונניא עבטה .עבטה תא םיביכרמ ,םירחאו ,וללה םיפוגהו תוחוכה לכ :תינש
תיפולח הלימ שפחל עודמ .וכותב םייוצמה תוחוכ ידיב ומצע תא ליעפמש ףוג אלא ,"ףוג"
רותפת (ךתשקבל ,"םיהולא") תרחא הלימב שומישש ,רובס התא םאה ?ךל ןתיי הז המ ?"עבט"ל
םדוק ?הנתשה המ ?הרק המ ?המ זא ,ונ ."החו'ג" עבטל ארקנו ,עגרל ,אוב ?ךלש המלידה תא
ךכ י"ע תישענ םאה .וב הרוקש המל יארחא החו'ג תעכו ,וב הרוקש המל יארחא היה עבטה
?עבטה תא ליעפמ המ ןיבמ תעכ התא םאה ?ליכשמ רתוי

?ןווכתמ תא וירמאממ הזיאל .הז אשונב לסאר לש רמאמ יתארק אל :תישילש

הבש ,הבישח ךרד אוה םזיאיתאה ?עבטה תלעפהל תיטסיאיתא הבושת ןיינע המ :תיעיבר
עובשב לפנ ,תועטב דלונ ,םולח ראשנו היה ,ארבנ אלו היה אל .םייק ונניא "םיהולא"
הז ונל ראשנש המ .הצרתש המב רחב - חצנל ויניע תא םצע ,רזח אלו ךלה ,הריפסל ישילשה
.החו'ג םשב עבטה יקוחל הביסה תא תונכל ךתא םיכסנ םומיסקמ .וכותב ונחנאו ,עבטה
ויביכרמ ,ויתונוכת ,ובכרה תא ריכהלו ,(החו'ג תא) ותוא אוצמל היהי אבה בלשה
יחש ,ביילדנמ םשב יסור ןעדמ םעפ היה .'וכו 'וכו םייטגרנאה ,םיימיכה ,םיילקיזיפה
המיהדמ הלבט ךמס לע .םירכומ ויה אל ןיידע עבטבש םיימיכה תודוסיה תיברמש הפוקתב
רפסמ המ ,םירסחה תודוסיה םהמ שיקה אוה ,םירכומ ויה ןכש תודוסיה סיסב לעו ,הנבש
.תוילקיסיפהו תוימיכה םהיתונוכת םהמו ,ימוטאה םלקשמ המ ,םהלש םוטאבש םינורטקלאה
ביילדנמ קייד המכ דע ,חכוויהל םינעדמה ומהדנ ,תודוסיה לכ ולגתנשמ ,םינש רובעכ
:ךל תרמוא םויה ינא םג ךכ ותעשב ביילדנמכש םושמ ?תאז לכ ךל יתרפיס המל .ותיזחתב
.ומצע עבטה רשאמ רתוי אלו תוחפ אל אוהש ררבתי ,החו'ג הלגתישכ ,רוגיא

שפוחב תוארתהלו בוט לכ
שפוח רתא תווצמ הריש

First mistake

:רוגיאל בישמ זעוב

.רוגיא םולש

הביסה רחא תוקחתהל הסנמ םדא םא .בושח ןויע הז הביסה ירחא תוקחתהל הסנמ םדא רשאכ
אלל ןיידע ,תינבמ הניחבמ קר םייתניב) תויורשפא המכ שי זא ףוסניא דע ךכו הביסל
:(ךשמהב אובת הפדעהה .הפדעה וא טופיש

ןכו .ד ?ג -ל רבסהה המו .ג ?ב -ל רבסהה המו .ב ?א -ל רבסהה המ :תיפוסניא תרשרש
.ףוסניא דע האלה

.א= ?ג -ל רבסהה המו .ג = ?ב -ל רבסהה המו .ב = ?א -ל רבסהה המ :לגעמ
.חרי = ?רהס הז המ .רהס = ?הנבל הז המ .הנבל = ?חרי הז המ :אמגוד

ןושארה רבדל רוזחל בייח אל לגעמה ןכ ומכ .ךרואב תויהל בייח וניא ןבומכ לגעמה
ה-ד-ג-ב-א איה רבסהה תרשרש = "6 הרפסה לש הנבמ" הנכמ ינאש המ רצוויהל לוכי .תרשרשב
...ג-ה-ד-ג-ה-ד-ג הלילח רזוחו ,ג בושו

?ג- ל רבסהה המו .ג = ?ב-ל רבסהה המו .ב = ?א-ל רבסהה המ :הריצע תדוקנ
םיכסמ ךניא םא .החישל תמדקומ החנהכ ,המויסקאכ ,תינושאר המכסומכ ג תא םיחינמ ונחנא
אל םא הקיטמתמ תושעל רשפא יא ,לשמל ,ךכ .יחכונה ןוידב קלח תחקל לוכי ךניא ,ג -ל
דוסי-תוחנה שיש ומכ .תרחא תיטמויסכא תכרעמ וא ,לקנרפו ולמרצ לש תוחנהה תא םילבקמ
הקיטמתמב .םירחא םיגשומ ךמס לע םירדגומ םניא רשא םיגשומ - םיינושאר םיגשומ םג שי
."(set) הצובק" גשומה הזו ,הזכ דחא גשומ תוחפל שי

לכ יכ ,ןובשחב האב הניא תיפוסניא תרשרש :ליעלד םינבמה תא ןחבנו ךתלאשל רוזחנ וישכע
הרתונ. עדימ ףיסומ שממ אל אוה יכ ,תיגול הניחבמ יוקלל בשחנ לגעמ .יפוס אוה ןויד
תובושת הזל שי .רוחבל יאדכ הריצע תדוקנ וזיא הלאשה תלאשנ התע .הריצעה תדוקנ קר ונל
:הלאה םילוקישהמ המכ ץמאל הטונ ינא .םילוקיש אלא תובושת שממ ןניא ןבורש ,תובר

.ישגר לוקיש הזש ןבומכ .קפס הב ליטהל השק רשא הריצע תדוקנ לבק :תואדוו

הבושתה תא תולאשהמ ןטק קלח לע קר הנוע רשא הריצע תדוקנ לבק :הריצע תודוקנ טועימ
.הנממ תואלמ תובושת תולבקמ תולאשה ראש רשאו ,"הז הככ"

ינא .הקדצה תורסח תובושת הברהל היינפה תווהמש ,תורימאב הזה ןורקיעה תא ףוקעל ןיא
לכ איבמ הז יכ ,"קדוצ דימת ילש אבאש איה ילש הלחתהה תדוקנ" גוסהמ תועיבקל ןווכתמ
הינפה לכ וא ,"ןוכנ ך"נתב בותכש המ" אלו "קדוצ דימת יברה" אל םג ךכ .אבאה לא הלאש
בותכ רוקמל וא (היציאוטניא ,סאניס ,לקרוא ,יבר ,אבא) תובושת ןתונה םזינכמל תרחא
...(סויצופנוק יבתכ ,וטסירא יבתכ,ך"נת) תובושתל

לש היעטהב הקול תמייוסמ עבט תעפותל הביסכ םיהולאה חנומב שומישה - הנותחתה הרושב
קוח ומכ ,תויסיסבה עבטה תועפות תאש הארנ ."רתוי לפרועמה ידי לע לפרועמה רבסה"
שי עבטה יקוח ראש תאו ,עבטה תוגהנתה ןפוא לש רואיתכ לבקל שי ,תילאמירטסקאה הלועפה
.יטמתמ ןפואב הלאמ רוזגל

,בוט לכ

לט-ןבול זעוב
שפוח רתא תווצ
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא