םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


?הרותב הנושארה תועטה יהמ
(...תישילשהו ,הינשה םגו)

...םכתא עיתרה אל הז ךא ,הטושפ אל הלאש (.א.י לש ותובידאב) ןאכ ונגצה םעפה
ואר) ירוג לש ותבושת תא םעפה ונרחב ,ונלביקש תונונשה תובושתה תורשע ןיבמ
."הבושתב רזוח םע תוחיש" תונרג השמ לש ורפסב הכוז אוהו ,(המודאה תרגסמב
.(תולוחכה תורגסמב םהיתובושתו) ביניו םולשבא וכז שפוח תצלוחב
םושמ סרפב הכוז וניא (!בוש) רשא ,'גירבמייקמ ירוא לש ותבושת תא םג ונבהא
...ל"וחל תוליבח םיחלוש ונניאש

.תובושתל המידק זא
,תוריתסו תויועט המכו המכ לע עיבצמה ,(הלאשה רבחמ) .א.י לש ותבושת תישאר
ןד ידיב הרבוח רשא ,שפוח תווצ תבושת - ףוסבלו ,םכיתובושתמ רחבמ הירחא
תא וא הלאשה תא םיריכמ םה םא ןיב ,םהיתוחפשמ ינבו שפוח תווצ ירבח ,בגא)
.(םיסרפה תלרגהב םיפתתשמ םניא ,ואל םא ןיבו הל הבושתה

:הנטק תרוכזת דועו
?תירוקמ הלאש םכל שי
?השדח הלאש עיצהל םיצור
.ןאכ וצחל
הרותב הנושארה תועטה יהמ
(...דועו תישילשהו הינשהו)

.א.י תאמ

תורמל םינימאמה ידי לע הפורצ תמאכ םיבשחנה הדגא ירופיס לע תססובמ הרותה
ידכ הרותב תוימינפ תוריתסו תויועט אוצמל ןכל ןיינעמ .םתונוכנל החכוה לכ רדעה
:קוחר שפחל ךרוצ ןיא ךכ םשל .םדא ינב ידי לע התביתכ תדבוע תא חיכוהל

."תישארב" הנושארה הלימב רבכ היוצמ הנושארה תועטה
הלוכי הנניא תישארה ןכלו ץראהו םימשה תאירב ינפל םייק היה םיהולא ןעטנה יפל
היעטהל ןויסינ רתוי ןאכ שי השעמל .םהינפל אוהשמ היה יכ ץראו םיימש תויהל
.הנושארה היומסה תיתדה הפטהה תא ןאכ שיו תירקמ תועטמ
םיהולא לש ידימתה ומויקב ןימאהל שקבתמ ארוקהש הנה הרותה תחיתפ תועמשמ
בושח ךא יובח יגול לשכ ךכב שי ,םלוא .םלועה םויק תלחתה תא ריבסהל ידכ
.הלחתה לש רבסה ךרוצל הלחתה יא תחנה לש יסיסבו
אשונמ תומלעתה ךכל יא ,ץראהו םימשהמ הברהב ךבוסמו בכרומ םיהולא ,ףסונב
השק היעבב םלועה תאירב לש תיסחי הנטק היעב תרמה הווהמ םיהולאה תאירב
ונה תדו עדמ ןיב םיזכרמה םילדבהה דחא ,השעמל .םיהולאה תאירב לש הברהב
תקפסמ תדהש דועב הבושתה םע הלדגה עדימ תומכ םע תובושת ןתונ עדמהש
.הבושתה ינפל םייקהמ עדימ תוחפ םע ךא תוטושפ תובושת
.םיהולא ?תדה יפל ,םלועה תא ארב ימ
!המואמ ?ותאירבו םיהולא לע םיעדוי ונחנא המ

.םימשה תא ארב םיהולאש הנעטב ,א קוספ תישארב רפסב היוצמ הינשה תועטה
תמייק תאז יכ המואמ אורבל תלוכי ןיאו המואמ וניהש קיר םיווהמ םימשה עודיכ
םעבצ בקע םצע םניה םימשהש הרותה בתוכ תבשחממ תעבונ תאז תועט .אליממ
הריפסומטאה ריוואב עגופה שמשה רואמ םיעבונ םימשה יעבצ ,םלוא .לוחכה
.םידמימ רידא קיר םניה (וארבנ אל ןיידעש) םיבכוכה אלל םימשהו

."רוא יהיו" םיהולא תלימב ארבנ רואהש הנעטב ,ג קוספב הניה תישילשה תועטה
הארבנ אל ןיידעש שמשה ןוגכ רוא רוקמ בייחמ ךשמתמה ומויקו םצע ונניא רוא
תמיעפ רתויה לכל הווהמ רצי םיהולאש רואה ,עובק רוא רוקמ אלל .ןושארה םויב
עדומ היה אלו הקיסיפ עדי אל הרותה בתוכ ,םלוא .הינש לש רירבשב תמלענה רוא
.ורוצייל שמשה תאירב תא בייחמ ךשמתמה ומויק רשא ,רואה לש וביטל

."דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו" :'ה קוספב בותכב הניה תיעיברה תועטה
.ג-א האירבה ימיב םימעפ שולש תרזוח תאז תועט
לש ובוביס תפוקתו ובצמ יפל קרו ךא םירדגומ םויו רקוב ,ברע םיגשומה ,עודיכ
,ברע ירה יעיבר םויב קר הארבנ שמשהש ןעטנש ןוויכמ .שמשל סחיב ץראה רודכ
היה אלו הקיסיפ עדי אל הרותה בתוכ ,םלוא .ג-א םימיב ומייקתה אל םויו רקוב
.תאז ותועטל עדומ

.עיקרה לעמ םימ שיש הנעטב ,ז קוספב היוצמ תישימחה תועטה
וניהש עיקרהו החוטש ץראהש ,ורוד ינבכ ,הרותה בתוכ תבשחממ תעבונ תאז תועט
.םיב םימב שגפנ םצע

,האירבל ישילשה םויב ארבנ וינימל חמוצהש הנעטב היוצמ תישישה תועטה
.שמש רוא אלל םייקתהל םילגוסמ םניא םיחמצ ,עודיכ .שמשה תאירב ינפל םוי
ךורא האירבה ימי לש םויש הנעטה לע םיססובמה האירבל םינוש םישורפ ,ךכל יא
.םיפקת םניאו םילפונ ליגר םוימ הברהב

.דחא םויב וארבנ םיבכוכהש הנעטב היוצמ תיעיבשה תועטה
תוסמ תזזה ,תירוא-לע תוריהמב עסמ תבייחמ דחא םויב םיבכוכה תאירב
הרוטרפמט יאנתו םירוחש םירוח תדיבכ םע תודדומתהו תובר תוימונורטסא
םלוא ,וידחי האירבה ישעמ ראש לכ תא ןיטולחל תדמגמ םיבכוכה תאירב .םיינוציק
.ךכל עדומ היה אל הרותה בתוכ
רשע לעמ לדוגב םוקי אורבל תלגוסמה הריבכ הכ תושיילש ,םינימאמ ןיידעש שיו
רודכמ םילודגה םיבכוכ 14 תקזחב רשעל לעמ ליכמה םירטמוליק 23 תקזחב
.םילכוא ונחנא המ תפכא ,ץראה

לש האירבה ירופיס תא לבקל םינכומה ולא לש הנייה רתויב הלודגה תועטה ,םלואו
תורורבה תויועטה ללוכ תוברה תוימינפה תוריתסה תורמלו החכוה םוש אלל ,תדה
גהנ םיהולאש םג הארנ הרותב בותכה רואלש רחאל ,תאז לכ .הלעמל תומושרה
לארשי םעלו ,תעדה ץע ירפ תליכאמ תומיש ורמואב םדאל רקישש םשכ ,רקשל
.תוערפ ראשלו ץיוושואב םיזאגה יאתל התייה הריחבה רשאכ - רחבנ םע וניהש
תא ףוקתלו םתקדצל ןועטל תכשמתמה םתורובב םיזיעמ םייתדה ,תאז לכ רחאלו
.היצולובאה תרות תאו עדמה
:זרא

:תאזכ איה הרותב הנושארה תועטה ןורקיעב
 "חיכוהל דאמ השק לבא ,הזכ רבד ןיא ? רבדמ שחנ םעפ האר והשימ"

ןיבה אל חונ תשרפ תא בתכש ימ ,חוטבש המ - תורורב רתוי תצק ןהש תויועט ןנשי
.תויחב הברה
.הבית תונבל חונמ שקיב םיהולא
.הבוג המא םישולשו בחור המא םישימח ,ךרוא המא תואמ שולש ויה הלש תודימה
.הבוג רטמ 15-ו בחור רטמ 25 ,ךרוא רטמ 150 עמשמ ,רטמ יצח ךרעב הז המא
.תואמטהמ גוזו תורוהטה תויחהמ עבש םשל סינכהל ונממ שקיב םג םיהולא
ובתכי ארקיו רפס תא ירה ?אל המו רוהט המ חנ עדי ךיא :הנושאר הלקת ,ספוא
.ך"נתה לש תוציקס ול ןתנ םיהולא ילוא ,ונ ,בוט ...ךרעב הנש םייפלא דועב

םומיסקמ וא םישנא השימח) תויחב לופיטה לש ילושה טרפהמ עגרל םלעתנ םא
תא וא ,הרבז םע ןעי ןכשל לזאזעל רשפא ךיא ,(תויחה ל-ו-ו-ו-כב םילפטמ הנומש
?רבדמה תניפס םע בטוקה בוד

תא יעצמאה קלחה ,הפשא ליכה ןותחתה קלחה :םיקלח השולשל הקלוח הביתה
"זעול םעמ" רפסמ איה ,בגא ,וזה העיבקה) ותחפשמו חונ תא ןוילעה קלחהו ,תויחה
.(םידרח םיגוח לע לבוקמש
.הבוג רטמ 5-ו רטמ 25 לע 150-ב תויחה לכ תא וסחד ךיא ררבל הסננ וישכע
.2-ב וליפכת ...רטמ 3.5 וכרוא ,וליק 500 לקוש דחא קי
.2 לופכ ,ןוט 7-ל 4 ןיב ולקשמ ,רטמ 3-ל 4 ןיב והבוג ליפ
...'וכו ...2 לופכ ,תובוט תונוט המכו ,רטמ 7-ל 3 ןיב ןינת

2.5 אוה היח לכל היחמה בחרמ ,תויח 1000 קר םש ויהש ןינעה ךרוצל חיננ םא
.חאסכ תטאיד ירחא אל םג ,ליפל ללכב ילאדיא אל ,רטמיטנס 15 לע רטמיטנס
תויחהמ קלחש חינהל ריבס הזמ ץוחו ,תויח לש םיגוס 1000 מ רתוי הברה שיש אלא
.רפסמה תא םיצעמש המ ,וצירשה/וטילמה

:הרותב םיעצומה םיאנתב ודרשי אל תויחהמ קלח
...דועו ,םימ םיבייח םי-יראו הדפרק ,בולכב תויחל תולוכי ןניא רורדה ירופיצ

םהל גישי ןכיהמ ,רשב קר םילכוא םקלח .םיגוסה לכמו תומוצע תויומכ ךירצ :ןוזמ
?ינשב דחא םתוא ליכאה אוה םאה ?רשב

,םילמגה ,םישאובה ,םיריזחה לש חירהמ רתוי לבס חנ םאה :םויסל הלאשו
?םלועה לש ינשה דצהמ ורוגנקה תא איבהל ץמאמהמ רשאמ ,םיפוקהו
:ירוא

.דחוימב תניינעמ הנניא "הרותב הנושארה תועטה יהמ" הלאשה ,יתעדל
,(?שי הרדגה דוע וזיאו) ןוכנ ונניא תיתדבועש והשמ רותב תועט םירידגמ םא
."ץראה תאו םימשה תא םיהולא ארב תישארב" איה הרותב הנושארה תועטה ירה
רשק לכ ןיא םא םג ,םוקיה תא הארבש תיהולא תושי שיש ןימאמש) טסיאד םג
,ראשה ןיב - תועט וזש םיכסי ,עדמב והשמ עדוי אוה םא ,(ך"נתה רבחמ ןיבל הניב
ישילשה תכלה בכוכ ,ץראה רודכ ,המדאה) ץראהש רמוא הזה טפשמהש םושמ
הברה םוקיה ,עודיכו .(םוקיה ראש) םימשה ומכ ןמז ותואב ךרעב הארבנ (שמשהמ
.ץראה רודכמ קיתו רתוי
הנושארבו-שארב איה הרותה ,שפוח רתאב םירקבמה בור רובעש חינמ ינא לבא
,בגא ."קויד"-ו "תועט" לש םיחנומב םיסותימ טופשל ךחוגמ יד יתעדלו ,סותימ
ללוכ) תישארב רפסבש האירבה ירופיס ינש תא בהוא יד אקווד ינא ,םיסותימ רותב
ינא ,בגאו - הז תא הז םירתוסש םיסותימ ינשב חתפנ רפסהש הדבועה םצע תא
םיסותימה ינש לע ולש ריאמ לש ורמאמ תא אורקל שפוח ירקבמ לכל ץילממ דואמ
תועטה יהמ לואשל ,יתניחבמ .רחא ןיינע רבכ הז לבא ,(וישכע ך"נת ורפסב ,וללה
היגולותימה ירופיסב הנושארה תועטה יהמ לואשל ומכ ךרעב הז הרותב הנושארה
ןיא יתעידי בטימל :דחא יתוהמ לדבה תאז לכב םייק ,היינש הבשחמב .תינוויה
ןוכנ יתדבוע רואית איה תינויה היגולותימהש םינימאמש םישנא הברה ונימיב
.הרהו סואז תד ןעמל םינויסימ םילהנמו ,םוקיה תודלות לש שדוקמו
ך"נתב וא) "הרותב הנושארה תמאה יהמ" איה תניינעמ רתוי הברה הלאש ,יתעדל
המ ןיב שממ לש המאתה אוצמל םילוכי ונחנא הדוקנ וזיאמ ,רמולכ - (ולוכ
תא םגש) םירחא תורוקמב הדעותש יפכ הירוטסיהה ןיבל שדוקה ירפסב ראותמש
ןיינעב םיניינעמ םינויד המכ ומסרפתה רבכ .(קודבל ךירצ ,ןבומכ ,םתונמיהמ
םירתוס היגולואיכראה יאצממ םא םישדוח המכ ינפל ץראה ןותיעב חוכיוה ,לשמל)
םג ,לשמל :המאתה לש תונוש תודימ ,ןבומכ ,ונכתי .ך"נתב בותכה תא םיששאמ וא
תעדל ןיינעמ ןיידע ,וניבא םהרבא לש ומויק לע ך"נתל ץוחמ תויודע לכ ןיא םא
הילע ונל עודיש המ תא םאות םהרבא לעפו יח הב ןענכ ץרא לש רואיתה הדימ וזיאב
.(םייטסילאיר םיטנמלא ליכהל לוכי ינוידב רופיס םג ,לכה ירחא) .םירחא תורוקממ
הרקמב וא ,תודגאו םיסותימ םה עירכמה םבורב הרותה ירופיס ,רבד לש ופוסב
ריבס ,םירצמ תאיצי התייה ןכא םא וליפא ,לשמל) הירוטסיהה לש םיפוליס בוטה
המ תא דחוימב הנמיהמ הרוצב ףקשמ ונניא הרותב עיפומה רואיתהש חינהל
ףקשמ הבש "עדמ"ה :הרותב םירחאה םירמוחה יבגל םג ךכ .(הכלהמב שחרתהש
תחא הרבח לש היכרע תא םיפקשמ הבש םיקוחה ,לודגה וקלחב יוגשו לבגומ עדי
"ץנוק" אל הז ,ךכיפל .םודקה חרזמב תורבח לש ןווגמו רישע לולכמ ךותמ תמייוסמ
.הרותב "תויועט" ףושחל
םג ,יתעדל .(ך"נתה ראשמו) הנממ דומלל םילוכי ונחנא תאז לכב המ איה הלאשה
רתוי התוא ןיבהל םילגוסמ ונחנאש ריבסו ,הרותהמ דומלל המ הברה שי םינוליחל
ןוכנ הב בותכש המ לכש ןימאהל שארמ םיבייוחמה ,םישנא םתוא רשאמ בוט
ארוק לכ לש ותוכזב הריכמ תינוליחה הדמעה .תיכרע הניחבמ יבויחו תיתדבוע
.ותנבהל םאתהב ,תישפוח הרוצב - רחא טסקט לכל ומכ הרותל סחייתהל
בייוחמ ונניא אוהש יפכ - הרותה ירבד תא לבקל שארמ בייוחמ וניא ינוליחה ארוקה
חבשלו ךירעהל ,תונוש תויוזמ הרותה תא ןוחבל לוכי אוה .םתוא תוחדל שארמ
.םירחא םיטביה רקבלו תוחדל תעב-הבו - הב םימייוסמ םיטביה
ךכבו) היוארה הדימב וז תוכז םישמממ ונניא ,ך"נתל עגונבש שיגרמ ינא םימעפל
.דרפנ ןוידל אשונ רבכ הז לבא - (יתדה לופונומל ולא םיבושח םיטסקט םיריקפמ
:רנבא

:הרותב תונושארה תויועטה

.הבתכנ איהש הז םצע  .1
,שארמ עבקנ לכה םאה :רבחמה תנווכ תא חנעפל חילצה אל דחא ףא םויה דע
?תישפוח הריחב ונל שיש וא
 .2
.הלפמו תיטסיסקס הרותה  .3
...תינויגה אל טושפ איה  .4

 :ביני

,"הקינאפ ילב" הרהזאה תא הרותה תכירכ לע םישל חכש רבחמה
."היסקלגל טסיפמרטה ךירדמ" ,ולש רחאה רפסה תכירכ לע םש אוהש יפכ
?אל ,רבחמ ותוא לש םה םירפסה ינש ...ההא ...רמולכ
:ןדיע

הלימב העיפומ הרותב הנושארה תועטה - םיטרפל סנכינ םא - תילולימ הניחבמ
תישארב" רמול תורשפא ןיא .הנושארה תואב וליפא השעמל .ך"נתה לש הנושארה
ץמקב תדקונמ תויהל הכירצ התייה "ב"-ה .אוושב תדקונמ "ב"-ה רשאכ ,"ארב
...(חתפ אמש וא)
אינשהל ךכ לכ תצמאתמש ,ך"נתל יתרוממ אקווד יל עדונ ,בגא ,תאזה תועטה לע
..."שפוח" תליעפ הארנכ איה .עוצקמה תא ילע
רפסה תא חותפל םינמזומ םתא :האלה ןכו תישילשה ,היינשה תועטל רשאב
.רתויב הלק המישמ וז בותכב תויועט אוצמל .םכילא רתויב בורקה ך"נתה
דחא ורתסי םיקוספהש חינהל ריבס .ףצרב םיקוספ ינש וארקו יארקאב דומע ורחב
.הכ דע םכלש יכ"נתה עדיה תא וא/ו ינשה תא
- רדתסמ לכהשכש וחכש קר םה .ףוסב רדתסמ לכה םית"בחמה תנעטל
.רדתסמ אל רבד םושש םג רמול ןתינ
.םדוק תחא העש הפיו
:ןצינ

הנושארל עיפומ "העת" ודוד ןב .הרותב עיפמ וניא ,יתקידב בטימל ,"העט" שרושה
שיא והאצמיו" :ויחאו ףסוי רופיסב ,ז"ל קרפ תישארב רפסב (יתקידב בטימל ,בוש)
"...שקבמ יכנא יחא תא רמאיו .שקבת המ רומאל שיאה והלאשיו הדשב העות הנהו

.טווינב תורברבתה התיה הרותב הנושארה ("תועתה" וצרת םא וא) "תועטה" ,ןכבו
דמליש יוצר הליחת ךא ,תואובנ אבנלו תומולח רותפל םדא עדויו ןכתיי :רמול הצור
.םוי-םויה םלועב וכרד תא
:רוד

תוריתס םע רפס רואל ואיצוי אלש תוחפל זא ,תורזומ תונומא ונל םירכומ רבכ םא
.בוט ךרוע הזיאל םלשל םיכירצ ויה .תוימינפ
:םולשבא

:הרותב ןושארה קוספב רבכ ,אל וא אלפה הברמל ,העיפומ הרותב הנושארה תועטה
.ריכמ אלש ימל ,".ץראה תאו םימשה תא םיהולא ארב תישארב"
םירחאל ריבסי אוה םאש ספתש ןושארה םדאה ידי לע ארבנ ומצע םיהולא
תושיב םרוקמ ( 'וכו ןמדזמ הירא ,םיקרב ,םשג ) ךכ לכ םתוא םידיחפמש םירבדהש
איהש המ ושעי אל םה םא הרוצה תא םהל ערקתו וכרד םתא רשקתתש הנוילע
יח םדא ותואש ןוויכמ .תושעל המ םהל רמול לכוי אוה זא ,ותועצמאב םהל תרמוא
עלס שוג ותואש בושחל תיארונ תועט וז ,ץראה רודככ הלגתי םימילש עלס שוג לע
.רתוי רחואמ המצעב האצמוהש תושי התוא י"ע רצוויהל היה לוכי
:יעור

.השק הלאשה הפ בוט
.ץראהו םיימשה תא 'ה ארב תישארב אוה ןושארה קלחה זא
.ץראהו םימשה תא זאו ומצע תא 'ה ארב תישאר !ןוכנ אל
.םירואזונידה תא ןכ ינפל ארב אוה הזמ ץוח

.הווח איה הלודג יכה תועטה - תמאה לבא
?תווח 10 אלו תחא קר ארב אוה המל
.םישנב רסוח שי דימת ,רייפ אל הז

,טסיאתא יתוא ארב אוהש איה  (הרותב אל הז) 'ה לש הלודג יכה תועטהו ,הא
?חכוותאש ינא ימו
:ירוג

:תוירשפא תובושת עברא וז הלאשל

:טסיאיתאה תבושת
םימשה תא םיהולא ארב תישארב" :ןושארה קוספב רבכ העיפומ הנושארה תועטה
.הרותב הנושארה תועטה וזו ,"םיהולא" איה תישילשה הלימה ."ץראה תאו

:טוסנגאה תבושת
םימשה תא םיהולא ארב תישארב" :ןושארה קוספב רבכ העיפומ הנושארה תועטה
אל ץראה .אל וא םיהולא םייק םא הנשמ אל שממ הז ןיינעה ךרוצלו ."ץראה תאו
הרקמ לכבש ךכ .םיבכוכהו שמשה ינפל אלש יאדוובו ,ארבנש ןושארה רבדה התיה
.ןושארה טפשמב תאצמנ הנושארה תועטה

:(הזוניפש חסונ) םיפוסוליפה יהולאב ןימאמה תבושת
.התוא אורקל ולחה רשאכ ,הנש 2500-כ ינפל העיפוה הרותב הנושארה תועטה
.תועטומ "תויעדמ תודבוע"ל הרותבש םירסמהו תוירוגלאה וכפה עגר ותואב

:ידרחה תבושת
ופרשת םתא .תויועט הב ןיאו תיחצנה תמאה איה הרותה ,םכתומכש םירפוכ
.ןבומכ ,םעונ יכרדב ....םיחצנ חצנל םונהיגב
(...שארמ רומש םוקמל םש הכזי ל"נה תורושה בתוכש ןבומכ)
,רתויב תידוסיהו הנושארה תועטכ "תישארב"ב ורחבש םיבוטו םיבר דוע ויהו
:ןד בתכ שפוח תווצ תבושת תא .ונחנא םג ךכו

!תירקיעהו הנושארה תועטה ןה "םיהולא ארב תישארב" תונושארה םילימה שולש
...ש םושמ תאז

;לודג וא ןטק ,והשמ םדק "לודגה ץפמ"ל םג ."תישארב" ללכ התיה אל  .1
;"ארוב" חרכהב בייחמ אל "ארבנ" .םולכ "ארב" אל ןווכמ םרוג םוש  .2
.וינימאמ ןוימד ולוכ לכו ,תירחאב אלו תישארבב אל ארב אל "םיהולא"  .3

 


ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא