םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכהיינפב גישהל ןתינ "הבושתב רזוח םע תוחיש" רפסה תא
,52190 לעפא תמר ,9101 ד"ת "ישפוח םע"ל
.תורחא תויונחבו יקצמיטס תשרב וא

03-5663959 ;03-5600360 .לט - םילע תיב - תויונחל הצפה

Talks with 'hozer betshuva'

Talks with 'hozer betshuva'

תחאב יטמוארט עוריא רפסה תליחתבש "השעמה רופיס" ראתמ "הבושתב רזוח םע תוחיש" רפסב
ותואב עצפנש ,יזח ,ורבח וליאו ,הבושתב ,בוד ,םילייחה דחא רזוח היתובקעבש ,ל"הצ תולועפמ
.תיטסינמוהה הנווכהה תולעב תוילנויצרה ויתועדב ראשנ ,ברקה

םהינשש םיעוריאל הפידע תונשרפ וזיא :ןניינעש ,םיינשה ןיב תוחיש 16 תולהנתמ ךשמהב
"ןורתי" שי ,םימיוסמ םימע ,םימיוסמ םישנאלש ןכתיי םאה ?תילנויצר וא תיתד - ורבע
תבשייתמ דציכ ?תואיצמה םע תבשייתמ לומגה תרותב הנומאה םאה ?םירחא ינפ לע חכומ יתד
םהשכ ,"םישדוקמה" תורוקמה לע ךומסל ןתינ םאה ?האושה םע ,עבט תונוסא םע לומגה תרות
?תוירוטסיהה תודבועהו ןויגיהה ןיבל םניבו ,םמצע ןיבל םניב תוריתסבו םידרוסבאב םיאלמ
יפכ ,ויתודימש לא לש ותואיצמ ןכתית םאה ?לאה תואיצמ תא ללכב חיכוהל ןתינ םאה
אמש וא ,"אבה םלוע"ב שממ שיש ןכתיי םאה ?וז תא וז תורתוס ,םינימאמה ןתוא וחסינש
,"םש ילעב" לא סחייתהל שי דציכ ?תוומה לומ טבמ רישיהל ךרוצה ינפמ תישונא "הנגה" יהוז
רקיעב) תדהש ךושחה םלועה םע ןיכסהל ןכתייה ?םהינימל םייניע יזחאמו "תפומ ילעב"
יוזיב ,עדמה יוזיב ,השיאה לש יזיפו ינחור יוכיד) טילשהל תשקבמ (תיטסיאיתונומה תדה
... ?('דכו היטרקומדה

רושקה ןיינע לכב םלוע ילודג לש םהיתועד לע ססבתמ אוהש םגה ,תיממע הרוצב בותכ רפסה
.הריפכבו הנומאב


:רפסה לע דוע


"םירקשה רפס אוה ך"נתה"

לגרל "ביבא לת ןותיע"ב העיפוהש ויז םתוי תאמ הבתכמ םיחוקל ןלהלש םיעטקה
.ונלש תורעה - םודא עבצב .("ישפוח םע" תאצוהב) "הבושתב רזוח םע תוחיש" רפסה תעפוה

רפסה יתב לע ךוניחה דרשמ םעטמ יללכ חקפמ ,תונרג השמ ר"ד אוה רפסה רבחמ
- ך"נתה לע ףלאמ תרוקיב רפס רבעב בתכ תונרג השמ .ביבא-לת זוחמב םיינוכיתה
המ עדו" אוה םעפה ורפס םש .1986 ביבא-לת ,רב תאצוה ,"הבוח ףכ ך"נתה"
ףשוחו ,ך"נתה תא תונרג ףקות שדחה ורפסב ."הבושתב רזוח םע תוחיש - בישת
'ה ינא' :בותכ ז"י קרפ והימרי רפסב" :לשמל ."םירקש" וב רידגמ אוהש המ תא
ךותל ךל ץיצמ םיהולא .'ויללעמ ירפכ ,ויכרדכ שיאל תתלו ,תוילכ ןחוב ,בל רקוח
לכתסה !סיסב תרסח הרהצה וזיא - ךל עיגמש רכשה תא קוידב ךל ןתונו ,םייברקה
רשק ילב ,תונוסאו תולחממ םיתמ ,תוינוכמ י"ע םיסרדנ םישנא - ךביבס הרוק המ

רנויסימל) ?ןטרסמ 10 ןב דלי לש ותומ תא וז הירואית הריבסמ דציכ .ושעש המל
- תושפנה ידייצ" - רלמ ןדו היפוצ לש םרפסב האר - רבסה שי אקווד קחצי ןונמא
דליש ,עדוי םדא לכמ םכחה ןונמא .1998 ןתיב-הרומז תאצוהב "הבושתל הבושת
,עיגמ חצורלו ,חצור לש ולוגלג אלא ונניא ,ןטרסה תלחמ ללגב 10 ליגב תמש ,הז

אלו ,םידוהי ויהש ינפמ םידוהי וגרה םינמרגה :ךישממ תונרגו .(תוומ שנוע ,ןכ אלה
טישלובה תא בתכש ימ .םתודהיל ושחכתה וא תווצמ ומייק םא םהל היה תפכא
."םימש םשל ןרקש היהש וא ,הנקת אלל םימת היהש וא - הזה


.יתועד תא עימשהל תוחילש שח ינאו ,ןאריאב אל ונחנא" :ששוח ונניא תונרג
הנידמה תיתדה הכפהמה ללגבו ,המק התיה אל הנידמה תינוליחה הכפהמה אלמלא
:בתוכ אוה דועו ."דיחפמ הז .דוביאל תכלל הלולע

תכ לכ וא תד לכ ומכ :ףיסומ "שפוח"ו) רקש םדא ינבל העיצמ תידוהיה תדה"
.םינש הברה ךכ לכ חילצמ רקשה ,םהל ורקשיש םיצור םישנאש ללגבו ,(תרחא
תיברמ ,יניעב .תיתד תואנק רצוי דחא לא יכ ,תושונאהמ יצחל ןוסאל םרג ך"נתה
ןועיטה לשמל ומכ ,םידימלתל תוארהל הבוחש םירבד םש שיו ,רקש איה הרותה
דראילימ םע המו ?הרותה תא ונלבקש הזב ?םירחבנ ונא המב .רחבנ םע ונחנאש
םהל שי !ךילע םיאלפתמ ונחנא ,תונרג ה'לשיומ) ?ךרע אלל וארבנ םה ?םיניס עברו
ךרע אל הז תומהב .תומהב םהש ובתכו ורמא קוק ברהו הידבוע ברה וליפא !ךרע
."הז ללגב ונתוא ואיקה םימעה (?ךיניעב

תדעו ר"ויכו תסנכ רבחכ ינמזה ודיקפתב ,ץיבר רמ הבושתב ריזחמה ?םידרחהו
ביצקתב ןוידה תריצעב הנידמה תא טחסש עובשה וילע ובתכש הז ,הלש םיפסכה
שפוח דגנ לבא יוטיבה שפוח דעב ונלוכ" :תונרג לש ורפס לע ביגה ,הנידמה
!יוטיבה שפוח דעב םואתפ םה :ידרח רקשל האלפנ אמגוד !ץיבר ,ווארב ."יוסישה
קחדומה ינימה רציה תא םהב תררועמש תמוסרפ לכ ,םהל הארנ אלש בוחר טלש לכ
םדי לע תרסאנ (םיילענל תמוסריפב 10 תב השובל הדלי לש הנומת ומכ) םהלש
ץיברל אלפנ ןועיט דוע ול שיו .ץיבר חסונ יוטיבה שפוחל המגוד יהוז .םוסרפל
,ךיניע ןיבמ הרוק לוט ?םתארק ?םתעמש ."יוסישה שפוח דגנ ונחנא" :הזה
,"עידומה" תא ,"ןמאנ דתי" תא חתפ ,םיידרחה ךינותיע לא ךל ךלו ,ץיבר
התא .ינוליחה ידוהיה רוביצה ,ונילע םיבתוכ םתא-םה המ ארקו ,"םויל םוי" תא
!ךתומכ םידרחלו ךמצעל לכ םדוק הלאה תונעטה תא הנפה !יפוי ?יוסיש דגנ


תכרעמה לומ קומא תצירב ונחנא םויכ" :ויז םתויל רמואו ףיסומ ץיבר
תושפכהה תא רוצעל ידכ עויס םהמ לבקל םילגוסמ אלו תיטפשמה
םוסרפ תא ענמת תיטפשמה תכרעמהש ןימאמ אל ינא ןכל .ונדגנ
."יוטיבה שפוחל תועגונה תואמסיס לש הווסמב לכהו ,הזה זולנה בתכ

ןוחצינ אוה םיידרחה םירנויסימה רתי תאו ץיבר תא זיגרמש המש ,ונעדי ןמזמ
םיחנומב םישמתשמו ,םילימ "םיסבכמ" םיידרח םירנויסימש ,ונעדי ןמזמ .ונלש
רבד ונל שדיח ץיבר לבא .תמאב איהש וזל הכופה תועמשמב "יוטיב שפוח" ומכ
,בל ומיש ."תיטפשמה תכרעמה לומ קומא תצירב ונחנא םויכ" ורמואב דחא
יוליג לכב טפשמה יתבל תוינפה ,צ"גבל ונלש תוכלוהו תורבוגה תוריתעה !םינוליח
העינכה ךותמ ונתאיציו ,ונלש היטאפאה לוסיח ,ינוטלש לוועו קדצ-יא לש
דבלב וז אל !לודגבו !החילצמ - םהיפיטמלו םייתדל תינורכה תודמגתההו
הטוב ידרח םגש אלא ,הפופשה ונתמוק תא םיפקוז ונתבוטל םינתינש ןידה יקספש
ידרח תסנכ רבח םויכו "חמש רוא" הבושתב םירזחומה תבישי לש רבעשל להנמ ומכ
םידממל הרזח דמגתמו ,ימצעה ונוחטיבמ דבאמ ,דרח ,ששוח ,ןפקות
,ונא ול ונתנ אלמלא תלדה ףס הבוגל לעמ םילוע ויה אל םלועלש ,ולש םייתימאה
.םייחה תא ונל להנל םוצעה יטילופה חוכה תא ונידי ומב ,םיינוליחה


cyberdin :ףדה תא ךרעףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא