?הלאש ךל שי

?"שפוח תלאש" תא ת/רכוז

?השדח הלאש עיצהל הצור

רורדל בותכ/יבתכ


:שולש ויה ושכע דע ,רכוז אלש ימל

?הרותב הנושארה תועטה יהמ -
?םיהולאל שי םינב המכ -
?רתויב לודגה סנה והמ -
?ורוגנקה תא ארב ימ -

ףדה שארל


Subject Secular Power Home