םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- 2 רפסמ שפוח תלאש
?האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה והמ

The biggest miracle

?רתויב לודגה סנה תמאב והמ זא
.2 רפסמ שפוח תלאש התיה וז
ונעבצ - שפוח תצלוחב הכזש ימ .ונילא וחלשנש תובושתה בור תא אורקל ולכות ףדה ךשמהב
.לוחכב ולש הבושתה תא
?העצה םכל שי .שפוח תלאש ונל עיצהל םינמזומ םתא םג) .א.י לש ותבושת ,לכ םדוק לבא
:(ונילא ובתכ

?האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה המ

.א.י תאמ

םיעיבצמ םיבר .םעוציבל תשרדנה היגרנאה םלוס יפל םגרדל ןתינ םלוא ,םיסנ גווסל השק
.רתויב לודגה סנה אוה ףוס םי תייצח סנש םירמואו

.חנ תבית תשרפו לובמה קפס אלל וניה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה ,הז םלוס יפל
םשג ,עודיכ .(קויד רתיל ריעז קדייח) "ןטק בלכ" הווהמ ףוס םי תייצח ,הז סנל האוושהב
םורגל לוכי אל םשג םוש ךכל יא .םיה לא דרומב םירזוח ולא םימו ,םי ימ יודיאמ רצונ
ץוחמ וניהש אוהש לכ רה תפצה התפצנ אל םלועמ ןכאו ,ךומנ רה וליפא ףיציש לובמ םושל
.קמעל

ויתואיגש תא ןקתל ידכ ,תבשב םג ,השק דובעל םיהולא לע היה לובמה עוציב ךרוצל ,ןכל
תא ףיצהל ידכ םיסונייקואה ימימ לכמ העברא יפ הלודגה םימ תומכ ןוציחה ללחהמ איבהלו
ןוילימ לופכ ןוילימ הרשע) םימ ןוט 19 תקזחב 10 איבהל וילע היה לכה ךסב .טסרוואה רה
.(םימ ןוט ןוילימ לופכ

17 תקזחב 10 םג איבהל וילע היה ,םיקותמ םימב ותומי אל םיה יגדמ קלחש ידכ ,ףסונב
.חלמ ןוט

תאזה תימונורטסאה תפדועה םימה תומכ תא קלסל ידכ השק דובעל ךישמה אוה לובמה רחאל
.ץראה רודכמ

.והשלכ סנ ןאכ שיש וניבה אל "םימכח"ו הרותה בתוכש הדבועה לומ דמגתמ הז ריבכ סנ םג לבא
?הקיסיפ ועדי אל םה ,המ

?ךתעד המ ,הדגא רופיס קר אלא סנ םוש ןאכ ןיא ילואו

The biggest miracle

,רורדל בותכל םישקבתמש שפוח תצלוחב םיכוזה תשולש ,רומאכ ,לוחכב .םכלש תובושתה הלאו
.חולשמל תבותכו היוצרה הדימה תא ןייצלו


letter

:רוא

,העשרהה ינפל .יערד הירא לש ותעשרה היה םלועה תאירב זאמ רתויב לודגה סנה ,קפס אלל
,םיעצמאו תוליפת הברה ךכ לכ םע !אל המו תועימק ,םילבוקמ ליעפה ,ללפתה יערד הירא
לכו ,םיהולא לבא .הרירב רסוחמ ותוא הכזיו ץחלב דומעי אל םיהולאש בושחל ןתינ היה
!ותוא עישרהל טילחהו יתרבחה ץחלה תחת רבשנ אל ,וביל ץמואל דובכה


letter

:יעור

.תמאב דחא לודג סנמ רתוי שי השעמל
.קנע סנ אוה םויה ימויקש בשוח ינא :יב ליחתנ לבא
.קנע סנ טלחהב הז יב לפיט אל ןיידע אוהש הז 'ה לע "יתכלכיל" הברה ךכ לכש רחאל

.קנע סנ טלחהב איה רפיש הידואלק :יתחכש טעמכו הא

.קנע סנ טלחהב אוה ('ה די לוג) הנודרמ לש לוגה ל"נכ


letter

:ןצינ

.יצחו הנשכ ינפל יתנכה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה תא
,הנכשהמ בלח שקבל יתצלאנ םגו רכוס תויפכ רשעמ רתוי וב יתמש .תוסוכ עבשכל קיפסה אוה
.םואתפ רמגנ ילשש יתיליג יכ

.יקרוט תאז לכב ףידעה םקלח ךא ,ןידעה םעטה תא הבוטל ונייצ ותוא ותשש םיחרואה

...םתס
:תרחא תיוזמו
.ורוגנקה תאירב וניה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה


letter

:םולשבא

.1999 יאמ ,הנולצרב ,תופולאה עיבגב הכוז דטיינוי רטס'צנמ


letter

:למרכ

!הפק סנה אוה םלועה תאירב ירחא לודג יכה סנה


letter

:זרא

לע קופדלמ אילפמ רתויו 'םיעשרה' םירצמל םיהולא השעש הממ רתוי ,םלוכמ לודגה סנה
.םימ םהמ איצוהלו םיעלס

ןוילמ עברכ הרבעש הנשב .םדא ידי אלא םיהולא ידי ישעמ אל אוה וילע רבדמ ינאש סנה
עריא אל וליאכ לועפל ךישמה ,אלפ ךרדב קשמה ךא ,וניגפה (םתנעטכ ףלא 400 וא) םידרח
תכרעמו אבצה אלש יאדובו ךוניחה תכרעמ אל םילמנה אל רחסמה אל ועגפנ אל .רבד
.ןוחטיבה

.םלוכמ לודגה סנה יתעדל והז

The biggest miracle

:רוד

.ןושילו חונל רשפא ףוס ףוס ,שפוח םוי םויה


letter

:ןולא

taster's choice


letter

:רמוע

?רורב אל הז המ ,םלועל יתדלוה


letter

:ה'רבחהו םעונ

,םולש רורד

סיפדמ ינא ,רתאב םסרפתמ והשלכ ןיינעמ רמאמש עגרבו ,שפוח רתאל םיטופש ילצא ה'רבחה
הלאשה תא ואר ה'רבחה םויה זא .עדי-ןחבמ שי ברעבו ,דרשמב ילש תועדומה חול לע הלותו
תרשע תא ןאכ ךל חלוש ינא .הצלוח לבקי ימ בירל וליחתהו ,ןויער ףלש דחא לכ ,םכלש
רחאמ לבא .ונילא ועיגי תוצלוחה שולש לכש קפס יל ןיא .רתויב םיחלצומה תונויערה
תוצלוחה שולש תא םורתל וטילחה םה ,רקובל דעו רקובהמ ודיסקוט םישובל ןאכ ה'רבחהש
.ונתאמ רתוי תוצלוח םש םיכירצ חטב .ביבא-לת םורדמ םירענ השולשל

:הככ זא

,ןדע ןגב רבכ .יח ןיידע ףסוי הידבועש ,אוה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .1
סעכ דועו ,הווח תאו םדא תא התיפ אוה הנש םיעבשו תואמ עבש םיפלא תשמח הזיא ינפל
."ץוחב אצ" :םהל רמאו

רשאכ ,דורשל ורוגנקה חילצה ךיא .ורוגנקה אוה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .2
תא ללכ אל חונש ,ונדמל הרדסב הנושארה הלאשה ןמ רבכ ירהו ?םלועה לכ תא סרה לובמה
.הביתה תויח ןיב ורוגנקה

.קחצי אוה (סנ-לבאד) לופכ סנ םצעב אוהש ,האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .3
תמאב הז זא .תמכחותמ בויב תכרעמ אוה םדאה :רמא ,ותעד תוחיחז יעגרמ דחאב ,רייטלוו
תכרעמ םהל הלקלקתה ,םינש 100 ןב היה םהרבא הלעבו הנש 90 תב התיה ה'להרששכ !ןוכנ
הז םהרבא לצאש ואצמו ,וקדבו וקדב ,("םיכאלמ" הזל וארק זא) םיברברש 3 ואב .בויבה
םינמרח שי םיברברשה ןיבש ,עודיש רחאמ .והשמ תושעל דוע רשפא הרש לצא לבא ,סול לאטוט
("םיכאלמ") םיימשה ןמ סנב ,אצי הזה ןוקיתהמ זא ,דחא סנא םג וליפא ,םינטק אל
,הלט הז ונבש בשח ולש ילינסה אבאה :לצינ סנב םגש אלא ,דלונ סנבש קר אלו .ה'לקחצי
.םיעדוי ירה םתא ףוסה תא .םיהולאל ןברוק ותוא בירקהל שקיבו

תא ארב אלפנהו לודגה םיקולא !סנ היה אל ללכב האירבה עובש ?"סנ" םואתפ המ :ד"סב .4
!אתיירואדמ תיתימא תמא וז ?סנ הזל םיארוק םתאו ,וידי ומב םליועה

התיה אל םא !הביתל הרזח איהש סנ .הנויה התיה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .5
םינוי קר ויה םלועב ראשנ היהש המו ,בערב םיעוווג ומעש תויחה לכו חונ ויה ,תרזוח
.ס'ורוגנקו

בותכהמ וארת .ישונאה ןימה לש ומויק אוה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .6
םח םש הביתה ןמ םיאצויה חונ ינב ויהיו" :18 קוספ 'ט תישארב ,חונ תבית רופיסב
םה הביתה ןמ אציש המלכ םא ,םידליה לכ ודלונ יממ ,םילאוש אל םתא המל ?ונ ."תפיו
תינימ אל הייבר = Parthenogenesis) סיזנגונתראפ ןאכ התיהש ,אוה סנה ?םירכז השולש
.רחואמ רתוי הברה ואב םינויזה .(תיציבה תא ערז תיירפה אלל הייבר -

וראת .חלמ תודשל הרומעו םודס לש ןתכיפה אוה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .7
םילבתמ ונייהו ,ץראב ונל היה אל חלמ וליפא - הזה סנה אלמלא ונל ראשנ היה המ םכמצעל
.לוחב טלסה תא

המכ ררחיש דחופמ ךלמ הזיא .םירצמ תאיצי אוה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .8
םויה ונייה ןכ אל םאש ,םירצממ ונאציש סנ .םרובע שורג לבקל ילב ,הככ םתס םידבע יפלא
.לארשיל הנגהה אבצ דגנ םימחלנש םיירצמ םילייח ונינב ינבו ונינבו ונא ,ונלוכ

תכלל םעפ םתיסינ .הנש 40 רבדמב ונתכילה אוה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .9
ינא !ךתוא ומיר ?תאזה הצלוחה תא תינק הפיא :שממ לש העווז ?עובשמ רתוי םידוהי םע
ןמ הזיא תיאר !ךתוא וקפד ?עבש קיספ עברא ?רלודל ךל ונתנ המכ !םירלוד 4 קר יתמליש
ךיא תיאר !הרופיצ תאזה תיניידמה הטפאלק וזיא ףוא !תחא תניידזמ ?םירמ הלבק הפי
הז רבדמב םידוהי םע הנש םיעברא תכלל - יתרמאש המ הז ?םיציבב ה'שיומ תא הל הספתש
.סנ

םישוח ינש ןיעל ויה יניס רה דמעמבש ,אוה האירבה עובש רחאל רתויב לודגה סנה .10
רחא רמאנשכ ,ןכל ."תולוקה תא םיאור םעה לכו" :רמאנש ,דחי םג העימשו הייאר - םינוש
הז ?דיגנ המ ."יאדכ הז םא הארנו ,השענ"ל ,םצעב ,התיה הנווכה ,"עמשנו השענ" ךכ
.יאדכ היה אל ןיטולחל

The biggest miracle

:רומ

(!הצלוח הצור ינא םג יכ VASER -מ הז תא יתבנג),רקיה רורד ןכבו

!תדה אוה לודג יכה סנה
:םירבסהה ץראמ רבסה ריבסא ינאו ,ןיידע יתוא וגרהת לא ,תדה ,ןכ ןכ

...הב םינימאמ ןיידעו ונימאה םישנא ידראילימ (1
...אל םישנא ינוילימ קרו (2
...(תד אל ,סנ) הפק םע בוט ךלוה הז (3
...הירטמיגב 404 ל הווש הז (4
תיטמוטוא יתוא הכזמ הזו 404 לבקנ 6 תיחפנ םא זא) 410 הזש רורדל בורק יד הזש (5
...(!הצלוחב

!וב ןימאהל והשמ םיכירצ םישנא יכ לודג יכה סנה איה תדה םוכיסלו

,םאלסיא ,תודהי ,תורצנ :ןוגכ) תותד יגוס ןומה שיש ןוויכמ ,הער וזכ אל איה ןכלו
:איה םלוכמ הלודגה ןבומכו םזיאהצלוח ,םזיהארורד ,םזיהדוב ,םזיתא
...("םזיא-הצלוח-רומל-ןתינו-ואוב"

...הנורחאה הרושל סחייתת לא

...יאלמה תא יל שדחתש ךירצ ינאו ...םירקיטסה יל ורמגנ בגא ךרדו ,הכרבו םולשב
!ןמאנ שפוח רירגש ,רומ
! הרירגש אלו רירגש שיגדמ ינאו


letter

:ןב

לש אל םנמוא אוה רתויב לודגהו רתויב בושחה סנה והמ עדוי ינאש בשוח ינא רורד ייה
.לאה ותוא לש טלחהב ךא םידוהיה

ושי לש ותדלוה ירחא הנש 2000 ךרעב םג הזש ס"שת תבטב ג"כ ירבעה ךיראתב שחרתה סנה
.(םינשה תריפסב תצק ועט םיאמורה ;הנש םייפלא קוידב אל) לאה לש ןבה

םצעב ילוא ,תצק אל וליפא ברחנ אל םלועהו םלועה תא בירחהל אלש טילחה לאה :סנה רואת
.ץיוושב קנע לגלג ףורשל וטילחה םיטסיכרנא המכ :דואמ תצק

םויה דע הרקש לודג יכה סנה והמ עדוי ינאש חוטב טעמכ ינא ידוהי סנ םישפחמ םתא םא
:תודהיב

הליחתה אלו גוגמו גוג תמחלמ ליחתהל הרומא התייה םדוק תצק ילוא וא ס"שת ירשתב ז"כב
רומא היהש חישמהש אוה הזה סנב בוט אלה דצה .םעט ךכב האר אל לאה הארנכש ןוויכמ
.אב אל אוהש דיגהל ןפליט אל וליפא אוהו אב אל הזה "שודק"ה ךיראתב אוה ףא עיגהל


letter

:יפלוו

.םינברה תאירב ןבומכ אוה לודגה סנה
:ומכ םיבושח םיאשונב לואשל םילוכי ונייה ימ תא תרחא
?ףאב טטחל רתומ ךיאו יתמ
(הווקמב הליבט לשמל) ?םיעשופ םניאש םידלי תדלוהל ןוכתמה והמ וא


letter

:ןולא

.םיתמה הייחמ 'ה התא ךורב .םלשו אירב בוש אוה עובש ירחאו תמ ינק עובש לכ

The biggest miracle
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא