םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


? ורוגנקה תא ארב ימ - שפוח תלאש

Who created the kangaroo?

?ורוגנקה תא ארב תמאב ימ זא

.1 רפסמ שפוח תלאש התיה וז

הכז ימ תוארל ולכות םג ףוסבו) ונילא וחלשנש תובושתהמ המכ אורקל ולכות ףדה ךשמהב
(!שפוח תצלוחב וא ורוגנקב

:.א.י לש ותבושת ,לכ םדוק לבא

Who created the kangaroo?

? ורוגנקה תא ארב ימ

.א.י תאמ

םיבשוחש ולאל .ורוגנקה חתפתה דציכ תויהל הכירצ התייהו הנוכנ הנניא ןבומכ הלאשה
"תאירב" לש הרואכל המימתה היעבה תא תינש ולקשיש יוצר ורוגנקה תא ארב םיהולאש
:תואבה תודבועהו תולאשה רואל ורוגנקה

.םיבותכב רכזומ ונניא ורוגנקה .1
.םינוש םינז םישישב ,דבלב הל םיבורק םייאבו הילרטסואב יוצמ ורוגנקה .2
.חנ תביתל עיגהל היעב התייה ורוגנקל .3
טקשה סונייקואה תא וצח דציכ .הילרטסואל חנ תביתמ עיגהל היעב התייה ורוגנקל .4
?לובמה רחאל (תורחא סיכ תויח תורשעו) ורוגנק ינז םישיש
.האירבה ימי תשש רחאל ותכאלממ תבש םיהולא .5
.הילרטסואל ץוחמ וא היסאב ורוגנק ינבואמ ןיא .6

לע הכרד תליחתב הססבתה היצולובאה תרות ,ורוגנקה םויק תא ריבסהל השקתמה תדל דוגינב
ייאל םיידוחיי םייח ילעב יבגל ויאצמממ תוקומע עפשוה ןיווראד .תומוד תויעב רבסה
.היצולובאה תרות חותפל סיסבה תא וויה רשא ,םירחאו סוגפלג

רשא ,הילרטסואל ידוחיי ינויצולובא לולסמב וחתפתה סיכה תויח ראשו ורוגנקה ,ןכל
ורוגנקל ףסונב ןייפואמ הז ינויצולובא לולסמ .םינש ינוילימ ינפל תושביה ראשמ הדרפנ
,רמנ וא היראכ ולא תויחל םייעבט םיצופנ םיפרוט רדעהב םג ,תוידוחיי סיכ תויח ראשו
.תדה ידי לע רבסהל השק הז אצממ םגו

Who created the kangaroo?

:ונלביקש תובושת רפסמ הנהו

letter

:הנבל דדוע

!?ורוגנקה תא ארב ימ -
!!!?ורוגנקה תא ארב ימ יתלאש
?םיהולא ,ןכ

תאז ,הטויט קר התייה וז :ריבסהל-ל-ל לוכי ינא-א-א-א לבא-א-א-א ,להנמה ,ינא-א-א-א -
...יתנווכתה ללכב ינא ,סופיטבא תרמוא

ץעמ לכא ךלש םדוקה סופיטבאהש ךל קיפסמ אל .ךלש םילשוכה תונויסנה םע התא בוש -
םע וישכע םישוע המ העצה והשימל שי ,בוט !רנולשפ ?אורבל הצור התא הככ ?תעדה
?לעבה ,ןכ ?ורוגנקה

.רשפאש קוחר יכה םוקמל ותוא קורזל עיצמ ינא -
!ודוהב ותוא םישא ינא ,יפוי -
.הילרטסואל ותוא ףיעת .הזה ןולשכה ליבשב קוחר קיפסמ אל הז ודוה ,םיהולא ,אל -

.להנמה ןכ -

letter

:תוער ,רימא

?וידר רצונ עדרפצהמו ,עדרפצ תרצונ םגאהמו ,םגא רצונ ץוציפמש ,ןכתיי ךיא

םיסיכ בהוא אל םיהולאש עודי יכ ורוגנקה תא ארב םיהולאש ןכתיי אל םג ךא .ןכתיי אל
.(נ"ע ףד עסיכ אבב - "הדשב רשא דגבה קלח לכמ רורא היהי סיכהו")

שפחל שי זא (הידבועמ ץוח) לודג ןקז םע םישנא לש ישפיט ןויער איה היצולובאהש ןוויכ
תינויגהה תינויגה אלה הבושתה .אירבה ןויגההו רשיה לכשה תולובגל רבעמ ,תרחא הבושת
ריזחה רשא םייחה רוא תבישי לש הבר ,זבלא ןבואר ברה י"ע ארבנ ורוגנקהש איה הדיחיה
.ירזינב םיחאה תא המלש הבושתב

.29 קוספ 1 קרפ תישארבב 7 לש גוליד - זבלא
.8-9 םיקוספ 3 קרפ תישארבב 7 לש גוליד - רצי
.31 קוספ 1 קרפ תישארבב 7 לש גוליד - תא

הווש (שודק רפסמ) 7 -ל קלחל 8 .2503 קוספמ 31 קרפ םירבדב 2503 לש גוליד - ורוגנקה
םיפינסה רפסמ) 250 לופכ 40 .40 הז היירטמיגב זבלא .(שודק והשמ) והשמ הדוקנ 357 -ל
-מ) 4 הזש 28 -ל הווש 357 -ל קלחל הז ,םיפלא תרשעל הווש (ץראב זבלא ברה תודסומ לש
.(האירבה רופיס ןבומכו םיגולידה ראשמ) 7 םימעפ (זבלא לש 40

.ךרעל הנש 30 -כ ינפל ורוגנקה תא רצי זבלא ברהש םידמל ונא ןאכמ

ינפלמ דוע (ורוגנק ע"ע) םיסיכ תולעב תוצפקמ תויח לש דועית שי דציכ ,הלאשה תלאשנו
?הנש 30

גולידב ך"נתב םימעפ שולש אצמנ זבלא .626 - היירטמיגב תועינצ) ותועינצב ,זבלא ברה
ידלי לכל רפסלו עדמה ירפס לכ תא תונשל רצי אוהש ורוגנקל הרוה הברה (626 לש
תויחה ראש לכ םע וארבנש ובשחיש ידכ עבטה קיחב ורוגנק דיצ לע אבס ירופיס הילרטסוא
יארחא זבלא ברהש (וישכע םיעדוי ונאש ומכ) םיעדוי ויה ל"ר םא .ונא וננמזב אלו
ענמיהל הצר שודקה ברה !!!לילעב תויקולא תונוכת ול םיסחיימ ויה וזה היחה תאירבל
.םיימשבש וניבא לע "המשאה תא ליטה" ןכלו הזכש סוחיימ

letter

:ןולוח ,ןצינ

ארב אל דחא ףא ורוגנקה תא
םייק וניא אוה השעמל

םימעפל ותוא םיאור ונחנאש הז
ונתוא ארב םיהולא הככש ללגב הז

הנש 5760 ינפל םלועה תא ארב אוהש ומכ הז
רתוי הברה בר ןמז םייק אוה וליאכ תויאר םע
יצחו שדוחב הרותה תא בתכ אוהש ומכ וא
תונוש תופוקתמ םינוש םירפוס השימח לש תונונגס םע

ארב אל דחא ףא ורוגנקה תא
םייק אוהש םינעוט םתא םאו
רקיעב םירפוכ םתאש ירה

הליקסב םכשינעהל ךרוצ ןיאש הדיחיה הביסהו
םוקמ םושב העיפוה שממ אל תאזה הלאשה םג יכ איה

letter

:ריש


Who created the kangaroo?

letter

:יבצ

!ורוגנקה תא ארב אל דחא ףא ןכל ,ארוב ןיא ...תיקירט הלאש יהוז

letter

:תירוא

.הגנק תילרטסואה הלאה

letter

:ןועמש

דצמ ;וניתורוקמב םיעיפומ םניא הילרטסואב םייחה ילעב ראשו ורוגנקה ןיא ונלוכל עודיכ
תויראש איה הלוכ הילרטסוא :הרורב הנקסמה .ךרבתי םשה י"ע וארבנ אלש ןכתי אל ינש
םיבכוכה ,ףרוח אוה םש ץיקה :םש ךופה לכה ןכאו יוניש םוש םהב ךרענ אלש והובו והותה
רבדהו התאירב זאמ יוניש אלל הרתונו תויה םש םיפקת הרותה יקוח ןיאש ןאכמו םירחא
...םירפוכה לכל ןורתפ היהי

letter

:ינד

?ןכ אלה ,ורוגנק-אמאו ורוגנק-אבא םה ורוגנקה תא ארבש ימ ,היגולויבב יתנבה בטימל

letter

:וכע ,םתור

???ורוגנקה רצונ ךיא ,ןכבו

..."...אד ונ" יל ודיגי םלוכ "'ה י"ע" דיגי ינא םאש ,ןבומכ

קימעמ שופיח רחאלו ,ןבומכ ןיררוע ןיא הילעש ,הירטמיגה תואלפנל תכלל יתטלחה זא
!!!!!םלועב םצעב םייק אל אוה !רצונ אל ורוגנקה :האבה הנקסמל יתעגה ,ינתחדקו

:הככ זא

359 - ורגנק לש הירטמיגה
(359 םג) ןטש םצעב אוה ורגנקהש א"ז
ידכ ןושיל ךלוה אוהשכ הלילב ול רפסמ דלי לכ לש אבאש רופיס םצעב אוה ,ןטשה !לבא
(359 = בא רופיס) !הטימהמ םוקי אלו דחפיש

!הילשא+הדגא :הזש תרמוא הירטמיגהש ינפמ !םולכ אל וב ןיא ,הזה באה רופיס ,וישכע
(359)
2 / םוינלימ+הילשא=הילשא+הדגא
(םתסה ןמ) 2 = 500 / םוינלימ ,ןכלו ...הנש 1000 = םוינלימ

םיער תובא י"ע ,הנש 500 ינפל הרצונש הילשא םצעב אוה ורוגנקש ,עבונ ליעל רומאה לכמו
!םויה לכ תצפוקש סיכ םע היח היה םידליה ןוימדבש ,עשורמ ןטש לע םהינבל ורפיסש

letter

:רוא

...םיהולא תא םדאה ארב תישארב
...ורוגנקה תא םדאה ארב תישארב


Who created the kangaroo?

:ההדזה אלש והשימ

?םיעדוי אל םתא ,המ ,ורוגנקה תא ארב ילש אבס

.יתימא ורוגנקל ותוא הכפהו ,הבוטה הייפה האב זאו ,ורוגנק תרוצב ץע תבוב רצי אוה
.(הילע גנעתהל) גוז תב - ול רסח היה והשמ ךא ,רשואמו חמש היה יתימאה ורוגנקה

תא הכפהו ,הבוטה הייפה האב זאו ,(ןיפ ילב) םיידש םע קר ץע תבוב דוע רצי ילש אבס זא
.ורוגנקל ילש אבס

letter

:רוד

!ולש אמא איה הבושתה ,קוחצב םתס !םיהולא

letter

:הירזע

: ןבומכ איה הרורבה הבושתה ורוגנקה תא םג םללכבו םירוציה לכ תא ארב דחאהש ןויכמ
.ילש אבס

.הנוכנה דימת אל איה הרורבה הבושתה ,םמצע םייחב ומכ ,םייחב לבא

תויתריציל הייטנ םע ,תולק םמעושמ והשימ אורבל בייח היה ,קפס אלל ,ורוגנקה תא ןכל
.ורוגנקה לע םמשו שובלה םוחתמ םירזיבאב שמתשה ירהש , דאמ לד ימינפ םלועו

.םדוק תחא העש הפיו ,ידורמנ רפוע ארב ורוגנקה תא - ןכ םא

letter

:vaser

,רקיה רורד

?לדבהה המ .רצונ אוה ,ארבנ אל ורוגנקהש הדבועל סחייתנ לכ םדוק

לכש ,רקיה ןיווראד בוטה ידידי פ"ע ,ןכו .והשממ תורצווהו םולכמ האירב ןיב אוה לדבהה
םניאש םירוציה ראשכ ורוגנקה (...טעמ תיס"ש המינב) םיאבה תורודל הלוגסו תמא ותרות
.רוצי והשזיא לש תוחתפתהמ רצונ ,םיבורקימ

יבפא לדוגב בורקימ לש םינש ינוילימ תב תוחתפתהמ רצונ ורוגנקהש הארנכ ןכ יפ לע
ךרד ןבומכ) בורקיממ עיגהש ףוקהמ עיגה םדאהש יפכ ,ונימי ןב ורוגנקה לש ולדוג תמועל
.(םיפסונ םיבלש רפסמ

ץראה רודכל אבוהש יטקלג ןיב רוצי אוה ורוגנקהש רמול ןתינ ,תיתריצי רתוי המינבו
רדלאמו םויה אובישכו ,םהל חוודמו תושונאה תא דמול םצעבו little green men י"ע
...ורוגנקל טרפ ץראה רודכ לע יח לכ ודימשי םירזייחה ,היצריפסנוקה תא ףושחי


Who created the kangaroo?

המיסקמה ותבושת דבלמש הדבועל בל ומיש .ירותסמה vaser הכוז שפוח תצלוחב וא ,ורוגנקב
!"רקיה רורד" בתכ אוה תנבומ אלהו

התא ורוגנק תדימ וזיא ונל רפס ןכלו ,vaser ,ךלש הבושתה תא ונבהא יכה .קוחצב ,םתס
.שבול

!םירעטצמ ...דחא ורוגנק קר ונל שי לבא ,תורחאה תובושתה בור תא ונבהא דאמ דאמ

!האבה הלאשב תוארתהל
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא