םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


Hofesh - articles

םע תודגא ... םה תובאה ישעמ

Agadot Am

,ביבא-לת תטיסרבינואב םודקה חרזמה תויוברתו היגולואיכראל גוחהמ ,גוצרה באז 'פורפ
,לכימ-לתב ,דרע-לתב תויגולואיכרא תוריפח להינו ,רוצח תוריפחב ןידי לאגי םע ףתתשהש
:29.10.1999 "ץראה ףסומ"ב םיהדמ רמאמ םסרפמ ,ופי-לתבו הסירג-לתב

הנקסמל םיגולואיכראה םיעיגמ לארשי ץראב תצמואמ הריפח תונש 70 ירחא"
,םשמ ונילע אלו םירצמל ונדרי אל ,םע תודגא םה תובאה ישעמ :הדיחפמ
."המלשו דוד לש הירפמיאל רכז ןיאו ץראה תא ונשבכ אל

תולוכיש תויודע םוש ולגתה אל ,תמדוקה האמה ףוס זאמ ץראב תולהנתמש ,תוברה תוריפחב
םוש ןיא .הלפכמה תרעמ תשיכר וא םהרבא ידודנ ,תובאה תפוקת לע ארקמה ירופיס תא ששואל
שוביכ לע םירופיסל .יניס-רהב הרות ןתמ דמעמל וא רבדמב םידודנל ,םירצמ תאיציל תודע
אל ,םירוביגה לארשי ינב ידיב ושבכנש תורצובמ תוינענכ םירע לע ,עשוהי ידיב ץראה
.םירצבמ אלל ,תומוח אלל , תונטק םירע ויה תוינענכה "םירע"הו ,תויאר לכ ואצמנ
:גוצרה 'פורפ לש ותנקסמ

אל ןענכ ירע :תיארקמה הנומתה תא רוריבב רתוס יגולואיכראה אצממה"
,םישבוכה תרובג .םימשב היה אל ןשארו תורצובמ ויה אלו תורידא ויה
רסח יגולואית רוזחיש ןה ומעל םחלנש לאה תועושיו ,םיבר לומ םיטעמ
."יתדבוע סיסב

?הל דגנתמ ימו גוצרה 'פורפ לש ותעדב ךמות ימ


:ותעדב םיכמות

;ביבא-לת תטיסרבינואמ גולואיכרא ,ןייטשלקניפ לארשי 'פורפ
;לארשי ןואיזוממ גולואיכרא ,ישורב ןגמ 'פורפ
;הפיח תטיסרבינואמ תיארקמ תיגולואיכרא ,יצרא לכימ 'פורפ
.גולואיכרא אל ,תרופ עשוהי פורפ


:םיללוש

;הפיח תטיסרבינוא ,גולואיכרא ,לטרז םדא 'פורפ
;גולואיכרא אל ,תסנכ רבח ,יבאז םעבחר
;גולואיכרא אל ,יסכודותרוא ,המלש ןב ףסוי 'פורפ
;גולואיכרא אל ,יסכודותרוא בר ,ןונ ןב לאוי
;גולואיכרא אל ,יתד לחנתמ ,תרופ ןנח
.גולואיכרא אל ,"יוניש" תעיס שאר ,תסנכ רבח ,דיפל ףסוי
:ףסונ האירק רמוח
("ץראה" רתאב תדחוימ טנרטניא תרודהמ)
חטשב םיאצממ ןיא .ך"נתה


Hofesh - articlesףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא