הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


!ןוחטבה תא דאמ ןכסמ הבישי ידימלת יוביר

:םחש רשאמ ונלבקש בתכמ

בישהל המ עד

.הנטק ץרמ תקירז ןשיה חוכיוה לבקמ הבישי ירוחב אשונב ןורחאה צ"גבב ןטקה ןוחצנה רואל

ןוחטבה תא ריבגמ הבישי ירוחב ידי לע הרות דומיל יכ הנעטב םעפ ידמ םילקתנ ונחנא
.אבצה לכמ רתוי

.דיגהל המ ונל ןיא םעפ אל יכ דע תפצוחמו תיליוא הכ הנה וז הנעט

רבדל המ ךל ןיא טושפש שיגרמ התא םימעפל ,וזה תוטשל תונעל המ ונל ןיאש יעבט דאמ הז
אוצמלו םשמ תכלל הז ךל קשחתמש המ לכ הזכ קומינ עמוש התאשכו םייוסמ גוסמ םישנא םע
.םלועב םיילמרונ םישנא שי ןיידעש ןמיס הזיא

ןכסמ אקווד הבישי ידימלת יובירש ךכל האבה "החכוהה" תא עיצמ ינא יתבשחמ ליגרתכ ,לבא
.ןוחטבה תא דאמ

םיכמותה תא ץיפקמ הזש ךיא ואלפתת לבא תיליבד תצק איה וזה הבושתה יכ ךכל רע ינא
.תוטמתשהב

המיאתמ שממ הנעט יהוז יכ יל הארנ ,םיניזאמ םע תוחיש תוינכתל וידרל תורשקתהה יבבוחל
.הידמ לש הזכ גוסל

(?שמתשהל אל המל זא דבוע הז םא לבא החילס םעפ דועו) ,ןכבו

ןמ שילש ,האושה הללוחתה הנהו תובישי ידימלת יפלא תואמ ויה םלועה תמחלמ ינפל
.םלענ תובישיהו הרותה םלוע לכ ,דמשנ ידוהיה םעה
תנידמ תא ונמקהו תואמצעה תמחלמב ונחצינ תובישי ירוחב ילב ,ךכ רחא םינש שלש
ירוחב 400 ל םיכסהו ןומימ ברל הבוט השע ןוירוג ןב ,האושה יטילפ תטילקב הלחהש לארשי
.אבצהמ םירוטפה תובישי
,ימוטאה רוכה תא ונינב ,הממשה תא ונחרפה ,יניס תמחלמב ונחצינ וללה 400 ה םע
הלע תובישיה ירוחב רפסמו םילוע יצחו ןןוילימ ןאכל ונאבה ,יצראה ליבומה תא ונינב
.תיטיא הליחזב
תא םג וצרת םאו ןוחצנה תא םכל ריכזהל ךירצ אל ינא ,םיטמתשמ 1000 קר ויה 1967 ב
.(םיסינה יבבוח ליבשב הז) םימיה תשש תמחלמ לש "םיסינ" ה
םויב הרק המ םכל רפסל ךירצ אל ינא ,1973 ל ונעגהו הלעמ הלעמ לחז םיטמתשמה רפסמ
.רופיכ
םירזוחה םג םיאוליממ וררחוש ןוחטבה דרשמל ןורש לש ותסינכ םע ,ךפהמה לח 1977 ב
םלוכ ןונבלב הרק המ .ןונבלל ונסנכנו ירטמואיג רוטב תולעל וליחתה םירפסמה ,הבושתב
.םש ונחנא םויה דע ,םיעדוי
ונילע ולפנ 1990 ב ,הדאפיתניאה הליחתה 1987 ב זאו ךפיהל ,ותחפ אל םיטמתשמה
.(לודג סנ ןכ םג) םיליט
.תחתב עודיכ בצמה ,בצמהו (30,000) םעפ יאמ לודג תובישיה ירוחב רפסמ ,םויהו
:רקי הבישי דימלת
.ונתיא םיכסמ התאש םיעדוי ונחנא
ונילא ףרטצה ,אוב
,תורשכ יחיגשמ לש תיביטקיפ הדיחיל אלו)
(בבל יכרו םיארי

:תונקסמ

.ינוחטבה בצמה רימחמ ךכ תובישיה ידימלת רפסמ הלועש לככ
.ונלוכל בטיי ןכ םיטמתשמה רפסמ תא ןיטקנו תובישיה תא רוגסל רהמנש לככ

.וזה הקיטמתמה לע תונעל עדויש סודה דלונ אל דוע

םחש רשאףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא