אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

9.12.98

!דחא סויג - דחא םע :דחא הפ ,צ"גב

תיב לביק ,םייתד 2 םהב ,םיטפוש 11 לש בכרהב ,תימידקת הטלחהב
ירבח לש םהיתוריתע תא דחא הפ לארשי תנידמ לש קדצל הובגה ןידה
,רלסר הדוהי ד"וע לשו ןורוא םייחו ןייטשניבור ןונמא תסנכה
טפשמה תיב .תובישיה יכרבא סויג לש הייחדה רדסה דגנ ורתעש
רדסהה תא תחא הנש ךותב תונשל לארשי תסנכ תא בייח קדצל ןוילעה
טביה לכמ לוספ אוהש ןוילעה טפשמה תיב עבק וילע ,"קיתוו"ה
.תישונא תוניגהלו יתרבח קדצל ןיק תוא אוה ומויקו ,אוהש

ונממש ,םידקת התויהמו ,הטלחהה לש המוצעה תובישחה םצעמ דבל
םהל ,םירחא םייקוח יתלבו םילוספ םירדסה לע ךילשהל ןתינ
תותיא ץ"גבה תטלחהב שי ,לארשי תנידמב ונייח תונשב ונלגרוה
ימי לש ןולסה-ירטקמו םיטסימיספה ,םינקפסה לכל יעמשמ דחו רורב
:ברעב ישש

!קדוצ ןורקיע לע רתוול אל

טועימב ונחנאש ונל הארנ םא םג
,(עירכמ בור םיווהמ ונחנא השעמל)
,"דובא" עגרל הארנ בצמה םא םג
- (לוכיבכ) "יוכיס לכ ןיא"ש סרוג והשימ םא םג

,תושעיהל בייח קדצ
,ונעמל קבאיהל הבוח
!עיפוי םג אוה רבד לש ופוסבו

תובישיה ירוחב תא בייחי אל םלועב חוכ םוש" :קעז םנמא ירזינב המלש רמ
הרבחה .שיאל תוזיזמ אל ולאכ רבש תוקעזש אלא ,(9.12.98 "ץראה") "סייגתהל
לע ,היטרקומדהו ןויוושה ,שפוחה ,המדיקה ןוויכב המידק דועצל ךישמת לארשיב
רחמ ,תובישיה יטמתשמ סויג הז םויה .אוושה-יקעוז לש לפנה תונויסינ ףא
,יוליבהו תוברתה שפוח - םייתרחמ ,החפשמה ייחו ןיאושינה שפוח הז היהי
םוחתב ,טרפה ייחב םוחת לכב תמא לש שפוח - רוציקב - העיסנהו הליכאה שפוח
.יתרבחה קדצהו תויוכזה יוויש יאשונב ,תישיאה הפדעההו הריחבה

,הלפנ אל םחורש ,ושאייתה אלש וניניב םינשקעלו םיצימאל הדות
ףא לעשו ,ןצמח רסח ריוואב ידרחה םירירשה חופינמ ולהבנ אלש
ונברקב תונדחפה ייוליגו תונססהה ,תוננאשה ףא לע דוחייב ,לכה
!חצנלו ,תקדוצה םתעד לע דומעל ושקעתהאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא