הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


קפא לט / ןורגב היטרקומד

Tattoo

תונרמויהו הזועתה ,רתוי יתוא םיהדמ המ יתטלחה אל דוע ,תמאה .םיהדמ טושפ .םיהדמ
.ונלש ימוהתה ןורוויעה וא םהלש

הנושאר האירקל הרשיא תסנכה לש הקוחה תדעו" :2001 רבמבונב 30 -ה ,ישילש םוי ,בירעמ
."םירוהה תמכסה אלל 16 ליגל תחתמ םידליב םיעוקעק עצבל תרסואה קוח תעצה

ויהי םירוהה םא ירהו ?אל ,ומצע לשמ תעד שממ ול ןיא ,16 ןב רענ ירה ?אל ,ינמוה
ליגב ירה ,תעדה רסח םדלי לש רוהטה ופוג לע םייטננמרפ הבעות ישוקשיק תעינמב םיברועמ
תצנצנמ הרקוה-תעמדשכ םהל הדויו תושגרתהב םהידי תא ץחלי ,וילע תחנת ותעדשכ ,יצחו 16
.וניעב

.ומכש לע חופטלו תוחילשה-רודח םזויה כ"חה תא אוצמלו שפשפל קשח השוע ?תמאה

רוסיאב הנד תירוקמה העצהה - תחאה :תוניינעמ תודבוע יתש תולוע שופשפה ךלהמב לבא
תא ולעהש ולא - הינשה .לארשי תנידמב םידוהיה תייסולכוא ללכל םיעוקעק לש טלחומ
.ס"שמ ,אל ךיא ,םה העצהה

טעמב םישקתמ תופוגה יפטוש ,עודיכו ,רטועמ ףוג לש הרובק תרסוא תידוהיה תדה ,עודיכ
דועב המדאב םינמטומ םיבוט םידוהיש אצוי - ךכו ,םיתמה לש םפוגמ עקעק תובותכ ריסהל
דרו וא ןתומב ירורעז ןיפלוד לשב םפא תא םימקעמ (םתרובקמ הפי םיסנרפתמה) םינברה
.ףתכב ןשייב

םיכילהת תואמל ףרטצמש ןטקה ךילהתה תא ןיבהל ליבשב דחוימב הדח ןיע ךירצש יל הארנ אל
:ךכ הארנ ךילהתה .הנש לכב םירחא םינטק

?רודכ) ץראה-רודכ ינפ לע תדה לע םינומאכ ,ונחנא לבא ,ונליבשב בוט המ םיעדוי ונחנא
םג ךוסחנ - ונתיאמ קר ךוסחנ אל זא .םליבשב בוט המ םג םיעדוי ,(?אל ,החוטש המר תאז
לע רוטיע םע רבקיהל רוסא זא .םרובע בוט תמאב המ םיעדוי אל םה ,םירוויע םה .םהמ
םה .םמצע לשמ תעד-ירב תמאב אל םה יכ .ושעי אל םה םג לבא .השענ אל ונחנא זא .ףוגה
."םיפוטח תוקונית"ל םילושמ

.ןטק דעצב ליחתנ זא ,תודגנתהו בל-תמושת הברה ררועל לולעש לודג דעצ הז ילוא ,בוט
.ינמוהכ םדי לע ספתייש לבא ,דעצ-שממ-אלכ האריש הזכ .הזכש דעצ-יצח

!!!והז !!!םירענל קר םיעוקעק רוסאנ !!!ההא.....אאאא .....ממממא

.םירענ קר םה בוט - םירענה .ונתיא ומיכסי יאדווב םה - וחמשי ןקז בסו הריעצ אמא לכ
םישיבכ ,ת"פב עונלוק יתב רוגסל םלועמ ונל עירפה אל שער .שער ושעיש ?ראשהו
םיסוטמ טיסהל ,טג תוברוסמ םישנ ליפשהל ,הנח-סדרפב תודסומו תונוכש עיקפהל ,םילשוריב
.רופיכ םויב ףאב טוטיח רוסאלו ןולוחב תורבקה תיב לעמ םלולסממ

הזו .ונמצע לשמ תעד ונל ןיא ,הלאככו ,םהיניעב "םיפוטח תוקונית"כ ונלוכ .טושפ הז זא
.....םייתניב....ש ינפמ קר הז ומצע תעד לע עוקעק תושעל 35 ןבל וא 17 ןבל ושרהש
.אובי אוב אוה לבא .הזכש ךלהמל ןמזה עיגה אל דוע ....מממממממממא

ןוישר לבקל לוכי 17 ןב "רענ" ,ונלצא ,םיניבמ םתא .רחא םוקמב אוה היעבה רוקמש ןכתיי
ךופהל ידכ קיפסמ תעד רב 18 ןב "רענ" וא .הצור קר אוה םא ש"מק 140 -ל עיגמש בכרל
.אבצב ותוריש ןמזב עילקמ עגפנ יכ וייח לכל קתושמל

.רוכזל ךיא שממ םהל ןיא יכ ,לייח ינפל םייתנש כ"הסב הז 16 יכ םיחכוש הארנכ םה

יצחו 15 תב הרענש ,בשוח טושפ ינא .אל ינא .םיעוקעק לע תמ ךכ-לכ ינאש אל הז ,בגא
םש הל ראשיי הז - ליית תורדגו תולגלוג לש םיעוקעקב הפוג לכ תא הסכת םאש הניבמ
םא טילחהל לוכי 15 ןב רענש בשוח טלחהב ינאו .םעט ותוא הל היהי דימת אלו ,ןמז הברהל
.ולש ףוגה הז יכ ,(וליגב יתישע ינאש ומכ) ןזואב ליגע תושעל ול אב

תקפד זא ,OK .םלוכ לע םימכסומ דימת אלש םירבד תושעל לש ליגה אוה תורגבתהה ליג
ריסהל ןתינ טושפ חותינב םויה ?31 ליגב ףאהמ ךל האציש ,16 ליגב הזחה לע הנטק רופיצ
.ליד גיב .רויצה תא

רתוי הברה ריבענ ,עקשי קבאהש ירחא "תלדב לגר" ןונגסבו ,חילצה הזה ךלהמה זא...
?םירכוז ,תירוקמה תינכותה .הייסולכואה ללכל רוסיאה תא תולקב

וצב תועקעקמה תויונחה לכ ורגסיי :םהמ םיבוט ןיא הפיכאו היטרקוריבב ,בוט ?האלה המו
וסנכי תרתחמב דובעל םיזיעמה ,ברה תווצמב רבע לכל וחלשיי תוסנק ,ינוריע רזע קוח
,יא-יא-יא היהת אל תוילירטסהו ,בויבל ודרי תרתחמב םיירטינסה םיאנתה אליממו ,רצעמל
.סדייאמ ותומי - וחילצי רבכש ולא זא

םהב םיכושח םירטשמ ראשו ,ןבילאט ,הלוטייא ומכ ןורכיזב תומש הלעמ ...ןוכנ ?רכומ
רעיש תא ריתסהל ,השיא רובע םכתעדל דבוכמ רתוי המ ,בגא) תורתסומו תולפשומ םישנה
הקיזומו לוהוכלא אלל יוליבה תומוקמ ,(?לארשיב ומכ ותוא חלגל וא ןאריאב ומכ שארה
קנע יביצקת ,םירפוסו םירפס ,םיטרס ,תוגצה לע ,תרושקתה לע הלפא הרוזנצ ,"התיחשמ"
שדוקמה תויהל רומאש רבדה םשב לכהו - הצובקה ירבחל תוגילפמ תובטהו ,תחלצל םיברוקמל
.רתויב

?שדחמ םעפ לכב לכהמ רתוי יתוא הימתמ המו

!אל ?ןוגריאה ?תויתטישה ?תומכחותמה תוטישה

וא 'ונרובע םצעב הז' :רמול .תוארל אל בוטו םיענ המכ .ונחנא .יתוא םיהדמ ינשה דצה
.'?כ"הסב רבודמ המ לע'

םה םוי לכב ,שדוח לכב ,הנש לכב ךיא וארת .המלשה הנומתה תא וארת ,וררועתת - םישנא
.יל ורמאת "היטרקומד לש החוכ וז" .םהל הלקה דוע ,ונל רוסיא דוע ,דעי דוע םיגישמ
.ןורגב קומע דחא םוי ונל עקתת תאזה היטרקומדהש רמוא ינאו
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא