הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

99 רפסמ ןוילג
עדוי אלו ןימאמ אל

(םש םוליעב שפוח רתאל חלשנ)

במת חופש
:דובכל
ןהכ רימז ברה
"תורבדיה" ןוגרא
םילשורי 5575 .ד.ת

,רבחמכ ךמש תא תאשונ תאז תרבוח .ול הנתינש "עדוי וא ןימאמ" םשב תרבוח ידיל איבה רבח
."עדמו הרות"-ב תקסועכ המצע לע הדיעמו

תביתכ ןמזב רבכ עודי היה ץראה רודכ ביבס חריה בוביס ןמז ויפל "שיערמה יוליגב" תחתופ תרבוחה
גוסכ תאז הגיצמ תרבוחה .הדוקנה ירחא תורפס 5 דע 4 לש קוידב ,םימיה רפסמב ,הרותה ירופיס
.םיידוהיה שדוקה יבתכב העיפומה תגלפומה תונעדיל לוכיבכ "החכוה" לש

טוטיצ ךות ,הלכשהו עדי רסח להקל הנופו "תיטסילופופ" הרוצב תחסונמ רשא ,תרבוח תוארל בוצע
רקוח לכל תועודיו תוטושפ תודבוע רפסמ טטצל יל השרה .רבחמה תויחונ יפל םירבד לש יביטקלס
:ןעדמו

,חריה עפומ לש העודיה תוירוזחמה לע טושפ םדא לכ קיסהל לוכי םישדח רפסמ תב תיפצתמ .1
שדוחה ףוסב "ומלעיהל" דעו שדוחה עצמאב "אלמה חריה" ךרד שדוחה תליחתב "ותדילמ" לחה
רדס) הממימ רתוי טעמל עובק ןפואב חריה םלענ "שדוחה שאר" תפוקתב .ךכ-רחא שדחמ ותעפוהו
.(תועש 30 -כ לש לדוג

תא בשחל ,םדקומ עדי לכ אללו םהשלכ םיכבוסמ םילכ אלל ,םירופס םישדח ךותב ןתינ ,ךכל יא .2
,הדוקנה ירחא תורפס 2 דע 1 לש קוידב אטבתמ רשא ,םייתעש-העשכ לש קוידב חריה רוזחמ ןמז
.םימיב רבודמ רשאכ

יוליגה" תלבקל םינש תואמ רפסמ לש תויפצת תוקיפסמ ,םייביטימירפ םילכב שומיש ךות ,ךכיפל .3
לש םיבר םיפלא ודמע קיתעה םלועה ימע לכ תושרלש ןייצל רתומל .תרבוחה תחתופ וב "שיערמה
.תויפצת ךרוצל םינש

ףלאה עצמאב דוע הלא םירפסמ לע רבכ ועדי םינומדקה םילבבהש םויכ םיעדוי ונא ,ךכל ףסונב .4
קוידב רוזחמה תא ועבק םה םג םינוויה .ויפל םהלש הנשה חול תא ועבק ףאו ,הריפסה ינפל ןושארה
ןוטמ לש וימוסריפ האר) דומלתה תפוקתב ירבעה הנשה חול תעיבק ינפל םינש 700 -כ רומאה
.(הריפסה ינפל תישימחה האמהמ יאנותאה

רשא ,חריהו שמשה ירוזחמ לש רתוי לודג קויד רבדב רתוי םירחואמ םייוליג - תאזמ הריתי .5
ללכ םיעודי ויה אל (הנש יפלא רפסמב םעפ 'ב רדא תטמשה) ירבעה הנשה חול ןוכדע לע ועיפשה
.ינשה ףלאל דע אשונב וקסעש תודהיה ימכחל

תופוקת ךרואל םייוניש םירבועו ןיטולחל םיעובק םניא םמצע הלא םירוזחמש ירה ,ךכב יד אל םאו .6
.םהשלכ םימודק תורוקמב ללכ זמרינ וניא רשא רבד - תוימונורטסא

."תושפנ דוצל" ןויסנו "תיתד הפטה" התרטמ לכש הלוז הלומעתב רבודמש קיסהל אלא לוכי ינניא
לכ םאה ?לוכיבכ "תיעדמ" תויהל תרמייתה תרבוחב העטמ חסונ גיצהל םישייבתמ םכניא םאה
םיבושיחב םיאצמתמ םניא םמצע םירבחמה אמש וא ?ארוקה לש ותעד תחסהל םירשכ םיעצמאה
?הז אשונב םויכ םיעודיה םיאצמימבו

ינינעל דרשמה עויסב הספדוה יכ המצע לע הדיעמ הרומאה תרבוחהש ךכ לע ונל רתוי הלודג השוב
.תאז הלוז הפטה לש הנומימב יתפתתשה ףא ינא :רמול הצור .תוברתהו ךוניחה דרשמו ,תותד

במת חופש
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא