הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

88 רפסמ ןוילג
("הבושתב הרזחה") תודרחתהל "םירנימס"

במת חופש

:שפוח רתאל תבתוכ לטימ

,שפוח םולש

עגונב םירבד המכ םכל רמול יתיצרו ,דרעב רנימסה לע הניד לש הרואית תא יתארק
עגונב םכלש עדיהש יל הארנ לבא ,רתאב ינאש הנושארה םעפה וז םנמא :םירנימסל
,לאשש םישלוגה דחא ןיבל לאינד ןיב תובתכתה םג יתארק. ףיקמ ירמגל אל אוה םירנימסל
לאינדו ,םיצרמה םע תמעתהל רנימסל ךלי םכמעטמ והשימ וא והשלכ ןעדמש תורשפא שי םא
רחוסל ותוא הוושיה ףאו ,םייעדמ םילכ ול ןיאו ןעדמ אל אוה ידרחה ףיטמהש ול בתכ
.םימס

האב ינא .םינש שולשכ ינפל הלאשב יתרזח .22 תב םויה ינא :םירנימסה םע ילש תורכיהה
יתרזח ינא םגש ירחאו ,ךרעב םינש 12 ינפל רנימס תובקעב הבושתב םירזוח לש החפשממ
לע רומשל ,תלפטמ וא הכירדמ רותב םירנימסב בדנתהל תכלוה יתייה .רנימס תובקעב הבושתב
ארקנש ןוגראל םיכייש הלאה םירנימסה .םינש 4 םש יתבדנתה .תואצרהב םירוההשכ םידליה
רמאש המל רשקב .םיגוס ינימ לכמ םירנימס ךרועו ,םינש 18 ומכ והשמ לעופש ,"םיכרע"
בכרומ ולוכ טעמכ םיצרמה תווצ "םיכרע" לש םירנימסבש ,ועדתש בושח - םיצרמה לע לאינד
.'דכו ןוינכטה ירגוב ,םייעדמ םידומיל ירגובו םירוטקוד םהיניב ,הבושתב םירזוחמ

םיצרמ שי יממעה רנימסב .יאמדקאו יממע - םירנימס לש םיירקיע יגוס ינש שי "םיכרע"ל
,("םיכרע" לש םירנימסל רושק ונניא קחצי ןונמא :שפוח תכרעמ תרעה) קחצי ןונמא ןוגכ
שי םש .שגרה לע תולעופ רקיעב אלא ןויגה לע אלו עדמ לע אל תוססובמ אל םהלש תואצרההש
אלו םיכוב אל - ירמגל הנוש יאמדקאה רנימסה .הניד הראתש ומכ תוזטסקאו תופחסיה
הלוע והשמ רמול הצורש ימ לכ ובש ,ןויזופמיס שי רנימס לכ ףוסבש ןוכנ .םידגב םיערוק
שאר ייוסיכ ,תופיכ תשבלה ןוגכ םיטקא םושב הוולמ אל הז לבא -םלוכל רבדמו המבל
םיאיקבש ,(םבור תוחפל) םיליכשמ דאמ םישנא םה יאמדקאה רנימסב םיצרמה .וקוק תריזגו
לופיט" םג שי .'דכו םלוע תורפס ,עדמה םוחתב הז םא ,תדל םירושק אלש םיאשונ הברהב
ךתוא חירכמ אל דחא ףא לבא ,ךרעב עובשל תחא ,םיתבב תואצרה הזש ,רנימסה ירחא "ךשמה
.תקפואמ רתוי הברה הריוואה לכו ,םוקמ םושל תכלל

לכ לע סעכ ןומה יב שיו ,ולאה םירנימסה דעב אל שממ ינא :ןוכנ אל יתוא וניבת אלש
תונשל ילו (הייתד הראשנש) ילש החפשמל ומרגש םהלש חומ-תופיטשה ללגב יתדביאש םינשה
םיארנ םלוכ אלו ,םינפ ןומה שי "ידרחה ףיטמ"לש ,ועדתש יתיצר קר לבא ,ונלש םייחה תא
.קחצי ןונמא ומכ

לש םיגוס ןומה שיש ועדתש יתיצר לודגב לבא הברה דוע םירנימסה לע רבדל הלוכי ינא
!ךכ וכישמת ,המרבו הפי שממ רתא םכל שי הזמ ץוח .םיצרמ לשו םירנימס

.לטימ

במת חופש


:שפוח רתאמ הנפד

רתאה לע תיבויחה ךתעד יבל תא הממיח דאמו ,ךבתכמ תא לבקל דאמ ונחמש !לטימ םולש
רשקב .תרחב הב ךרדב תכלל חוכו עדי שפוח רתאמ יבאשת יכ הווקמ דאמ ינא .ונלש
ונא .ונל רשאמ עדי רתוי הברה שי ,תכרעמה ךותמ ,ךל יכ תענכושמ ינא - םירנימסל
םיכרדמ וא ,רבדה ךותב ויהש ,ךומכ םישנא לש םירופיסמ םיעדוי ונאש המ תא םיטקלמ
רשקב ונמע תויהל יכישמת םא חמשנ .הז אשונב וניניע תראה יכ לע ךל הדומ ינא .תורחא
.םיידרחה םיפיטמה לש חומה-תופיטשו םירנימסה אשונב ונלש עדיה תא רישעהלו

,ךחוכ רשיי
הנפד

במת חופש


:שפוח תכרעמ תורעה

.ןאכ - "רנימס" לש רואת עיפומ " הלפאמ םיחיגמ םידש" רפסב .1
. רתאב "הבושתב הרזחה" רודמב דורחית יברעו "םירנימס" לע דוע

ונניא רואית םושו ,ולשמ יפוא שי םיירנויסימ םירנימס להנמש "דסומ" לכלו "רנימס" לכל
.םירנימסה ללכל ינייפוא

וא "ןוינכטב ןעדמ" ,"ןוינכטה רגוב" תרתוכה תחת עיפומש ,רנימסב ףיטמ לכ אל .2
םיפיטמ םירכומ .רוטקוד וא ןעדמ וא רגוב ,ןכא ,אוה ,םייוסמ יעדמ םוחתב "רוטקוד"
םירנימסב ונוכש םיפיטמ שיו ,םיאנכטכ םש ודבעש העש ,ןוינכטב םיצרמל וזחתהש
.הזכ ראות םהל היה אל לבא ,"רוטקוד"


במת חופש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא