הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

86 רפסמ ןוילג
םיהולאב הנומאה לע

במת חופש


שפוח רתאמ הרישל םיקילא

הנימאמ איה םאה הלאשנש הלאשל רשקב (הריש לש הבושתה) ךתבושת תא יתארק ,םולש הריש
("הנימאמ" אל) תעדויש ימכ" התבושת תחיתפב םיוסמ טפשמל סחייתהל שקבמ ינא .ך"נתב
."םייק אל םיהולאש

םייק ןכ םיהולאש עדוי אוהש רמואש ימכ והומכ ,םייק אל םיהולאש עדוי אוהש רמואש ימ
.םהיניב לדבה םוש ןיאו

,תאז יל חיכוהל הנכומ תא םאה ,(הנימאמ אל) םייק אל םיהולאש תעדוי תאו רחאמ - הריש
תבתוכ תייה וליא .ךיילע תלטומ החכוהה תבוחש ךכ ,יטרפ אלו יבמופ היה בתכמה ירה
םא .תאז תעדוי תאשו ןיאש תבתכ שוריפב לבא ,רדסב - םיהולא ןיא וא שי םא תעדוי ךניאש
,תאז ריבסמ םג יתייה ,םיהולא שיש עדוי הלא "ןימאמ אל" ינא יכ יבמופב בתוכ יתייה
.תעדל ולכוי םירחא םגש ידכב

םע (אל וא) ותוא שפחל יקיספת ,וינפב תלדה תא ירגסת לא ,תאז ךל רמול שקבמ ,הריש
תוארל תורשפא ונל ןיאש שדח םלוע ,אלפומ םלוע ךל הלגתיו ךבל תא יחתפת ,ךלכש ,ךשאר
.(ןיבי אל םלועל קחצי ןונמא הז תא) הנומא לש םלוע אלו יתימא םלוע ,ונלכש תועצמאב

.הנומא הנניא תאזו ,םיהולא שי !העוט תא ,םוכיסל ,הריש

הכרבב
םיקילא

במת חופש


םיקילאל תבתוכ הריש

הדומ" תניחבב ,תולצנתהב ליחתאו ,ילא ךתיינפ לע הדות .בוט עובשו ,םיקילא ךל םולש
טפשמב שמתשהל הכירצ יתייה אל ,תיגול-תינורקע הניחבמ .ילשמ ירבדכ ,"םחורי בזועו
יוארה טפשמה .ונניא טושפש רבד לע תאז רמול רשפא יאש םושמ ,"םיהולא ןיאש תעדוי ינא"
וא ,"םתנעט תא וחיכוה אל םלועמ ומויקל םינעוטה לכש םושמ ,םייק ונניא םיהולא" אוה
ןיממ הז ןיא ןכש ,ןאכ סנכא אל יתבתכש תא יתבתכ עודמ היגוסל .חור התואב רחא טפשמ לכ
.םעפה ןיינעה

םוקיש - םייק םיהולאש ןעוטש ימ לכ - "היארה וילע ורבח לע איצומה" - "תוחכוה"ל רשא
ךל שי רשאכ דוחייב .ךילע הז הרקמב החכוהה תבוח ,םייק "אוה"ש ןעוט התא םא .חיכויו
םלוע" ,"שדח אלפומ םלוע" - "אוה" ךיתונעט !"םייק אוה" תחא תינוקאל הנעטמ רתוי
ירפסל וא ידרח רתאל יתוא חלשת לא אנאו .החכוה תובייחמ "הנומא לש םלוע אלו יתימא
דוחייב .החכוהל לק דאמ םייקש המ ןכש ,הצממו הרצק הרוצב ךיקומינ תא יל רבעה - רהוזה
.הרואכל ,"וארו וחכנ אוביר םישש" רשאכ

דציכה הנטקה ךתחפשל אנ רבסה !ךתכחב הלעת המ הארנו ,ךרבד רומאו םוק ,רקי דידי ,ןכבו
ןכש ,ךלש - ימיטיגלה - ישגרה דצל רבעמ תאז ,"אלפנ םלוע"ב ,ןכא ,רבודמש תאצמ ךיאו
ינניא ."תמא" וז המ יל אנ רבסה ,הלחתה ךרוצל :"יתימא" םלועב רבודמש ןעוט התא
,"תמא" וז המ יל רדגה ,ךלש אלפומה םלועה לע ךרבסהל רשק אלבש ,תשקבמ ינא !תצצולתמ
.ךתנבהל

אלו יתימא םלוע ,ונלכש תועצמאב תוארל תורשפא ונל ןיאש שדח םלוע" ךלש טפשמה יבגל
לגוסמ ונניא ךלש לכשהש תא תעדל תשמתשה םישוח וליאב אנ ינליכשה - "הנומא לש םלוע
."הנומא לש םלוע" ונניאש "יתימא םלוע"ה אוה ןכיהו והמו ,ןיבהל

,בוט עובש
שפוח רתא תווצמ הריש

במת חופש


שפוח רתאל תבתוכ - "םיהולאב הנימאמ תינוליח" - הריש

םינימאמ וא םיטסיאתא םה םינוליחה לכ אלש םכל דיגהל יתיצר ינוליח םדאנב רותב ,םולש
םינימאמ יתחפשמ םגו תוברה ייתורבחו ינא אקווד .םלועהמ ול תפכיא אלש ןוילע חוכב
ונחנאו .הנעמ לבקלו וילא ללפתהל רשפאשו ותוא ארב ןכשו ,םלועב טלוש ןכש ,םיהולאב
אללו תושונא חיכוהל הסנמ םכלש רתאה .הבושתב םירזוח וא םייתרוסמ םיבשחנ אל וליפא
םאו .הבושתב םירזוח ןומה רבכ שיש ,הדבוע .טועימב םיאצמנ םתא לבא םיהולא ןיאש החלצה
םתייה םא .תורבידה תרשעלו םיהולאל בלב המח הניפ םהל שיש םישנא ןומה זא - הלאכ אל
,הנווכב םיגוח ינימ לכ סיעכהל הסנמ היה אל םכלש רתאה ,תמאב םיטסילרולפ םישנא
םכילע תמחרמ תיתרוסמ אל וליפאו תינוליח רותב ינאש תמאב .הפוקש ירה םכלש הנווכהו
יבתוכ ,םתא הלילחו סח םא :םכייח לכ םכתא הוולתש הציע םכל תתל הצורו דואמ דואמ
?ותיא דדומתהל וחילצת ךיא ,ונילע אל ןוסא הזיאב םכייח ימיב םעפ ולקתית ,רתאה
,השונא הלחמ הזיא ומכ אצומ אלל לש בצמב ולקתית םא וא ?םיריש ?שואיי ?היגולוכיספ
םאה ,הנש םינומש םיעבשמ רתוי אל איה ונלש םייחה תלחות ירה ?םיהולא תא ושפחת אל םאה
קר הז עדמה לכ ירה ?םינש יפלא וא ?הנש ןוילימ ינפל היה המ תעדל םילוכי תמאב ונחנא
.תוחכוה אלו תורעשה

שוחל רשפאש והשמ הז ,הטיסרבינואב ותוא דומלל רשפא יאש בלב והשמ הז ,הנומא וז הנומא
ואיבתש ומכ .ותוא ליפהל חילצמ אל רבד םושו החמשב דימת אוה הנומא ול שי םדאשכ ,ותוא
רוזעי אל הז לבא .דגנכ תוחכוה םכל איבהל רשפא טישלוב הז םיהולאו הרותה לכש תוחכוה
.םיהולאו הרותו תדו תיתד הנומא יטנאו תומודק תועד םכל שי יכ ,םכל

.החלצהב םכל היהיש
הריש

במת חופש


"םיהולאב הנימאמה תינוליחה" הרישל הנוע רתאה לש הריש

יתויה ילוא .הריש לבא ,שפוח לש הריש ,ןבומכ ,תרחא הריש .הריש ינא םג .הריש ךל םולש
יבגל .תינויגה הרוצב בושחל שפוחה - שפוחה ןורתי תא יל תנתונ שפוח לש הריש
ןיב חוכיווב רתויב לקה רבדה :םהילע ונל תבתוכ תאש "םיהולאב הנומאה"ו "תוינוליח"ה
סוריס אלא ןניאש "ןהילע רערעל ןיאש תוחכוה" וא "תויאר" גיצהל אוה םדא ינב ינש
?ךלש ןועיטה המוד המל .ןבלל רוחשו רוחשל ןבל תכיפה ידכ דע ,םיגשומ תוויעו םילימ
רחא םדא ודגנכ אבו ,טסיפיצפ אוהש ומצע לע ריהצמש - דחאה .םדא ינב ינש ןיב חוכיוול
םה םיטסיפיצפה לכ אלש םכל דיגהל יתיצר טסיפיצפ םדאנב רותב ,םולש" :ודגנכ ןעוטו
תוברה ייתורבחו ינא אקווד .םלועהמ םהל תפכיא אלש ,המחול-יאב םינימאמ וא םיטסיפיצפ
םיפאוש ,תומחלמב םילגוד ונחנאו ,םזיפיצפב םינימאמו ,םיטסיפיצפ דאמ יתחפשמ םגו
."םד הברה .םד תוארל םיפצמו םהילא

םגו תוברה ייתורבחו ינא אקווד - - םכל דיגהל יתיצר ינוליח םדאנב רותב" :תא םג ךכ
לבקלו וילא ללפתהל רשפאשו ותוא ארב ןכשו ,םלועב טלוש ןכש ,םיהולאב םינימאמ יתחפשמ
ןכיהמ ?םחומ תא וליעפי םהש ילב םדא ינב לע דובעל הלוכי תאש תבשוח תא םאה ."הנעמ
הנימאמ תאש ריהצהל המישנ התואבו ,תינוליח תאש דחא דצמ ריהצהל תלוויאה תא תלטנ
וילא ללפתהל ,םיהולאב ןימאהל םא ?הבושת ונממ לבקל םגו וילא ללפתהל ךרוצבו םיהולאב
?תויתד ,ךתעדל ,יהמ זא - תוינוליח וז ונממ הנעמל ןיתמהלו


במת חופש
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא