הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

43 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ןרומ
:27.12.2000

המבה תא ד"בחל םינתונשכ הרוק המ

.םינוליחה לש םוטמטל וא ,תידרחה הפצוחל לובג ןיא

גח דובכל םידליל תולעפהו רודיב ברע לחה ,בהזה ןוינקב 17:00 העשב (27.12.00) םויה
ןיב ובבותסהש םישפוחמ םישנא ,הכונח יריש םע ,"המימת" הרוצב ליחתה ברעה .הכונחה
רבע ןופורקימהו הקספ הקיסומה ,ידרח םדא המבל הלע עתפלש דע ,הזב אצויכו םידליה
ןיידע תוינוויה דציכ םידליל ריבסה ףיטמה .הפטה סנכל ךפה תולעפההו רודיבה ברע .וידיל
תינווי תוגהנתה לע לארשי םע תא שינעמ ךרבתי םשה דציכ ,םוי םויה ייחב וניניב תאצמנ
.("רודיבה ברע" תא בוזעל בייח יתייה םייוסמ בלשב) האלה ךכו

?העגתשה בהזה ןוינק תלהנה םאה :איה תשקבתמה הלאשה

םינכתה תא םירקבמ םה םאה ?םידלי לומ דועו םידרח םיפיטמל המב םינתונ םה ךיא
?ויתונומא תא ריבעהל טלחומ שפוח ול ןתינש וא ףיטמה י"ע םידליל ורבעויש

בהזה ןוינק י"ע ןמזוה רבודהש יל וריבסה םש ,בהזה ןוינק לש ןיעידומה לא םוקמב יתינפ
03-9619710 :ןוינקה תלהנה לש ןופלטה רפסמ תא יל ורסמו ד"בח תיבמ


Forum Hofesh

,רפוע
:27.12.2000

סנאיס לע הנבל דדוע םע תובתכתה


:השקב יל שי

;םינוש םיאשונב תולאש ינמ לכ םינעדמל חלוש התא

- סיזניקלטה והמ קיודמ רבסהל השקב ךירצש המכל וא םהמ דחאל חלשתש שקבא
.דבלב הבשחמו עגמ י"ע םיצפח תענה תורשפא

.יתעידי ברימל סנאיסל תיעדמה הבושתה יהוז

.השקבב הז תא השעת םהמ דחאל חולשל לכות םא

.שארמ הדות,(שפוח ירחושמ דחא אלא ןעדמ וניא רשא) דדוע לש ותבושת
:31.12.2001

לכמ תוישוח לע תועפות לע תויודעב דאמ יתניינעתה ידוסיה רפסה תיבב יתייה רשאכ
.םיגוסה

הלא ,בגא ךרד .וימודו אבאביהס ,ודוהמ תויודע אקווד רקיעב יתבהאש ןייצא בגא תרעהב
דחוימב רואנ םדא אלא לא ונניא אהדוב םג .םילאב םינימאמ םניא רשא ,םיטסיהדוב םה
"רואנה" ושורפ "אהדוב"ו ,המאטאוג אתרהדיס יתימאה ומש .םירחא םישנא ךירדה רשא
."עדויה" וא

אל ,יפיצפס לא ףאל םירחא םיסנ וא סיזניקלט ןיב רשק ןיאש אוה הרעהה לש םוכיסה
ילוש םוקמ םיספות םיסינ ,ימ"במרה םרזבו תיתרוסמה תודהיב ,בגא) .רחא אלו ידוהיה
(.רתויב

ומכ" לשמל האר .םתוא םילצנמו ,םידוהה לע םירופיסל םיעדומ םייתדה םיפיטמה םג
.הנימא תודע רדעה יל עירפה זא רבכ ךא ,תויודעה תא יתבהא ."הבושתה הככ הלאשה

לכב קפס ליטהל רשפא" טפשמה יתוא ענכיש םג םעפו ,תויודע לש הלודג תומכ שי םנמוא
."דחי ןלוכב קפס ליטהל רשפא יא לבא ,ולאה תויודעהמ תחא

רופיס לכ :(11 קרפ ,"יכונאה ןגה" רפסב האר) תויטממ תוביסמ ,יתוא ענכשמ אל הז םויה
ןכל .עמושל רפסממ תונתשה תלוכיו ההובג ימצע לופכיש תלוכי ,ההובג תודירש ול שי הזכ
.יעדמ יוסינל תופופכ ןניאש תויודעה ףסואב קפס ליטהל םעט שי

ידיסחו (סיזניק וכסיפ םג הנוכמה) סיזניקלטה ידיסח ידי לע רבסומ יעדמ רושיא רדעה
.םייתטיש אלו םינוש םירקמב תואב אלא ,יוזיחל תונתינ ןניא ולא תועפותש ךכב היתפלטה

תמייוסמ המר שרוד תאז לכב אוה ךא עדמה ומכ ןדפק ונניא רשא ,סניג לש םיאישה רפסב
.היטפלט שי יכ םא ,סיזניקלט ןיא ,תרוקיב לש

:הזכ תויהל רומא סיזניקלט לש ומויק תא חיכוהל דעונ רשא יוסינה ,העוט אל ינא םא

דירפהל תוחוכה לעב םדאה לעו ,םימ האלמ הפוקש הרעק ךותל תלשובמ אל הציב םירבוש
ךכ ,הרזח םתוא רבחל ךכ רחאו ,ואידיו תמלצמו םיפוצ המכ יניעל ןובלחהמ ןומלחה תא
.םידרפומ ויהי אל ןובלחהו ןומלחה הציבה תא ואיצוי רשאכש

.ואידיו תמלצמ + ןמיהמ םידע תווצ ינפב הזה יוסינב דמע אל שיא יל עודיה לככ

.ולש רתאל עיבצמ יל חלשת םא ךל הדוא ,רחא עדימ ךל שי םא

,בוט לכ

,הנבל דדוע
שפוח רחוש


Forum Hofesh

סחנפ
:24.12.2000

העידיה רוקמ לע רורד םע תובתכתה

?רורד הרוק המ

שיגדהל ךירצ ינא ילוא .ןוכנ תויהל לוכיו ןיינעמ טפשמ ."םיהולא תא םדאה ארב תישארב"
הפיאמ גשומ יל ןיא - תמאה תא .ןוכנ הזש חוטב אל רמולכ ,ןוכנ תויהל לוכי - והשמ
תעמשש זאמש תרמא ךרמאמ יפל .ילנוסרפ םיהולא ןיאש ךכב ןוחטבהו ךלש וזה תוריהבה
?םדא - ןוסרפ ןושלמ ?ילנוסרפ הז המ - ןושאר רבד .ילנוסרפ םיהולא ןיאש תעדי האושה לע
.ךתנווכ המ יל ריבסהל לכות ילוא

ןאכמ .ארבנ המלו ארבנ יתמ ,םדאה ארבנ ךיא ,םלועה ארבנ ךיא םיעדוי התא אלו ינא אל
עדוי אל התא םא .םדאה תאו םלועה תא ארב המ םיעדוי ונא ןיאש תוחיטבב דיגהל רשפא
.םיהולא ןיאש תולוק ילוקב קועצלו םוקל הנעט םוש ךל ןיא זא ארב ךיאו ארב המ

עגר לכב םלועה תא ליעפמ והשמשו םלועה תא ארב והשמש ןימאמ ינא לבא יתד םדא אל ינא
ינאו איהש ךרד לכב ךתיא רבדל חמשא ינא .םייחה חור תא הזה םלועל ןתנ והשמ .עגרו
.ךתבושת תא לבקל חמשא

.סחנפ

?התא המכ ןב - ב.נ:רורד לש ותבושת

!סחנפ םולש

.35 ןב ינא

.שפוח ןולימ תא האר - ילנוסרפ םיהולא יבגל

."םיהולא תא םדאה ארב תישארב"ב לכה רבכ יתרמא - םיהולא ןיאש עדוי ינא ךיא יבגל

."הנומאהו האושה לע" תא ארק אנא ,האושה יבגל

,עדוי ןכ ינאש םירבד המכ שי לבא ,עדוי אל ינא םירבד הברהש ,רמוא התאש ומכ ,קפס ןיא
."עשורמ ןוירב אוה - םיהולא שי םא" :ןייוט קרמ רמאש המ אוה םהמ דחאו

.םייק וניא טושפ "םייתדה לש" םיהולא - תורחא םילמב

.רורד

Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא