הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

73 רפסמ ןוילג
תווצמ ג"ירת לע רמאמל תובוגת

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח תמב וז המ


:באוי ידי לע ונילא החלשנש הטטיצ

;םיהולא לש ומויק תלאשב וליפא הרובגב וקפקפ
,םייק ןכא אוה םאש ןוויכמ
הנובתהו ןויגהה תא רתוי הברה ךירעמ יאדווב אוה
.תרוויעה הנומאה תא רשאמ

,1743-1826 ,ןוסרפ'ג סמות
ב"הרא לש תואמצעה תרהצה לש םיחסנמהמ דחא
.ישילשה האישנוForum Hofesh

,תינוליח תיתרוקיב ןיעב תווצמה ג"ירת תכרעה
ןאכ ,שפוח רתאב םסרופש יפכ
:םהמ קלח ןלהל .תובוגתו םידה ררועל ךישממ

:תורח
ןאכ עיפוהש ףדל תסחייתמ הבוגתה

דידק 'גניא לש רמאמ ךותמ טטיצו ,ג"ירתה טקייורפ לע ביגהש ,רואל הנטק הרעה יל שי
:בתוכ רוא .רפל

תיבירב תוולהל רתומש םושמ ,תינעזגכ הגווס "לארשיל תיבירב תוולהל אל" 343 הווצמ
רמאמב רפל דידק 'גניא הילע בתכ רבכו ,תינעזג אלו הטושפ איה ךכל הביסה .םידוהי-אלל
םיוולמ םידוהי אלש ירה ,הרותה יקוחל םיתייצמ אל םידוהי-אלו תויה :רתאב םסרופש
וולי אל םידוהיהש עודמ ,םידוהיל תיבירב םיוולמ םידוהי-אלה םאו .םידוהיל תיבירב
."תונעזג ךכב ןיא ?םידוהי-אלל תיבירב

הז היה אלו) םינבר לש תונעט םע םיחכוותמשכ םישוחה תא תצק דדחל ךירצש רמאנ תאז לע
ל"נה ןוירטירקהש רורב .(רבעשל ובר תא טטיצ אוה אלא ,ל"נה תא רמאש רפל דידק 'גניא
תרטמ םא ,רמולכ .יניינע סיסב לע אלו ינעזג סיסב לע גווסמ אוהש ןוויכ ,ינעזג אוה
יוג םא !רמול ךירצ קוחה היה ךכ ,תיבירב הוולמ וניאש ימל תיבירב תוולהל אלש קוחה
,דחא ףאל תיבירב הוולמ וניא אוהש (וילע תרסוא תיטוטנטוהה ותדש וא) ריהצמ םייוסמ
לכבו הרשכ הידוהי ינא םאו .ורוע עבצ וא ותד המ הנשמ הז ןיאו ,תיבירב ול תוולהל ןיא
קוחהש המ אל הז לבא .תיבירב יל םג תוולהל רתומ - תיבירב הוולמ ,ןלצל אנמחר ,תאז
ןוירטירק אלו ,תיתד/תינתא תוכייתשה לש ןוירטירק אוה קוחה לש ןוירטירקה .רמוא
.ינעזג שוריפב אוהו ,יניינע

,םכלש
תורח


Forum Hofesh


:השמ

תאו ,לארשי תרותב דחמ תונעדי לוכיבכ תוארהל איה יחכונה רתאה תנווכ לכש לילעב הארנ
ינא ןעוט עודמו .םוקמל םדאה ןיבו ורבח ןיבש םדאל סחיב היתווצמ לע הרותה לש התוינע
ינש האור ,ךיתורעהב ןייעמ כ"חאו ךתחיתפ תא ארוקה ,תעד רב לכש טושפה םעטהמ ?ךכ תאז
ןיא ,ןויוושל העיבת ןיא יכ הרימאל רשאב הריתס - ןושארה :הנובתל םיקעוז םיטנמלא
לש תומוקמב ךתונשרפ תא גיצהל תאב םרב .ורבחל םדא ןיב ירסומ יביטמרונ יוטיב תווצמב
ימו תורשעמה םיעיגמ ןכיהל התא עדויה .רשעמ תשרפה תווצממ תמלעתהו ,ינעל האיפ תראשה
,ןמייקל דציכ םירבסה שי תווצמל רבעמ יכ ,לכל עודי ירה ,דועו תאז ?ןהמ הנהנ
חצרת אל ,ףאנת אל ,דומחת אל ,רוויע ינפב לושכמ םישת אל ,ךומכ ךערל תבהאו הרימאבו
לכב יתייה .טוידהה ארוקה ןיעמ םילעהלו םלעתהל הריחב התיה הלא לכמ המ םושמ .דועו
ולא ללוכ ,םידדצה לכ תא גיצהלו ףוסה דע תמאל רותחל רמאמה ירוחאמ דמועהמ הפצמ תאז
בוט םירחאב םומ ליטהל הצורה .איה רשאב הילפה לש הנעטב ,ךיניעב ןח םיאצומ םניאש
ומירי ,ולעלעי רמאמה יארוקש תנמ לע ,תויביטקייבוא גיציש תוחפל וא ,ומצע תא קודביש
רגתא הווהמ וניאו חכשנ רבכ תאז לכשכ ,האלה ושלגיו תומלעתהה / תוריתסה לע הבג
.ילאוטקלטניא


Forum Hofesh


:שפוח רתאמ דהוא


,השמ ךל םולש

לבקל םג ונחמש .וב בותכה תא ארוקו רתאב רקבמ התאש ,ןיבהלו ךבתכמ תא לבקל דאמ ונחמש
תוארהל םירמייתמ ונניא ."יתלכשה ידמלמ לכמ" ,ןכש ,םימסרפמ ונחנאש רמוחה לע תרוקיב
רכומ ונניא ינרותה םירפסה ןוראמ הברהו ,ךבתכמל חיתפב ךתנעטכ ,"לארשי תרותב תונעדי"
הרותה ירפס תא םיחתופ ונחנאו ,וניפדמ לע אצמנ הז רצואמ בושח קלח ,ינש דצמ .ונל
תונשרפ ,תולודג תוארקמ ,תידומלת הידפולקיצנא ,ילבב דומלת ,ךורע ןחלוש ,ס"ש ,ך"נהו
,ונכרד לע הרקנ םייוסמ יתכלה / ינרות אשונ רשאכ ,םירחא םיברו ןמפיוק 'פורפ ,םוטרה
ץילממ ינאו ,רתאב ך"נת יקרפ טקלו עובשה תושרפ רודמ האר - ך"נת קרפב ןודל ונאובב וא
.םהב בותכה תא אורקל ךל

תרוקיבה םוחתב ראשיתש דאמ יוצר ,רחא םדא לש ויבותכ תא וא וירבד תא רקבל ךאובב
,ותשפכהו רחאה תבלעה םושמ הב שיש ,תישיא ,תישגר תוסחייתהל ררגית אלו ,תיניינעה
האור ..." :בתוכ התא .(םיברב אלש וא םיברב) ךרבח ינפ ןיבלת אלש ,ל"זח ורמא רבכו
,ןיבהל אלש תנמ לע ןטק וא הטוש ,רוויע תויהל םדא ךירצ ."...הנובתל םיקעוז םיטנמלאש
ןימאמ ינאו ,"םישפט" - ירק ,"הנובת ירסח םתא" רמול שקבמ םצעב התא ולא םילימבש
התאש המב רתי-ןוחטיב ןיגפהל אלש לדתשה םג .ונתוא בילעהל תיצר אל ירה ךבל יככותבש
ירהש ,"...תוארהל איה יחכונה רתאה תנווכ לכש לילעב הארנ" ןוגכ ,עדוי התאש בשוח
תא אל יאדווב ,וידומיל ימוחתו ויתועידי ףקיה תא אל םג ,ונתאמ שיא ריכמ ךניא
איה הפי" תידוהיה הכלהה הרמא רבכו ,םלועמ שיאל הקיזה אל תועינצ תצקו ,ויתונווכ
.(א ,הבר רבדמב) "תועינצה

התיה הלא לכמ"ש ,ןעוטו תוירסומ תודהי תווצמ לש הדבכנ הרוש גיצמ התא :ןיינעל תעכו
"רקש" תגצה לש המינב ,בוש ,ףיסומ התא דועו ."טוידהה ארוקה ןמ םילעהלו םלעתהל הריחב
."ומצעב קודביש בוט םירחאב םומ ליטהל הצורה" ,הרואכל ,ךלש "תמא" לומ ,לוכיבכ ,ונלש
."ךיניע ןיבמ הרוק לוט" וא ,"ותשבד תא האור למגה ןיא" ונימכח ורמא הז ןוגכ לע

לכש ,אצמי "ג"ירת" היורקה הדובעה תא ארוקה ,טוידה ארוק לכ :ךנונגסב ךל בישא
חסונב םיחנומ ונינפב הלעמ התאש ,ךכב ליחתא !םלועמ םירבד ויה אל - ם"דהל ךינועיט
תושמתשמ ןניא תווצמה ג"ירת רשאכ ,(דועו חצרת אל ,ףאנת אל ,דומחת אל) תורבדה תרשע
ןאכ .ףוסב רוזחא תורבדה תרשע אשונל .טעמ םינוש םיחוסינב אלא ,םנושלכ ולא םיחנומב
:ךיניע ואר אלש תא ךל גיצא

רפסמ םייק םמוקמבו ,ולא םיחנומב תושמתשמ ןניא תווצמ ג"ירת :ףאנת אל ,דומחת אל .1
םאש ,םודא וננמיסו ונייצ ןלוכ תא .תוירע יוליגו ףואינ תורסואה ,תווצמ לש לטובמ אל
הדובעב האר .ג"ירתבש תוירסומה תווצמה תא ןמסמ םודאה עבצה ,הדובעה תא תארק בטיה
.206 דע 188 םירפסמ

םייוויצ רפסמ שי ומוקמבו ,הז חנומב שמתשמ ג"ירת ןיא ,םדוקבכ ,ןאכ םג :חצרת אל .2
.34 הווצמ ,לשמל ,ומכ ,גרהו חצר םירסואה

אל ללכש הארו ארק ,68 דע 63 'סמ תווצמ לצא השקבב ךל :םיינעל האיפו תורשעמ .3
.הלא תוירסומו תוילאיצוס תווצממ ,ונתוא ךתמשאהכ ,"ונמלעתה"

תנבלה ,אווש-תמשאה לע תולצנתה קר אל - לצנתהל ךממ הפצמ ינא ולא אווש-תומשאה לכ לע
,םדאכ ,תמלעתה עודמ תעדל םג שקבמ ינא אלא ,לבקל שקבמ ינא הביד תאצוהו רבח ינפ
לילעב תוישונא-יטנא תווצמ לש הרוש דגנכ וז הדובעב םיארוק ונחנאש רגתה-תאירקמ
:ןוגכ ,ג"ירתב םויה דע תומייקה

ןיממעה 7 םירחהל - 425
ןיממע תעבשמ המשנ תויחהל אל - 528
םילילא דבוע לע םחרל אלו ןוחל אל - 426
תוומ-תנכסב אוהשכ תיסמה תא ליצהל אל - 459
הישנא גורהלו תחדינה ריע ףורשל - 464
הרז הדובע דבוע ירכונה תא שוגנל - 476
רקש איבנ תגירהמ דחפל אל - 519
.םלועה ןמ יקלמעה ערז תוחמל - 604

תנכה תעב הנממ ונמלעתה אלו ,הנוכנ הרעה איה ,תווצמל תונשרפ םג גיצהל שיש ,ךתרעה
ןויעל איה השקו ,הכורא איה הדובעה תיחכונה התרוצב םג :הב ץוקו הילאש אלא ,הדובעה
ןכתיי .וניצר אל תאזו ,םינומ תעבש התוא הכיראמ התיה תויונשרפ לש הפסוה .טנרטניאב
תויונשרפ-ישוריפלו םירבסהלו תורעהל םוקמ היהי יאדווב זאו ,רפסכ התוא איצונ דיתעבו
.ףוס ןהל ןיאש

,'כ תומש) תורבדה תרשע :"ךומכ ךער תבהא" לעו תורבדה תרשע לע תורצק םילימ ףוסבלו
עבשמ דבכנ קלח .תוירסומ-תוישונא תווצמ עבשו לאה דוביכ תווצמ 3 תוללוכ ('ה םירבד
תווצמה עבש .םימדוק תורוקממ תודהיה ידיב וצמוא וללה תוירסומה תווצמה
,םלועב תישונא הרבח לכ - הרבח לש המויקל סיסב ,השעמל ,ןה וללה תוירסומ-תוישונאה
יוליג הכותב םיעצבתמ רשאכ הרבחכ תויחל הלוכי הרבח ןיא .התנומאלו התדל רשק אלב
םירשפאמש םיקוח המצעל תקקוחמ ץראה רודכ ינפ לע הרבח לכ .תובינגו ףואינ ,חצר ,תוירע
ונניאש ידוהי םדא יבגל .םלועב הרבח לכל סיסב ןה תורבדה עבש יקוחו ,הרבחכ תויחל הל
.רשע אלו תורבד עבש קר תומייק ,יפוסוליפ גשומ אוה ורובע םיהולאשו ,יתד

ארקיוב עיפומ אלא ,תורבדה תרשעב אל םג ,ג"ירתה ץבוקב אצמנ אל "ךומכ ךערל תבהאו" םג
תדעל רמאי השמש םיהולא שקיבש םירבדה תרגסמב ,"ךומכ ךערל תבהאו" - 18 קוספ ט"י
הז לבא ,תורבדה תרשע לע םישוריפ םע הרזח הווהמ (ט"י) הז קרפ ,םנמא .לארשי-ינב
איה - ךומכ ךערל תבהאו - וז הווצמש יבל לכב ךתא םיכסמ ינא .ומצע ינפב דמועה ןיינע
יפמ םג הרמאנ וז הרימא .תילמרונ הרבח לכב וא תודהיב ,םינקותמ הרבח ייחל דסומ דוסי
- רומאכ .איה אלו ,הרמיאה רוקמ אוהש תועטב םירבוס םיברו ,וניל"זח לודג ,ןקזה ללה
םדוק ןתוא הנפת םא חמשא ,תונעטב ונילא אב התאשכ .ייחל תפומכ וז המסיס לבקמ ינא םג
הווצמ ודבכיש ,םמצע-םעטמ-םיהולאה-יגיצנ ראשו ך"שו הידבוע ,לארשי ינבר ,ךיתוברל לכ
ייחב םא םייטילופה םייחב םא ,םינושה םהיבירי תא בילעהל ולדחיו ,הנושלכ וז תידוהי
,הלחתה וקל עיגנ תאז ושעישכ .הנושארו שארב ,םיינוליחה םידוהיה ,ונתואו ,הרבחה
.והער םע דחאה רבדל היהי רשפא ונממש

ידעלב .הפוסבש ןוידה קרפ תאו ג"ירתה תדובעל המדקהה תא ארקתו רוזחתש ץילממ דאמ ינא
רוקמכ ןויערה תויקלחכ ןיאו ,המילש אל ונתפקשהו וניתונויער תנבה היהת הלא ינש
.תויועטל


,ךלש
שפוח רתא תווצמ דהוא


Forum Hofesh


:השמ

,הרואכל עמתשמבו יתוסחייתהל הכימת / שושיא / הקדצה םוש יתיאר אלו םתבתכש תא יתארק
יתוא חולשל םכל לא תינש.אוה ךופהנ אלא ,תוירסומל ץמש תווצמה ג"ירתב ןיא ןיידעש
,תבשב החלשנ יתבוגתש האור תייה יתוסחייתה דעומל בל תמושת שידקמ טעמ ייה םא ,ינברל
גיצהל אל איה רמאמהו רתאה תרטמ לכש ,השוחתה ןיידע ארוקכ יל .אזימרב אמיכחל ידו
,תוסחייתה ןיא תווצמהמ לטובמ אל קלחל הייארהו) םתיווהכ םירבד יביטקייבוא ןפואב
רשאב.וטושפכ דגנ לקשמ תווהל קרו ,לטבל ,ץיח תווהל טושפ אלא (תומלעתה טושפ
בלצה תועסמ לע) תורצנה תד לומ םידדומתמ םתייה ךיא יתפש לע ךויח ינא הלעמ ,תוירסומל
יתשמ הנושבש ,תודהיה תדל םתאוושהב (דאהי'גה לע) םאלסיאה לומ וא (היציזיווקניאהו
.םרייגלו םירחא לש םתד רימהל יביטקא ןפואב האצי אל תורחאה


Forum Hofesh


:הנפד


,השמ םולש

ג"ירתב ןיא"ש םינעוט ונחנא הרואכלש ןעוט התא :תויוגש תודמעב רפחתמ התאש המוד
ךות ,תווצמבש ירסומה קלחה תא ,םיעבצב םגו ,רוריבב ונגצהשכ "תוירסומל ץמש תווצמה
.תווצמה ללכל סחיב %17.3 ןהש ,106 :םועז רועישב רבודמש ,השגדהב אוה םג ,ןויצ

יכה תורצה ,תישיאה יתעדל .תד םושב ןיינע ונל ןיא םינוליחכ :תורחאה תותדל רשקב
םשב ושענ םלוכ - םניח תואנש ,בלצה תועסמ ,היציזיווקניא ,תומחלמ ,תושונאה לש תולודג
ץוחרל הלוכיש (הריכמ ינא ןלוכ תא אל) ,תולודגה שולש ךותמ תוחפל ,תד ןיא .תותדה
הסיפתה .תורחא תותד םע תודדומתהל רשקב ךתלאש לע הנוע הזש הווקמ ינא .םייפכ ןויקינב
יסחי לש יתרבחה קדצהו רדסה חוכמ אלא ,תד לצב אל ךא ,תירסומ תויהל הכירצ תישונאה
.הנחבה אלל ,םדא אוה רשאב םדא יפלכ תויהל הכירצ תוסחייתהה .תכרעמו תרגסמ לכב םדא
תרסה אלא ,תידוהיה תדה חוגינ אל איה שפוח רתאב תווצמ ג"ירת לש אשונה תאלעה תרטמ
המב ועדי תוחפלשו ,תווצמ ג"ירת םייקל םיבייחתמה ,הבושתב םירזוחש ולא ינפמ ןורוויעה
.רבודמ

,רתאב רקבל ךישמת םא חמשא
הנפד


Forum Hofesh


"טסילרביל" תאמ ג"ירתה לע תרוקיב

:תורעה רפסמ יל שיו ,"תווצמה ג"ירת לע עדוי ךניאש המו עדוי התאש המ" ףדה תא יתארק
תווצמה תצובקב לכאמ ירפ אשונה ץע תורכל אל הווצמה הללכוהש ףא לעש ,איה הנושארה
תווצמה םוחתב םייח ילעב לש ןברוק תושרודה תוברה תווצמה וללכוה אל ,תוירסומה
םיברש ןוויכו) ארונ רבד אוה םייח-ילעב חצרש ,ןייצל םוקמ שי יתעדל ."תועשר" תובשחנה
תווצממ תוברל הליכא תורטמ לש הלתמא וליפא ןיאש ירה ,חבזמה לע לילכ ופרשנ תונברוקהמ
תירסומ תוחפ ותתירכ ןכלו ,ותתירכמ לבוס וניא ץעש ןייצל םוקמ שי ,ךכל רבעמ .(ןברוקה
םיצע תתירכל םיסחייתמ ונא רבכ םאו .אהתש לככ הטיחשב הרטמה אהתו ,םייח-לעב תטיחשמ
לכאמ-יצע תתירכ לע רוסיאה תא לילכהל םוקמ שי יאדוובש ירה ,ירסומ יתלב השעמ לאכ
רתוי לבוס לכאמ-ץעש ,חינהל השק ןכש תוירסומה םוחתב אלו ,תולפמה תווצמה םוחתב
ינב ידי לע הליכאל םינתינה תוריפ חימצמ ,םיברה ויתונוועב ,וניאש ץע רשאמ ותתירכמ
.םדא

טעמכ תועשרה תווצמה רפסמ יכ ,הלוע תועשרה תווצמה םוחתב תובר ןברק תווצמ תללכהמ
יתרעה רואל רימחמו ךישממ הז ןותנ .תוירסומה תווצמה רפסמ (לע הלוע אל םא) הוותשמו
אלש החנהב .תוירסומה תווצמה םוחתב תוירע יוליג יניד תללכה לע האחמ איהש ,היינשה
םירחאו וליאכ םייטנג םימגפמ םיעגפנ םניא ןכלו) החפשמ יבורק ןיב תירבמ םידלי םידלונ
,םיברועמה םידדצה ינש ןיב המכסה שי ןכו ,(םתדיל תוביסנ לשב הבחר תירוביצ הילפאמו
לכ ןיא וללה םיאנתב ,םהישעמ לכל ,יחרזאה קוחה תניחבמ ,םיארחאו םירגוב םהינש רשאכ
תוירע יוליג לע תורסואה תווצמ לילכהל םוקמ ןיא ןכל .תוירע יוליגב ,יתעדל ,לוספ
תולפמה תווצמה םוחתב וללה תווצמה תא ףא לילכהל םיאתמ רתוי .תוירסומה תווצמה םוחתב
וניא רשא ,ימיטיגלה םנוצר רחא אלמל (!רתוי וא) םישנא ינשל תורשפאמ ןניאש ןוויכ
סיסב לע :הז הרקמבו .דבלב אצומ סיסב לע (רחא םייח לעבב וא השיאב וא) שיאב עגופ
.ינשה םע דחא ינימ עגמב אובל החפשמה יבורק לע רסאנ ,ףתושמה םאצומ

הווצמהו םאו בא דוביכ לע הווצמה איה הלפמ בשחיהל הילעש ךא תירסומ תבשחנה הווצמ דוע
ילעב לכ תא אל םא) םדא לכ דבכל שי יכ ,חינהל היה ריבס ירהש .םאו בא תאכה לע תרסואה
תאכה ריתהל ךרוצ ןיאש וילאמ רורב .ימיא וא יבא םדאה תויה ןיב רשק אלל (ללככ םייחה
םילופלפב ךרוצ ןיאו (ךכמ האצותכ הגירה לע קר ,ךכ לע תרסואה הווצמ ןיאו) םדא
המ ךא ,םאו בא תאכה רוסאל םוקמ שי םנמא .ימיא וא יבא םדאה תויה לש םימדקומ םיאנתבו
תווצמ ,ךכל רבעמ ?"ירוה ינש" לש הבחר הצובק התואב תללכנ הניאש תושונאה ראש לכ רבדב
תוגצומ תויהל ןהילעו ,תולפמ םצעב ןניה "תויתלהנמ"ל םכתמישרב ובשחנש תופסונ תובר
יכ ןכתיי .םימומ ילעבו םילוח םישנא םתוא לכ לע תולטומה תולבגהל יתנווכ .הזה ןפואב
הז ןועיט לש המאתהה רסוח ףא לע) םהיאטחמ עבונ םוגעה םבצמ יכ ,ןעטיי ןימאמ םדא
העצהב םיקבד ונא םא דחוימב ,םימומ ילעב םידלונה תוקונית לש םירעצמו םיבר םירקמל
ונתעד ,ןבומכ ךא .(םהינב לע תובאה יאטח תא ודקפי אלש לאקזחי איבנה לש תנייוצמה
םהש םישנא דגנ הילפא לש תואיצמ איהו תואיצמל אלא השולחה ידרחה תבוגתל הנותנ הנניא
ןיבהל תנמ לע תוינאמוה לש דחוימב הלודג הדימ השורד אלו םינכסמו םיעוגפ אליממ
תמכתסמו רתוי תינכט איה הנורחאה יתרעה .םהל רוזעל תוסנל שי םתוא שינעהל םוקמבש
תבוח" לע ןויד לוהינ תעב לקהל תנמ לע תוטרופמה תווצמל םוקמ יארמ לילכהל השקבב
.תרחא וא וזכ הווצמ ןייצמה קוספ םייק ןכאש "החכוהה


גאדומ טסילרביל ,הדותב


Forum Hofesh


דהוא תאמ הבושת

לעו שפוח רתאב ךרוקיב לע ,ונילא ךתיינפ לע הבר הדות ,ביבח טסילרביל ךל םולש
חוכיו שיש םושמ ,הטושפ התיה אל תווצמה ג"ירת לע הדובעה .ונתוליעפב ךתוניינעתה
ךיישל הירוגטק וזיאל ונטבלתה תחא אלו ,תוטעמ אל תווצמ לש יוארה ןמוקמ לע ימיטיגל
תוצובקה תא ונמצמצ ןכלו ,הדימה לע רתי הדובעה תא ךבסל וניצר אל םג .הווצמ לכ
ךניא .תונברוק תברקה ןהב ,תחא הירוגטקב וללכנ תוינחלופה תווצמה לכ .יחרכה םומינימל
םג המ ,תונברוק תברקהבש הארונה תועשרב ונתוא ענכשל ךנמזמ תחא הקד וליפא זבזבל ךירצ
רחאמ ,לבא .הזה לאונה עשרה ןחלופ תא שדחמ תויחהל םימחלנש ,םידוהי ונכותב םויה שיש
םילבה לבה וניניעב תוארנ ןלוכו ,תוינחלופה תווצמהמ תחא ףאב ינטרפ ןוידל ונסנכנ אלש
ינבל סחיל ונראשה עשרה תא .עשרה תווצמב תונברוקה תברקה תא ונללכ אל םג ,בוטה הרקמב
עבטה תרימשבו ,םייאלקח םיקוחל אלא ,ןחלופל תכייש הנניא םיצע תרימש .דבלב םדא
.יבויח ירסומ ךרע םיאור ונא תואלקחהו


.ותכרעה רועזימב העוט התא ירעצלו ,הנוש ןיינע אוה תוירע יוליג ןיינע

ןימ-יסחי לבא ,םידדצה ינש לש האלמ המכסה שיש יאנתב םירתומ םירגוב ןיב ןימ-יסחי
קוח .אוהש ירסומו יתרבח טביה לכמ םירוסא םהו ,הזכ םכסהב םילולכ םניא החפשמה ךותב
,תורגפמכ תומדקתמ ,לבת ינפ לע תורבחה לכו ,ודבל ידוהיה םעה תלחנ ונניא הז ישונא
אל דצל ,הלעמב ןושאר יתא דוק ,השעמל ,והז .תיניערגה החפשמה ךותב ןימ-יסחי תורסוא
דוסי יקוח ילב .הרבחכ דקפתל ,טבשו החפשמ ומכ ,הנטק הרבחל םירשפאמה ,בונגת אלו חצרת
קמועל תדרל העיריה ןאכ רצקת .היכרנאה תגגוח זאו ,דקפתל םילוכי החפשמו הרבח ןיא ולא
ךכ לע אורקל לוכי התא לבא ,רבדה ךכ עודמ תואמגודבו טורטורפב ךל ריבסהלו ,םירבדה
לש ןיינע אל הז :ץרמנ רוציקב ריבסא לבא .ומשל יוארה ןימו היגולוכיספ לש רפס לכב
ער םושש ,טבשבו החפשמב הדליו דלי לש יסיסב ןוחטיב לש ןיינע הז ,םלועל םידלי תאבה
ןוחטיב שוחל םיבייח הדליו דלי .הזה יסיסבה דוקה םושמ ,ןימה םוחתב םהל הנואי אל
,רדחב דחי םייח תוחאו חאשכ וא ,םהימורעמ תאו םתוא ץחור בא רשאכ םיטלחומ תויחונו
םושו ,דחי םיצחרתמ ,תחא הטימב םינשי

,דחא להואב ,תחא הרידב תויחל רשפא יא הזכ יסיסב ןוחטיב אלל .ררועתמ ונניא ינימ חתמ
תוירע יוליג תווצמ .היכרנאכ יביטנרטלאה בצמה תא יתרדגה רבכו ,תחא התקיבב וא השוחב
ךכב ,תידוהיה הכלהה לע ונל שיש תרוקיבה לכ םעו ,הנושאר הגרדממ תוירסומ תווצמ ןה
.ראפתהל רשפא


,ךלש
דהוא


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא