הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

59 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

היצזינרדומל היצקאיר

ןמרק רמות תאמ

ולא םילימב אל םא םג ,םעפ התוא הלעה והשימשו ,השדח הנניא חינהל ריבס רשא ,הזת ןלהל
איה תדה אלא ,תדה לש הדלות הנניא תונשדחהש ,איה אצומה תדוקנ וא הנקסמה .קוידב
,הרבחב תוינויוושה תלאש ,לשמל ,ומכ ,תומייוסמ תויסיסב תולאשב .תונשדחל היצקאיר
,ןיווראד ,השטינ ומכ םישנא .בושחל ןמז תצק ול שיו ,וביבס לכתסמש ימ לכ טעמכ קסוע
שיא ןיטולחל תונוש תונקסמל ועיגהו ,ךכ לע ובשח ושיו ןונל ןו'ג ,סקראמ ,רלטיה
.ויחאמ

.הכותמ חמצ אוהש תודהיה לש הרישי הדלות ויה אל ויתובשחמ :המגודל ושי תא אקווד חקינ
עיגה וביבס הארש המ ךותמו ,רהרהלו בושחל ןמז ול היה .ךפיהה תא וליפא רמול ןתינ
ותביבסלו ול םירכומה םיידוהיה םינכתה ןמ טעמ רזיפ אוה ותדלומ ףונל תינבתכ .תונקסמל
ידכ ול היהש ישפוחה ןמזה ןמ העבנ ןתוישפוח .תוישפוח תונקסמ ויהש ,ויתונקסמ לעמ
.ןהילא עיגהל

הב הרבחב חוורש הממ יתוהמ ןפואב תונוש ,תיסחי תוינשדח ויה ויתונקסמש םושמ תמוה ושי
.ולש הדלות אלו ושיל היצקאיר השעמל איה תורצנה .תינוציק הבוגת בייח הזה ינושה .יח
.המצע לע הריהצמ איהש יפכ ,ותוגה לע אלו ,ותומ לע תינבנו ותומ תא תבייחמ תורצנה
.ושי לש ויתועד ןיבל ונימי לש תיטנטסטורפה וא תילותאקה תורצנה ןיב רשק לכ ןיא
,ולש שפוחה תא אכדל - ותוא עיקוהל ךרוצ רצונ םינבומ אלהו םיישפוחה וירבד תובקעב
הנבומב תירצונה תדה החמצ קוידב ןאכמו .ונשיי אל הלאכ םירקמש ידכ תולבגה ביצהל
.שפוח-יטנאכ

- וצרת םא ,זא לש םיקינס"שה - םהינימל םימכחותמה םיסולואפה ועיגה רתוי רחואמ
תוקיתמה ירבדב ופנפינו ,בוט קוש םהל שיש וניבה ,םיעלובמה וירבד תא ץתנל םוקמבו
.םיקאלידאקב עוסנל ולכוי םמצע םהש תנמ-לע ,ץראה ינכסמ לומל השועמ היתאפמאבו

ךותמ החמצ תדה םימודק םיבלשבש ןכתיי .תותדה לכ תוכרבתמ הב הקימניד יהוזש חינהל שי
,םודק ירדע רצי םע בולישב ,והשלכ עדונ-אל ינפמ ,םימזינגרוא תצובקל ףתושמה ,דחפ
הזוזת לכ ,שודיח לכ ,המידק הנטק הצירפ לכ ,ןכמ רחאל רצק ןמז םלוא .גיהנמ רחא תוהנל
לע ונבנש ,שדח יתד םרז וא השדח תד תמקהל תדה קוזיח וויה ,היצזינרדומ לע תזמרמה
.וזה היצזינרדומה תוסירה

לע ,תונשדח-יטנא לע תססובמ הרקיעמש ,תד לש הדלות ,אופא ,תויהל הלוכי הנניא תונשדחה
ךופהל הרטמב ,םייטנבלר אל ךא םיישרוש ,םיקיתע םירצי חופיט לעו ,המודק הרגיש דוסימ
תבוגת ,תונשדחל היצקאיר אוה ותוהמב תדה ןוטלש ,ןכל .רתוי םילק םיטלשנל םישנאה תא
.ונממ תפדונ תישפוח הבשחמש המ לכל היגרלא - דגנ


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא