הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

41 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

,ינור
:2000 רבמצדב 22
םילשוריב םיערקה יוחיאל יוכיסה

.הדות -ב םכתסמ ילש םירבדה רקיע .םילשורימ 17 תב ינאו ינור ימש ,םולש

רוביצה םהב םירקמב םימעפ הברה ךכ לכ תלקתנ ינא ,םויל םוימ תדרחתמה ריע תבשותכ
(לשמל ,םיטקרמרפוס) םיירוביצ תומוקמ .תוזרפומה תוידרחה תושירדה לומ םלאנ ינוליחה
תורענו םישנ לא םידרח לש עגופו לזלזמ סחי ,דבלב עונצ שובלב איה םהילא הסינכה רשא
.דועו ,חרוא תורבוע

'יבג תא רבשש שק'ה ךא ,תידרחה "הישעת"ל בועיתה יב לחלח דימתמו זאמש תבשוח ינא
:אבה הרקמה היה

וליחתה אל דועש תודיחיה תונוכשה תחא ילוא איהש) ילש הנוכשב תכלהתמ ינא דועב
,סורד לותח לע םילכתסמש ומכ ילע לכתסמ ,ידרח ינפ לע ףלוח ,םוי-םוי ידגבב (דרחתהל
.סעכב הפצרה לע קרויו

יתענכושש יפכ "תידדה הנבה"ל וא "םיערק יוחיא"ל יוכיס ןיאש יתנבה םויה ותואב
.יתנמאהו ,םולשה תרחוש תינוליחה הרבחה ידי לע ןימאהל

רותפל ,ברקתהל לדתשי דחא דצ קרש הביס ןיא .םימכח ורמא 'tango to two takes it'
הז המחלמ םאו .ולש וכרדב ךישממו םלעתמ ינשה דצהשכ ,תורשפ לע םיכסהלו תוקולחמ
!השארב דומעל הנכומ ינא -םיצור םהש המ

..ו ןמרק ינד לש "ןויגה-יאה" רפסה תא אורקל "שפוח" יבתוכו יארוקל ץילמהל קר לכוא
םיכירצ ונלוכש לכשה רסומ םע תמכחותמו הלועמ היגולנא וז .יתחכש ומש תאש ףסונ םדא
.ונממ דומלל
יאה ןטקה יאה לע ןוהמת אלמו רזומ רופס" רפסב רבודמש הארנ םיטרפה יפל :ךרועה תרעה)
הז ןורפס ,ואל םא ןיבו הנווכה וז םא ןיב .היפעלובא יסוי רייצו ,ןודיס םירפא בתכש ,"ןויגה
.(רתויב ץלמומו יתימא ,ךרפומ ,עשעשמ


הלוכי ינאש והשמ שי םאו הדות בוש רמול יתיצר קר ,יב זחא סעכה ץרפש ינפל,הרקמ לכב
ילש רפסה תיבב האצרה ןוגריא ,תורבוח ,םירקיטס ,םיריילפ תקולח ,תונגפה ןוגרא ,תושעל
,(הכרבב םכתא לבקי יאדוובש)

!ו ד י ג ת ק ר

הדות
ינורדהוא תבושתו

!ינור םולש

:רתאב יאר .הרירגשכ םשרהל הלוכי תא :תוליעפל ףרטצהל הלוכי תאש ןבומכ
http://www.hofesh.org.il/misc/hofesh_material/hofesh_material.html
.ונתיא ךתוא תוארל םיפצמ !ךומכ םישנא הברה דוע םיכירצ ונחנא

,תוארתהל
.דהוא


Forum Hofesh

,ןתנוי
:25.11.2000

!תודבוע תורבוחה


:שפוח תכרעמל

תורבוחה תא יל םתחלש .םיקדוצ םהש וענכתשהו םיפיטמל וכלהש יירבח לע םכל יתבתכ
.חילצה הזו ,םתעד תא תונשל םהל םורגאו םהל האראש ידכ

.םתעד תא ונישו םירועישל תכלל וקיספה םה

חיכוהל יתחלצה ךא םיהולאב ןימאמ ןיידע אוה ,הפיכה תא דירוה הבושתב רזחש דלי ותוא
ריזח לכאנ םא ול הנשמ שממ אלשו םישוע ונחנא המ ול תפכא אל םייק אוה םא םגש ול
...לשמל

.הרקש המ לע םכל עידוהלו םכתרזע לע םכל תודוהל יתיצר קר,הריש לש הבושת
:26.11.2000

,שפוח רתאמ הריש ןאכ ,ןתנוי ךל םולש

לכותו ,רתאב םייק רמוחה תיברמ ,השעמל .גוס לכמ תורבוח 5 םויה ראודב ךל תחלוש ינא
"הבושתב הרזחה" רודמב םייק "בישתש המ עד" תרבוחבש רמוחה :םויה רבכ ונממ דירוהל
- (ישארה ףדב ינמי רוט)
http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/religion_merchants.html

- "םינועיט" רודמה אוה לכמ ךל בושחהו
http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/religion_merchants.html#claims

דועו ,ל"נה תרבוחל סיסבה אוהש ,הנבל דדוע בתכש "סקדניא"ה תא דירוהל לכות ונממו
יגוליד" ,"רנימסל תכלל םאה" ,"סורוקיפאכ בישתש המ עד" ,"תורוקמה לע" ומכ םיצבק
םיברה םירמאמהמ רמאמ לכ השעמלו - דועו דועו "םיפיטמ" ,"תודחפה" ,"תויתוא
הז !הזב שמתשהו ,ךל שרדנש המכ לפכשל ,סיפדהל לכות .הזה בושחהו לודגה רודמבש
ויה המו ,תישע המ ונל רפסו ונילא רוזח ,ךשמהב !תורבוחב םייקש הממ ףיקמ רתוי הברה
.תואצותה

םע חכוותת לא :רתאב תחא אל וילע ונתבתכש ,רתויב בושח רבד ךל רמוא םויסל
ןכוסמ השעמ אוה ידרח ףיטמ םע הז םוחתב עדיו ןויסינ ול ןיאש םדא לש חוכיו !!!םיפיטמ-םינבר
-ינועיטו םינועיט ףלוש אלו ,ךומכ ,"םתס" חכוותמ אל ידרחה ףיטמהש םושמ ,תאז !רתויב
,ןעוצקמכ חוכיווה תא הנוב ףיטמה !ךומכ "ןויגיה" ךותמ וא ,ךומכ "היציאוטניא" ךותמ דגנ
תא שארמ קדוב ,דוצל רומא אוהש ףרטה גוס תא בטיה דמול אוה :דיצל ןנוכתמש דייצ ומכ
איבתש ,ךכ תננכותמ ולש הלאש לכ :תולאש "םתס" לאוש אל אוהו ,ולש הפרותה תודוקנ
אוה .חוכ-רתיב ףוקתל ףיטמה לכוי הנממש הדמע וא ,הכובמ וא השלוח תדמעל לאשנה תא
תולאש - רמולכ - תשרה ךותל ,רובה ךותל רשי ףרטה תא תוכילומש תולאש לאוש
!!"חמש רוא"ל = דיחיו דחא ןוויכל תוכילומ ןהילע תובושתהש

ףיטמ םע חכוותת לא - ןובנו םכח ןכא התאש החוטב ינאו ,ןובנו םכח רוחב התא םא םג
-החמומ אוה !םייתד תונויער "ול ואב"ש ,17 וא 16 ןב התיכ-דימלת דוע םתס אל אוה !ידרח
המ לכב - ללוש ותכלוהב ,תויעטהב ,וישוח לופרעב ,ובירי לש תעדה םוטמטב רפוד-רפוס
!ידרח ףיטמ םע חכוותת לא - רישע ןויסינ ךותמ תאזו - ךל ונתצע !ול ערהל לולעש

- רתאב תוארתהל
הריש


Forum Hofesh

יח
:3.12.2000

אשונ

כ"דב רמאנ שידקה .וילע םיבתוכ םתאש ינפל והשמ וניבת תמאבש יאדכ :שידקל רשקב
אוה תימראב בותכ אוהש הביסה .תימוי הליפת לכ עצמאב ןכו הינפלו הרותה דומיל רחאל
רבד לכש ךכל רשקב םכתשיג תא תונשל םכל יאדכ - לבב תולג ןמזב בתכנ אוהש ןוויכ
(בותכ דומלתה ךכ) תימרא םג עדוי הרות דמולש ידוהי לכ ןכ ומכ .םינבר י"ע שארמ ןמחותמ
.הלימ לכ ןיבמ אוהש ןוויכ תימראב וילע "דובעל" ךרוצ ןיא ןכלו

.בוט עובש:הריש לש התבושתו

,שפוח רתאמ הריש ןאכ ,יח ךל םולש

.ונלש ינוליחה רתאב ןיינע אצומ ךומכ יתד רוחבש חכוויהל יתחמש .ונילא ךתיינפ לע הדות
,רמוח לש לטובמ אל רצוא םכינפב ףושחל םייושע ,ךירבח לשו ,ךלש םיפסונ םירוקיב
הנפמ התאש הלאשה םצעב ההזמ ינא ךלש תוריהבה רסוח תא .ךל רכומ וניא יאדוובש
ךתשיג לע דמלמ "וילע םיבתוכ םתאש ינפל והשמ וניבתש תמאב יאדכ" ךלש חיתפה .ונילא
וקיזה אל םלועמ ץרא ךרדו סומינ !לבחו ,העיגפ לש ןטק אל בוטרוק הב שיש ,תינורטפה
.(ב ,ב ,תובא) "ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי" - ל"זח ונש רבכו .שיאל

"דובעל" ונאב אלו ,בר-יב-רב לכ עדוי דומלתה תפש איה תימראש הדבועה תא :ןיינעל תעכו
דעוימ וניא ללכ שפוח רתא .רתאב רחא םוקמ םושב אלו הז רמאמב אל ,יתד םדא םוש לע
,ךומכ ,םייתד םינימאמ .םיינוליח םידוהיל דעוימה ,ינוליח רתא והז !םייתד םינימאמל
יבגל דומלתב בתכנ ךיא !שיאל קיזה אל םלועמ ירה תעד-יוביר .וב אורקלו רקבל םינמזומ
דיסח ךנהש הווקמ ינא ."תעד ,הניב ,המכח" ?ןהב קובדל ףאוש דיסחהש ,תודימה שולש
.הזכ יבויח גוסמ

:ידוהיה הרובקה סקט וניינעש ,דחוימ רמאמב "שידק"ל ונסחייתה שפוח רתאב
יללפתמ םע ןובשח ונאב אל .http://www.hofesh.org.il/articles/kadish.html
םג וז הליפת רמאיש ללפתהל הצורה לכ - ונדצמו ,בירעמו החנמ ,הרשע-הנומש ,תירחש
ןימאמ ונניאש ,ינוליח ידוהי אשונש וז הליפתל איה ונתוסחייתה .הממיב םעפ םישולש
ןימאמ ונניאש ,הזכ ינוליח ידוהי .ודידי וא ובורק ,ויבא רבק לש וחתפ לע ודמעב ,םיהולאב
חבשו ללה ירבד ויפמ איצומ ומצע אצומ ,ול הריהנ הנניא תימראה הפשהשו ,םיהולאב
ךניא יאדווב ירה התאו ,תועיבצ לש השעמ עצבמ ונירה ךכבו ,תמייק הנניא ללכ ודידלש ,תומדל
.הלא ןוגכ תורימא וא םישעמב ךמות

וניאש וא הנוגמ - לגרה ךותמ תישענ ,ינוליח ידוהי ידיב ,רבק לש וחתפ לע "שידק" תרימא
רבכ ירהו .ללפתמה לש ודצמ הנווכ לכ אלל םירקמה תיברמבו ,הליפתה תוהמ תעידי אלב - הנוגמ
המ אנ האר !הבוח ידי תאצל ידכ "םתס" אלו ,הנווכ ךותמ רמאיהל תבייח הליפתש ,ךימכח ורמא
דומע ,ט"כ ךרכ ,תירבעה הידפולקיצנאה ,"שידק" קרפב ,ןמנייה ףסוי 'פורפ ךכ לע בתוכ
וא םירטפנה תבוט לע זמר םוש וב ןיא פ"כעו ,םילבאה תליפתכ שידקה רחבנ המל רורב אל" :155
."...ןידה-קודיצ אלא הניא לבאה י"ע שידקה תרימאש רבתסמ ...םהיתומשנ יוליע

"שידק"הש עבוק התאש עבוק התא ויפל ,רוקמה טוטיצ תא ילא חלשת םא דאמ ךל הדוא - בגא
."יתלכשה ידמלמ לכמ" ,רמאנש ,ךממ דומלל חמשא .לבב תולגב בתכנ

!הנהיתש ינא החוטבו ,דועו דוע רתאב ךתוארל הווקמ ינא !רתאב ךרוקיב רובע הדות - בושו

,ךלש
שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הריש


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא