הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


letter

?יתדו תינוליח ןיב םיפתושמ םייח

:רתאב תורקבמה תחאמ ונלביקש בתכמ

.םינש שולש רבכ םירבח ונחנא .יתד ילש רבחהו תינוליח ינא

ילב םגו ,הדירפ לש בצמל עיגהל ילב דחי םיפתושמ םייח תונבל ךיא יל ץעייל ולכות םאה
?הבושתב רוזחל

!הדות


letter

םישדח םיחופת 100" גרומ הרוא לש הרפס תא אורקל תבתוכל עיצהש ,רורד הנע לכ םדוק
לש הדירפה ךילהת לע ,באכ הברהב לוהמ רומוה הברה םע ,רפסמ רפסה ."מ"עמ ללוכ
בתכמה והזו ,.ה.ל.ע תתומעמ הנחל בתכמה תא הנפה רורד .דרחתהש הלעבמ הרוא
:הנח החלשש

letter

שיו רחאמ ,ךבתכמ תא ילא הנפה שפוח רתאמ רורד .".ה.ל.ע" תתומעמ ,הנח ןאכ ,ךל םולש
ןדו היפוצ לש םרפס תא תארק םא תעדוי ינניא ."הבושתב הרזח" לש הז םוחתב ןויסינ יל
ריחמב ותונקל ןתינ .וארקל דאמ ךל הצילממ ינא - תארק אל םא ."תושפנה ידייצ" רלמ
הרוק דציכ ,"הבושתב הרזח"ה אשונב ןד רפסה ."םירפס תמוצ" תויונחב ('ש 25) ךומנ
םלש קרפ שי רפסב .דועו םיפיטמה םילעופ דציכ ,"הבושתב הרזח"ל תוטישה ןהמ ,ךילהתה
.הברה ונממ דומלל היושע תאו ,"יתחפשמה רבשה" אשונל שדקומש

ונניא ךגוז ןבש םושמ ,רפסב םיראותמש םישקה םירקמל המוד ונניא ךלש הרקמה ,תאז םע
.םיבצמה ינש ןיב לדבה שיו ,תיתד החפשמב לדגש יתד רוחב אלא "הבושתב רזוח"

ילבמ וא/ו ,ןמז רובעכ דרפיהל ילבמ םייח וידחי תונבל ןתינ דציכ" ,יתצעל תלאוש תא
הריחבכ ךדיתע תא הביצמ תא םויה רבכ םא ,ןכש ?ךתלאש איה וז ןכא םאה ."הבושתב רוזחל
לש םייח !דרפיהל :תצרחנ איה יתבושת ,הבושתב רוזחל וא דרפיהל - םיכרדה יתשמ תחאב
חבזמ לע ךייח לכ תא הכילשמ תא ךיידי ומבשכ ,החפש ייח ,תודבע ייח םה הבושתב תרזוח
.םייתד תונחלופ םויק לשו ,םייתד םידלי לודיגו ףוס אלל תונוירה לש ,לעב לש וחופיט
ותואב אורקל ילכות תאזה העווזהו המיאה לע !יחרב - אל םא !יחק - הז תא תבהוא תא םא
.םדוק ךל יתצלמה וילע רפס

ךילע תאזה תורשפאה תא .ידדה רותיו ךותמ םייחה ךרד :תישילש ךרד תמייקו ןכתיי לבא
אל ,רחא גוזל ההזש גוז ןיאו ,והנשמל ההז דחא םדא ןב ןיאו רחאמ .םויה רבכ ררבל
תא אקווד םאות חרכהב ונניא ךשמהב ךל רמואש המ לכ ,םהיניבש םיסחיב אלו תוישיאב
.םכינש

letter

,רופס ןיאל םירותיו לש םייח ,האלמ תוידדה ךותמ םייח ,ףותיש לש םייח םה ןיאושינ ייח
םג ,םוחת לכב רתוול םינכומ םכינש םאה ,איה דוסיה תלאש .םוי םוי ,םוחת לכב טעמכ
םייח םתא .("תווצמ") םייתד תונחלופ םייקל ךגוז ןב לש ותבוח חרוכמ ,ישיא דאמה םוחתב
ייח ןיב לדבה שי לבא .רבד הזב ךל תשדחמ ינניאש ימצעל תראתמ ינאו ,םינש 3 רבכ וידחי
,ךייאושינ םצעמ ,תכפה תאו ,"תיקוח" הקנפשוג לבקמ לכה םשש ,םיאושינ ייחל תורבח
רשפאל היהי ךילעש ,רמוא הווה יתד לעב דצל תינוליח השיא לש םייח .ךלעב לש וניינקל
שי ,היערכ ,ךל .הממיה תועש 24 ינפ לע םישרפתמש ,םייתדה תונחלופה םויק תא ךלעבל
לע חבטמ ,תורשכ תרימש ,לכואה אשונ ןוגכ ,תונחלופ םתואמ קלח עוציבב דבכנ קלח היהיו
ומע עגממ ענמיהלו ,שדוח לכב הווקמל תכלל ךתבוח - "הדינ"ה אשונ ;וירישכמו וילכ
תוברתה אשונ לכ ;אוהש יסיפ עגמ לכ אלא ,ןימ יסחי קר אל - ךלש רוזחמה תפוקתב
,ךתניחבמ םירחא תוברת ייוליבו םיטרצנוקו ןורטאית ,ותניחבמ תבשב תסנכ תיב - יוליבהו
םאה ?תיבב יבשתש וא ?תבש יברעב ךיתורבחו ךירבח םע תולבל ואצת םאה - הרבח .דועו
ןורא לש ויפוא היהי המו ?רתוול יכרטצת וא ,לויטל וא ,םיה תפשל תבשב עוסנל ילכות
םע המ ?יצרתש רפס לכ תיבה סינכהל ?לכה אורקל ךל היהי רתומ םאה ?ךלש םירפסה
?טנרטניאו ואדיו ,היזיוולט

,יללכ ךוניח הז היהי םאה :םידליה ךוניח אשונ הלעיו ץוצי םינש דועב .דימ ,תעכ הז לכ
ךידליל תתל ילכות םאה ?ידרחב הלילח וא ,יתד רפס תיבב אמש וא ,יללכ רפס תיבבו ןגב
םאה ?רתוול יצלאית המ לע - ןאכ רשפתהל יצלאית םאו ?וב תלגוד תאש ךוניחה אולמ תא
ותואב בושח הכ ביכרמ איה ךכרדב ךלש הנומאהשכ ,דליה ךוניח אשונב רתוול ללכב רשפא
?דגנמ ,לעבה לש ,ולש םגו ?ךוניח

letter

:ךגוז ןב םע דחי ןודלו רבדל רמוא הווה - בושחל .רחמ אל ,םויה בושחל ךילע הלא לכ לע
החפשמב םירוהל) וירוה לשו ולש תובושתה ןהמו ,הלא לכ לע רמוא אוה המ ויפמ יעמשתש
םא םג .תורחאו הלאה תולאשה לכל .ובר לש וא ,(ריעצה רודה תוטלחהב בר לקשמ שי תיתד
ךלהמב ושבתשי םירבדש הנכס תמייק ןיידע ,ךנוצר תא עיבשתש הרוצב לכה לע הנעי אוה
ברהו ,בר ול שי .ומצע יבגל טילחמש הז ונניא אוהו ,ומצעל ןודא ונניא יתד םדא .ןמזה
,הרוק הז דציכ ןיבהל ,ירשפא יתלב טעמכ ,השק ינוליח םדאל .טילחמה ,לקושה ,עבוקה אוה
"תומדא ילע םיהולא חילש"ל ,רחא והשימל וייח לע הטלחהה תוכז תא רגוב םדא רסומ עודמו
.הרדגהב תוריהזה ךרד לע ,ללכ הבושח ךניא תא ברל .לעופב הרוקש המ הז לבא .ומצע םעטמ
םילוקיש ךותמ אלא הבהא ךותמ אל םידלי חפטמ יתדה דסמימה .םכלש םידליה םיבושח ברל
דימת ונתי ,תונברהו ,יתדה דסמימה ,ןישוריג הלילח וא תומיע ,ביר לש הרקמ לכב .םירחא
יאדווב ,הנותח ינפל ,םויה רבכ ןובשחב תאז יחק .יתדה הרוהה לש ותקזחל םידליה תא
.ויהי אל ח"וחש ,ןישוריג ינפל

םילימהו ,בחרתמ בלהו ,תחרופ הבהאה רשאכ ,"ירט" ,ריעצ גוז לש םיסחיב ןודל דאמ השק
רשאמ הנוש תורשפא ותעד לע ללכ הלעמ אל םיינשה ןיבמ שיאו ,ברעהו םכשה תורמאנ תופיה
- םייחב ישוק עיפומ רשאכו ,םיישק םהמע םיאשונ םייחה לבא .הבהא קרו הבהא ,הבהא
.שיאל השיאה ןיב ,םיינשה ןיבש םילדבהה םילועו םיצצ זא וא ,יתחפשמ ,יתרבח ,ילכלכ
םיגשגשמ ולא לכשכו .תוצמשהל ,בירל ,תוטוב םילימל ,םיסעכל המוקמ תא הנפמ הבהאה זאו
.םינטק העיגרל םייוכיסהו ,הריהמ תורדרדיהל ךרדה ,הנומאב ימוהת לדבה לש יסיסב בצמב

.ערלו בוטל ,ךלש איה ,ןבומכ ,הטלחהה .ןובשחב םויה יחק הלא לכ תא


,ךייחב החלצה תכרבב
.הנח

letterףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא