םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


ס"ש לש התסהה תריש
תרדוהמה הטיחשה ץראב פ"חרגה תולילעו

תוכוסה גח - 2.10.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח ךרע
םילשורי - תסנכה

ךיפ (-) אלו רז ךללהי

גח שדקתה ינפל דוע ןנוממ תא לבקל תושודקה תובישיה וכז ותוכזב רשא תסנכה רבח והימ
עידומ "לארשי תדוגא" ןואטיב "עידומה" ןותיע .םיארוק ידרח ןותיע הזיא יולת ?תוכוסה
- םיפסכה תדעוו ר"וי ,ןמציל בקעי ר"רה כ"הח לש תוליעפ תובקעב" :יכ ויארי להקל
גלפה ןואטיב "ןמאנ דתי" עבוק דגנמ ."תובישיל ףטושה ישדוחה ביצקתה תא ריבעה רצואה
השמ ברה כ"הח לש ותלועפ תובקעב" :יכ וב ארוקה שודקה רוביצל "הרותה תודהי"ב יאטילה
םולשת םג בורקב :גחה ינפל דוע ורבעוי הרותה תודסומל םיפטושה םימולשתה - ינפג
וניא "עידומה"ו ידיסחה גלפה תא זמרב ולו ריכזמ וניא "ןמאנ דתי"ש ןבומכ ."םישרפהה
.שממ העיס התוא ירבחב רבודמ :רוכזל יאדכ .יאטילה גלפה תא ריכזמ


"םייתכלממ םימרוגל דובכ ןתמ" :אטחה

תווצמהו הרותה ירמוש 'ד רבדל םיאריה ןיב המחלמהש ירה - ןניקסע םידרחה ןיב בירב םאו
אצי "ןמאנ דתי" .ס"ש תגלפמ ןיבל םיאטילה ןיב ברקה דוחייבו בוש תרזוח םמצע ןיבל
תא ושדיח הלאש םושמ ס"ש תגלפמו ףסוי הידבוע דגנ ותופירחב םידקת רסח תכרעמ רמאמב
דגנ ץצוח תאצל ךירצ היה ,םייתש וא הטימש ינפל םא" .הטימשה תנש םויסב "להקה" דמעמ
,(.פ.י ;דחי םג ס"שו הרותה תודהי לש םשפנ תאונש ל"דפמה :ירק) תימואלה תדה תגלפמ
'תואמצע תמחלמ'ל האציש הגלפמה וז .ס"ש תגלפמ הילא הפרטצה תיחכונה הטימשה יאצומב
תירבל דע התורדרדתה ךלהמב העיגהו ,התמקהב ועייסש לארשי ילודג ,א"טילש ןנברו ןנרמב
האור הניא ,השדחה תינויערה התוחאכ ,איה םג .תימואלה תדה תגלפמ םע תישעמו תינויער
ךרע םושמ ,השודקה תובהלתהה רוריקו סיסב ירסח םירתיה אלל ,התכלהכ הטימשה תרימשב
יפ לע ולדוגש תוריפו תוקרי שוכרל הטימשה תנשב הנשה ריתה ףסוי הידבוע ברה) םמורמ
ןתמ ךות ,ףיוזמה סכטה ןוגראל הנשה הפרטצה איה ףא ;(.פ.י ;לארשיב "הריכמ רתיה"
המכ .הפורצה תידוהיה תויתכלממה ןיבל םניב רשק שיו וליאכ ,םייתכלממ םימרוגל דובכה
;ך"ש ןמ םחנמ רזעילא ברל הנווכה) א"טילש הבישיה שאר ןרמ רשאכ ,םימכח יניע םילודג
הלמסל תויתדעה תא תכפוה איה דציכ האר ,הכרד תישארב וז הגלפמל עייס הכש ,(.פ.י
יתלבה קבאמה תא וניבה אלש ימ ויה .ץצוח הדגנ אציו הרוהטה הפקשהה תחינז ךות ,דיחיה
הרותה ירקועבש םיעורגה לא תורבחתהב התוול לארשי ילודג תא התחינזש ,וז הגלפמב רשפתמ
לש 'תואמצע'ה ...תכשמתמו תיבקע התייה תורדרדיהה יכ וחיכוה םינשה לבא .לארשי עזגמ
תאשונ איה רשאכ - בלש דוע הדרי רמול היהי ןוכנ ילואו - ףסונ בלש התלע וז הגלפמ
"..תודחאה תלשממב יטנטילימה ימואלה ןממסה תא םויכתרדוהמה הטיחשה ץראב פ"חרגה לש ויתולילע

,ללהמה תמוסרפ רמאמב ואצי םיידרחה םינותיעה .והשמ לוכאל ךירצ הזכ ברק ירחא ,ונ
יקיזחמ להק לש תרדוהמה הטיחשב םידקתה ירסח םירודיה"ה תא םמורמו ראפמ סלקמ ,חבשמ
תרדוהמ הטיחשב ףוע טחשנ דציכ בל ומיש ."א"טילש ץיברוה פ"חרגה לש ישיאה וחוקיפב תדה
תפסשמ וזש ינפל ןיכסו ןיכס לכ קדוב א"טילש ץיברוה פ"חרגה ,תישאר .ול םישוע המו וז
אל .תעדה בושייבו תוניתמב תישענ ,הטיחשה םג ומכ ,וז הקידב ,תינש .ףועה לש ונורג תא
ץיבורוה פ"חרגה גיהנה הז ןינעבו םידיגה תמוצל םידחוימ םיקדוב" שיש אלא דבלב וז
חלמ סינכהל ךירצ ירה ,קושב םיחתופ רשאכ .קושב אלו בוהצב השעת ןידיגה תמוצ תחיתפש
סנכנ אל הכו הכ ןיבש לגרבש בוהצה קלחב רומאכ השעיי ךתחהש ףידעמ אוה ןכל ,ךתחה ךותב
.הטחשמב הניפו הניפ לכ רבעל תוחיג ץיבורוה פ"חרגה עצבמ הקידבל הקידב ןיב" ".תיקשל
.םיקדובה ידי לע וקדבנ רבכש ןידיגה תמוצ תא קדוב ןיילה די לע ותוא םיאצומ םואתפ
בגא ךרדו ןיקדובה ידי לע וקדבנ רבכש רחאל תואירה תא ןאכ םג קדוב אוה ןכמ רחאל עגר
קדבנ אלש םד תורירצ וריאשה אל םיקדובה םא קדוב םג אוה .אמטאד אקוב םג קדוב אוה
םוש הלילח היהי אלש ךכ השענ ףועה ןויקנ .םיניכסה תא קדוב םג אוה ןמזה לכ ,ןבומכו
רסוהש תוארל תדחוימ הקידב ףוע לכ רבוע ,לעופה ידי לע ןויקנה רחאל .ןיעב םד לש ששח
ביבס הבועמה רועה ןכו (תעדה בושייבו תוניתמב התשענ רוכזכש) הטיחשה םוקמ ונממ
"...תורשכה תמרב םישדח םיטרדנטס ןאכ עבק ץיבורוה פ"חרגהש קפס ןיא .ראווצה

יברקב םישמשממה םינקדבע םיכרבא לש תונומתב םג רמאמה אלמ ןיעה תא רתוי רבסל ידכו
פ"חרגה תא הארנ תרחא הנומתב .םדה תורירצו תואירה ,ןידיגה תמוצ תא ןהב קודבל תופועה
וב םיטיבמ וביבסמשכ בהל תדח תלכאמ ןיכס (תעדה בושייבו תוניתמב) קדוב ץיבורוה
ונלרוג םענ המו ונקלח רפש המ .חאה .ויפ אצומל םיכחמה םיפסונ םינקדבע הצרעהב
.ןובאתב .תופוע תטיחשל ךכ לכ תורדוהמ תויורשכ גיהנה ץיבורוה פ"חרגהשהאנשהו התסהה תריש

תעונת ןואטיב ,"םויל םוי" ןותיעש תשק םולש רש 'ר לש וטע ירפמ ריש .ריש - םויסלו
ךכו תשק םולש רש ןטייפה אוה "לארשי תורימז םיענ" .ןיסוליק ירבד וילע ףיערמ ,ס"ש
:ול טייפמ אוה

המשנו בל םכל ןיא המל ,המל ,המל"
.המילש הדע ותאו ,םתחלש הירא יבר תא
החמשבו ןוששב םתחלש הירא יבר תא
.החפשממ קתונמ - םתלבוה ותוא אלכל
החונמב םה םיבשוי ,םתמלעתה םירחאמ
.החוננו טוקשנ ךיא ,םתלדבה םדל םד ןיב יכ
םירקיה ונירוהל םתישע המ ונחכש אל
םירוזפ ץוביק תעב םתזזג םהיתואיפ תא
םירוד רודל ןולק תוא םתחקל םהידלי תא
.םירז םכל ויה יכ ,םתסמר םדובכ תאו
תרדא יונישב קר ,תרבג התוא םויהו
תרזוע תוטילאל תרמגנ היטרקומדה
תרבוש םירדשמו תרגוס שדוק יצורע
."תראפתל הרוטטקיד ,תרדענ רוביצה תוכזו


."ץימ תאלמ הננער הריש" .םירפס יתובר םירפס :םנוכרעמב רוויחה ששגה ורמא הז לעו
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא