םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


2001 "קחצי תדקע"

עובשה ףוס - תידרח תונותיע
23-24.8.2001
יקצירפ יסוי כ"ח ךרע
םילשורי - תסנכהלארשי תוכרעמ יללחל החצנהה רתא


"ןברקל םהינב תא בירקהל ,הזה םויכ ,םינכומ ונרודב םידוהי"

אכהמ וא אכהל םתהמ - אצי וב ףסכנה עגרה לא הפצמו לחיימ ..וירוה תיבב רענ ול בשוי"
השקי ךוראה קתנה .השק אהת הדירפה ןכא .הדערב הליג .םלוע תרה ימי - תיבבו .םתל
םיעוגעגהו ,תובשחמהו .דבלב ינופלט רשקל התעמ ורבעי ימוי םוי יתוזח רשקמ .םייתעבש
אל םא ,ול רסחי רשא ורוסחמ יד ול היהי םא ,וקופיס יד ןבה אצמי םא עדוי ימ .תוגאדהו
.הניצב ול רקיי אל םא ,ברשב ול םחיי אל םא .םימל םש אמצי אל םא .םחלל הלילח בערי
םניע םיאשונ ,זאו .הלווע ינב ידי לע הנטקה ועבצא ןרופיצב הלילח קזניי אל םא
די לע ,הלועה חבזמ די לע ,הירומה רה לע ,ותעשב םולשה וילע וניבא םהרבאכ ,םיימשל
םיבירקמו - קחצי ,בהא רשא ,ודיחי ,ונב ,ידגכ דוקע ,וינפלו תלכאמה ודיב ,םיצעהו שאה
."'הל השא ןברקל םהינב תא בירקהל ,הזה םויכ ,םינכומ ונרודב םידוהי ,ןכ .ןברוקה תא

אל םג אוה .ל"הצל סויגה ינפלש הלילה תא ראתמה "הנחמב" ןותיעמ בואש וניא הזה טוטיצה
בא לש ויגיגהמ וא םינחנצל וא ינלוגל סייגתמ הנבש ינפל תגאדומ םא לש רוביחמ חוקל
"עידומה" ןותיעב ץילרג יכדרמ לש ורמאממ טוטיצ אוה .תרחבומ הדיחיל ונב סויג ברע
לע ?'הל ןברק הלועה ןבה והימ ולאשת םאו ."םיימשה רהוט לע רומשל": תרתוכה תחת בתכנש
רוביג ,םימתהו רקיה ןבה .הז רמאמב איה םג הבושתה ?ץילרג רמ בתוכ הרובג תולילע הזיא
דומללו הבישיל ףרטצהל ידכ ץראל סטו ופכב ושפנ םשה ידרח רענ אוה ץילרג רמ לש ורמאמ
זעו רוביגה רענה .ןכ ןכ .הנידמה תפוק לע םיקלעתמהו םיטמתשמה ויחא רתי םע דחי ןאכ
,ןילקורב ק"קמ ידרח רענ אוה - הדקעל ותוא םיחלוש וירוהש ,ששוח וניאש הזה םינפה
םלשמ ןובשח לע םישבע םיליווג דומלל ידכ "לע לא" תסיטב סטש ןודנול וא ןפרווטנא
.ילארשיה םיסמה


"היינמחר תוחא ידמב םיינחור םיטסירורט" - לע לא תסיטב בראמ

,ופכב ושפנ םשש ,ידרחה רענה ?בגשנה ורמאמ תא בותכל ול םרג המ ?ץילרג רמ קעזנ עודמו
ןיא .אל .עשורמ ביוא לומ אוה בצינ "לע לא" סוטמב רבכ .בראמב אוה לקתנ הסיטב רבכ
תולקתיהב רבודמ ןיא .לובגה ןמ םיננתסמב רבודמ ןיא .סאמחה ירבח םילבחמב רבודמה
עצמאב" .ןכוסמו עורג רתוי הברה והשמב רבודמ .לארשיב תפות עוגיפ עצבל אבה יאניתשלפב
לש ותמות תאו ורהוט תא םימגופו היינמחר תוחא ידמב םיינחור םיטסירורט םיעיפומ ךרדה
לע הלוע ודועב וברקב םעפ רשא ףורצו רוהט בל ותוא .בלה .הזה רוהטהו שודקה ןברוקה
זוחמל .םיינתמיא םישירכ ידי לע ףרטנו סונייקואה תולוצמל םש יא לטוה ,סוטמה שבכ
."ןכל םדוק וברקב הנכשש הפיה שפנה אלל ,בלה אלל עיגי אוה וצפח"םיטרסה לש םתמהוז תמצוע"

?וביל תא דבאל ק"הראל וכרד השועה ליח ןב רוחב ותואל םרגש ארונה השעמה והמ - ןכבו
האר "לע לא"ב סטש רוחבה ?םיעדוי םכניאה .תמאב ונ ?וללה םיינחורה םיטסירורטה םהימ
םיטרסה לש םתמהוז תמצועו תירסומה םתודירי" .סוטמה יכסמ לע ןרקוהש טרס - ןכ ןכ .טרס
ןיינעמ) "תורבחה ראשבש םיעורגה ןמ םיעורג רתוי ,תילארשיה הפועתה תרבחב םינרקומה
ןיב האוושה ידכ דע םידוריו םימהוזמ םיטרסב ךכ לכ הבר הנבה ץילרג רמ ןיבמ ןכיהמ
עבקת אל התא :רוויחה ששגה ורמא רבכ הז לע ?תורחאה הפועתה תורבח יטרסל לע לא יטרס
בטימב הפועתה תרבחל םלשמ אוה .סוטמה לע םדא ןב הלוע" .(יל לידגמ המו יל ליעגמ המ
,ץראל םיימש ןיב יולת ,םורמב ונדוע ..וצפח זוחמל םולשב ותוא איבת ןעמל ,ופסכ
,בוטה הרקמב ,ותוא הריתומה ,הארונו המויא תינחור 'רוריט תפקתה' ,עתפל ,ודגנ תלעפומ
.הרירב ןיאו סונמ ןיא ,ןכ לע רשא .ךכמ עורג אל םא ,ןלצל אנמחר ,ינחור םומ לעבכ
הזה ינחורה תוומה תא וריסי רשא דע ,שארב 'לע לא' לעו הפועתה תורבח לע ונסמח
"!'הל המחלמ !םיסוטמב הבעותה יטרס תנרקהב ונל המחלמ !ונילעמ

ולט .הב םידרחה םיעסונה יוביר איה הפועת תרבח לש לגר תטישפל םורגל הקודב הלוגס
הפוסו לארשי תאמו לא תולותבו םיכרבא תובבר הסיטה רשא "רייא רוואט" תרבח תא המגודל
בוט םייקתהלו ךישמהל "לע לא" הצפח םא - ןכלו .קרוי וינב לגר תוטישפל טפשמה תיבב
םיעסונה .היעסונ לכל םיטרס ןירקתו תבשב סוטל ליחתת - םירבד ינש דימו ףכת ,השעתש
,הב םידרחה םיסטה יוביר בקע ,הארנה לככ רשא הרז הפועת תרבחל רובעל וצלאי םידרחה
.הלילח רזוחו לגרה תא ןכ םג טושפת"ביואו רצ ינפמ לארשי ללכ לע ןגהל"

ררושה השקה בצמה לע םואנ אשנ יאטילה גלפה גיהנמ ,ןמנייטש בייל רזעילא יבר ןואגה
תא ,ונתוא בייחמ הז" ."החפשמ" ןותיעב םיטטוצמ ומואנמ םיעטק .לארשי תנידמב םויכ
םיבייחמ רורטהו םיעוגיפה ןכא .ביציו תמא .ןמנייטש רמ רמא "שפנ ןובשחל ,הרותה םלוע
ורוסי אמש הבושתו הטרח ירוהרהל םג ילואו שפנ ןובשחל תובישיה יכרבאו הרותה םלוע תא
ונילע תשגרתמה הווצמה תמחלמב קלח ,לארשי ינב םהיחא רתיכ ,םה םג ולטיו הערה םכרדמ
דומיל תא םיריבגמ ונא דציכ" .ןמנייטש רמ ןווכתמ הזכ שפנ ןובשחל אל לבא .םוי ידמ
ןגהל לכונ ,הרותב העיגיה תרזעב ,ונא דציכ .הרותה תבהא תא םיריבגמ ונא דציכ .הרותה
."ביואו רצ ינפמ לארשי ללכ לע


"רצואה ידיקפ ידיב הבורע ןב היהי הרותה םלועש ונל סאמנ"

דרשמ לש התסהה עסמ םייתסמו ךלוה" .םיל םימ עסמה וא תוקנולאה עסמ אל .אל .םת עסמה
ררבתה" .ןורחאה ישימח םויב ויארוקל "ןמאנ דתי" חוודמ ךכ "תובישיה םלוע דגנ רצואה
270 ,םיינוציחה ןובשחה יאור לש תרוקיבה לשב בכוע םביצקתש תודסומה 300 ךותמ יכ
דתי"ל רסמ ינפג השמ ברה כ"הח ."םינורחאה םימיב התשענש תרזוחה תרוקיבב ורשוא תודסומ
לכ ףוס תארקלו רצואה ידיקפ ידיב הבורע ןב היהי הרותה םלועש ונל סאמנ" :ךכ "ןמאנ
סיסבל סנכוי לכהש ךכ לע דומענ בורקה ביצקתב .ןומימה תמלשה תא שקבל ךירצ ביצקת תנש
."ביצקתה


.סאמנ ונל םג
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא