םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


,תינוליחה תרושקיתה ריקי ,רלכייא לארשי
?רמוא אוה המ ,תסנכ רבח טעמ דוע ילוא
= ונצרא דעב תומל בוט"
"דיהאשה לש ןדעה ןגל תינוליח הסריג

3-4.8.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה"הווצמ תמחלמ"ל םיארוק םינברה

השולשו םיעבראה סוניכב ורמאנש םיישארה םינברה לש םהירבדמ איבמ "הליהקב" ןומניחה
לש הגלבהה תוינידמ תא הניג ,והילא יכדרמ ברה ,רבעשל ןויצל ןושארה .הפ לעבש הרותל
.'הווצמ תמחלמ' הרדגהה לע הנועה וזכ איה הנידמב תואיצמה" יכ עבק ואל ברה .הלשממה
ואל ברה ףיסוה ,ארמגה יפ לע ."הזועתו המזוי םא יכ הננגמ קר אל תשרדנ וזכ המחלמב
,דבלב דוש םשל ונייהד ,שקו ןבת יקסע לע וליפא ,רפס יבושי לע םיביוא ואב םא" :רמאו
."תרחא הווצממ םג רוטפ הווצמ תמחלמב קסועהו תבשב וליפא םיסייגתמו אבצ םיחקול


תובישיה יטמתשמ לע הלימ ףא

לכה הבש המחלמב ,םייוצמ ונא הווצמ תמחלמב ןכא םא .םידבכנה םינברל יל תחא הלאש
?םתונמוא םתוטמתשהש הלא דגנ ץצוח םתאצי אל עודמ ותפוחמ ןתח וליפא םחלהל םיאצוי
ךגרהל אבה" לש ללכהו ,םייוגה תגירה תובישח לע םינברה יפמ ועמשנש זוזעהו בהרה ירבד
?תורישה ןמ םיטמתשמה תובישיה ירוחב לע םילח םניא הלא םאה - "וגרהל םכשה


"דולח רוטאידר תועצמאב תושגר ליעפמה יגולויב עונמ"

בועיתה ,זובה תושגר .םיידרחה םינותיעה לש םתלחנ דימת ויה תונוילעה תשוחתו תואשנתהה
תידרחה תוברתב דסומ דוסי םה - םהל המודו םתומכ גהונ וניאש המ לכ דגנ האנשהו
:תרתוכה תחת יששה םוי ףסומב םסרפמ (לארשי תדוגא ןואטב) "עידומה" ןותיע .לארשיב
םיבוט םימי ויה אל" :ותרתוכש זרילא .מ תאמ רמאמ הפקשהבו הבשחמב הנומאב םיקרפ
ונלצא ןיאושינה לומ לא ידרחה רוביצב ןיאושינה תחמשב קסוע רמאמה ."באב ו"טכ לארשיל
דציכ ,לשמל ,ךבל םעפ תתנה" :בתוכ אוה ךכו םירוביצה ינש ןיב הוושמ בתוכה .םינוליחה
ךאיה תאז תמועלו איהשלכ תיקסע המיתח םרטב וידעצ תא יוצמה ילארשיה ריעצה ןנכתמ
תארקל .ןיאושינה תירב הנוכמה תובישח בר יתועמשמ רשק ותוא תארקל ומצע תא רישכמ
הריקח תורבח םירכוש ,םיקווש ירקחמ םיכרוע ,אוהשלכ ירחסמ טקיורפ תחיתפ לע המיתח
,הפ .הצקה לא הצקה ןמ הנוש לכה - המ םושמ ירה - ןיאושינה רשק תלאשב .'וכו 'וכו
תושגר ולא יאו ,תירקמ השיגפ לע יונבה הפרו עוער סיסבב גוזה ינב םיקפתסמ ,המ םושמ
יגולויב עונמ .תינוליחה הרבחבש הרשע שפיטה ינב ברקב עפשב םייוצמה םיפיוזמו םילילק
םתשיג איה וזכ םאו .םיבולעו םיבונג םימב אלמה דולח רוטאידר תועצמאב תושגר ליעפמה
תועמשמל תוניצר רתיב גהניש םינמזומה רוביצל העיבתב אובל םוקמ לכ ןיא גוזה ינב לש
םדא םהב םיעוריא םתוא ןיבל תירוקמ תידוהי הנותח ןיב רשק לכ יכ ןייצל רתומל .םירבדה
ירה ינוליחה רוביצה לש ונוסאלו ותווהל .דבלב ירקמ אלא וניא - תינוליחה הרבחב לגרומ
ונתרכה בטימל - אלא ,אבה םלועה ייחל ואיבהל ידכ הב ןיאש קר אל ,ולש הדיעצה ךשמה
,ותחמשב םישיא לדחו בולע רתונו היה אוהש ךכו .הכוז אוה ןיא הזה םלועל םג - ונתנבהו
."ולבאב - המכו המכ תחא לע


"םיליצא לש הפש"

הפש" :ותרתוכש רמאמ ןותיע ותואב ץילרג יכדרמ רמ בתוכ וז תולדבתהו תואשנתהל ךשמהב
לכונ לוכי" .ידרחה רוביצב ןושלה תוליזל ששחה לע בתוכה םערתמ ובו "םיליצא לש
םיחופיק םע תויחל לכונ .תובר תויחרזא תויוכז לע רותיו ףרח ,'ה תרזעב ,םייקתהל
םיצעויה ףא לע דורשל לכונ .הנידמב תדה תופידר ףרח םייקתהלו ךישמהל לכונ .םיעוושמ
הלולצה הייווהה תא םייקלו ךישמהל לכונ אל ,לבא .םינייועה םיצ"גבהו םייטפשמה
הלילח וניתומקרב לחלחלו ונברק לא רודחל תינסרהה בוחרה תפשל חיננ וליא וזה תככוזמהו
ונניא .ןולדיח וא םויק לש הלאש .תוומו םייח לש הלאש ונרובע הנה וזה הנכסה !סחו
םיכלוהה םיינמרוצהו םירזה םילילצל שפנ ןויוושב ןיזאהלו םיידי קוביחב תבשל םיאשר
תפטעמה ךות לא ,םיברה וניתונוועב ,ורדח רשא "פופ" יבצקמ םתוא .וננושל לא םיחפתסמו
.ונלש תימוי םויה רובידה תפש לא התע םירדוח - לוכיבכ "תידיסחה" הרישה לש תינוציחה
תיבוחרה תונקירב ןתדילו ןתרוה רשא ,ריואב תוחרופ תובובנ ןושל תועוב יכ ןכתי אל
הרותב םישדקתמה תויפ יכ תעדה לע הלעי אל .ןושל תועבטמל ונידי לע הנצמואת ,תרקפומה
עורג ,וא ,םיזחופו םיקיר לש תונרק תבישיב תורצונה הפש תואטורגב ושמתשי הליפתבו
לש ותפש תבייח .תירבעה הפשה "תרשעה"ל ןושאר רוקמ םויכ םימשמה םייאבצ םיגנלסב ,ךכמ
."תוצראה ימעו בוחרה ישנא לשמ הנוש תויהל יתרותה ידוהיה"דיהאשה לש ןדעה ןגל תינוליח הסריג = ונצרא דעב תומל בוט"

ןואטב ךרוע ,רלכייא לארשימ (ליגרכ) בוט ןיא - ןניקסע האנשו תולדבתה ,תואשנתהב םאו
אלו תוחפ אל הוושמ "רדסהה ילייחל רדסה ןיא" :ורמאמבש "ידרחה הנחמה" זלעב תודיסח
רקיעב ,תינוליחה תונויצה תובר םינש ךשמב" .םימלסומה םידיהשל ל"הצ יללח תא רתוי
"םידיהש"ל םיגעול םה םויה .תולילאל התוא הכפהו המחלמה לומ תא הליבוה ,תיטסילאיצוסה
איש התיה תאזה הברקהה ,רבעב .תודבאתהל םידלי םיחלושה םירוהל םיזבו םיניתשלפה
לש ןדעה ןגל תינוליח הסריג - ונצרא דעב תומל בוט .ינויצה םולחה לש המשגהה
".דיהאשה

תא םייקל שרוד אוה .תסנכל "הרותה תודהי" תמישרב יששה דמעומה אוה הז רלכייא לארשי
תסנכה תרגפ םות ינפל דועש ןכתי .תיחכונה תסנכב דוע כ"חכ ותונמלו היצטורה םכסה
.ןכודה לעמ ויגיגה תא עמשנ זא וא .תסנכל הז לארשי תנידמו תונויצ אנוש רחבי תיחכונה
.םכתא ונרהזה אלש ורמאת לא

ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא