םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


2001 ילוי - םיליווקשפ
סויגה לע
םילשורימ חתפי :םליצ

םתרטמש ,תוידרח תונוכשב תועדומ תוחולו תוריק לע תומסרפתמש תועדומ םה "םיליווקשפ"
לש וא םישנא לש תוצמשה ללוכ ,הנוכשה יבשותל םיירוביצ וא םיישיא םירסמ תרבעה
,םילשוריב תוידרח תונוכש לש ןהיתובוחרב תועש רפסמ הליב ,שפוח דידי ,חתפי .םיעוריא
.תרתוימ רבסה תלימ לכו ,העשת ןאכ םסרפל ונרחב םליצש םימוליצה ללש ןיבמו


מתאבד - מקומך בנח'ל   שואה בפתח

מתאבד - מקומך בנח'ל

אבי אבות הטומאה   זעקת בני ישראל
גזירת שמד


2001 ילוי - םיליווקשפ
םויה יניינעמ
םילשורימ חתפי :םליצ

ערבים תומכי חמאס   כנסיא
יהודים אינם ציוניםףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא