םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"ןייסוח םאדאס לש ואבצ"ל ל"הצ ןיב ףתושמה הנכמה לע
19-20.7.2001 - תידרח תונותיע
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


"המויאה המיזמה"

ירמוש לע תמייאמה המויאה המיזמה תא הביאב ןכסל תוליעפ תשחור הרותה תודהי תעיס
.תסנכב םקבאמב הרותה תודהי יגיצנ ןיב תומייקתמ תוינתחדק תויוצעייתה .לארשי ינומא
?ןושארה ודומעב ילויב 19 ,ישימח םויב "עידומה" ןותיע קעזנ המ לע ?רבודמ המ לע
םינוידב" .םידלי תוכורב תוחפשמ קוח תא איפקהל הקיקחל םירשה תדעוו תטלחה לע ןבומכ
תדעווב הטלחה הרבעוה ,ךשוממ ןמז ךשמב ונתינש םימוכיסו תוחטבה ףרחש לע בר םעז עבוה
התעיבתב בשחתהל ילבמו הרותה תודהי יגיצנ תא שארמ עדייל ילבמ הקיקח ינינעל םירשה
רואמ טטוצמ וז העידי לש התיתחתב ."םידלי תוכורב תוחפשמל הרזעה עגפת לבל תצרחנה
תוכורב תוחפשמ קוחל םידגנתמה םיכ"חה תא דירטמש המ" :עבוקה ,טרפלה לאומש כ"הח הלוגה
וניא הז בעותמו עשפנ קוחש תחכומה הדבועה ,ןכא ."ידרחה רוביצל האנשה קר הז םידלי
.תועמשמ לכ הל ןיא - ינועה וק לעמ םידליל אקווד אלא ינועה וקל תחתמ םידליל עייסמ
םג היתודלותב רתויב םילודגה םיילכלכה םירבשמה ןמ דחאב היוצמ לארשי תנידמש הדבועה
,לטב ךלוה םהיבאש םיכרבאה תוחפשמש רקיעה .בושח אל - ינוחטבה בצמה .קוי - איה
ןוממה תרטיל תא לבקל וכישמי ,ילארשיה םיסימה םלשמ ןובשח לע םידמול םהידליש
.םהלש

?לארשי תנידמ ןוחטבל תיתימאה הנכסה יהמ

?םלועה תומוא אמש ?םיברעה ?םיאניתשלפה ?לארשי תנידמ לש הנוחטבל הלודגה הנכסה יהמ
.ונל תברואה הלודגה הנכסה יהמ עדוי "הרותה לגד" ןואטב "ןמאנ דתי" ןותיע .אלו אל
וא הללאבזיחהמ העיגמ הניא שדוקה ץראב ידוהיה בושייה ןוחטבל הנכסה יכ תעדל ךירצ"
תא םינכסמ םהישעמבש םה .תוצירפהו תורקפהה לגד תא המרב םיאשונה ולאמ אלא ,סאמחהמ
תורקפה הזיא לעו ."התוא םכאמטב ץראה איקת אלו' :הרותה תרהזאכ ,ץראב ידוהיה בושייה
םייברק םדיקפתל תולייח תסנכה" :לש המויאה תורקפהה ?רמאמה בתוכ ,טור קחצי רמ בתוכ
דמועה הז אוה יחכונה ל"כטמרה .הלוכ תילארשיה הרבחה לש הארונה תורקפההמ קלח איהש
םישנה סויג תבוח תריזגב יד היה אלו וליאכ .אבצה תא תדקופה תורקפהה תכיפהמ שארב
בל ומיש) ןייסוח םדאס לש ואבצב ילוא טעמל ,םלועה תואבצב תמייק הניאש העפות ,הללכב
,יחכונה ל"כטמרה תוסחב רשאכ תונורחאה םינשה לש תרקפומה תורדרדיהה האב ,(האוושהל
."שממ לש םייברק םדיקפתל תולייח וסנכוה


"ףוס-ול-יפ"

והיתתמ קחצי .דקפנ וניא ,קרב ןורהא ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ לש עובקה ומוקמ םג
אוה ךכו "קרב לש היפוסוליפה" :תרתוכב ןורחאה ישש םויב ורמאמ תא ריתכמ םיובננט
תונטפשמ ןיב רשקה והמ ללכ םיניבמ ונניא .ףוסוליפ םג אוה טפוש יכ ונעדי אל" :בתוכ
לע קרב טפושה סימעהש יפוסוליפה רתכהמ ?היפוסוליפ לצא הטיפש ןינע המ .היפוסוליפל
תאו וחור ךלה תא םיניבמ ונא ןאכמ .ןידב ויביתנו תיטפשמה וכרד לע םידמל וננה ושאר
לכ יפ לע לבקתהש קוחה יפ לע שינעמו םישאמ קר אל אוה ,טפוש קר אל אוה .ושפנ לעופ
,םינכומ ונניא .ףוס-ול-יפ אוה .ךכמ רתוי הברה אוה .םירחבנה תיבב היטרקומדה יללכ
םאה .םייח תוריזג ונילע ףוכאת םירז םייח תיפוסוליפש ,תיטרקומד הנידמב םיחרזאכ
םייחה ידוהי ,ונחנא ?קוחה ןוטלש תועצמאב םינומהה לע התפכנ אל םזינומוקה תיפוסוליפ
קרב טפושה לש ונרק הדרי הכ ןכלו הרז היפוסוליפ םע תויחל לכונ אל םלועל ,םיינרותה
."העושיל הפצמו ותנומאב קבדה ונשדק ץראב ידוהיה םעה בור ברקב

,תיתד הייפכל םדאה תויוכז ןיב ,היטרקואיתל היטרקומד ןיב לדבהה תא תעדל שקבמה לכ
ינמוד .ותומלשב הז רמאמ ארקי םא השעי בוט - תילרבילה תונלבוסל תידרחה תואשנתהה ןיב
םשב) םישקבמה הלא ןיב ימוהתה לדבהה תא הרורב הרוצב םיריהבמה םירמאמה םיטעמש
ןריא לש תימאלסיאה הקילבופרל המודב תיתכלה הקילבופר ןאכ טילשהל (ןבומכ היטרקומדה
.ידוהיה םעה לש תיטרקומדה ותנידמכ לארשי תא רומשל םישקבמה הלא ןיבל

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא