םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


םיליהבמ םידממל טשפתמ "עגנ"ה
- "ישישה םוי" ידרחה ןותיעה
ידרחה םלועב הלאשב האיציה לע
שפוח רתא ,דהוא תאמ


תויתבישיה תורגסמהמ ורשנ םירוחב םיפלא תעברא :תידרחה הרבחה תא םידקופ הדערו ליח
לכב םיינש טעמכ ,הנשב עצוממב תואמ שמחכ :םהירבדל ךכ ,תונורחאה םינשה הנומש ךשמב
.חותפהו ישפוחה םלועל תובישיהמ םיחרוב ,םוי
םינבר ,םימכח ילודג לכ ובשיו ואבו וסנכתה ?הריזגה עור תא םיריבעמ דציכ ?םישוע המ
לע וטילחהש דע ,הצע וסכיטו ובשחו ובשח ,תובישי ישארו םינוגרא יגיהנמ ,םיר"ומדאו
"!הנחמב שא" םשב רתאו רתא לכב לארשי ינב וניחא לכ לא ארוק לוק לש ותצפהו ומוסרפ


- תועמדו יהנו יכב ?ארוק לוק ותואב בותכ המו


םימ הדרי יניע ,היכוב ינא הלא לכ לע"
לארשי ירענ תא יתוארב
"ולמקו ועדגנ םתחירפ עצמאב רשא

ובזעשכ .תוומ-ןוסאכ ,םלועמו זאמ ,םדי לע הלבקתה ידרחה םלועה תא םיריעצ לש םתביזע
,לארשי ץראל ולעו 19 -ה האמה ףוסב הפוריא-תלוגב םהיתוחפשמ תא םינויצה םיריעצה
ולבאתהו ,העירק וערק ,העבש םיידרחה םהיתוחפשמ ינב ובשי ,םידוהיל הנידמ הב םיקהל
!זאמ ונתשה אל םה !תמ ול תמש ימכ םהילערוביצה ןובשח לע תבצקותמו תנגרואמ הרוצב ,םיידרח םירנויסימ :ונמצעל ונרמא ,ןיינעמ
םמלועמו םהיתבמ םתוא םיריבעמ ,םינוליח םיריעצ לש תושפנ םיבנוג ,הנידמהו
םילשוריב ,תורחאו ,"הרותה שא" וא "חמש-רוא" תוידרחה תובישיל ינוליחה-ידוהיה
בלה-ערוקו חפייתמה ארוק-לוקה תא אורקל ןיינעמ .םיקפואבו תפצב ,קרב-ינבב ,תידרחה
תבשוח הנניאו ,ונמלועל בזעש הנב לע תידרח-הידוהי-אמא תכפוש תועמד המכ תוארלו ,הזה
תועמד םולכ .ידרחה ומלועל תובנגנ וינב תושפנש ,רחא ידוהי רוביצ בשוחו שיגרמ ךיא
םאה ?אל ונלשו ,רעוב ידרחה בוחרה קר םאה ?תוינוליח תועמדמ רתוי ךרע-תורקי תוידרח
,ואלפתת לא ?םהירענ לש "םתלצה" ןעמל הלודגה הכרעמל דחא שיאכ סייגתהל רתומ םהל קר
,אריפש לאומש השמ ,ןמניטש ביל הדוהי ןורהא ,בישילא םולש ףסוי - םירקי םידרח םידוהי
,ךברעיוא לאומש יקסבינק םייח ,ץילרק םיסינ ,גרבניש סחנפ םייח ,ץיבוקפל הדוהי לכימ
םג םא - םירחאו ,ןייטשרבליז קחצי ,ןייטשלדא בקעי ,רטומלרפ ןנחלא ,ןמנרב יבצ ריאמ
אל לארשי ירענ םה .ונירענ תרימשל קבאיהל ךישמנו םיקבאנ ,םינוליחה םידוהיה ,ונחנא
!םכירענמ תוחפ
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא