םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


עובשה ףוס - תידרח תונותיע
17.2.2001 ,תבש
יקצירפ יסוי כ"ח י"ע שפוח רתאל חלשנ
םילשורי - תסנכה


ליגרכ .תוריחבה תואצות לע "םיגיגה"ו "תויונשרפ" האלמ הז עובש ףוסב תידרחה תונותיעה
.ידרח וניאש רבד לכ יפלכ האנשבו ,לארשי תנידמ יפלכ זובו געל ,סרא תכופשתב האלמ איה


:תימלועה לארשי תדוגא ןואטיב - "עידומה"

ירחא םאו .תצתונמהו תקרוחה הנידמה תלגע תא רתוי הקומע םוהתל רדרדל ךייש אלש המדנ"
ןיטולחל בוקר והשמ ןאכ שיש ירה ,ותוינידמו קרבב םידוהי הברה ךכ לכ ורחב תאז לכ
םוהת ,םהיניבו וניניב הקומע םוהת רצויה ןובקיר ,ינוליחה ידוהיה רוביצה לש ותיתשתב
םה .לאמשמו ןימימ םינוליחל ןוסא םהל הרק ..הלסחל םעפ יא לכוי ימ תוארל השקש
ןוילכ לש בצמל דע םנסוח לכ תא ןיסיפכ ןיסיפכ הילעמ הלישמה הבוקר ץע תרוקכ םיררופתמ
תוינוליחל הרקש ירה ,ןוחטב רשכ ותוא שרודו קרב לש ותרזעל עוושמ ןורש םא ..טלחומ
המ וז החמשל" - דלפניש בקעי) "..םחלהל םילגוסמ לאמשה אלו ןימיה אל .הארונ תלופמ
("השוע

שדוק תבש ףסומ - ("הרותה לגד" ןואטיב) "ןמאנ דתי"

:תוריחבה רחאל הלילב ישילש םויב הרמאנש ,ץליפ רזעיבא ,חופת תבישי שאר לש ותחיש

תושעל ונשרדנו ,'תוריחב' ארקנש קסע ותואב לדתשהלו תוסנל ,חורטל ונשרדנ דחא דצמ"
דגנכש ,רורב תויהל ךירצ ןאכ לבא ..וניתובר ונורוהש יפכ הווצימ לש טהלה לכ םע תאז
,לוכיבכ ןוטלשב הרכהכ איה תינוציחה ותרוצש 'תוריחב' ול םיארוקש ינוציח השעמ ותוא
םינש .העמד לחנכ ליזהל םיבייח המינפ ונכותב ירה ..ומע םיהדזמ ונאש ןוטלש ןאכ שיש
- 'ןימאמ ינא'בו 'ד הצרי םא'ב ףוטע 'ףרט'ה םא םג .'ףרט' הז םש לכהש ונכנוח םינש לע
לכ - הלילש אוה לכה אלא עורג רתויו בוט רתוי ןיא םשש ,וניתובר ונודמל ךכ .ףרט אוה
תודסומל ונתי םיביצקת המכ הנשמ אל הזו ..לארשי םע לש תואיצמ אל איה וזה תואיצמה
לש הלילש קרו ךא ורקיע אלא בויח לש השעמ היה אל הזה השעמהש םיניבמ םלוכ ..הרותה
ותוא הלילחו סחש תועמד הברה דירוהל ךירצ הז לעו הלודגה הנכסה ןאכו ..רחאה קתפה
םע תוהדזה לש אוהש לכ ץוצמק הזיא איבי אלש ,ותושעל וניתובר ידי לע וניווטצנש השעמה
"..ןאכ םוקל דמועש ןוטלש ותוא

2000 תנשב ,לארשי תנידממ לביק "ףרט לכה" רמואש "חופת" תבישימ דבוכמה ברה ,בגא ךרד
ףסכ תלבקמ וידימלת תאו ותוא רוטפנו דסח ומע השענ אמש .ח"ש ףלא 600 לעמ לש עונצ ךס
ןכלו .ןלצל אנמחר הפרט וטיעלהל ונא םיניהמ הז דציכה - הפרט ונלצא לכה םא ירה .אמט
תוליבנו תופירט ,תואמוט תלבקב ואיטחנ אמש ותומכשבו וב הכימתה תא קיספנ םא השענ בוט
.פ.י -


דמלל אב בבוח .פ ידי לע בותכה "חבטל ןאצכ" ותרתוכו ןמאנ דתי ףסומב םסרפתמה ןוטיליפ
חבטל ןאצכ םיכלוה םה ןאכ םג ירה יצאנה שוביכה תחת חבטל ןאצכ וכלה םידוהיהש יפכש
לש ישיאה םנוחטיב לע ןגהל תלגוסמ הניא לארשי תנידמ .התע םג זאכ .יניתשלפה רורטב
.יצאנה ןוטלשה תחת םידוהיל המוד בצמב םהו היחרזא

ונא" :ךכ "תיקדנופכ תנהוכ אהת אל" ורמאמב בתוכ "ןמאנ דתי" ףסומב ןמסורג באז ןתנ
זאמ .םוהתל דע םידרוי ,םידרוי םה רשאכ - לארשיש ל"זח ירבד לש ףסונ טביה ןאכ םיאור
רוכינה ךפה ,תונויצהו הלכשהה תומדב תנגרואמה לועה תקירפ תעונת לארשי םעב המק
ידכ דע ,ילארשיה הבישחה חרואמ דרפנ יתלב קלחל ,תודהיל ףרועה תיינפהו ינוליחה
."םיינוציק םיתוויע

תא אורקל יאדכ ,הקיטילופהו תסנכה ןמ טדימשדלוג ילא כ"הח לש ותשירפ לע רצימש ימל
ןויאר טטצמ אוה םש "ןמאנ דתי" ףסומב "היגולואסכו היגולואידיא" ילאיבצ .א לש ורמאמ
םיכ"חה ינש" ?הרובחבש קינצוביקה רמוא המו .הנש יצחכ ינפל טדימשדלוג ילא םע ךרעש
םילהנתמש םינויד טעמ אל שי .ןמציל ברהו ינפג ברה םה הדעווב ילצא רתויב םינייטצמה
יכ וינפב ןייצ טדימשדלוג יכ רפסמו בתוכה ךישממ ."דבלב םהינש תופתתשהבו יתופתתשהב
יניצר סחי תתל ותוא םיעינמ" הדעווב םידרחה תסנכה ירבח לש םתוניצרו םתונדקש
השמ ברה "הלא תושירדל עויסה תקנעהו תונעיהה תא וילע תולקמו םהיתושירדו םהיתועיבתל
תודהיל ןוגהו בוט ךכ לכ ינוליח םיפסכ תדעוו ר"וי היהי אל םלועמ יכ עובשה רמא ינפג
ביטימו בוט היה טדימשדלוג ילא יכ דיעהל לוכי ינא םג םיפסכה תדעוו רבחכ) .הרותה
ןתמלו הל המ רורב אלו הב ךרוצ םהל ןיא אליממ - תוניגהל רשא .םיידרחה תסנכה ירבחל
(?םידרחל םיפסכ


תרשבמ - "םויל םוי" ןועובשה לש ןושארה דומעב תרתוכה .םהלשב הלא .ס"שב ונידידיל רשא
הרטשמל רצואה דרשמ תיינפמ המהדת" ?וז תולכנתה יהמו ."הרות תודסומל תולכנתה" לע
היינש הבשחמב ."תוכימת לפכ ולביקש תודסומ ןידל דימעהלו רוקחל הלשממל יטפשמה ץעוילו
םגו ןרוגה ןמ .תוכימת שומיחו עוביר ,שולישל םיאכז הרותה תודסומ .תולכנתה תמאב וז -
דע וקפתסהש הלא תודסומ לש םתלהנה חבשל ונילע .חנת לא ךדי הזמ םגו הזמ .בקיה ןמ
יפל .הגאד לא ,ךא .שממ שדוקה לוליח םושמ הב שי ןידל םתדמעהו הלופכ הכימתב קר םויה
תודסומ םיארקנ םניחל אל .תאש רתיבו ,בוש ומרזוי םיפסכהו ,הנשויל הרטע רזחות ןמתסמה
.הבישיו התומע ,דסומ לכ הקשמו הוורמ ,הרפמה ןייעמה אוה ףסכה ןייעמ .ןייעמה לא ס"ש

רוביצה לש םידליה ןותיע "רולדגמ"ב תמסרפתמה לארשי ידליל תבשל היישעמ - םויסלו
,ט"שת תנש .היה ךכ היהש השעמו "םילצבה תיינוא" :התרתוכ .עידומה ןותיעל ףרוצמה ידרחה
ידרחה רוביצה יכ םילצבב םוצע רוסחמ רצונ .הטימש תנש התיה ,הנידמה םוק רחאל הנש
םיירצמל הגילפהש הניפס ,דחא םוי ,הנהו .ל"וחמ םילצב אבייל חילצה אל - ןטק זא היהש
ליחל וריאשה היינואה תאו חרבו להבנ תווצה .לארשי יפוחל תועטב ,העיגהו ךרדב התעת
ה"בקה .םילצב לש קנע ןעטמ .ןוכנ ?אנ ושחנ ,ונ .היינאה לע היה המו .ילארשיה םיה
- סנ אל הז םאו .הטימשה תנשב םילצב הנמאנה תודהיל תתל ידכ הלולסממ היינאה תא טיסה
!?סנ והמ

.םולש תבש
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא