םילייח גרוה םיהולא "תשובה תיב" - ל"הצ םילוע "תבהוא" ס"ש םינטקה "םיררהיפ"ה


"תודחאו סויפ"

,25.12.00 -ב ,ןמאנ דתי ,"הרותה לגד" ןואטבב המסרופ האבה העדוהה
:אבה טסקטה יווילב שפוח רתאב רקבמ י"ע ונילא החלשנו

םיינוליח-םידרח יסחי לש תוהמה תא אוצמל לכות תוקוחר םיתעל קר"
המסרפתהש ,האבה העדוהה .םילמ טעמ ךכ לכב בוט ךכ לכ תרדגומ
דתי"ב הלימ לכ תרשאמ רשא) "םינברה תדעו" לש האלמה התכימתב
םויק-וד לש תורשפאב ןימאמ ןיידעש ימ לכל יתנתמ איה ,("ןמאנ
תפוקת תומחלממ קלחכ המסרופ אל העדוהה .םיינוליחו םידרח ןיב
."25.12.2000 -ב ,םייעובש ינפל אלא ,הנש 150 ינפל הלכשהה


Pius...
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא