םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

תודלות - הרש ייח

18 / ה"כ - ג"כ תישארב
9 / ח"כ - 19 / ה"כ תישארב

רלמ ןד תאמ


איה אלה ,הדש-ארממב רשא הלפכמה תרעמב התרובקו הרש תומ לע תרפסמ הרש ייח תשרפ
.קחצי ונבל השיא שפחל ,רזעילא קשמד אוה אלה ,םהרבא דבע לש הנופצ עסמה לעו ,ןורבח
ול שפחל אוה םג אצויה ,םהרבא לש ודכנ ,בקעי לש ועסמ לע תרפסמו הכישממ תודלות תשרפ
תכרעמ םג (תודלות) וז השרפב תראותמ ןכ .שממ החפשמ התוא לצאו ,םוקמ ותואב ,השיא
וא המואל בא םינשה תוברב ךפה םהמ דחא לכש םיחא ינש ,ושעו בקעי ןיבש םיסחיה
.תומואל

,ןכמ רחאל בקעיו ,םהרבא לש וחילש רזעילא ,וניתובא ושע הרצק אל ךרדו ןטק אל ץמאמ
הוהיב ךעיבשא" .ןופצבש ןרחב םתחפשמ ינב ברקמ ,םהינבל וא ,םמצעל השיא רחא שופיחב
רמא (3 / ד"כ תישארב) "וברקב בשוי יכונא רשא ינענכה תונבמ ינבל השא חקית אל רשא
,בקעי לש ומא ,הקבר .ויחא רוחנ לש ונב ,לאותב ודוד ןב לא ותוא וחלשב ,ודבעל םהרבא
השיא ול שקבל וילא הנב בקעי תא רתוי רחואמ החלש ,ןבל לש ותוחאו לאותב לש ותב
יל המל ץראה תונבמ הלאכ תח תונבמ השא בקעי חקול םא תח תונב ינפמ ייחב יתצק" ,הנעטב
.(46 / ח"כ ,םש) "םייחראבה דיל הקברו רזעילא
,1741-1675 ,יקלטיא רייצ ,ינירגלפ ינבוי'ג
ןודנול ,National Museum ,דב לע ןמש


תרעשהכ אלש ,בישמו (1( יולה ןימינב לאוש ?"םיירהנ-םראמ אקווד השיא םיחקול עודמ"
םינענכה בועית אל םג ,"עזגה רהוט" תרימש לש ינעזג ןיינע ןאכ ןיא ,םינוש םינשרפ
יבשות םירבעה ןיבש ןיאושינה ירשק תרימש לש ןורקיעה לעופ ןאכ .ץראה יבשוי ,םיתחהו
יפכ ,החפשמה שוכר לע הרימש לש םרוגה םג ןאכ םייק .ןרחבש אצומל-םהיחא ןיבל ןענכ
.םובייה יקוחב רתוי רחואמ השעייש

ותרוכמ ץרא ,םיירהנ-םראב ותוא תואצומה תאו רזעילא לש ועסמ תא ראתמה ,יארקמה רופיסה
רפסמהש ךרדבו ,דאמ תירויצ הפשב ראותמ ,ןבלו לאותב ,רוחנ לש םהירוגמ רוזא ,םהרבא לש
םילמגה לע ,םילימב ךסוח ונניאש ,טרופמ רואית :ויניזאמ להקל ורופיס תא רפסמ יממעה
רזעילא השעש םכסההו ,הקבר תא שגפ החתפלש ,ראבל ותעגה ,הכוראה ךרדב םשל ותוא ואשנש
רחביש הרענהש ,אלמ ןוחטיבב עדייש תנמ לע ,רכיהה ןמיס - "הלכה ןחבמ" רבדב םיהולא םע
התשאו ךדכ אנ-יטה הילא רמוא רשא (ה)רענה היהו" - קחציל הדועיה השיאה וז איה ןכא
העיגמ ראותה תפי הקבר ,ןכאו ."קחציל ךדבעל תחכוה התוא הקשא ךילמג םגו התש הרמאו
הבישמ הקבר ,"ךדכמ םימ טעמ אנ יניאימגה" תמכסומה הלאשב הילא הנופ רזעילא ,ןייעמל
דבוכמו האנ יש רזעילא הל ןתונ זאו ,"באשא ךילמגל םג ...ינודא התש" יופצה דוקב ול
םוקמ לע השועמ תומימתב התוא לאושו ,"םלקשמ בהז הרשע" - טארק 24 בהז ידימצו םזנ לש
.ןיכודישה תקסיע תא ותא רמוגו ,היבא לאותב תיב לא עיגמ ,וב ןולל ירשפא

הדבועלו םתפוקתל םיינייפוא םהש ,םיביכרמ רפסמ םימייק רזעילא לע יארקמה רופיסב
רזעילא ומצעל עבוקש דוקה .םירדע ילדגמ ויה ,ןענכבו ןרחב היתוחולש לע ,רוחנ תחפשמש
הארמ הקבר .(1) "הלכה ןחבמ" ןיעמ אוה ,קחצי לש תדעוימה ותלכב אצמיהל בייחש ןמיסב
.םירדעה ילדגמל ךכ לכ םיבושחה ,וילמגל םג אלא ,םדאכ ,רזעילאל קר אל יבויח סחי
םילמגהו תונותאה ,ןאצה רפסמב דדמנ דימא םדאכ וכרעו ,דוונה לש ושוכר רקיע היה הנקמה
הנקמב דאמ דבכ םרבאו" בתוכ אוה ,םהרבא לש ורשוע תא ראתל שקבמ יארקמה רפוסהשכ .ומעש
םג ךכו .םירבדה תבצה רדסב בהזלו ףסכל םדוק הנקמהשכ ,(2 / ג"י תישארב) "בהזבו ףסכב
- בוש ."םילהואו רקבו ןאצ היה םרבא תא ךלוהה טולל םגו" ,(5 קוספ ,םש) טול יבגל
םהרבא תא לאותב ינפב רזעילא ראתמ ,ונלש השרפב םג ."תיב"ל ,להאמל םימדוק רקבהו ןאצה
דאמ ינודא תא ךרב הוהיו" :בהזלו ףסכל םדוק רקבהשכ ושוכר תא הנומו ,רישע םדאכ ונודא
םילמגה תא יכ ףא ,(34 / ד"כ) "תוחפשו םידבעו בהזו ףסכו רקבו ןאצ ול ןתיו לדגיו
הניגפמש סחיב .(םש) "םירומחו םילמגו תוחפשו בהזו ףסכו ..." :ףוסב בותכה ןאכ הנומ
תוהמא תחפשמב םאו השיא תויהל היואר התויה תא החיכומ איה רזעילא לש וילמגל הקבר
.תידיתעה המואה תובאו

לש התומדב ונינפב ראתל תורחא תויבויח תונוכת רפסמה ידיב ןיא הבל בוטו הייפוימ דבל
,ויעמוש להקל העתפה םושמ םהב שיש םיטרפ שיגדמ אוה ךכיפלו ,קחציל תדעוימה השיאה
ונינפב גיצמ רזעילא דוע :םיעוריאה תושחרתה בצק תא וא ,"הלכה ןחבמ" ותוא ,לשמל ,ומכ
."תאצוי הקבר הנהו רבדל הלכ םרט אוה יהיו" :תואיצמב תמשגתמ איה רבכו ,ותינכת תא
ףקתל ךכבו ,היתונוכת תא תולגל תרהממה ,הקבר לש התוגהנתהב םג יוטיב ידיל אב הז בצק
ץרתו תקושה לא הדכ רעתו רהמתו" :ולהק תא וב םישרהל שקבמ רפסמהש יבויחה םשורה תא
."בואשל ראבה לא דועראבה דיל רזעילאו הקבר
1696-1606 ,םלועב םירייצה ילודגמ ,ןייר ןו טדנרבמר
םושיר


ומויס םעו ,(34 דע 8 םיקוספ ,ד"כ קרפ) םימימת םיקוספ 22 ינפ לע ךשמתמ הז רופיס
,לאותב םע בשוי רזעילאשכ ,48 דע 37 םיקוספב תינשב רופיס ותוא הלעמו רפסמה רזוח
אל ומכ ,עוריאה יטרפ לכ תא לאותב ינזואב ראתמ רזעילאו ,םתאנהל םיתושו םידעוס םהינש
יטגולופאה רבסהה בוש ,םהרבא ונודא לש ומש תרדאה :רופיסה לש ותליחתב םתוא ונעמש
יניקשה" רזוחה דוקה ,םיירהנ םראב ןייעמה לא עסמה ,"יתחפשמ"מ השיא תחקל הבוחה רבדב
בהזה יטישכת תנתמ ,"הקשא ךילמג םגו התש" הפוצמה הבושתה ויתובקעבו "ךדכמ םימ טעמ אנ
.היבא ,לאותב םע השיגפהו ,םירקיה

תונוכת לע רדא יבצ 'פורפ בתוכ ,"הוושו ףיצר ינגומוה ןמז בצק ןיא יכ"נתה רפסמל"
...תינרדומה הביתכל האוושהב ריהמ ובצק ללכ ךרדב" .(2) יכוניחה וכרעו יארקמה רופיסה
אלא ,רפסמה לש ךרוצה חרכהב אל אוה ךרוצה יפל ."ךרוצה יפל ...ךיראהל לוכי רפסמה ךא
תומייוסמ תורזחב ,ותשגדהב ,רופיסה תרוצב ,שקבמש ,םלוכ םירופיסה ךרוע לש ךרוצה
ירופיס ורפוס הב הפוקתב .תמייוסמה ותנווכ תא עמושה בלל רידחהל ,רופיסה םוקימבו
תושגדה .תיב-ירועיש ןיכהל בותכ רמוח וא ,ןויעל הארקמ התיבה םינתונ ויה אל ארקמה
רמוא ,"םמעשמ הז ונתוא" .תרחא ךרד רדעהב ,ןזואב וטלקייש תנמ לע ורמאנ תורזחו
םימודקה םיניזאמה ינזאב לבא ,(1( ומויס םע דימ רופיסה לע הרזחה יבגל יולה ןימינב
רשא ,םירזוחה םיעטקה לש וידחי-תרימא ךות ,הליעפ תופתתשהו תופרטצה לש עגרה הז היה
,"םייביטקא םירפסמל םייביסאפה םיניזאמה וכפהנ הלא םיעגרב" .הפ-לעב םעדי דחא לכ
ינש ןיבש לקה ינושה .ךרה ליגב םידלי לצאו םינוש םיטבשב םויכ םג תרכומה העפות
םהו הטילקהו הנזאהה תא םינווגמ ,תואסריגה יתש ןיב םיינושלה םייונישהו ,םירופיסה
.יממעה רופיסה תא םינייפאמה

היתונוכת תא בושו בוש עמושה ינפב שיגדהל םג הדעונ רזעילא לש ורופיס לע הרזחה
רזעילא השע הכורא ךרד ירהש .הבידנו בל תבוט םג אלא ,הפי קר אל :הקבר לש תוימורתה
השיאכ הקבר םתס אלו .הזכ םוצע ץמאמל היואר אצמש השיאה היהתש הבוחו ,התוא אצמש דע
תא העיבשמ המואה ירוה תודלות רואית ךשמהבש ,הקבר התוא איה וזש אלא ,קחציל היוארה
אל םאש ,החפשמ התוא לצא ,םוקמ ותואב היואר השיא ול שפחל ,בקעי ,הנב תא חולשל קחצי
.(46 / ז"כ) "םייח יל המל" ,ןכ

השרפב ,תויהל תררבתמ ,המיענו הכר השיאכ (הרש ייח) הנושארה השרפב תראותמה ,וז הקבר
,הנבל חיטבהל תנמ לע היימר השעמל הנכומה ,תימומרע םיככת תשא ,(תודלות) תבקועה
תדמע הילעבל הקינעמ ,הלא ונימי דע ,הרוכבה .םינבבש רוכבל החפשמה יבא תכרב תא ,בקעי
השוריב רבועה ,החפשמה שוכר לע הרתי תוכז ול הנקמו ,טבשהו החפשמה ייחב הטילשו חוכ
התיה ,ןידב-אלש השכורל הרטמב ושענש תוגירטניאהו ,הרוכבה רחא הפידרה .ונבל באמ
,תחא םאמ םה חרכהב אלש םינבה יובירו ,הימגילופהשכ ,םדק ימי לש תורבחב הצופנ העפות
רוכבכ דלונ אלש ,הנבש הגאד תחא םא אלו ,ןוטלשו חוכ יקבאמ לש םייעבט םיבצמ ורצי
לש התוגהנתה לבקל רשפא תוחפ .תאז ןיבהל רשפאו ,"הפוקה לכב"ו הרוכבב הכזי ,ויבאל
ישונא רסומל תאטוח הקבר" .הנוגה אלו הטוב ,היולג הרוצב הלש הינבמ דחא הפידעמה ,םא
.(3) רדא יבצ 'פורפ עבוק ,"בוהאה הנב תא תוכזל ןוצר ךותמ ידוסי

תומש) "בונגת אל" - ןתרסוא הרותהש תוריבע יתש לע בקעיו הקבר םירבוע הכרבה תבינגב
ומשכ - בקעי לש ותניחבמ .(14 / ט"י ארקיו) "לושכמ ןתת אל רוויע ינפב"-ו (16 / 'כ
תוכזב ,ודי לע םישענה ,הרוכבה תבינגל םישעמ לש תרשרשל יבקע ךשמה והז - אוה ןכ
,רוכבה ומואת ,ושע םע יסיפה קבאמה אוה ןושארה השעמה :יארקמה רפסמה תמזויב יאדוובו
םשה .(26 / ה"כ) "בקעי ומש ארקיו ,ושע בקעב תזחוא ודיו ויחא אציו" ,המצע הדילב
בקע בקעי ןכש ,"ב-ק-ע" לעופה םש לע אלא ,זחא וב ,"בקע" רבאה םש לע אל ןתינ "בקעי"
:הבינגה השעמ ול ררבתנשמ ,ויבא ינפב ושע הכוב רשא יכבכ ,הרוכבה תא בונגל ושע ירחא
.(36 / ז"כ) "יתכרב חקל התע הנהו ,חקל יתרוכב תא :םיימעפ הז ינבקעיו בקעי ומש תא ארק יכה"ושעו בקעי
1650-1600 ,ידנלוה רייצ ,רמוטס סאיתמ
היסור ,גרובסרטפ טנס ,'גאטימרה ןואיזומ


תא ול רוכמיו ..." :(34-33 / ה"כ) םישדע דיזנב הרוכבה "תיינק" איה הינשה םעפה
תא ושע זביו ךליו םקיו תשיו לכאיו םישדע דיזנו םחל ושעל ןתנ בקעיו :בקעיל ותרוכב
יפכ ,תופייע ללגב וא/ו ,בוהא לכאמל תפלוח הוואת ללגבש ,ושע תא ןיבהל השק ."הרוכבה
הדש שיא" וב האור רדא 'פורפ .(29 ,םש) "ףיע אוהו הדשה ןמ ושע אביו" רפוסמש
תויוכז ןיעמ ,אמייק לש ןיינע לכ לע גלגלמו ,תופלוחה ויתוואתל ענכנה ,יביטימירפ
תוסג שי" .יקוח יתלב ונניא ,ןוגה ונניאש םגה ,בקעי לש והשעמ לבא ,(3) "דמעמו
.(םש) "הרוכבה תיינק םשל בקעי י"ע תונמדזהה לוצינב

.םדוק ונדמע רבכ הילע ,החפשמה יבא ,קחצימ הכרבה תבינג איה בקעי לש ישילשה והשעמ
רדא יבצ 'פורפ בתוכ ,"רתוי דוע םיסג תוגהנתהו םלוע ונינפל הלעמ הכרבה תבינג רופיס"
תאטוח הקבר ףא ןכ התעשב הרשכ ...ויבא קחצי תא תונוהל בקעי תא הצירממ הקבר" .(םש)
תשרפב" :(4) יאדלוח יש בתוכ וז השרפב בקעי לש וקלח לעו ."...ידוסי ישונא רסומל
רקיעבו ליפט טעמכ ,תומיזמ שרוח ,ןלבחתו יכונא םילהוא בשויכ בקעי ראותמ קחצי תודלות
."ירסומ-אל סופיט

םיכישממ םיבר הכש ,המואה תובא לש דוסי-תויומד יתש ,אופא ,תורבוח הכרבה תבינג השעמל
ושעש היימרה ליגרת .תחא םאו ,דחא בא ,הקברו בקעי - תורודל תפומו למס םהב תוארל
תוארל םינהנ םיארוקה"שכ ,הנהמ רופיסכ עמשיהל יושע רוויעה קחצי תא םתאנוהב םיינשה
חנוה ךכבש אלא ,(3) רוויעהו "ןקזה קחצי תא "רדסל" םתוחקפב וחילצה בקעיו הקבר דציכ
הצר ומכ .המואה תובאמ םאו בא לש םתומד תיינבב היימרו תונככת ,רשוי רסוח לש ךבדנ
אוהש םדא ןיאו ,ער םג שי בוט לכ דצלש ,ונימיל דע ,םיאבה תורודל רמול יארקמה רפוסה
.בשחנ המוא םא וא בא םא םג ,ול דוגסל שישו תומילש לילכבקעי תא ךרבמ קחצי
,1500-1566 ,ידנלוה רייצ ,ןסמה ןאו סרדנאס ןאי
הירגנוה ,טספדוב ,הפי תונמאל ןואיזומה ,ץע לע ןמש


הל הווהמו המואה תא תלמסמה תומדכ ,םינש רחאל ,תלבקתמ תירוטסיה וא תידגא תומד םא םג
תוכז תא הצרעהה םצעמ תלטבמה ,השודק תשוחת ךותמ הילא סחייתהל הרבחל רוסא ,םא וא בא
ילילש למס אוה םהרבא .הרקב אלל יוקיחל היואר וזכ תומד ןיא יאדוובו ,הילע תרוקיבה
תוומל ריקפה ינשה תאו ,לאל בירקהל ןכומ היה דחאה תא וינב ינשמ ןכש ,תוהבאלו תורוהל
ירכונ ךלמ ידיב ותשא תא ריקפה םיימעפ ןכש ,תויגוזל ילילש למס םג אוה םהרבא .רבדמב
דגנל תישיאה ותודרשיה תבוטשכ ,(2 / 'כ ,םש) יתשילפו (13 / ב"י תישארב) ירצמ -
לעבכ .ויתודוא רפוס אל יבויח השעמ םושו ,הוורפ ןימ ,הרופא תומד אוה קחצי .ויניע
/ ו"כ ,םש) תיביטרסא הדמע ךותמ ררג ךלמ ךלמיבא ינפב ותשא לע ןגהל ותבוחל שחכתה אוה
היללעמל ושע תרקפהבש תועשרה ינפמ וילע ןגהל יארקמה רפסמל הליע שמיש ונורוויעו ,(7
ןמ תונהיל רשפא םא םג ,תוילילשה ויתונוכת תא ונטריפ התע הזש ,בקעיו .ותשא הקבר לש
הרושבו .יוקיחל תומד קוידב הנניא וזש ,הדבועה ןמ הנשמ הז ןיא ,וילולעת לש תוחקיפה
לש ותוברתב םיקרפכ תובאה ירופיס תייאר תא קידצהל ידכ ונלש וז השיגב שי - הנותחתה
לש סחיב םהילא סחייתהל שיש ,יוקיחל םילדומכ אקווד אל ךא ,ותורצוויה יבלשב םעה
.ונימיב םג השודק


:םוקמ-יארמ

.71 'מע ,1963 ,ביבא-לת ,יצראה ץוביקה ,םילעופ תירפס .ארקמב םירופיס :ןימינב ,יולה .1
.55 'מע ,ט"כשת ,םילשורי ,ןמוינ תאצוה .ך"נתה לש םייכוניחה םיכרעה :יבצ ,רדא .2
,ביבא-לת ,רבוקיר'צ ,אמוג תאצוה .ארקמה םלועל אובמ - תישארב רפס :יבצ ,רדא .3
.76 'מע ,1976
ילתפנ תכירעב ,"עובש םיחתופ" :ב ,"אוה ךיחא יכ" - תודלות תשרפ :יש ,יאדלוח .4
.66 'מע ,2001 ,םילשורי ,ריל-ןו ןוכמ ,תונורחא תועידי תאצוה .גרבנטור
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא