םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ

המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

בקע
25 / א"י - 12 / 'ז םירבד

רלמ ןד תאמ

הריש :ףדה תא הכרע


אובמ תווהמה תושרפה יתש ןה ,םירבד רפסב הל תמדוקה ,"ןנחתאו" תשרפו "בקע" תשרפ
"בקע" תשרפב .(1) הלוכ הרותבש תווצמה (613) ג"ירת ךותמ תוישעמה תווצמה םייתאמל
וניב םייקל הפצמ אוהש רשקה יבגל םיהולא הנתמש ,תניינעמ היינתה ,ראשה ןיב ,העיפומ
תאו תירבה תא ךל ךיהולא רמשו - הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע היהו" :םעה ןיבל
- תמדוקה השרפב בותכל ,ראשה ןיב ,בתוכה ןווכמ הלאה םיטפשמה תא ורמואב ."דסחה
הוהי הויצ רשא םיטפשמהו םיקוחה הוצמה תאזו" :1 קוספב לחה 'ו קרפב ,"ןנחתאו" תשרפ
'ז קרפ ,"בקע" תשרפב ."התשרל המש םירבוע םתא רשא ץראב תושעל םכתא דמלל םכיהולא
לטומה תא םייקיש ימ לכל ןתנייש רתויב יתועמשמ סרפ - "רפו'צ" םיהולא עיצמ 13 קוספ
תסילופו ,שוכרו ןאצ ,ץרא תשורי ,הלבגה אלל תיעבט הייבר ,םייח-תחטבה ללוכה ,וילע
ירפו ךנטב ירפ ךרבו ךברהו ךכרבו ךבהאו" :תורודה לכ ץק דע ילוחו ביוא ינפמ חוטיב
לכמ היהת ךורב ...המדאה לע ךנאצ תרתשעו ךיפלא רגש ךרהציו ךשריתו ךנגד ךתמדא
םירצמ יודמ לכו ילוח לכ ךממ הוהי ריסהו ;ךתמהבו הרקעו רקע ךב היהי אל םימעה
"...ךב םמישי אל ...םיערה


הדוקפ ןיבש חסונב יכרע-ינויער תומיע וללה תושרפה יתשבו םיקרפה ינשב םייק השעמל
הלימב ליחתמה ,לארשי ינבל וצ םיהולא גיצמ 'ו קרפב 4 קוספב :תיקסע העצה ןיבל
לכב ךיהולא הוהי תא תבהאו :דחא הוהי וניהלא הוהי לארשי עמש" :עבוקו ,עמש תבייחמה
ךל ויהי אלש ,לארשי ,עמש :תרמואה תיעמשמ דח העיבק יהוז ."ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל
םג הווצמ התא .קסע ונרגס ,הז והזו ,הוהי ומשו דחא םיהולא שי :ןיינעב תוקפס לכ
.ךשמהב רוביד ךתא יל היהי ךכ לע לבא ,ול עמשיהל קר אלו ותוא בוהאל

god

םדא תאירב ךותמ - םיהולא
1475-1564 ,הילטיא ,לספו רייצ ,יטורואנוב ול'גנאלכימ
אמור ,ןקיתאווה ,תיניטסיסה הלפקה


הקסיעמ ,םימייוסמ םיאנתמ תעבונה השקבכ תגצומ הנניאש ,תטלחומ העיבת ,אופא ,יהוז
,הזכ וצ .הדיצל סרפ לכ אלב ,המצע חוכמ תיעמשמ-דח העיבתכ תאבומ אלא ,תרחא וא וזכ
,רוהרהל ,הבשחמל םוקמ םדאל ריתומ ונניא ,ודבע תויהל רומאש ימל םיהולא ידימ ןתינש
אלמל אלש היצפואב םג רוחבל תוכזה אלב יאדווב ,ירשפא רוערעלו תרוקיבל ךכמ האצותכו
.וצה רחא

דגונהו ,רחא רואב ראומ ,הנוש יהולא וצ "בקע" תשרפב 'ז קרפ גיצמ ,הז וצ תמועל
תניחבב אלא ,עמש החיתפה תלימכ תיעמשמ-דח הנניא החיתפה תלימ :ומדוק תא תיתועמשמ
."דסחה תאו תירבה תא ךל ךיהולא רמשו ...הלאה םיטפשמה תא ןועמשת בקע :עמשת םא היהו"
תויאדכב הוולמ ,הדיצב הרכשש תירחסמ הקסיע ןיעמ ,תיניינע-תישונא הרוצב גצומה וצ והז
איה ותיישעש "בקע" תשרפב וצה לש ותלעמ .הב םיפתתשמל םיסרפ הקינעמה ,תישעמו תינויגה
םוחתב והשוע תא ריאשמ ,"ןנחתאו" תשרפבכ ,יהולא וצ רחא רוויע יולימש העש ,תישונא
.יהשלכ תישונא הריחבל העיגנ לכ ול ןיא םינפ לכ לעש ,יהולא לוכיבכה ,רתסנה

תירסומ היעב וברקב ליכמ םיהולא לש ויתווצמ םויק רובעב לארשי םעל עצומה "רפו'צ"ה
וייח לכל לארשי םע לבקיש תואירבה חוטיב תא ראתמה ,16 / 'ט קרפב טפשמל .לקשמ תדבכ
םימע תדמשהל תיהולא היצמיטיגל תנתונש ,הארונ הרימא תפרטצמ ,וינודא לוקב עמשי םא
אחינ ..."םהילע ךיניע סוחת אל ךל ןתונ הוהי רשא םימעה לכ תא תלכאו" :םיביוא
םחליהל ולש הירוטסיהב יהשלכ הפוקתב שרדנ אלש םע ןיא ירהש ,"םימעה לכ תא תלכאו"
ידי לע ימויק חרוכב יניצה שומישה אוה המיא ידכ דע ליחבמ .ומויק ךרוצל רחא םעב
הלמח .םחרל אלו סוחל אלש ,לילעב ירסומ יתלבה יוויצה - רקיעבו ,יהולא יוויצל ותכיפה
עונמלו בושחל ,ןזאתהל ץחל תותעב יוצמה םדאל תורשפאמה ,תוישונא תונוכת ןה םימחרו
ולאכ ץחל-יאנת לשב עצבל דמוע אוהש ,ישונא אל וא ירסומ אל ,עשורמ השעמ תיישעמ ומצע
ותרמהו ,םימחרו הלמחכ ךכ לכ ירסומהו ךכ לכ ישונאה ,יעבטה רוצעמה לוטיב .םירחאו
רבסה םושו ,הז עטקב עזעזמה אוה ,םע-תדמשה דוחייב ,עגר לכב עצבתהל דמועש חצר השעמב
.וז "תיהולא" הווצמב יוצמה לוועה תא ורהטי אל השעמ רחאלש קודיצ וא

בושח לבא ,םייחב יביטמרונו לבוקמ ,רכומ ןיינע איה הבוט תוגהנתהב םיסרפ ןתמ תיינתה
,ןאכ םג .וצה יולימ-יא לעו הערה תוגהנתהה לע שנועה - ולש ינשה ןפה תא םג שיגדהל
חכש םא היהו" :רזגה דצל לקמה תא ףושחל חכוש םיהולא ןיא ,ארקמב םירחא תומוקמב ומכ
םכב יתדיעה םהל תיוחתשהו םתדבעו םירחא םיהולא ירחא תכלהו ךיהולא הוהי תא חכשת
םימשה תא רצעו םכב הוהי ףא הרחו" השרפה ךשמהב וא ,(19 / 'י) "ןודבאת דבא יכ םויה
ןתונ הוהי רשא הבוטה ץראה לעמ הרהמ םתדבאו הלובי תא ןתת אל המדאהו רטמ היהי אלו

.(17 / א"י) "םכל

god

םיאטחה תעבש תא האורה םיהולא ןיע
1456-1516 ,ידנלוה רייצ ,שוב סומינוריה
דירדמ ,ודארפ ןואיזומ


ולאכ םג ,היווהה יצורע לכב דיב די םיכלוה שנועו רכש .שנוע אלל ,אופא ,אב ונניא רכש
ויתוטלחה לש הרישי האצות םה שנועו רכש תיללכה היווהבש דועב לבא .תויתד ןניאש
חוכ" ידיב םיעבקנ שנועהו רכשה תיתדה היווהבש ירה ,םדאה לש תויטרפה ,תוישיאה
- וישעמל םייטנבלר שנועהו רכשה ןיא ,"בוט דלי תויהל" רומא םדאה םא םגו ,"ןוילע
הייטנ תמייק ,יתדה דסמימב רקיעב ,תיתדה היווהה תרגסמב .בויא לש ורופיס האר
בוטה לכל קר אל םרוגה אוהש ךכב ,םיהולאה לש ,הרואכל ,ותונוילעו וחוכ תא "חיכוהל"
תא תומדוק תושרפב ונשגדה רבכ .תימלוע-ללכה תישונאה הקוצמלו לבסל םג אלא ,ונמלועב
"יתוקוחב" תושרפ האר) "תווצמ יולימ-יא" ןיגב "ידוהיה םעה יעשפ"ב האושה ץורית
שנועה תא רושקל תונמדזה לכ םילצנמ םייטילופ-םייתד םינקסעו םינבר .("סחניפ"ו
םתלעותל וז םירשקה תכרעמ םילצנמ םהו ,קזנ ומע שיש ירוביצ עוריאו ןוסא לכל יהולאה
יפמ םיעשורמ םינועיט דימ ורבח ,לשמל ,םילשוריב יאסרו ימלוא ןוסא תשרפל .תיניינעה
םידוקיר יכו ,הרותה תווצמ יולימ-יא ללגב םרגנ ןוסאהש ונעטש ,ידרח תסנכ רבחו בר
םידוקירה לכ תא עונמל ךירצ" :ןוסא ותואל הביסה םה םירבגו םישנ לש םיברועמ
אוהש רבג םע תדקור השיאש םעפ לכב .אתיירואדמ תוירע יוליג םהש הלאה םיברועמה
.(1.6.2001 ,ץראה) "הרותה יפל התימ םיבייח םהינש הלעב אל

תא גיצמה ,(2,1) ץיבוביל והיעשי 'פורפ דמוע וזכ היינתהב הרושקה תויתייעבה לע
בקע תשרפ חסונב וא ,ןורחאה הז .עומש םא היהו ןיבל עמש ןיב יתוהמהו ינורקעה דוגינה
וצה תא ץיבוביל שיגדמ הז וצ לומ .הדיצב הרכשש השקב-וצ אוה ןועמשת בקע היהו
לכב ךיהולא הוהי תא תבהאו" תטלחומה העיבתה תא וכשמהב עבוקה ,'ו קרפבש עמש טלחומה
,ותוא תבייחמה תואיצממ עבונ ונניאש" וצ והז ,וירבדל ."ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל
לע רבד ןאכ רמאנ אל ."ומצעב וב איה ותופקת לכ אלא ,ויתואצותב קמונמ אל םג אוהו
תא בוהאל תיעמשמ-דח השירד ולוכ לכו ,ומויק-יא ינפמ הרהזא וא ,וימייקמל סרפ ןתמ
.םיהולא

וא בוהאל :שגרה םוחתב םדא לע תווצל ,ללכב ,רשפא םאה ,איה תימדקמ-תיסיסב הלאש
,תופצל ,תווקל ,שקבל ילוא רשפא .תבהאו ומכ הומת וצ ףוכאל ןתינ ללכב ךיא .אונשל
ןיעב עוציבל ,וצה ןווכמ וילא דצה תא איבי וצהש ןימאהל ?הבהאה לע תווצל לבא ,לחייל
?בוהאל תנמ לע ,"עצבל" בייח םדאש תוישגרה תושוחתה ןהמ ?בוהאל ,ללכב ,הז המ ?ולש
םויהמש טילחהלו ,דובכ לש השוחת ושפנב רוציל לגוסמ םדאה ירהש ?הבהא הווש דובכ םאה
(12 / 'כ תומש) תורבדה תרשעמ יעיברה רבידה םג .תא דבכלמ לדח וא ,תא דבכמ אוה האלהו
הווצמ ונניא לבא ,באו םא תארי לע (3 / ט"י ארקיו) רחא םוקמבו ,םאו בא דובכ לע הווצמ
:דבלב ומצעל םיהולאה ריאשמ ,רבתסמ ,הבהאה תא .תונבהו םינבה ידיב הלא ינש תבהא לע
.תאזה הבהאה תא ושממי דציכ התומת ינבל ריבסמ אוה ןיאו ,ךיהולא הוהי תא תבהאו

ךרבתי-םשה לע ליחהל ללכב ןתינ דציכ" :הלאש הילע ףיסומו וז היגוסל שרדנ (2) ץיבוביל
וניא ךרבתי-םשה יכ תעד-רב לכל רורב רשאכ ,הבהא לש וז תישונא הירוגטק ויפלכ וא
תא תבהאו םילימה םוגרתב אוה ץיבוביל אצומש ןורתיפה ."?תילכש הסיפתב םא יכ ספתנ
שודיק לע םייחה תברקה ידכ דע ,לאה ןעמל תואנקל ךדאמ לכבו ךשפנ לכב ךיהולא הוהי
היפל ,העודיה הדגאה תא איבמו ,אביקע יברמ ץיבוביל לטונ םשה שודיקל המגוד .םשה
רופכי םא אלא) אמור תוכלמ ידי לע לזרב לש תוקרסמב תוומ דע קרסנ תויהל אביקע ןודינ
,הרואכל ,יוטיבכ ושפנ תא ןתנ ךכבו ,םשה שודיק לע תמ אביקע יבר .(םיהולא לש ומויקב
.םיהולאל תגייוסמ יתלב הבהאל

god

םיהולא די
1840-1917 ,יתפרצ לספ ,ןדור טסוגוא
סיראפ ,ןידור ןואיזומ ,1896 ,שיש


יתלבה ךשמהה ויתובקעבו ,עמש יטלחהה וצה יולימ לש קהבומה וגיצנ ,אביקע יבר לומ לא
עשילא תא ,רחא בר ץיבוביל גיצמ ,ךדאמ לכבו ךשפנ לכב ךיהולא הוהי תא תבהאו רבסומ
תשרפ לש יהולאה וצה רחא תומוצע םייניעב אלממ אביקע יברש דועב .(3) היובא ןב
הברה ותואנקל יוטיבכ םדא ייח תברקה םמיע שיש םישעמ תושעל ןכומו ,"ןנחתאו"
,והער לש וזמ ,םתסה ןמ ,הלפנ אל תינחורה ותמרש ,היובא ןב עשילא אנתה ירה ,םיהולאל
,תעדה לוקיש אולמב ,ונוצרכ יהולאה וצה תא שרפל תיסיסבה תישונאה תוכזה תא ומצעל לטנ
תא תרפסמה הדגאה תא איבמ ץיבוביל .ךכמ האצותכ תירשפאה ,הלבקה-יא תוכזו תרוקיבה
תמא הכלההש ,עקתי ונידיל ימ .(3) היובא ןב עשילא לש בוצעהו ינויגהה ,הפיה ורופיס
אוה הנממ עבונש ינויגהה יפוסוליפה שקיהה ,הדגאה התיה היידב םא םגש ?היידב הדגאהו
,סדרפב רבעש ,היובא ןב עשילא ,הרותב לודגה אנתה לע תרפסמ הדגאה .תמייק תורשפא
ןטקה ונב תא חלוש םרוכה תא עשילא האר .רופיצ הנניק וילע ץע דיל בצינ םרוכ הארו
דליה שקיב .ןקה ןמ םיציבה תא לוטילו רופיצה תא חלשל וילע הווצמו ,ץעה לע ספטל
יתש - ןקה חוליש תווצמו בא דוביכ תווצמ :תווצמ יתש םייק ךכבו ,ויבא תווצמכ תושעל
ארקי יכ" :"ךימי ןוכיראי ןעמל" הרותב רמאנ ןהילע ,ץיבוביל ונל ריכזמש יפכ ,תווצמ
םיחורפאה לע תצבור םאהו םיציב וא םיחורפא ץראה לע וא ץע לכב ךרדב ךינפל רופצ ןק
ןעמל ךל חקת םינבה תאו םאה תא חלשת חלש :םינבה לע םאה חקת אל םיציבה לע וא
לפנ ,תווצמה יתש תא םייק ,ץעה לע דליה הלע .(6 / ב"כ םירבד) "םימי תכראהו ךל בטיי
תווצמ יתש םייק ירה ?הז לש וימי ןוכיראי" ןכיה :היובא ןב עשילא רמא .גרהנו ץעהמ
."תמו
.רחאל היהו ךלה

דוע רכומ וניא ,רמולכ .ילילש אוה ונבומ תיסכודותרואה תודהיה יפ לע ,"רחאל היה"
הז גשומל שי תינוליחהו תישפוחה ,החותפה תודהיב .יביטמרונה דסמימה ידי לע ידוהיכ
לש יתוברת-ישונאה סיסבה תא וחורבו ושפנב םייק היובא ןב עשילא .תיבויח תועמשמ
- בותכה ןמ תונשל תישונאה תוכזה םויקו ,לאה תרוקיב - הז הרקמב ,תינויער תרוקיב
םע ,תישיא ,תיאמצע ,הנוש ,תרחא ךרדב רוחבל - רבד לש ופוסבו ,רערעל ,רקבל ,קודבל
.דחאכ םיימשגהו םיינחורה ,וייח לע לטונ אוהש תוירחאה דבוכ לכ

לשבו ,םיהולאל הברה ותואנק לשב אביקע יבר לש ורכז תא רמשל הגאד תידוהיה תרוסמה
ומש תא הרעזימ תרוסמ התוא .םשה-שודיק לע םייח-תברקה םמע שיש םישעמ תושעל ותונוכנ
טלחומ דוגינכ ול תדמוע הלודגה ותוכזש דועב ,הברקמ ותוא החידהו היובא ןב עשילא לש
לגוד םדאהש םיכרע ןעמל םייחה שודיק אלא ,םשה שודיק לע תוומ אל :אביקע יבר לש וזל
הקידצמ הנניא םיהולאב הזע הנומא .הנומאל והשלכ רשק אלל םג וא הנומאה דצל ,םהב
.ףילחת ןיא ,הווקתו הנומא םהב שיש ,םייחל .תודבאתה :טושפה הנבומב וא ,"םשה שודיק"
.תרוויעו תינתייצ הנומאב אל םג


:תואבומ
,"רתכ" תאצוה .עובשה תשרפ לע תוחיש לש םינש עבש :ץיבוביל והיעשי :(1)
.794 דומע ,"בקע" תשרפ .2000 ,םילשורי      
.781 דומע ,"ןנחתאו" תשרפ ,םש :(2)
,1988 ,םילשורי ,ןומדקא תאצוה .עובשה תוישרפל תורעה :ץיבוביל והיעשי :(3)
.116 דומע ,בקע תשרפ      
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא