תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ


:(םילשוריב קר םייתניב) םילשוריב תומילא
?הזל רשקב והשמ תושעל ןמזה עיגה אל

וב ודשחש ,םידרח תצובק ידיב תושק לומתא הכוה םילשורימ 70 ןב שישי"
,שישיה .(21.12.98 "ץראה" ,"בירעמ") "תבשב היזיוולטב הפוצ אוהש
ירישכמ ,ורבשנ וילגרו וידי ,הכוה ,םילגלג אסכל קתורמ הכנ
,םירבג העברא ידיב לכה ,ורבשנ ולש ןופלטהו ואדיווה ,היזיוולטה
."היזיוולט האור התא םא ךל עיגמש המ הז" :ול ורמאש ,םידרח הארנכ
,ןליא-רב תמוצב םילשוריב טפשמ תיב טפוש ידרח רבג ףקת עובשה ףוסב
המורא הפק תיבב ובשיש םינוליח לע םיציב וכילשה םידרח תורשעו
.דבלב םיימויב הז לכ .םילשוריבאלה רבעב .הלאכ תומילא ירקמ לע רתויו רתוי םיעמוש הנורחאה הפוקתב
:ונמצעל ונבשחו םינאריאה לע ונמחיר ,ןרהטמ הלאכ םיחוויד ונעמש קוחר
.תורקל לוכי אל םלועל הז ץראב

,בוט :ונמצעל םירמואו ,הלאה תוארונה תושדחה תא םיעמוש ונחנא םויה
אל םלועל הז ,ונלש החפשמל ,בוחרב ונלצא .םילשוריב הרוק הז ,ונ
.והשמ תושעל םיטילחמו הלאה תושדחה תא םיעמוש ונתיאמ םיטעמ קר .הרקי
חכ" ב אוצמל ולכות תונויער המכ :והשמ תושעל רקיעה ,המ בושח ךכ לכ אל
תיבב/םינכשל קלחלו רתאהמ םיריילפ המכ סיפדהל םג) "ינוליחה
.(והשמ תושעל הז ,החפשמל/רפסה

?תידרחה תוטלתשההו תיתדה הייפכל רשקב והשמ תושעל ךכ לכ בושח המל
:רמול ןמזה עיגה .הלחתהה קר ויהי הלאה תומילאה ירקמ תרחאש ןוויכ

לש םמוקמ !אלכב - םינוליחכ םידרח - םיעשופ לש םמוקמ !סאמנ !יד
םינש שולש לש רידס תורישב ,םידרחכ םינוליח - תוריעצו םיריעצ
יפ לע קר - םידרחכ םינוליח םידעיל - רוביצ יפסכ לש םכרד !םיאולימבו
!ונל סאמנ !יד !םהינכרצ לש יסחיה לקשמל םאתהב קוח

ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא