תלוויאה תניפ םיריילפ "תפומ" יקרפ העישפ2000 רבמבונ-רבוטקוא תומילאו העישפ ,תוניירבע ןמוי

ןאכ י/ארק - תילאוזיו תירבע יפד תנכהב רוזעל הצור ה/תא םא

,הזה רודמה םע ולש הנושאר תורכיה וזש ימ
המדקהה תא אורקל שקבתמ

,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,לבוי ,םייח ,דוד :ןמויל (*)רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו ,הריש ,רחש ,יעור ,תינור
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס (*)


תינימ תומילאו העישפ

ינב םידליו תוקוניתב םינוגמ םישעמ 20 -כ עוציבב דושח םילשורימ 17 ןב הבישי דימלת :(ה) 10
.11 דע םייתנש
סנוא ישעמ תרשרש עוציב ללגב אלכל םינש 16 -ל חלשנ ר"ומדא לש ונב :(Y-net) ,(ה ,י) 23.10
עשופה לע לטוהש שנוע רימחה ןוילעה טפשמה תיב .8 תב התויהמ ותינייחאב תינימ תוללעתהו
ללגב התוא התדינו המירחה תעגפנה ביבס תידרחה הרבחהו התחפשמ .16 -ל םינש 12 -מ
.הרטשמל התנפש
אוהו ,שדוקה ירפס תומירע ןיב ןימ יסחי םייקל גהנ השודק ישימשתל תונח לעב :(י ,מ) 24.10
.וקופיס לע אב אל יכ יוויל תרענ אלכו הכיה יכ דושח
לע רסאמ תונש 15 -ל הפיחב יזוחמה טפשמה תיבב לומתא ןודינ ץראה ןופצמ בר :(י ,מ) 26.10
.12 תב התיהש זאמ ותב סנוא
ותנעטל .תונטקה ויתויחא עבראב םודס ישעמ עציב םינש ךשמב יכ דושח 21 ןב לייח :(י) 26.10
.דמל הב הבישיב גפסש תוכממ ועבנ וישעמש ,רמא הריקחב

,ולש "ןימ תחפש"ל רחא ךרבא ךפה ץראה ןופצב תיתרקוי הבישי דימלת :(רבמבונ ,יזכרמ ןיינע)
ןב ,תידרח הבישיב דימלת ,םשאנה .תרצנב יזוחמה טפשמה תיבל שגוהש םושיא בתכב ןעטנ ךכ
.ותוא הכיה םגו ,15 ןב ,רחא הבישי דימלתב תינימ ללעתה ,14
לע םילשורימ הבושתב רזוח בא לש ורוערע תא לומתא החד ןוילעה טפשמה תיב :(ה) 8.11
.וב רחבש ידרחה םייחה חרוא תא הילע תופכל ידכ ,הניטקה ותבב תכשוממ תוללעתהב ותעשרה
תבהו ,תיתד היימינפב דומלל הבריסש םושמ םד בוז דע ותבל רטס יכ באה הדוה וטפשמב
.תוכמו םימויא ,תושפכה ,תולפשהב האטבתהש תוללעתה לש הכורא תכסמ הרבע
אוה םג ,ויחא .םינש 5 ךשמב ותב סנוא לע רסאמ תונש 13 -ל ןודינ ץראה ןופצמ בר :(מ) 27.11
.םינש 3 ךשמב ותב סנוא לע רסאמ תונש 15 -ל שדוח ינפל ןודינ ,בר

תיללכ תומילאו העישפ

תופייוזמ היירפה תופורת לש הצפהבו הריכמב עשרוה - ןילקורבמ בר - ןייטשלימ השמ :(י) 27.9
.הכורא הפוקתל אלכל חלשנו ,תומהוזמו
דעלג חצרב םידושחה דחא אוה (ןותיעב םולצתב תואיפ לדגמו הפיכ שבוח) ןזוא יבא :(י) 16.10
.1996 תנשב ןפיב רשוא
ילעב ,םינקוזמ ,תופיכ ישבוח :םולצתב) רמתיאמ םילחנתמ ,אנט ידגו ינגד ןורי :(מ ,ה) 19.10
.קירופ תיבמ יברע וגרהש םידושח (םיללפתמו תואיפ
.וב וטעבו וכיהו ורשק - "הדש טפשמ" ול וכרעו בנג וספת קרב-ינבב םידרחש דשח :(י) 23.10
,"גאוש הירא לוק" :אבה עובשהמ לחה ריוואל הלעת השדח תיטאריפ וידר תנחת" :(י) 8.11
:ןכל םדוק םיימוי ןותיע ותואב ."יערד הירא :דבלב דחא אשונב קוסעתש
םירודיש יליעפמל רסאמ תונש 5 ולטוי היפל ,קוח תהעצה ןנכתמ םיטפשמה דרשמ :(י) 6.11
תונש 3 -ל טפשנש ריסא םאה :לאוש םרוי .יטאריפ וידרב םסרפיש ימל רסאמ תנשו ,םייטאריפ
םינשה 3 ןתוא ךשמב יטאריפ וידרב םסרפיו ,המרימו םיפסכ תבינג ,דחוש תוריבע לע רסאמ
שי !הגאד לא ?אל וא רסאמה תונש לש הפיפח היהת םאה - םינש 3 לש רסאמל ךכ לע טפשייו
'רשכה תודועת' קפנמ הידבוע ברה :ס"שב רדס" :(מ) 19.11 :תותיחשב םג רדס השועש ימ
?צ"דב ילב וא צ"דב םע רשכה הז
."תויטריפ תונחתל
תואמ תבינגב םשאומ ,ףיטק שוגב "תימי תבישי" לש רבעשל הלהנמ ,ירדא לאומש" :(י) 10.11
."םיבזוכ םימושירו המרימ לש תוריבעבו הבישיה תפוקמ םילקש יפלא
רפכמ השוש ימליח דליה תגירהב ןמרוק םוחנ תא עישרה ןוילעה טפשמה תיב :(מ ,י ,ה) 13.11
.(יתד ידוהי אוה ןמרוק) ןאסוח
.תבשב עסנש ןחשמה ללגב חטב הז .הנואתב גרהנו תבשב בכר "בחס" 14 ןב ידרח :(י) 13.11
.תבשב עסנש ןחשמה ללגב תואב תורצה לכש ,תסנכב ןעט ידרח כ"ח
התיכ לויטב םכנחמ תא רבעש עובשב וממיס םילשוריב יתד ס"יבב ב"י ידימלת :(מ) 13.11
."הנאוחירמ תגוע"ב ותוא ודביכ םה .הדוהי רבדמב
לע םיבזוכ םיחוויד לוכיבכ ריבעה ;ףויזבו המרימב דושח ס"שמ יגוח רפוע כ"ח" :(מ ,ה) 29.11
."ךוניחה דרשממ ףסכ םרובע הבגו ,להינש דסומב םידימלת
םה לכה ךסב ?הרק המ .םרבח תא רוצעל ואבש מ"עמ ירקוח ופקת םידרח תורשע :(מ) 30.11
ידימלת ויה םיפקותהש בתוכ תועידי ."ךומכ תער תא תבהאו" תווצמ ?הווצמ וזיא !הווצמ ושע
תוריבעב דושח רוצעל וסינש העשב סכמהמ םירקוח ופיקתה הבישי ידימלת תורשע :(י) . :הבישי
.הינתנב זנאצ תירקבש ותיבב סמ
:תידרח ןושל-תנינפ

דחי ,יערד הירא יבר ,התא ...םיבנגו םיחצור לש תורוד לדיג יתכלממה ךוניחה"
םימה ראבל םתוא םתאבהו יתכלממה ךוניחהמ םידלי ףלא 30 םתפטח ,ךירבח םע
"ינרותה ךוניחה ןייעמל ,םייחה

,זלעב ידיסח ןואטיב - "ידרחה הנחמה" ךרוע ,רלכייא לארשי תאמ רמאמ ךותמ
.17.9.2000 ,"תונורחא תועידי"ב טטוצש יפכ

ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא