םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


/ םיקוסמה ןוסא
םידליה ידייצו תומשנה ידייצ

רפל דידק 'גניא תאמ
21.2.97 "ריעה" ןותיעב עיפוה

רמאמה תא םסרפל ונל הרשפיאש לע "ריעה" תכרעמל םידומ ונחנא

Souls and Children Hunters

םיקוסמה ןוסא

עובש ותואב .ורזח אל ןונבלל וסטש םידליה ,ך"ש שישיה ברה ותיבל רזח ובש עובשב
- םיקידצ וב ןיאש ,םישנענ םיקידצה - םיקידצ וב שיש רוד" תרמואה ארמגב יתרכזנ
אלש יתחכונו םימי המכ ופלח .(ילש םוגרת .ב"ע ,ג"ל תבש ,ילבב) "...םישנענ םידליה
שאכ רעב תיתד הפטהל ןוסאה תא לצנל יותיפה .הברה ןיא םימכח םג ,םיקידצ קר
רבג זא לבא ,וקתש עובש טעמכ .הלאכ אלו הלאכ אל םניאש המכ לש םהיתומצעב
.רציה

ויה םיקוסמה ןוסא יגורהש ףסוי הידבוע ברה דובכ ריבסה הלוכש החפשמ לצא ורוקיבב
הכאלמה ומילשה תעכו ,רבעב וגישה אלש המ ,ןהיאטח תא ןקתל ואב רשא תומשנ ילוגלג"
תוחפ הברה לע .םיאלפנ םירבד שממ .(14.2 ,"ץראה" ,ןליא רחש) "...תמאה םלועל וכלהו
ןקז לש הלודגה ותחלצה ."יטנקיפ" לש שדח ףינסב הזוזמ תעיבקב םידבכתמ רבכ הזמ
.ןקתל שי תוועמה תאו ,ונברל תצק הקיצמ הארנכ םילבוקמה

,תועבשה ,םישחל ןיב הלבקה םלועב םינושארה םיססוהמה וידעצ תא השועה ,ףסוי ברה דובכ
ליחתהל אל ברה דובכל ץלמומ ,ןכבו .עויסלו הכימתל יואר ,תומשנ ילוגלגו הבכרמ השעמ
תאז .תוירוקמל ןועטל ודובכ לע דאמ השקי הזה םוחתב .תומשנ לוגלג ןיינעב אקווד
ודובכ לש תדהמ אל לבא ,תדה ירקיעמ דאמ לודג רקיע םנמוא אוה תומשנה לוגלגש םושמ
ירפסב טלוש ודובכש םשור השוע םנמא .(ונעדי אל ונאו טסיהדוב ודובכ השענ ןכ םא אלא)
תא ,"השקומ"ה תא קיודמב שממ הלבאה החפשמל ראית אוה ןכש ,ידוהה םזיהדובה לש שדוקה
.תולגלגתמ תומשנל ךרובמה ךרדה ףוס - "הנאוורינ"ה

Souls and Children Hunters

םייללכ תופתתשהו רעצ תעבהב קפתסהל ודובכ לוכי ,ונילע אל ,אבה םימוחנתה רוקיבב
ךרוצ ודובכל ןיא תמאב לבא ,ירודכ ברה ידיסחמ וליפא םיטסיהדוב רתוי שיש ןוכנ .רתוי
אל והשכיא "ףסוי הידבוע ורוג" ראותהו ,ועיבצי אל םה ס"של .םתד ירקיע תא ץמאל
רמוח הז .תומשנה לע תכלל ףכת ךירצ אל הלבקב קוסעל הצור ודובכ םא .ןוכנ לצלצמ
הככ םישגופ םג .תורקע םישנל תולוגס ,דיגנ ,רתוי טושפ והשמ םע ליחתהל רשפא .שיגר
.תודמחנ תורוחב

דחא לא שורדל רהימ ןכש ,ונבר לש תוילבקה ויתויטנמ תצק עתפוה "ץראה" בתכ םגש הארנכ
ברה" .ירזינב המלש תסנכה רבח רשה ןגס דובכ אוהו ,ףסוי ברה לש םישרפמה ילודגמ
רמא "תורודה לכב םילבוקמה לודג ...שודקה י"ראה ירבד לע ,הארנכ ,ךמתסמ ףסוי הידבוע
,"רהז"ה רפס רבחממ הזה דבכנה ראותה תא חקל הנה .ודיצמ הפי תמאב הזו ,ירזינב ברה
תא ןתנו ,(יקולא אנת תמועל שודק י"רא הז המו) "יקולאה אנתה" ,יאחוי רב ןועמש יבר
תובבלה בוריק חורב האנ הווחמ תמאב !יזנכשאה אירול קחצי אוה אלמה ומשש םדאל דובכה
.הלא םימיב ול םיווצמ ונלוכש

שנועו רכש ריבסהל םיצורשכ" :תומשנ לוגלג יניינעב רמואו ירזינב ברה דובכ ףיסומו
הז - תמש קונית וא ול ערו קידצ םיאורשכ .רתויב םיענכשמה םירבדה דחא הז - תודהיב
ידבאתמ וליפא .רתויב ענכשמה רבסהה הז תודהיב קר אלו .ביציו תמא ."ןתינש רבסהה
אל ,תוקונית לש םתומל רשאבו .הנורחאה ךרדל םתאצ ינפל המוד רבסה םילבקמ סאמחה
,ילואש העידיה רשאמ רטפנש קונית ירוהל רתוי הלודג המחנ ריכמ ינניא תמאב ,ונילע
.שקבל םילוכש םירוה םילוכי דוע המ .ירזינבב ותמשנ לגלגתת ילוא

Souls and Children Hunters

אל ןוירוג ןב לש לוגלג ינאש יל דיגת םא" :רמואו רשה דובכ ףיסומ וז חורב ,ןכאו
ול התיהש ,ןוירוג ןב ,ךדיאמ .עגפיי ןוירוג ןבש חינהל שי לבא ,ןוכנ הז ."עגפא
ולש המשנה לוגלג תא לבקל ןכומ ילוא היה (לודג דובכ אל יכ םא) הקיטסימל תמיוסמ הביח
'ס ,םיטוקיל קלח) "םינידה ירוקמו םיגהנמה ימעט רפס"ב אצמנש רבסהה יפל ירזינבל
"...המהבב םילגלוגמ םיקידצה תומשנ" שרופמב רמאנ ירה םש .(וטק

,ברה דובכ לש ותעד ףוסל תדרל השק תצק ןאכ ."ול ערו קידצ" ןיינע תא קר ריאשמש המ
תורמל ,לובסל הכירצש המשנ וכותב תלגלוגמ וישכעש םושמ ול ער קידצה םא רורב אל יכ
בוט היהי ,םעפ המשנה לגלגתת וילאש ,רחא והשימלש ידכ ול ערש וא ,רדסב אקווד קידצהש
ןויע שרוד ןיינעה .(ליעל האר ,המהב ללכב אוה ילואו) קידצ ונניא וליפא אוההש תורמל
.הדימה לע רתי ץמאתמ יתייה אל תאזה הדבכנה םינברה תרובח םוקמב ינא וליא לבא ,ףסונ
.םהל בוטו ,אל םה םיקידצ :תיטרואית איה תאזה היעבה לכ םהיבגלםידליה ידייצו תומשנה ידייצ

תירסומה םתמרב םיווש הבושתב םידלי יריזחמש הבשחמהמ קמחתהל רשפא יא
םה ,םתומכ .ןנוגתהל םיעדוי םניאש ימ תא םיפקות םה ,םתומכ .םיסנאל
.הליחמ ןיא הלאכ םישנאל .תוקרופמ תוחפשמ םיריתומ

הבושתב תורזחהה לש ןורחאה לגב .ליעל רומאל הקד המינב קר רושקה ,ירמגל רחא ןיינעלו
.םידלי דוצל וליחתה תומשנה ידייצ .םייאמ יוניש לח

.(תיזיפ תוחפל) תורגוב דימת ויה דעיה תוצובק .רבעב תמייק יתלב טעמכ התיה וז העפות
םידמעומ לש רשפאה לככ לודג רפסמ לע עיפשת "ןתוכיא"ש תוצובקל ןווכ םיריזחמה ץמאמ
ןווכתמ ינניא ינא .םידלי םידצ םויה .'וכו "המהוב ישנא" ,םיסייט :הבושתב הרזחל
ענה טרסה תטישב הבושתב הרזחה תעצבתמ םש ,"ןייעמה לא" לש ןגרואמהו ינומהה ץמאמל
םיינוכית רפס יתב לש תורדג לע להנתמה ישיא דייצל ןווכתמ ינא .תוירחסמ תויומכבו
.תובוחרו ביבא לת םורד ,תליא ,םלש רפכ ומכ תומוקמ .ץראב םיבר תומוקמב םיידוסיו
הפטה תוחיש םתיא םילהנמו תושיגפל םתוא םינימזמ ,תונתמ םידליל םיקלחמ םיריזחמה
.עונכשו

ףיטהל האלמה םתוכזב םיריכמ ונא .רתויב תבעותמה וז ,הבושתב םיריזחמה תובעות לכמ
,תוברת ןב םוקמ לכב ומכ ,לארשיב רסומהו קוחה !אל - םידלי .םירגוב םישנא ענכשלו
.ולש וידלי םניאש םידלי לע םדאל שיש תוכז םושב ,ןפוא םושב ריכהל םינכומ םניא
דוע לכ םהל תיארנה הרוצ לכב ןימ יסחי םייקל םירגוב לש םתוכזב ,לשמל ,םיריכמ ונחנא
.ןיטק םע ןימ יסחי םייקל רגובמל רתומ הבש הרוצ םוש ןיא .המכסהב םירבדה םישענ
ןיטקה תמכסה .קוחה יפ לע סנואכ השעמה בשחנ ,ןיטקה תמכסהב םישעמה ושענ םא וליפא
םשפנו םפוג לע קוחב ןגהל םיסנמ ונחנא .תורגב רדעיהמ תעבונה בל םות לש תועטכ תספתנ
.תטלחומ איה תירסומה הבוחה ,םידלי לע הנגהב רבודמשכ ,קוחל רבעמ םג לבא .םיניטק לש
.לבנ אוה וז הבוחב עגופש ימ

יסנאל תירסומה םתמרב םיווש םידלי לש הבושתב םיריזחמש הבשחמה ןמ קמחתהל רשפא יא
קזנ םימרוג םה ,םתומכ .ןנוגתהל םיעדוי םניאש םידלי םיפקות םה ,םתומכ .םידלי
םיריאשמ םה ,םתומכ .(?ינפוג קזנמ תוחפ רומח ישפנ קזנש ןעטי ימ) תובר םינש ךשמנה
תחא החפשמש יתעמש .הליחמ ןיא הלאכ םישנאל .תוקרופמ תוחפשמו םירובש םירוה םהירחא
ביבסמ חרחרל ליחתמ היה הזכ ריזחמ םא .םנב תא ולזגש הבושתב םיריזחמה תא ןידל תעבות
.ןושלק חקול יתייה ,ןיד ךרוע חקול יתייה אל ,ידליל"ריעה" ןותיעל תורומש תויוכזה לכ
Ha'ir
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא