םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


האנשה לעו אבכוכ רב לע

רמועה תריפס ימיב תולבאה יניינעב רפל דידק לש ורמאמל ךשמהב

,"ריעה" ןותיעב "הלאה םילודגה םירוביגה" םשב רמאמ רפל דידק 'גניא םסרפ 16.5.1997 -ב
.ןאכ ותוא הלעה שפוח רתאו

תאמ ,תחא הבוגת .תוטעמ אל תובוגת ררועו ,10 'סמ "יונישה" ןואטיבב בוש םסרפתה הז רמאמ
לש ותבוגת-ותבושת םש המסרופ הדצלו ,"יונישה" לש 11 'סמ ןויליגב המסרפתה ,בילטוג תימע
,שפוח רתאב םג ולוכ ףדה תא תולעהל וריתה "יונישה" תכרעמו רפל דידק 'גניא .רפל דידק 'גניא
ימיב תולבאה יגהנימ לש תובושחה תויגוסב "שפוח" יארוק לש הברה םתוניינעתה תא םריכהב
:םכינפל ןומטמה הנה .םלועה לש וניינמל ישילשה ףלאה תליחת לש לארשי תנידמב רמועה תריפס

11 'סמ "יונישה"ב םסרפתהש יפכ ,בילטוג תימע לש ובתכמ

:ןואטיב ותואב איה םג המסרפתהש יפכ ,רפל דידק 'גניא לש ותבושת

,םולש תימעל

:יתורעה ןלהל .ךבתכמ לע הדות

לבאה לע

ימע םע דמוע ףאו ךממ תוחפ אל ל"הצ יללח תא ריקומ ...הפיכ שבוח יתד ינא" :בתוכ התא
."םרכזל

שיש ,ןבומכ ,עדוי ינא .ל"הצ ילייח לע לבאתמ ונניא םייתדהמ "רכינ קלח" יכ בותכל יתדפקה
גלפה לבא .םיינוליחה ,ונומכ לבאהו לוכשה ,ןוחטיבה לועב םיאשונה םיימואל םייתד לש הצובק
רצ .רכינ קלח הזו לארשיב םייתדה ןמ זוחא 50 -ל בורק וישכע םיווהמ םידרחה .ןטקו ךלוה הזה
.תודבועה ולא ,יל

אבכוכ רב דרמ לע

דרמ ןמזב ילש לארשי םע לש ראופמה המוקתה ןויסינו הרובגה ןורכיזמ ץוח ..." :בתוכ התא
."ונממ דומללו רוכזל יואר רבד הזש ,אבכוכ-רב

יליווא ךכ לכו לודג ךכ לכ ימואל ןוסא םימעה תודלותב אוצמל רידנ !ונממ דומלל יואר ךיא דועו
התיה אל :םירבד השולשב ןייטצה (הריפסל 135 דע 132) אבכוכ רב דרמ .הזה דרמה ומכ רתוימו
.םהיתונוסאב לודגה תא םידוהיה לע איבה אוהו יוכיס ול היה אל ,הביס ול

הלוכ הירפמיאה .תימורה הירפמיאה לש "בהזה רות"ב שחרתהש םושמ ,הביס דרמל התיה אל
רסיק היה סוניירדהש איה תירוטסיהה תמאה .איה םג הגשגש "האידוי היקניבורפ"ו הגשגש
תשקבל ,לטיב ףא אוה דרמה ינפל) תויתד תוריזג םוש רזג אל אוה תודגאל דוגינב ,רואנו ןלבוס
ומכ ךרעב לאונ היה הירפמיאה ןמ הדוהי תא קתנל ןויסינה .(תיבה רהב תונבל תינכות ,םידוהיה
.ןויגה לכ רסחו תוירחא רסח ...ונימיב םחאפ-לא-םוא ריעה ידי לע תינידמ תואמצע תזרכה

תא ששואל ידכ בצמה תא םילצנמ ויה םידוהיה שארב םיינויגהו םייארחא םיגיהנמ זא ודמע וליא
.שדקמה תיב ןברוח תמוארטו םדוקה דרמה לש ןולשיכה ןמ םעה

תמצע תמועל ןיטולחל ךחוגמ היה םידרומה לש םחוכ .יוכיס םוש דרמל היה אל ,רומאכו
אבצה לש תונויגלה תעבראו םיעברא ךותמ ,םידודג המכו תונויגל העברא .האישב הירפמיאה
רסח ימוקמ ךוסכסכ דרמה לכ ספתנ םיאמורה יניעב .הדירמה תא רגמל ידכ וקיפסה ,ימורה
ויה וילע חוודל ונהנש םידיחיה .הפוקתה ימושירב יתועמשמ רוכזיא םושל הכז אלש תובישח
.השדחה םתדל ףסונ ןוחצינ ויתואצותב וארש תירצונה הייסנכה תובא

רודכ לש יוכיס שי אמורב הדירמל יכ םיעדוי ויה םידוהיה שארב םילוקש םיגיהנמ זא ודמע וליא
.שעג רה עולב גלש

הגהנהה .םילוקש ויה אלו םייארחא ויה אל םידוהיה שארב הפוקת התואב ודמעש םיגיהנמה לבא
האוש לא ידוהיה םעה תא הררג ,םדצל םחלי םיהולאשו חישמה תומי ועיגהש תענכושמ ,תינברה
טעמכ דחכנ אבכוכ-רב דרמב לבא ידוהיה םעה ןמ שילשכ דחכנ המויאה הפוריא תאושב יכ .הארונ
רזוח לש יחישמ-יתדה ףורטה ריחמ תא ומליש ,ףטו םישנ ,םישנא ןוילמ תוחפל !םעה יצח
םעה .אביסוכ ןב ןועמש ,דחא אוהו עיגה חישמה יכ טילחהו "יבר"ל ךפהש אביקע םשב הבושתב
.דבא – םהירחא ךלהש

חרכהב םניא םינבר :לשמל .אבכוכ-רב דרממ דומלל דאמ בושחש םירבד שי .קדוצ הכ התא ןכל
תחגשהב ןה םא םג תומחלמב ונתבוטל ברעתמ אל םיהולא .םייארחאו םילוקש אל םגו םימכח
הנומאה חבזמ לע תינידמה הנובתה תאו טושפה ןויגהה תא בירקמש ימ ,רתויב בושחהו .תונברה
.האוש ןימזמ – תיתדה

האנשה לע

ובתכנש םייוטיב םיריכזמ רשא הקומע תינוציק המטשמו האנש אלמ ךרמאמ" :ךכ בתוכ התא
."קוחר אלה רבעה ןמ תונוש תומבב

זיעמ והשימש םעפ לכ תודרויו תולוע תוריפצ עימשהל וקיספת םא ,ךתדעו התא ,םכלוכ ושעת בוט
בושחו םכתא אנוש םכל געולש ימ לכ אל .םייראזיבה םכיגהנימ תאו םכיתונומא תא ,םכתא רקבל
לבא תדה יקוחל הריתסב דמוע "רובדה שפוח" גשומהש עדוי ינא .םירבדה ןיב ןיחבהל ועדתש
רתומ ,םכתא רקבל רתומ .תיטרקומדה היוהה ןמ דרפנ יתלב קלח אוהש ךכל לגרתהל וכרטצת
תושעל האלמה םכתוכזש ןבומ .הפ-לעבו בתכב םכל זובלו םכל גועלל וליפא רתומו םכילע קוחצל
תיטמוטוא תופרטצהב םכתא רקבל זעמש ימ לכ םימישאמ םתא תאז םוקמב .רבדה ותוא תא ונל
םג ,תרוקיב לבקל םכתלוכי רסוחל םג :לופכ ןמיס איה וז הנושמ תוגהנתה .תיצאנה הגלפמל
.הכלהכ הילע בישהל םכתלוכי רסוחל

ךכ םיענה הנש 3000 ינפל רבכ .םכלש חישה ןמ דרפנ יתלב קלח אקווד אוה האנשה ביטומ ,בגא
,טטוקתא ךיממוקתבו אנשא 'ה ךיאנשמ" (ט"לק םיליהת) "לארשי תורימז םיענ" ויתורימזב
."...םיתאנש האנש תילכת

תאנשו םיקודצ תאנשו םינוויתמ תאנשו ם"וכע תאנש :תידוהיה תדה לש הירוטסיהב אנ טבה
תאנש .(םויב םימעפ שלש םנדבואל ללפתמ ךמצע התאש םיסרוקיפאה וא/ו םירצונה הלא) םינימ
תאנש .(םידגנתמה ,ןיפוליחל ,וא) םידיסחה תאנשו םיליכשמה תאנשו םיאתבשה תאנשו םיארקה
אצמנ "יוג תגירה יניד" הבלא ודיע ברה לש ורפס םאה) םיברעה תאנש ,םימרופרה תאנש ,םינויצה
ךידומילמ תונפתהל לכות םא .ןלוכ לעמ םינוליחה תאנשו (?םכלש הניכמה תיירפסב
ךערל תבהאו" ביבחה יוויצה לע םינורחאו םינושאר ובתכ המ ןייעתש יאדכ םייאבצ-םדקה
אונשל הבוח ימ תאו בוהאל יואר ימ תא ,הרותה ילודג ךורוה המ בטיה םש הארת התא ."ךומכ
.בל לכב

תיב תרוק לוט ?םירחאל ףיטהל זיעמ התא דועו תלוזל האנש וב םיברמש תיבב בשוי התא ,רוציקב
.ךיניע ןיבמ דבה

רפל דידק 'גניא

ץילמהש רגה השמ ותוא הז םאה ."הניכמה שאר ,רגה השמ מ"לא" ל תחלש ךבתכממ קתוע .ב.נ
(22.2.99 "ץראה") ?הלוח ינפ תדמעהו תויוטמתשה י"ע תויאבצ תודוקפ יוליממ קמחתהל ויכינחל
?"הרובג" לע תרבידשכ תנווכתה תאזל םאהורמאמל שפוח יארוק ןורכיז תא ררועל םישקבמ ונחנא - "האנש" ופורפא :שפוח תכרעמ תרעה
– שפוח רתאב ןכמ רחאלו "ריעה"ב הנושארל - אוה םג םסרפתהש ,רפל דידק 'גניא תאמ הז םשב
.ןאכ
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא