4.11.2000

לש וחצרהל ישימחה הנשה םויב
,ןיבר קחצי ,לארשי תלשממ שאר
,רתאה תכרעמ ירבח ,ונחנא
.ורכזל שאר םיניכרמ

ןיב .ורכזל ושאר ןיכרמ שפוח רתאו ,ל"ז ןיבר קחצי הלשממה שאר חצרמ ופלח םינש שמח
ירוחאמ ,יח רתונש הז תא םיחכוש ונניא העמדלו דפסהל ,הליפתל ,רנ תקלדהל רנ תקלדה
סיסבה תא אלו ותוא אל םיחכוש ונניא .םיינמואל-םייתדה ויעינמ תאו ,חירבו גרוס
הכרבהו הנווכהה ,הכימתה תא אל יאדווב ,לדגו חמצ ,ךנחתה וילע ינוציקה יתדה יכוניחה
.םיטעמ םה ןיאו ,םימייוסמ םינברמ לביקש

עשרה שיא לש בעתנה והשעמב םיאור םיבר .ונרעצל ,סוסתל ךישממו םייק תונערופה ערז
לע ,תיתכלהה תשרומהו םיהולאב הנומאה - ףתושמ הנכמ הלא לכל .ותושעל היה ךירצש השעמ
.סואימה תמחמ םיצקומה םיישונא-יטנאהו םיינעזגה ,םיינוציקה היקלח

.תיתד-תינויערה םתשרומ תאו ויחצור תא חוכשל ונל רוסא ל"ז ןיבר קחצי תא ונרכזב
.הפלח אל םישואבה היתוריפמ הנכסהו ,סוסתלו שוחרל הלדח הנניא וז תשרומ.רתאב םסרופש "ןוכנ אלה חוכיוה" רמאמה תא אורקל רתאה ירקבמ תא םינימזמ ונחנאףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא