אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


הנידמ-תד םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1998 רבמבונ :5 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרחה תומילאלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל
"שפוח" תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס


!םתא ורחבת - "שדוחה עטק" ראות לע םירחתמ םיעטק ינש עובשה

:1 רפסמ שדוחה עטק

ןיכי עשרה" :(11.11.98 ,בירעמ) ביבא-לת תיריע דבוע ,ס"ש ליעפ רמא ךכ
רומחהו שבלי קידצה .םכתא בולחי יערדו ,םיסמ ומלשת ,ודבעת םתא .שבלי קידצהו
."לארשי תנידמב בורקב היהי ךכו הרותב בותכ ךכ ,דומעי הוורואב

:2 רפסמ שדוחה עטק

תויאבצ תוקהל ידיב םולשה יריש עוציב דגנ הדמע עיבה רורדימע יתדה ףולאה
ירבוד םייוג"כ םינוליחה תא רורדימע ףולאה רידגה רבעב :(10.11.98 "בירעמ")
רישל תויאבצ תוקהלל ריתהל ןיאש רובס אוה וישכעו ,(13.11.98 בירעמ") "תירבע
:12.11.98 "ץראה" רבו'צניפ-ןהכ תור ."הנורחאה המחלמה" תאו "73 ףרוח" תא
זא וא ,תוליפתה תא ונל ןווכלו םירישה תא ונל לוספל הלאכ םישנאל ןתינ םא"
םהמש ,ונתעדות יקפואבש הלימהו לילצה ,המכחהו שגרה תונייעמ ושבייתי
."תרחא תואיצמ לש הבוציעל םיכרד תטפושה תעדהו ןנובתמה בלה םיבאוש
תא רוסאל בושייהמ םדא תעד לע הלעי אל" :13.11.98 "בירעמ" רשכ אסא 'פורפ
".םילימה תונוכנ לע ביעמ לצ ותעדל םא םג ,יתכלממ רשקה םושב ,הווקתה תריש
,לשמל ,המל :רורדימע תירבעה רבוד ידוהיל םילמ המכ ףיסוהל םיצור ונחנא םג
,תיאבצה תונברה תלהקמ דגנ אצוי רורדימע ףולאה תא ונעמש אל
יתחמש דודל תולעמה ריש" :(ב"כק םיליהת) תולעמה רישב "םולש"ל תלחיימש
;ךיבהוא וילשי םילשורי םולש ולאש . . .ךלנ הוהי תיב יל םירמואב
."ךיתונמראב הולש ךליחב םולש יהי

.רבודמ ימב יולת ("בירעמ") םיבר םישוריפ "דגוב" חנומל :והילא יכדרמ ברה :29.10.98
יחישמ ינמואל ידרח הז םאו .ביבח דגוב הז - יתד הז םא .ער דגוב הז זא - ינוליח הז םא
ןייטשדלוג ומכ .קידצ דגוב הז זא - יטאנאפ

זרכוה וב סנכל ועיגהש ןימי ינבר תורשע ןוחטיב ישנא לומתא ומליצ גירח דעצב :29.10.98
.("בירעמ") "םילטובמו םילטב ולסואו יאוו ימכסה השודקה ונתרות יפ לע" יכ
.רשוי תדועת םהל איצוהל ידכ הז

ירוסיא" וב שי ,הכלהל דגונמ הגיסנה םכסה" :םוריח סנכב לא-תיב לש הבר :29.10.98
("ץראה") "הרות

רוביצ ישנאו םינבר העברא לולכי היגולואיכראל הצעומה לש שדחה בכרהה :29.10.98
("ץראה") יול קחצי ךוניחה רשל םיברוקמה

םיינברה ןידה יתב תא בייחל הלשממל יטפשמה ץעויל השירדב הנפ שיר ד"וע :29.10.98
םמצעל םישרמ םיניידה" ,שיר ד"וע תנעטל .("בירעמ") ןוידה תומלואב לארשי לגד תא ביצהל
םיינוליחה היקוחבו הנידמה דובכב לזלזל
:בגא ךרדו ?םיינוליח םיקוח ודבכי םהש ?הפיצ אוה המל
םודיקל התומע - "רשג" :רבדל ליחתנ ואוב !ערקה ינפל עגר :"בירעמ"ב העדומ :29.10.98
!היילשא וא/ו חויט ?ערק ינפל עגר ?הנבה ?רשג םיינוליחל םייתד ןיב הנבהה
-דועו .( יקצירפ יסוי תאמ רמאמ האר)

.("ץראה") ערקה תא תוחאל ןויסינב םייתדו םינוליח םידימלת ףלא :30.10.98
ןעמל ינוליחל ולשמ והשמ לע רתוול יתדה היהי ןכומ וב עגרל לחיימו הפצמ "שפוח" רתא
.ירטס דחו המודמ רשג אוה "רשג"ה זא דע .תוידדהה

,הנעטב הלשממל יטפשמה ץעוילו םינפה רשל בתכמ החלש "ישפוח םע" תתומע :29.10.98
("בירעמ") יפלקה תודעו שויאב ריבס אל ןורתי שי םידרחלש

הטיסרבינואב דמולה וליג ןב .שלושמו לופכ בוצקת לבקי הבישיב דמולש ימ" :30.10.98
ישארש תיתכלממה תוזחה" :ל"דפמה לע ,"ץראה" ,תכרעמ רמאמ - "םלשלו ומצעב רדתסהל שרדנ
לכב ריבעהל הסנמה ,הרצ תילאירוטקס השיגל הנאת הלע אלא הניא םמצעל תוושל םיסנמ ל"דפמה
."םיגציימ םה ותואש רוביצל םיביצקת ריחמ

ףסומ" ,אחומ-רב יסוי תאמ הבתכ - "ימילק ןורש לש האנשה ןייעמ" :30.10.98
ןורש ,הרובחה גיהנמ .בלסרב ידיסח י"ע הנורחאל ספתנ הרוא ןייעמ :"ץראה
סחייתהל ךירצו םירומח רשב םרשב .םישנא אלו תומהב םה םיברעה" :ימילק
לחאמ ינא .ונתוא רכומ לאמשה .רתוי לובסל לוכי אל םעה .תומהב לא ומכ םהילא
.הז תא איצמה אל אוה ?תומהב=םיברע ."םהלש הכמה תא םהל ןתי םיהולאש
,המשנה ןיבש לדבהה :"תורוא" ורפסב בתכש ,קוק ברה :אלפנ הרומ ול היה
תמשנ ןיבו התדמעו התנוכת התפיאש ,םיימינפה הייוואמ ,תילארשיה המשנה
םדאה שפנ ןיבש לדבההמ קומע רתויו לודג רתוי אוה ,םהיתוגרד לכל ,םלוכ םייוגה
םינושארה ןיב לבא ,אצמנ יתומכ לדבה קר םינורחאה ןיבש ,המהבה שפנו
."יתוכיא ימצע לדבה ררוש

.("בירעמ") ס"של עיבצהל ענכשל ידכ הרות לטבל רתומ :ףסוי ברה :1.11.98
דועו רידס תוריש תונש שולשמ םיררחשמ ונחנא םיכרבאה תא :קדצה ןמ דאמ הברה הזב שי
לוטיב הווש אל הז .ס"של עיבצהל ענכשל ולכויש תנמ לע - אבצב םיאולימ תונש םישולש
:האבה העידיה םע הפי רדתסמ טלחהב הזו ?הרות

םויב ס"ש לש ירוזא זכרמכ שמיש הווקתה תנוכשב "הרות דומלת" רפס תיב :11.11.98
.("בירעמ") "ט ינוריע ןוכית רפס תיב" הז הנבמ שמיש ןמזמ אל דע .תוריחבה
זכרמ ךפוה הרות דומלת ,הרות דומלת ךפוה ןוכית רפס תיב :בטיה ןנכותמ ןוגרא ונינפל
יחרזאמ דבכנ קלח םיררחשמ (העידי התוא ךשמה האר - םירומחה) ונחנא .ס"ש לש תוליעפ
!רגסנ לגעמה .ס"ש תא םיתרשמ םה הז םוקמבו ,אבצב תורישה תבוחמ הנידמה
:העיד התואל ךשמהבו

ומלשת ,ודבעת םתא .שבלי קידצהו ןיכי עשרה" :ביבא-לת תיריע דבוע ,ס"ש ליעפ רמא ךכו
היהי ךכו הרותב בותכ ךכ ,דומעי הוורואב רומחהו שבלי קידצה .םכתא בולחי יערדו ,םיסמ
."לארשי תנידמב בורקב

לש תוטלקל הנזאה תובקעב השעמה תא עציב יכ םינעוט דבאתהש רענ לש וירוה :1.11.98
.("תונורחא תועידי") תישפנ הקוצמ ול ומרגש ,הבושתב ריזחמ

.םילשוריב תונתמ קלחל ס"ש לע רסא אצמ והילא טפושה :2.11.98
?חבטמל ןמש תצק קלחל רוסא רבכ ?הרק המ

אבאבה לש ותכרב םע םימ ןוקובקב הבו הכרע תקולח רוסאל עבת ילאיתוקי ןנרוא :3.11.98
.םילילא תדובע וזש ןעט אוה .ילאס

.("ץראה") םירחובל ןמש ינוקובקב קלחל רוסא :קספ אצמ טפושה .תונעזג וז :הבישה ס"ש
שי "הדוגא"ה תקלחמש עמקב .("בירעמ") תועימקה תקולחל תפרטצמ לארשי תדוגא :4.11.98
רבק לע ללפתהל תובייחתה ללוכ עמקהו ,בוט םש לעבה ידיב ,םינעוט םה ךכ ,בתכנש חסונ
.ס"ש עיבצהל תובייחתה ספוט אלמיש ימ לש ותחלצהל ט"שעבה
ושמתשה וקורמב" - רשה ירבדל .("בירעמ") תועימקב שמתשמ םינפה רש םג :6.11.98
"םילוח ויה אל םישנאה - הדבועו ,תועימקב
.תרחא הביס םושמ אלו 120 ליגב הנקיזמ קרו ךא ותמ וקורמב םידוהיה לכ :'א הדבוע
.תחרק יל ןיא - הדבועו ,תחלקמב רש ינא םג :'ב הדבוע

!תועימק לע ם"במרה ירבדמ המכ ונמע ארקו אוב ,רקי רש
-ו ,(ץראה") ס"ש לש תועמק תכרע ולביקש ימל "םירדנ םיריתמ" ל"דפמ יליעפ :29.10.98
.("תונורחא תועידי") ס"ש עיבצהל ועבשנש םירחובל םירדנ וריתה ל"דפמ ישנא"
.לבלבתמ דאמ דאמ יתייה ,םיהולא ינא םא ,ינא
סח אלו ,הליצמו הניגמ הווצמו הרות :תועימקב שומיש רסוא ל"דפמה לש הכלה קספ :5.11.98
?לדבהה המ ("תונורחא תועידי") "תולפט תונומאו ןמש יקובקב הלילחו
:ורזע אל תועמקה עבש-ראבב לבא "ןאש תיבב הכז ולבק" :ורזע תועימקה :12.11.98 "בירעמ"
.(13.11.98 "בירעמ") "רזע אל הז ,הכרבב דייוצמ היהש ,דוכילה דמעומ ,דלפנוב דודל"
.לסב עמק ,לסע עמק
("בירעמ") םייברעה םירפכב םג טיהלל וכפה ירודכ לש תועימקה :19.11.98
!םדא ינב קר ,םידרח לש םבל תניגמל ,םה םג ירה ?אל עודמ

קבאמהמ קלחכ ,ביבא-לת תייריע תצעומל תוריחבה תארקל הלוע םישנה דמעמ תייגוס :2.11.98
םישנל תונומטה תונכסה לע עירתהל תשקבמ רלמ היפוצ ר"ד .םינוליחל םייתד ןיב ריעב
.("ץראה ,הירלג") הייריעה תודסומב םחוכ-יאבו םיידרחו םייתד לש םחוכ תיילעב

הריתעה תא .תויתד תוצעומ 5 -ב םיוויטברסנוקו םימרופר לולכל הרוה ץ"גב :3.11.98
ץ"גב :4.1.98 .("בירעמ" ,"ץראה") תיוויטברסנוקהו תימרופרה תועונתהו צרמ תעיס ושיגה
.("בירעמ") הוקת-חתפב תיתדה הצעומל צרמ לש הגיצנ :הרוה

תמישרמ) ןוסריאמ הרפוע : יקסבלכר יפס תאמ "חישמ לש ורומח" לע דוע :3.11.98
תויהל קיספנשכ הרקי המ" :(םילשורימ ידרחה ץ"במקה) בהז-ישמ הדוהיל ("וישכע םילשורי"
.("בירעמ") "!םינבלצה ומכ ונרובע םתא !ומלעית םתא :בהז-ישמ בישמ "?םכלש םירומח
ךירצ היה בתכנ אלולש ,ורפסב" :("תונורחא תועידי") עובלג תימלוש תאמ תרוקיב :8.11.98
לש תכלוהו הלודג הבכש :ןמזמ רבכ ,ונעדי ,ונבשח ,ונשח ונבורש המ תא ףשוח אוה ,בתכיהל
לאו ,ובשנש תוקוניתכ םינוליחה לא ,דבלב התנידמ לאכ הנידמה לא תסחייתמ םייתד םידוהי
."תבלוח הרפ לאכ ןוטלשה
רבודמש רובס ןיידע בורה .רבודמ המב ןיבה םרט ינוליחה רוביצה תיברמ ?"ונבור" םנמאה
לכמ לארשי םע לע "הרמש" תבשהש ,רוזעל יושע הז הזוזמ קשנלש ,"תרוסמ תצק"ב לכה ךסב
.םיישונא םיכרע םויקל ההז הרותה תווצימ תרימששו ,ויתורצ

("בירעמ") "הלימ תירב עציבש רחאל תוקד תמו טטומתה להומה" :5.11.98
.הרשכ התיה אל ולש הזוזמהש וילע םירמוא ויה ינוליח םדא היה הז םא

ינאש ומכ ילש ןבה לע תוכבל יל ונתיש הצור ינאו ,םיהולאב ןימאמ אל ינא" :6.11.98
ובוריס לשבו ,ןונבלב ברקב לפנ ונבש ,לוכש בא יפמ תועזעזמ םילימ - "תוכבל הצור
ףסומ ,הנביל ירנ תאמ הבתכ) תיאבצ היוולה לפונל ךורעל ל"הצ ברס ,היוולהב בר תוחכונל
.(רתאב רמאמ בורקב ,"ץראה"

תועידי") םיכירכתל םג גואדל התעמ וצלאיי וכעב םירטפנ תוחפשמ ינב :6.11.98
.("תונורחא

ךישמהל םיחיטבמ הנוכשה יבשות .אבס רפכב "ןבדבוד" תנוכשב חתפנ "הנומא" ןועמ :6.11.98
םיכישממ "ןבדבוד" יבשות :13.11.98 .("רפכה לוק") תואכרעל תונפלו קבאמב
.("רפכה לוק") םיבשותה תא תרשמ וניאש ,"הנומא" ןועמ לש ותלעפה דגנ קבאמב

אצמש רחאל ,הטיסרבינואל תויטנדוטס תסינכ ענמ "ןליא-רב" תטיסרבינואב רמושה :6.11.98
ןימזהו התסה וזש ןעט רמושה ."היחי ותנומאב םדא" ונושלש טלש ןהילכב תינוחטיב הקידבב
הדיפקב וארקי "ןליא-רב"ב םירמושהש םיעיצמ ונא ,קפס עונמל ידכ ("א"ת ןמז") הרטשמ
םה "תותסה"ו ,אשונב בר ןויסינ שי "ןליא רב"ל .ןתוא ורזנציו םיטנדוטסה תורבחמ לכ תא
.םהלש סופמקב םיריכמ םהש המל האוושהב קיספ

רשל תורוהל השקבב ץ"גבל לומתא ורתע אולימ ינור ריעה שארו ביבא-לת תייריע :9.11.98
תולילב תוברת יעוריא םויק ריתמה ינוריעה רזעה קוחל ןוקיתה תא רשאל (ידרחה) םינפה
.("בירעמ" ,"ץראה") גח יברעבו תבש

רבדש ,יערד הירא .ןדע-ןגל עיגי ס"ש עיבציש ימ יכ ,רמא ףסוי הידבוע ברה :9.11.98
וניגיצנ תועצמאב קרו ךא תישענ ףרטה תויונח תריגס לעו תבשה לע המחלמה :רמא ,וירחא
.("בירעמ") תויריעב

תושר ל"כנמל האחמ לומתא שיגה רודישה תושר לש להנמה דעווב ס"ש גיצנ ,לובטוב יבג :9.11.98
."םיזופתה תנוע ףוס" השדחה קורה תרדס לש "תבשב הרוכב תנרקה םויק לע" רודישה

הנוכשב שרדמ תיב תמקהל תינכת הרשואש לע םימעוז ביבא תמרב םינוליחה :9.11.98
?והשימ תא דיחפמ הז "םעז" םולכ .("בירעמ")

.("בירעמ") "ועיבצי אל םירטפנהש וחיגשי"ש תויפלקב םיפיקשמ ובצוי :9.11.98
.דיחפמ אל רבכ רבד םוש םתוא .דיחפמ אל הז םירטפנה תא םג

הקינעהש ,תיאופר הדעו תטלחה לע רערעמ ימואל חוטיבל דסומה :החידב ועמשת :9.11.98
םיסקט ךרוע" ברהש - הדעו התוא יקומינ ןיב .תלדגומ הלמיגל תואכז הירבטמ קוק ברל
"ףוצרו אלמ ףקיהב דובעל ותלוכי תא םיתיחפמו םויה ךשמב תופייע םיררוגה ,הלילב םינוש
.("תונורחא תועידי")
,םיכרוע ונחנאש םיילילה םיסקטה לע הדעוול ונחנא םג רפסנו ואוב !ריבכ ןויער הזיא
!ונל וקינעי הנמש הלמיג וזיא הארנ - םויה ךשמב תופייע םיררוג םה םגשו

תוריחבה םוי ברע ולש תכרעמה רמאמב "ץראה" ארוק "!ועיבצה - םינוליח" :10.11.98
דחא שיאכ טעמכ םיעיבצמו הדוקפל םינענ תוידרחה תוגלפמה יכמות
!!ועיבצה אל ללכ 60% - הפרחהו תושידאה תדוקפ :"הדוקפ"ל ונענ םינוליחה םג

תא םצמיצו תינרות תוברתל תובצקהה תא 6 יפ לידגה יול קחצי ךוניחה רש :10.11.98
.("בירעמ") תוינוליח תותומעל הכימתה

םיבשומה בורו ,היזיוולטה לומ תיבב תבשל ופידעה םינוליחה !רוחש רקוב הזיא" :12.11.98
."ץראה","בירעמ" - "יתד-ידרחה שוגה ידיב ולפנ (םילשורי) הצעומב

."םילשורי תצעומב בור גישהל םייושע םידרחהו ,ועיבצה אל םיבר םינוליח" :12.11.98

תודהיה יאנוש תא סניכ קלוק ידט תושארב םילשורי תלצהל דעווה" :15.11.98
"םידרחה תוטלתשה ינפמ הרהזא ןהבו םידרחה דגנ תוינעזג התסה תועדומ םסרפו
."ידרחה הנחמב" ךרוע ,רלכייא לארשי ?ימ ושחנת - תאמ "םיתיסמל הדותו" םשב רמאמ
ידרח ןותיעב דבכנ םוקמ ינוליח חרזא לבק וב ,ךופה לבא ,המוד בצמ ריכמ םכמ ימ
?הלבגה לכ ילב ,הרוזנצ לכ ילב ומלוע תפקשהו ויתועד תא וב םסרפל

.("תונורחא תועידי") תסנכב םדאה תויוכז תזרכה לע ומתח אל םידרחה םיכ"חה :12.11.98
םדאה תויוכז לכ תא הפיקמה םייח תרות ונל שי .הרותב רבכ תויוכזה לכ" :(ס"ש) ןהכ קחצי
?םדאה תויוכז לכ ?ןהכ רמ ,םנמאה "?םהמ דמלנ ונחנא .ירמגל רתוימ הזה לעפמה
?ללכ יתד ונניאש הז וא ,יסכודותרוא ונניאש ידוהיה תויוכזו ?ירכונה תויוכזו ?השיאה תויוכז םג

:רמאנ הדובעה תכשל םעטמ תויאופר תוריכזמל סרוקל לבקתהל השקיבש ,רדמסל :13.11.98
.("רפכה לוק") "דבלב תויתדל דעוימ סרוקה"

"הדובעה דרשמב םימוציעה ללגב תוימינפהמ וחלשיי םיסוחו םירגפמ יפלא :ששח :13.11.98
"בירעמ") תרגסמ אלל ראשיהל םילולע תודסומב םיסוחה םידלי 7000 .("תונורחא תועידי")
הדובעה דרשממ ורבעוה םילקש ןוילימ 4" -ש ,וידרב ונעמש לומתא .(15.11.98
."םילימ אלל" :איה וז הרוטקירקל תרתוכה ."רבעש עובשב תוידרח תוימינפל החוורהו

תיליע תבכר םע ,ןורמושה תנינפ תויהל הננכותש ,תידרח ריע ,לאונמע לע :13.11.98
טלחומ ןוממישו םיאכנ תממד תסרפנ ,תחבושמ םייח תוכיאו תיזכרמ בושחימ תכרעמ ,תללכושמ
םבורש ,םיבשות 3700 תב תחנזומ הנוכש הראשנ יזוידנרגה ןונכיתה לכמ .("ץראה ףסומ")
.תימוקמה תלוכמה איה םהלש תירקיעה היצקרטאהו םיינפואב םיענ
<-- :ןורחאה הכלהה קספ ללגב חטב הז

יריכבמ 7 םימותח וילעו ,"ןמאנ דתי"ב םסרפתהש ,הכלה קספ :15.11.98 "ץראה"
םיבשחמה תא קלסל םידרחה לע" :עבוק ,יאטילה גלפה לש קדצ ןיד תיבב םינברה
םייאמש תיממ לער ןהש תויארונה תונכסה" תמישר ןלהל ."םהיקסעמו םהיתבמ
ללוכ ,םירוטילקתה לכ ,היזיוולטה ,טנרטניאה :"ידוהיה תיבה תשודק תא בירחהל
."בשחמ יקחשמ ,הקיפרגו תונומת ,תוידפולקיצנא ,תויעדמ תונכות
.רתאב יקסבוזילב יבא תאמ רמאמ האר

.7 ץורעב תרושקת דומלל םידימלת חלוש ךוניחה דרשמ :16.11.98
?םידימלתה םש םידמול קוידב המ ?7 ץורע !עגר !עגר

טנדוטסה" :םהלש האחמה תואמסיסמ .םידרחה תא םיפקות :ןוויכ וניש םיטנדוטסה :16.11.98
ונייה אל ,םידרח ונייה םא" ;"ס"של ךלוה לכהש סאמנ טנדוטסל" ;"לטבתמ דרחה ,לכוא אל
."םימלשמ

הרבחה ידבועש רחאל ,םי-תבמ החפשמל 'ש 1500 ךסב םייוציפ םלשת אשידק הרבח :16.11.98
.הרובקל רטפנ לש הפוג איבהל וחכש

תועונתה תויוכזו יתדה םזילרולפה תייגוס יכ לומתא רמא ןמאנ בקעי רצואה רש :18.11.98
.("ץראה") "ידוהיה םלועב םויה רדס שארב דוע ןניא" תיביטברסנוקהו תימרופרה
.םזילרולפ ןעמל תמחול הנדוע תינוליחה תודהיה קרש הארנכ

הניטנגראב ולגתה םינבואמ םירבועו סודופורואס גוסמ םירואזוניד יציב יפלא :19.11.98
.הנש ןוילימ 90 -ל 70 ןיב רתאה לש וליג .("ץראה")
לוכיש ,ארונהו לודגה םיהולא !ליד גיב :הזל רשקהב רמאש "הבושתב הרזח"ל ףיטמ יל ריכזמ
?םינבואמ םג אורבל היה לוכי אל ,םדאו תויח אורבל היה

הרוהו תימרופרה העונתה לשו םילשוריב צרמ תעיס לש םהיתוריתע תא לבק ץ"גב :20.11.98
ברה .("תונורחא תועידי" ,"ץראה") םילשוריב תיתדה הצעומב "םיסכודותרוא-אל" לולכל
!תויתדה תוצעומה תא קרפל :("בירעמ" ,"ץראה") הקיספה תובקעב ביגמ ןורוד-ישקב ישארה

תא קרפל :םינש תבר תינוליח השירד םע ,ףוס לכ ףוס ,ההדזמ תידרחה הבוגתה !אלפנ
!רתוימו עוושמ םיפסכ זובזב לסחלו תויתדה תוצעומה

.הלשממה תא ליפנו היצילאוקהמ שורפנ :תומייאמ תויתדה תוגלפמה :20.11.98 "בירעמ"
תויתדה תוצעומל וסנכיי םימרופרה םא" :םימייאמ "הרותה תודהי" ידרח :23.11.98 "בירעמ"
."הלשממהמ שורפנ

דוכלימל העלקנ ונלש היטרקומדה :"רדסו קוח" ורמאמב יבגנ השמ :20.11.98
וילע ףוכאל תויושרה תונוכנ הנטק ןכ םיאנק םידיסח רתוי שי ברלש לככ :ינלטק
תא תקתשמ המיאה רתויב םינכוסמה םינברה לומ אקווד :האצותה .קוחה תא
.("בירעמ ףסומ") קוחה יפכוא

לודיגל תונטק המדא תוקלח תאצקה לש השדח תינכתב אצי לארשי יעקרקמ להנימ :20.11.98
רוביצל רשפאל ,ראשה ןיב ,תינכתה תרטמ .תואלקחמ םיסנרפתמ םניאש םישנאל םינימה תעבש
שדקמה תיב הנביי הרהמבש םיווקמ להנימב" .ץראב תויולתה תווצמה תא םייקל רשפאה לככ בחר
."םתרצות ירוכיב תא וילא איבהל ולכוי תוקלחה ילעבו
ריבעמ "שפוח" ?םישדקימ תמקהב קסוע לארשי יעקרקמ להנימ םולכ !?וניניע תוארוק המ
?םיפרטצמ שי .אשונב ץ"גבל תונפל הנווכב ,יטפשמ לופיטל הז אשונ

ריעה תצעומ ירבחל דוסי תולאש רפסמב הנפ ("ביבא-לת ןמז") ןותיעב םי עשוהי :20.11.98
הבישימ ץרש קוסע םדא אוה בד" :הרמא ותריכזמו ,הנפתה אל ,ירירח בד ,ס"ש רחבנ .םישדחה
.הבישיל הבישי ןיב ןמז ול היהי םיבשותה ליבשב תוחפלש הווקמ ןותיעה ."הבישיל
אוהש ,רמאו יאנותיעל הנע ,ירירח לש ותעיס רבח ,ינרפעז המלש :הבתכ התואב דועו
."םעונ יכרדב תושעל ףאשנ םלוכ תאו" ,םיבר םיאשונב ןיינעתמ
.ךצקועמ אלו ךמעונמ אל :ינרפעז ,עמש ."םעונ יכרד" ןתוא ידעי םהמ רוריבב עדוי "שפוח"

םידליה .עובשה ףוסב הצרא ולע ליבונר'צב יניערגה ןוסאה רוזאמ םידלי :22.11.98
.("בירעמ") יאופר בקעמל וכזי םש ,ד"בח רפכב תונועמל ורבעוה
"יאופר בקעמ"ל קר אלש אלא .אלפנהו בושחה ישונאה השעמה לע ד"בח תודיסחל דובכה לכ
אל עודמ ?ד"בח אקווד עודמ והשימ לאש םאה ."יתד בקעמ"ל ,דוחייבו ,םג אלא ,םידליה וכזי
תדה תועורזל רשיה םידלי ריקפהל עודמ !הנידמה לש ףסכה אוה ףסכה ירה ?הנידמה תודסומ
?תידרחה

םינועיטב שמתשהל וקיספי ל"דפמה ישארש ןמזה עיגה :"בירעמ"ב רשש לאכימ :24.11.98
?רתומ םהל ?הרותה לגדו הדוגא ,ס"ש םע המו .יטילופה ןוידב םייתכלה

םירע ינבר לע רוסאל שיש ,רמוא תסנכה לש םינפה תדעו ר"וי ,ןמדלוג הכימ כ"ח :24.11.98
.תויטילופ תויגוסב אטבתהל

הז .תויתדה תוצעומה תנטקהל הקיקח לוקשל םיישארה םינברל חיטבה קרב דוהא :24.11.98
ןתוא לטבלו דוע ךוסחל רשפא ?ןיטקהל קר ,ןכ םא ,המל .תוצעומהמ םיצקומ קיחרהל ידכ
.לילכ

.("תונורחא תועידי") ץ"גבה תא ףוקעל תיקוח ךרד אצמנ :םידרחל והינתנ :23.11.98
תא רשייל" ול ועיצהו קרב דוהאל ונפ םיישארה םינברה :ץ"גב ףקוע ליגרת" :25.11.98
.("ץראה") "יתדה רוביצה םע םירודהה

יטפשמה ץעויה ,ןייטשניבור םיקילא רבעל ד"בח יליעפו לזרמ ךורב וקעצ "חצור" :25.11.98
.("ץראה") ב"הראב האצרה תעב ,הלשממל

ריעה תושארל תוריחבב ילאירא רמב ךומתל וסייגתה קרב ינבמ תובישי ינב :25.11.98
.אבצב תוריש םוקמבו ,ילשו ךלש ןומימב הז.("ץראה") הילצרה

25.11.98: עיבצהלו םהיתבמ םיעיבצמה תא איצוהל תובישיהו םיללוכה ישארל הארוה ןתנ ירודכ ברה
.("ץראה") רומע ןזוס תרבגל
.תוארוה ןתונ םג אוה הנהו - ךרבמ קר ירודכש ,ונרבס ונמותל ונאו

קותשל תונכומ ןניא תוכומ תוידרח םישנ :ידרחה הקיתשה רשק תא תורבוש םישנ :25.11.98
("בירעמ") !אורקל ץלמומ - ימהרבא תידיע תאמ הבתכ - רתוי

לומתא .תומוהמ ללוחל קיספמ אל (הרותה תודהי) םילשורי תיריע שאר מ"מ ,רלימ םייח :25.11.98
םישרוד םיכ"ח :"ץראה" :26.11.98 .("בירעמ") םישדחה םילועה דגנ םישקה וירבד לע רזח
שרוד אוה םעפה :רלימ םייח בוש :29.11.98 .ויתויואטבתה לשב רלימ םייח תא רטפל טרמלואמ
.("בירעמ") םילשוריב "תבש לוליח" דגנ הפיכאה תא ריבגהל

תובישיה יכרבא יאנת תא תוושהל םידרחה תעכ םישרוד םיטנדוטסה יגשיה תובקעב :26.11.98
לש םבצמ תא רפשל ךירצ" :ןעוט ,ץיבר רמ ,םיפסכה תדעו ר"וי .םיטנדוטסה וגישהש ולאל
.("בירעמ") "לארשיב הרותה ידימלת
!האלפנ החידב תויהל הלוכי וז התיה ,עזעזמ הכ היה אל הז םא !יופצ היה הזש המכ

"ס"של הרזעב הצעומל םיפסכ תרבעה הנתמ םינפה דרשמ" :ןעוט שיכל תצעומ שאר :26.11.98
.("ץראה")

ןקרפל ,תויתדה תוגלפמה תא לטבל האירקב לומתא אצי סרפ ןועמש כ"ח :27.11.98
!ועיגה חישמה תומי .("בירעמ") תורחא תוגלפמב ןהירחוב תא בלשלו

תבישי שאר :"גרובזניג ברה לש ורות" :"ץראה ףסומ"ב ןלוג המריבא תאמ הבתכ :27.11.98
.קהבומ ינעזג ןויגיהו םדאה שפנ לע תוחיש ,הקיטסימ תצק :המח הרוחס קפסמ ףסוי רבק
.תמצעתמ הנכסו השדח הליהק רצויו םייתדה תונחמה לש םיווקה לכ תא הצוח הז םזילקידר
.אורקל ץלמומ
."רבגה ךורב" םשב ןייטשדלוג חצורל הליהתה רוביח תא בתכש הז אוה גרובזניג ,בגא

!אוה ךופהנ .("בירעמ") "םידרחב עוגפל אל ידכ" םימודנוק םע תוזרכ ושלתנ :30.11.98
!םיטעמתמו םיענמנ ונחנא וליאו ,םיברתמ םה !םידרחה תא קזחמ קר םימודנוקב שומיש
.ןעט "?ולוז טבש ונחנא המ" .תומהבתהב תינוליחה הרבחה תא םישאמ ירזינב המלש
. . .ולוז טבש תא םג בילעמ אלא ,םינוליחב העיגפב קפתסמ אל ירזינב


אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא
דהוא :ףדה תא ךרע