םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- ם"במרה
םישחלו תועימק לע רמא אוה המ

תובא ,םינומדקה ונימכח ורמאש המ לכ ,המ זא :םייתדה ונירקבמ םימעפל ונתוא םילאוש
?בלו תוילכ ןחוב םיהולאבו תיטרפ החגשהב ונימאהש ינפמ קר ,םה לבה ירבד ,וניתובא

,ילנוסרפ םיהולאל תרוויעה םתנומאב ,וניתובא ,םנמוא ,ועט !אלש יאדוו :םינוע ונחנאו
הלעמל תצק ינפל דע ,לשמל ,ובשח םלוכ םלועה ימכח לכ .ועטש םידיחיה ויה אל םה לבא
םהירבד לכש תאזה תועטהמ קיסהל ןיאש ןבומכ .םלועה זכרמב יוצמ ץראה רודכש ,הנש 500-מ
רתאב םיאיבמ ונא םעפ ידמו ,וניתובא ידי לע ורמאנ םיבר המכוח ירבד .ויה לבה ירבד
.םתמכוחמ והשמ

:םהישחלו םהיתועימק ,ויערמ רבחו ירודכ ברה ,ס"ש לע ם"במרה רמאש המ ,לשמל ,הנה


עמשתש המו .תועמקה יבתוכ תויזה ךבל לע ולעי לאו"
םיפרצמ םהש תומש ,םיישפטה םהירפסב אצמת וא םהמ
םתוא םיארוקו ,ללכ ןיינע םוש לע םירומ םניאש ,םתוא
םישוע םהשו הרהטו השודק םיכירצ םהש םימדמו ,תומש
םלש םדאל יואר ןיאש םירופיס וללה םירבדה לכ ,תואלפנ
".םתוא רובסל ןכש לכ ,םעמשל

(1135-1204 ,ןומימ ןב השמ יבר) ם"במרה
,תורודה לכב תודהיב חורה ילודגמ
.ותפוקתב םיאפורה ילודגמ
תודהיה לש תוינורקעה היתויעב לע ורפס
,"םיכובנ הרומ" יורק
.וטסירא לע ראשה ןיב ךמתסמ אוה ובו
Rambam

תונושלה תא םירעבהו םיעשרה םישנאה ואצמ רשאכו"
תויתוא הזיא םיפרצמש ,רבדלו רקשל םוקמ ואצמ ,וללה
רמאנ וא בתכנ םא ,השועו לעופ םש הז םירמואו וצריש
הדב רשא םיבזכה םתוא ובתכנ ךכ-רחאו .ינולפ ןפואב
ידיל םירפסה םתוא ועיגהו ,ןושארה רעבה עשרה םתוא
ןיחבהל הדימ הנק םהל ןיא רשא םיאתפה םישלחה םירשכה
םהב ובשחו ,םנובזעב ואצמנו ,םועינצהו רקשו תמא ןיב
".רבד לכל ןימאי יתפ רבד לש וללכ תמא םהש


("םיכובנ הרומ" ,ם"במרה)ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא