אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא


הנידמ-תד םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1998 רבוטקוא :4 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
תיתדה הייפכלו תומילאל ,תונטחסל :םייתדל ענכיהל אל

"שפוח" תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,םוחנ ,םעונ :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס

,םידליה ינגל ד"בח לש תיחישמה תכה ישנא תא םיסינכמ ש הלא לכל
:אבה עטקה דעוימ ,םירחאה תדה ירחוסל תונחלסב םיסחייתמש הלא לכל


ויבא ,ןורוד יבצ קעוז , "ינב תומב םשא יתדה דסממה"
לויטב םילבחמ ידיב חצרנש ,ל"ז ןורוד רמתיא לש
דדוע הזה דסממהו הבושתב רזח רמתיא" .הרוא ןייעמל
חיגשהל ךירצ .תיעבטה ותביבסו תוחפשממ תוקתנתהל ותוא
לא םתוא ברקל הסנמ ימ תוארלו םידליה לע םייניע עבשב
לע תכמסו יל תיעש אל" .(19.10.1998 ,בירעמ") "תדה
.(15.10.98) "בירעמ"-ב רמא ,"רקשה יאיבנ

התטילשו התעפשה תבחרהל ס"ש תעונת תכרענ תויללכה תוריחבב החלצהה רחאל :25.9.98
("בירעמ") דודשא שוביכ - םייזכרמה םידעיה דחא .תובורקה תוילפיצינומה תוריחבה תארקל

תיתדה םירתסה תדוגא לש םיסומכה תודוסה :"תונורחא תועידי" ףסומב הפישח :29.9.98
,םינבר םייוצמ "הווחא" ירבח ףלא ןיב .םינברה תלוצא לש יאשחה רדסמה - "הווחא"
םילהנמ םה דציכ בטיה דומללו אורקל ץלמומ .םינעדמו םיריכב םיניצק ,םיטפוש ,םינייד
.ונתוא

,צ"החא תועש דע דליה תקזחה ,"ידוהי ךוניח" - ס"ש העיצמש התפמה הליבחה :2.10.98
םידומילה תמר :דבכ ריחמ השעמל הבוג - אילפהל ךומנ םולשתו תועסה ,תוחורא
ינב ירחא םירגפמ םידימלתהו דחוימב הכומנ ס"ש לש רפסה יתבב
תא הלגד לע הטרחש ,הגלפמה לש ךוניחה תכרעמ תלעופ ךכ .םליג
"ותוא הקימעמ ףאו החיצנמ םצעב ךא חופיקב קבאמה

:"חונ"לו "לוז"ל ותפתת לא !םירקי םירוה .דאמ בוצע ,בוצע .("ץראה" ,אחומ-רב יסוי)
!הנש 15 דועב םהלו ונל ,םכל הרקי המ ובשיח - ונלש דיתעה םה ולא םידלי

,ץיבבולמ ר"ומדאה רטפנה רכזל תמוסרפ דומעמ תרתוכ) "םייח םיהולא ירבד" :2.10.98
.יח ונדוע םיהולא םג אלא ,תמה ר'ציבבולה קר אלש ,עדוויהל ונחמש ףוס ףוס .("ץראה"
!םיהולא שי !שי

הדובעה תגלפמ ירבח ומזי ,ריעב ד"בח תיב תא םיקהל הייריעה תטלחה לע האחמב :2.10.98
("הננער") היריעה שאר לש ותיב לומ ד"בח תיבל הניפ ןבא תחנה

,יזנכשא תסנכ תיב ."'ג ביבא תמר" ידוסיה רפסה תיבב הרות דומלת החתפ ד"בח :2.10.98
ד"בח תודיסח לש הרות דומלתל הנורחאל ךפה ,רפס-תיבב הליגר דומיל תתיכ ךותב לעופה
םע' לש וז טעמל תונולת ועיגה אל"ש ,רסמנ ביבא-לת תייריעמ .("ביבא-לת ןותיע")
ורומחל וכפהתש דע םיידי קוביחב תבשל וכישמת ?ריעה יחרזא ,היהי המ זא !ונ ."'ישפוח
ידרח זכרמל עקרק התצקה ביבא-לת תייריע :20.10.98 :ןוחרקה הצק קר הז לבא ?חישמ לש
,םירבגל הווקימו םישנל הווקימ םיננכותמ קנעה סקלפמוקב .("בירעמ") 'ג ביבא תמרב קנע
.יתד רעונל ןודעומו תואצרה רדח ,םינמיתו םיזנכשא ,םידרפס םיללפתמל תסנכ יתב השולש
,ןילופ ילועל תסנכ יתב תונבל ןתינ תונמדזה התואב ?ביבא תמרב תודע רתוי ןיא םולכ
חטש המכ בותכל וחכש קר םה .היזנילופו היזורג ,היפויתא ,הקירפא ןופצ ,הקירמא םורד
<- .היתוביבסו 'ג ביבא תמר ידלי לש "הבושתב הרזח"ל תופטה זכרמל םש הצקומ

יתד זכרמ םיקהל הנווכה לע האחמב לומתא וניגפה "צרמ"ו "ישפוח םע" יליעפ :21.10.98
,ינרק לבוי ,21.10.98 .("תונורחא תועידי") 'ג ביבא תמר תינוליחה הנוכשה בלב לודג
תמרב יתדה זכרמה תמקה תאפקה לע עידוה אולימ ינור א"ת תייריע שאר :תונורחא תועידי
:ךשמהבו .רישפי אלש הווקנ .ביבא


,"תונורחא תועידי") הליחת ןנכותש יפכ 'ג ביבא תמרב הנביי אל יתדה זכרמה :29.10.98
תמרב לודג יתד זכרמ תיינבל תינכתה תא לטבל לומתא הטילחה ביבא-לת תייריע .("בירעמ"
.תיתד רעונ תעונת לש ףינסו תואווקימ ינש ,תסנכ יתב 3 לולכל רומא היהש ,'ג ביבא
הנוכש לע םייתד לש תוטלתשהב רבודמש ונעטש ,הנוכשה יבשות ברקב הרעס הררוע תינכתה
.התטלחה תא הלטיב הייריעהו ,הלודג הנגפה וכרע ,תויודגנתה ושיגה םיבר .תינוליח

םירוהה .םינוליח םיתבמ םיאב עבש-ראבב "םייחה רצוא" רפסה-תיב ידימלתמ 40% :4.10.98
ןיע םילעהל םינכומו ,םירהצה תוחוראמו תחפוטמה רצחהמ ,תוגזוממה תותיכהמ םיבהלתמ
תועידי" ,שולא יבצ) חולה לעמ תססונתמש ירודכ ברה תנומתמו םירבגותמה ארמגה ידומילמ
.("תונורחא

אשונב תוירוביצה תודמעה לע "שדקמה לא הרזחב" יניצ רמאמב גלגלמ ,לגס יגח :4.10.98
םיעצמאב הלואגה זוריז תא דדועמ וניא שדקמה רוזחמ . . . " :"שדקמה תיב תמקה"
תויהל םילוכי הרטשמהו כ"בשה . . .תונתמתה לש המגמ אטבמ אוה ,ךפיהל .םייגרוריכ
אלל תונויצ ןאכ דסייל ויצמאמב לשכנ ,הארנכ ,אוה .תוחפ ינוליחה דסמימה ,םיעוגר
("בירעמ ףסומ") "ןויצ אלל תונויצ ,שדקמ

םידרחל היינבהו ךוניחה תפדעהב טרמלוא הדומ "ישישה םוי" ןודרחל ןויארב :4.10.98
!םחורי אל - בזועו הדומ םא םג .("ץראה")

ךוניחה תוכרעמב םידימלתל האוושהב םילפומ יללכה יתכלממה ךוניחה ידימלת :4.10.98
.("תונורחא תועידי") תידרחהו תיתדה

:ואל .("תונורחא תועידי") ל"הצ יללחל סקטב תרמז תעפוה דפריט ואל ברה :4.10.98
,טילחמ בר ."השיא תרישב רבודמש ךכל רשק ןיאו ,לבוקמ רבד הנניא ןורכיז יסקטב העפוה"
!ןויערה תא ץמאל תולולע הירוסו קאריע .ענכנו גוסנ לודגה ל"הצו

הרידנ הצצהב" .("תונורחא תועידי ,תוכוס ףסומ") ךש ברה לע הלודג הבתכ :4.10.98
."תיאטילה הדעה לש קזחה שיאה לש ותורירבש תא ןח הנשוש תפשוח

.ורבקב עוגפל ל"הצל ונתת לא" :צ"גבל ורתע ןייטשדלוג ךורב חצורה לש וירוה :6.10.98
?ימל תפומ ?המל תפומ .("בירעמ") "תפומ שיא היה וננב . .

הכרעמב אטבתמ הז .הכרעמ שי ריעו ריע לכב" :יערד הירא כ"ח ,ס"ש תעונת שאר :7.10.98
ברה ,ס"ש ןורטפ לע זירכה יערד ."תסנכ יתבו הרות ידומלת תמקה ,תואווקמ תיינב לע
תויטריפה וידרה תונחת תא םג חביש יערד כ"ח .ונבר השמ לש ושרוי לעכ ,ףסוי הידבוע
טפשמה תיבל םא . . ." :ףסוי דוד ברה ,הידבוע ברה לש ונב ."הרות ץיפהל ידכ" תולעופש
"םרבד תא תאשל תורשפא שי ןנברו ןנרמלש רמוחו לק ,רבד לכב ברעתהל רתומ ןוילעה
!ץ"גב יטפושל רתומשמ רתוי רתומ םינברל !רורב .("בירעמ")

רבג םיגיצמה ,הלש תוצוחה יטלש תא ריסהל םוקלס הטילחה םיידרח םימרוג ץחלב :7.10.98
שיו ,בהואש ימ שי .("סבולג") "םיבהוא םילארשי ןוילימ" :תרתוכה תחת םיקבוחמ השיאו
םיארנ םהב ,תוצוחה יטלש תא ריסת - םידרחל הענכנ "םוקלס" :7.10.98 .אונשל בהואש ימ
יתד-אלה רוביצהש ןמזה עיגה !םיענכנל המילכו השוב
.("בירעמ") םיקבוחמ השיאו רבג
"המחלמה הבר דוע ,ךרדה הבר דוע ,הממשה ךותמ ואצ ,רבדמ יעות יוה" !םינוק םרחב ביגי
(קילאיב.נ.ח לש "רבדמ יעות" ךותמ)

,"בירעמ) "ירודכ ברה תכרב םע ןמש יקובקב קלחמ ןויצל ןושארב ס"ש דמעומ :8.10.98
םש בוט" :ילשמב בותכ המל זא :לאש ןויצל ןושארמ ןטק דלי .("ןויצל ןושאר" ןומוקמ
?"בוט ןמשמ

םסרפ אל ירודכ קחצי ברה" :"ץראה ףסומ"ב הבתכ לש המש הז - "?ירודכ המל" :9.10.98
דבוע ךפה תאז לכב דציכ .השרד שרד אלו םואנ םאנ אל ,רפס רביח אל ,הכלה קספ םלועמ
רתויב םיעיפשמה םישנאה דחאלו 'םילבוקמה ןקז'ל םילשוריב םירכובה תנוכשמ היכירכ
.וניבת אלו וארק "?תילארשיה הקיטילופב

:רמא ,תבש יאצומב הכוסב הפירשב וידלי ינש תא לכשש ,םיקפואמ ידרח בא :13.10.98
,םיאלפנ ,םיכר םידלי ינש !עזעזמ .("בירעמ") "רודה לכ לע הרפכל היהי הזה ןוסאה"
הרפכ :"הבוטל" ,ןבומכ ,הז ,םיפסנ םידרח םידלישכ .םהיבא לש הבוגתה איה וזו ,םיפרשנ
ונחנא - דליל דלי ןיב לדבה ןיא ירהו - םיפסנ םינוליח םידלישכ לבא .רודה לכ לע
וגרהנש םידליה תשרפ האר) לוכיבכ ,"הלוספ הזוזמ" וא ,"תבש לוליח" לשב - "םימשא"
תובוגתה" .(בושי-ראשב םיקוסמה ןוסאב וגרהנש ל"הצ ילייח וא ,םינובה תמוצ ןוסאב
תבתוכ ,"רשפ תרסח תוצירעל העינכ לש םלוע תופשוח םידליה תפירש ןוסאל ידרחה בוחרב
םייקל ידכ" .(15.10.98 "בירעמ") "טסירורטכ םיהולא" םשה תא אשונה רמאמב ןבארה ליג
היטרקומד םירמשמ ךיא .תויטרקומד סקלפר תובוגת ול שיש לודג רוביצ ךירצ היטרקומד
"?ץירעה לאה ידי תא קשנל אוה יטננימודה סקלפרה לודג רוביצ לצאשכ

ךיא ןיבהל הצורש ימל הבוח רפס אוה "חישמ לש ורומח" :"בירעמ"ב ירנבא ירוא :14.10.98
רואל אציש רתויב בושחה רפסה אוה יקסבלכר יפס לש ורפס .הנידמה לע םילחנתמה וטלתשה
ילב רומח" ."חישמ לש ורומח" רפסה לע תרוקיב דוע : 4.10.98 .תונורחאה םינשב ץראב
.". . . עוושמ תוירחא רסוח",". . .תועיבקה ןמ םילוע םד תלילע לש הילילצ" ,"םיילגר
.("ץראה") ןליא-רב תטיסרבינואב הנידמה יעדמל רוספורפ ,איחי-ןוד רזעילא :רקבמה
םחנמ סרוג ,םירקבמ רפסמל דוגינב :16.10.98 .רתאב הבוגת האר ?ןליא-רבמ ?אוה ןכיהמ
הביתכה ןונגס ,םיקייודמ םוקמ-יארמב םינגועמ רפסב םיטוטיצה לכש ,("ביבא-לת") ןב
ילב ,תוחנה ילב ,ארומ ילב ףשוחש ,הבר המצוע לעב רפס והז" .יטנגילטניאו ריהב
."םישדחהו םינשיה היתורוקמו ונימי לש תינחורה תינברה הלגומה אולמ תא ןובשח
."בירעמ"ב הסכ יבצ בתוכ ,"קבאמל תאצל בייחמ חישמ לש ורומח" :18.10.98

תד תודסומלו תובישיל םיפסכ ןתמ לע חוקיפה תא רימחהל טילחה תותדה דרשמ :15.10.98
רקבמ דצמ הנש ידמ תוילילש תורוקיב םע תויחל השק ליפ לש רוע ילעבל םג .("בירעמ")
.תרחא הרפוא רבכ וז - חטשב הרקי תמאב המ .הנידמה

,הרבחל םורתל םישקבמה םיינוליח םיריעצ תורשע !דבלב םייתדל הסינכה :15.10.98
ןוילימ 67 .ךוניחה דרשמו ןוחטיבה דרשמ י"ע םיחדנ ,תויתדה רדסהה תובישי תנוכתמב
תובישי" םג .ל"דפמה לש רדסהה תובישי 21 -ל הנידמה הריבעמ (ץראה ןותיע ריקחת פ"ע)
ץפנתמ ,המוד הרוצב םורתל םיינוליח לש םנויסינ .םילודג םימוכס תולבקמ ס"ש לש "ףצרה
("בירעמ") הלשממה ידרשמ תא הפיקמש תידרח - תינמואלה המוחה לע

:תויתדה תוגלפמה דוחיא ןויערל הבוגתב ,ס"ש תעונת ישארמ ,ךורב לאוי :16.10.98
ומכ תבש התוא וז ונלש תבשה .אבס רפכב הרידאהלו הרות ריבגהל איהו הרטמל ונמצע ונמש"
("אבס רפכ") ". . .ריזח תליכא רוסיא ותוא אוה ריזח תליכא רוסיא ,םיקינל"דפמה לש

ןידל דימעהל לשמימה תא בייחל ץ"גבל לומתא ורתע םילשורימ ןיד יכרוע ינש :16.10.98
תועידי" ,"ץראה") תונעזגל התסה לע "רבגה ךורב" רפסה רבחמ ,גרובזניג קחצי ברה תא
.("תונורחא

םימרופרה לש ריעצה רודל ברקתהל עיצמ ,ישארה ידרפסה ברה ,ןורוד-ישקב ברה :16.10.98
!ועיגה חישמה תומי .("ץראה") םיביטברסנוקהו

אלש ךורב" תכרב תא תונשל תוארוק ינויצ-יתדה םרזהמ תויטסינימפ תויתד םישנ :16.10.98
דועש ןמזה עיגה !חישמה תומי ועיגה ןכא .("ץראה") תירחש תליפתמ החוקלה ,"השיא ינאשע
,דועו ,"הריחבה םע ,"םייוגל רוא" ומכ ,תואשנתמו תוינעזג תורימאו תוליפת המכ
.תידוהיה הכלהה ינחלופמ רתלאל וקחמיי

ןוידל וסנכתהש ,םינקסעו םינבר סנכ לע רפסמ "הליהקב" ידרחה ןועובשה :16.10.98
תועידי") וחיריב וניזקב םירמהמ םיכרבא :םתוא הגיאדמש העפות רועיבל םיכרדב
קוח !ונתוא חמשל ךירצ םתוא גיאדמש המ :עבוק ןושארה ןוסניקרפ קוח .("תונורחא
- הייארהו .ךשומו ןיינעמ ונלש ינוליחה םלועה !םכל רוזעי אל :רמוא ינשה ןוסניקרפ
שיו תועפוהל ךלוה ,םיקראפב הלבמ ידרחה רוביצה :םינוא ירסח קרב ינבב םיר"ומדאה"
,"ץראה") "ןלצל אנמחר ,שפוחה םעט .תוינוכית תובישיל םהינב תא םיחלושש
.(11.10.98

רלוד דראילימ 8-7 ידכל עיגמ ילכלכ םוכיס ?'םתונמוא םתרות' הלוע המכ" :18.10.98
וניגיהנמו ונחנאו !רלוד דראילימ 8-7 ?רלוד דראילימ 8-7 .("בירעמ" ,ןיפור לאפר)
םתונמוא" ש אלא !!הרק אל המואמ ומכ םויה רדסל ולא םיטועפ םימוכס לע םירבוע םילוגדה
תודסומ 650 לש םיחווידה תונימא" :(11.8.98 "ץראה") רחש ןליא בתוכ ,"םתונימא הניא
ןכ ומכ .קפסב תלטומ תותדה דרשמ לש תובישיה ביצקתמ ןומימ תונורחאה םינשב ולבקש
ורמא ךכ לע ."םידבועכ םימושר 'םתונמוא םתרות'ש ,תובישיה ידימלתמ 900 -ש ,ררבתמ
."עשפ לע אטח ףיסומ" - ל"ז ונימכח

תיוולהב בר ףתשל אל םילוכש םירוה תשקב בקע תויאבצ תויוולה ילהונ םיקדבנ :18.10.98
דובכ תא וב אטבל הצור החפשמהש דמעמ איה לייח לש היוולה" :21.10.98 ("ץראה") םנב
רבוד .("תונורחא תועידי" ,רשכ אסא 'פורפ) "היכרעו הכרד יפ לע יחה ןוגי תאו תמה
"ץראה") בר תופתתשה אלל תיאבצ היוולה ךורעל רבעב רשפיא ל"הצש ,ןעוט ל"הצ
היפל ,קוח תעצה ושיגה רקוצ ידדו ןורוא םייח תסנכה ירבח :11.10.98 .(21.10.98
רהוז לש ותחפשמ םע יבל" .("ץראה") המלוע תפקשה יפל לייחה הנב תא רובקל לכות החפשמ
תא תושעל םהילע" ,14.10.98 "ץראה"ב קוינק םרוי רפוסה בתוכ , "בהל ץוביק םעו ןורוד
."סייגתהל אל אבצ הזיאל םבל לע רבדלו םיריעצ ינומה איבהלו האחמ םויל העבשה םוי
225-כ אשידק תרבחל סינכמ הרובקה קוש :23.10.98 - תיפולח הרובק תכרעמ תלעפהל עגונבו
,ולסכ ןר) ?הלאכ םימוכס םירזמה לופונומה לע רתוול עגושמ ימ .הנשב לקש ןוילימ
.("ץראה"

ןורוד רמתיא דרחתמה לש ויבא ,ןורוד יבצ קעוז "ינב תומב םשא יתדה דסמימה" :19.10.98
"תיעבטה ותביבסמו ותחפשממ תוקתנתהל ותוא דדוע הזה דסמימהו הבושתב רזחש ,ל"ז
.(15.10.98 ,"בירעמ") באה ףיסוה ,"רקשה יאיבנ לע תכמסו יל תיעש אל" .("בירעמ")
,דחא דצמ הארונ תואיצמ .(19.10.98 ,"ץראה") "ותומל םיארחא הבושתב םיריזחמה"
:ינש דצמ השודק הקיטסימו

םילבוטה םיברה םידיסחה" .("ץראה) "םייתנש ינפל ןייעמה תא ךרב ירודכ" :14.10.98
ברה ידי לע םייתנשכ ינפל רתאה ךרוב זאמ ,השודק לש תולוגס ול םיסחיימ הרוא ןייעמב
:ךשמהב האר ?ךרבמ ירודכ ברה לזונש המ לכ לע םאה .("תונורחא תועידי") "ירודכ

יערד הירא כ"חל הנפ ,םילשורי ריעה תושאר לע דדומתמה ,ילאיתוקי ןנרא :15.10.98
'םישודק' תורנ ,תועימק תקולח תועצמאב ס"ש יליעפ לש תוריחב תלומעת לע הנולתב
לותחמ שקבל ?הנפ אוה יערד כ"חל .("ץראה") ירודכ ברה תכרב תא ולבקש ןמש יקובקבו
םילבוקמה ןקז תכרבב ופטענש תיז ןמש ינוקובקב יפלא :26.10.98 ?בלחה לע רומשיש
ןמשה יקובקב לע .תוימוקמה תוריחבה תרגסמב םניח וקלוחי ,תואירבל הלוגס" םיאשונו
תארקל םיקלוחמ םינוקובקבה יכ וילעמ רורב" יכ רמא העונתב ריכב ךא ,ס"של רוכזיא ןיא
תשמתשמ ס"ש" .("בירעמ") "ס"ש ידדומתמ לש םתחלצהל ,תוימוקמה תויושרל תוריחבה
אוה 26.10.98 "ץראה"בו ,26.10.98 "בירעמ"ב דירש רמוא "םילילא תדובעו םייותיפב
!םיררועתמ םלוכ םואתפ עתפ .תוריחבה תכרעמב םיפשכב שומיש לע הריקח שורדל ןנוכתמ
הזמ !תישילשה המוקהמ וילע םילכתסמ ןוילימ העברא-השולשו ול באוכש דחאה דימת קלדנ
רימהל "םילילא תדובע"בו "םיפשכ"ב תידרח-תיתדה תירנויסימה תכרעמה תשמתשמ הנש םישולש
םדא-ינב םיסרוה ,(הזל םיארוק םה "הבושתב הרזח") םירגובו םיריעצ לש םתעדו םתד תא
שרד רחא שיא םוש אלו דירש אלו (19.10) הז ןמויב ןורוד יבצ ירבד האר - תוחפשמו
!וחילצתו יאוולה .םולכ אלמ רחואמ בוט לבא !הריקח

שאר יוסיכב העפוה תבייחמה הנקת לטבל שיר יבצ ד"וע שיגהש הריתעב ןד ץ"גב :20.10.98
.("ץראה") םיינבר ןיד יתבב

תוצעומה ןיינעב יטופיש וצ םיימעפ הרפה הלשממה :ץ"גבב הפירח תרוקיב :20.10.98
("ץראה") תויתדה

םינשב .("בירעמ") םינוליחל םייתד ןיב ךוכיחה לצב - ןולוחב תוריחבה :21.10.98
תחיתפל יתדה רוביצהמ קלח תודגנתה עקר לע רקיעב ,הזה ךוכיחה ןולוחב רבגתמ תונורחאה
:םיטנדוטס תונגפהו תויריעל תוריחב ופורפא .תותבשב םיעוריא םויקו רוביצ תומוקמ
םילבקמ ביבא-לת יבשות הבישי ידימלת" :האבה העידיה תא ונאצמ 16.2.98 םוימ "בירעמ"ב
םויה םישרוד םתא םכתושפיטב !בל ומיש - םיטנדוטס !הנונראב החנה (!זוחא םיעבש) 70%
!100% ולבקתו ,החנה 200% לע ומחליה !םימטמוטמ !החנה 50% קר

ל"כטמה תודוקפ תא ןכדעל הרוה ל"כטמרה .תויתד אל תויוולה םויק רשפאי ל"הצ :22.10.98
("תונורחא תועידי") ל"ז ןורוד רהוז לש ותחפשמ תאחמ תובקעב

ברו ידרפס בר םיבייח" :ישארה ברה תורשמ לפכ לוטיבל דגנתמ תותדה רש :22.10.98
לבקל רתוי דבוכמ ?וסנרפתי םה ךיא יכו !םיבייחש יאדווב .("בירעמ) "םירעב יזנכשא
.םירעה תובוחרב ןתוא ץבקל רשאמ תוימשר תובדנ

לוק") אבס רפכב תיתדה הצעומל תיביטברסנוקה הליהקה גיצנ תסנכה שורדת צ"רמ :23.10.98
.(אבס-רפכ "רפכה

הדובעה דרשמ םזיש תוינדלק סרוקל םשריהל השקיבש םילשורימ תררחושמ תלייח :26.10.98
םילוורש םע הכורא הלמש - "עונצ שובל"ב םירועישל עיגהל השרדנ (ידרח :רשה) החוורהו
הלשממל יטפשמה ץעויל הנולת ורגיש (ילאיתוקי) 'וישכע םילשורי' תעיס ישנא .םיכורא
םידמעומה ושרדיי תואווקימב םינלב לש בורקה סרוקלש ,םישחלמ רבד יעדוי .("בירעמ")
.םילשפומ םייסנכמ םע אובל

:ףסונ שדח סקט .לגעמה ינוח רבקב םשגל םידימלת תליפת ןגראמ ךוניחה דרשמ :26.10.98
םילבח ינש"ל הליפת םג םיעיצמ ונא !עגשמ ןויער .("בירעמ") ןומרחב ץראה תומלשל הליפת
.ךורב-לתב "הנוזה בחר"ל הליפתו ,דוד לדגמב "תויחהל דחא לבחו תימהל

רחאל - תאז .("בירעמ) "סויג יווצ ולבק םיכרבא 400 :ידרחה בוחרב םלה" :28.10.98
."םתונמוא םתרות"ש וריהצהש ףא לע ,םתסנרפל םידבוע םהש ררבתהש

קר .("בירעמ") "םתוצפל שיו םיטנדוטסה תמועל םילפומ םיכרבאה" :והילא ברה :28.10.98
."הבוטל םילפומ" ןייצל חכש

הרצ לכל" תועימק 60 םע סקנפ תקולח :תוריחבה תכרעמב ס"ש לש ידוס עצבמ :28.10.98
?ירודכ לש ותסנרפ תא סורהל םיצור ?םהל הרק המ .("ץראה") "תירשפא

םימסוח םיטנדוטסשכ .םמע םינתונו םיאשונ ,םיערפתמ םילחנתמו םידרחשכ" :28.10.98
.("ץראה") "םיניירבעבכ הרטשמה םהב תגהונ ,שיבכ

םילפומ םיכרבאה" יכ ןעוט אוה ,סניפ ריפוא כ"חל והילא ברה חלשש בתכמב :28.10.98
אוה .ברה גיצהש םינותנה תא סניפ כ"ח החד הבושת בתכמב ."םתוצפל שיו םיטנדוטסה תמועל
םיכרבאהש דועב םהידומיל רובע םלשל םישרדנ םיינוליחה תודסומב םיטנדוטס יכ שיגדה
("בירעמ") "תיתימאה הילפאה וזו" הנידמהמ הבצק םילבקמ

לש ותכרבב ןמש תוללוכה תוכרע תואמ םניח תוקלוחמ אבס-רפכב םג :יגדטא רשא ,28.10.98
(אבס-רפכ ,"רפכה לוק") עימקו ,ילאס אבאבהמ תולוגס רפס ,ירודכ ברה

ראשנ הנוכשב ןועמה לש אשונהש רחאל קבאמה תא םישדחמ רפכה ןבדבוד יבשות :28.10.98
.עוקת

שובחל בריסש ללגב הווקית חתפב ינברה ןידה תיבמ קלוסש שיר הקיבצ ןיד ךרוע :29.10.98
ביצהל םיינברה ןידה יתב תא בייחל השקבב הלשממל יטפשמה ץעויל הנפ ,ןויד ךלהמב הפיכ
.("בירעמ") טפשמה תומלואב לארשי לגד תא

.ידרחה רזגמב תותיכ 250 תמקהו םיביצקת תונפהל תשרוד הרותה תודהי תגלפמ :29.10.98
("בירעמ") לקש ןוילימ 500-כ תושירדה תולע

םינפה דרשמ :הלשממל יטפשמה ץעויהו םינפה רשל החלשש בתכמב ישפוח םע תתומע :29.10.98
שויאב םידרחל ריבס אל ןורתי" קינעמ ךכבו ,יפלקה תודעו ירבחל םולשתה תא ןמממ וניא
.("בירעמ") םידבוע םניאש םיכרבאב תויפלקה תא שייאל םתורשפאבש ,"יפלקה תודעו

לככ ."הרות ירוסיא וב שי ,הכלהל דגונמ הגיסנה םכסה" :לא תיב לש ברה :29.10.98
םיהולא םע חחושמ ,רבתסמ ,בר לכ .הכלהה תוקיספ ןה תודגונמו תובר ןכ ,םינברה םיברש
.לאה יפמ תורישי ומדוק עמשש המ עמוש שיא ןיאו ,תרחא העשב

לע" זרכוה םינברה סנכב .("בירעמ") "ןימיה ינבר תא םימלצמ - דומצ בקעמ" :29.10.98
עדי אל ,ןוטנילק ןכסמ ."םילטובמו םילטב ולסואו ייוו ימכסה השודקה ונתרות ןיד יפ
.ול שי "םישודק םיפתוש" הזיא

הלוגסכ תפצב לאיזוע ןב ןתנוהי יבר לש רבקה תא םידקופ תוקוורו םיקוור :29.10.98
.בוט רתוי דוע דבוע הז ירודכ לש ןמשה םע .("בירעמ") ןיאושינל

ףסומ") אחומ-רב יסוי לש הלודג הבתכ - "ימילק ןורש לש האנשה ןייעמ" :30.10.98
,הרובחה גיהנמ לש ותעדל" .הרוא ןייעמב ןורוד רמתיא חצרו בלסרב ידיסח לע ("ץראה
."םישנא אלו תומהב םה םיברעה ,ימילק ןורש

סיסבה .("ץראה") ערקה תא תוחאל ןויסינב םייתדו םינוליח םידימלת ףלא :30.10.98
לכו ,םדא לכש ,תידדה המכסהב אלא ,דחא להואב הבישיב אצמיי אל "גולאיד"לו "רשג"ל
הדביכ אל הכ דע .(התנומא וא) המלוע תפקשה יפ לע הייח תא תויחל תיאשרו תיאכז ,הרבח
,ןיאושינ) םייח יסכט םייקל ינוליחה ידוהיה לש ותוכז תא יהשלכ תיסכודותרוא הרבח
רשג אלא ונניא הזה "רשג"הש ךכ ,ויניע תוארכ תותבשב תוברתו יוליב ,לכוא ,(ןישוריג
.(רתאב יקצירפ יסוי ד"וע תאמ רמאמ האר) ירטס-דח

.("ץראה") האנש יבלמ םייוטיבבו "דגוב" יוניכב שמתשהל רוסא :ל"דפמה ינבר :30.10.98
,םכיתימעו םכיבורק ,םידרחה םינותיעה יכרוע לצא ,םירקי םינבר ,אנ וכל !והשמ והשמ
!םדוק תחא העש הפיו !הלאה םירבדה תא םהל ורמאו


,וניבתש ידכ ?הלאה תונותיעה יעטק לכ תא םכל איבהל ונחרט המל
- םיטרפ .ול םיפתוש ונחנאש קבאמל ופרטצתו ,ןאכ הרוק המ ,ונומכ
."ינוליחה חוכה" רודמבאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא