אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

21.10.98

,ןורוד יבצ קעוז "ינב תומב םשא יתדה דסמימה"
ל"ז ןורוד רמתיא לש ויבא

(תרושקתה ילכב םסרופשו הנידמה אישנל בתכש בתכמ ךותמ)


רמא ,"תיעבטה ותביבסו ותחפשממ תוקתנתהל ותוא דדוע יתדה דסמימהו הבושתב רזח רמתיא"
רזח") דרחתה ןורוד רמתיא .הרוא ןייעמב עוגיפב חצרנש ל"ז ןורוד רמתיא לש ויבא
רמתיא ינב תא חקל ידרחה דסמימה" .בלסרב ידרח תכל ףרטצהו ,םינש רפסמ ינפל ("הבושתב
ינב ןיב יתבשחמ קתנל םרגו הלועפ יכרד יתא ףתשל חרט אלו" ,באה ףיסוה ,"ותוסח תחת
ויחאמ ,ומאמ ,ינממ ינב לש ותודרפיהל ותוא דדוע אוה - ךכמ הרתי .תיעבטה ותביבס ןיבל
בורש ,ובל ירמב באה ןעט דוע ".תימוימויה תואיצמה ןמ לילכ ותוא קתינו וירבחמו
תודהיב ךסח ילעבו םימטמוטמ" ,ינויצ-ינויער הרדש דומע ירסח םיריעצ םה םידרחתמה
."תינויצ תיכרע


!םיהולא לע ךומס) "ישיאה ונוחטיבל תושידא ינב לצא הרצי תוומה רחאלש םייחב הנומאה"
תוחתפמ תא וליפאש ,ךכב האטבתה וז תושידאו (. . . !יל גאדי אלפנהו לודגה םיהולא
םייניע עבשב חיגשהל ךירצ" .םוקמהמ טלמיהל םיחצורה לע לקהש רבד ,םמוקמב ריאשה בכרה
."הבושתב םתוא םיריזחמש הלא םה ימ תוארלו ,הבושתב רוזחל םיצורש םידליה לע
אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא