אשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

16.10.98


יחרזא סכטב רבקנ ,ןונבלב ל"הצ ללח ,ןורוד רהוז ןושאר למס

ןורוד רהוז ןושאר למס היה םילייחה דחא .ןונבלב םילייח ינש וגרהנ רבוטקוא תליחתב
.בר תוחכונ אלל םייקתיש ,יאבצ סקטב םנב תא רובקל ל"הצמ ושקב וירוה .בהל ץוביקמ
ןכלו בר אלל תיאבצ היוולה םייקל ןתינ אל יכ וריבסה ל"הצ יניצק :הלילשב התנענ םתשקב
.יחרזא סקטב ןורוד רהוז רבקנ

לש םבאכ תא ונבאכ .וניפמ םילמה וקתענ טושפש ןוויכ ,הכ דע רתאב ךכ לע ונבתכ אל
.רהוז לש ותחפשמו וירוה

:דדוע ךכ לע ונל בתכ לומתא


תעבוק תיאבצה תונברה
םיריקפמ ימ רכז תאו םיריקומ ימ רכז תא

,ינמודמכ ,היה ,ומש תא רכוז ינניא ,םהמ דחא .םילייח ינש ולפנ עובשכ ינפל
תא ל"הצ לטיב תאז תובקעב .רחא אלו יאבצ אל ,בר אובי אלש השקיב ותחפשמ .קינצוביק
המכ יל ויה רידסב לייח םויה יתייה ינא םא .דובכ יחטמ ורונ אל .תיאבצה היוולה
:ןוחטבה רשל תושק תולאש המכ יל שי ,חרזא ינאש ןוויכ .ילש דקפמל תושק תולאש

?יתד ליחמ תוחפ ל"הצל הווש ינוליח לייח םאה -

ןורחא דובכ םהל קולחי אל ל"הצש םיעדוי םהשכ םג תטלחומ תובייוחמל םילייחמ םיפצמ םאה -
?םביל תנומאל ושחכתי אל םה םא

? הילע םלשי אוה םאה ?וזה הטלחהל יארחא ימ -

תומלו תויחל יל ונת .ילא וברקתי אל םינברש ,והשמ יל הרקי םאש תאזב שקבמ ינא
.ינוליחכ

.דדוע
:יש ונל בתכש המ הזו

,םולש

דובכל הכז אלו ןונבלב גרהנש ל"הצ לייח תודוא העידיהמ יתמהדנו םויה םכרתאב יתרקיב
.תנווכמ הרוצב אל םא םג ,ותומ לא ותוא חלשש ףוגהמ ןורחא

.לייח לכ לש ותנומאל דובכ אלא ,תיתד היפכ וב ןיאש תיגיגח תונמדזה לכב זירכמ ל"הצ
.יתעתפוה אל םלוא העידיהמ יתמהדנש הדומ ינאו ,רורחש ףס לע ,רידס תורשב לייח ינא
הזיא . . . ןיא ךא בר וב שיו ,תונוש תונומאמ םישנא הברה ךכ לכ וב םיתרשמש ,ףוג
הרקש ומכ הרקמב םילקתנ ונא רשאכ םיעתפומ תויהל ונל לא ,םינוליחה תבוטל ליבקמ אוהש
.עובשה

לע יחרזא סקטב רבקהל ףידעמ יתייה ,יאבצה יתורש ךלהמב יתגרהנ וליאש ,קפס לכ יל ןיא
.ל"הצ לש ותשיג םע םיכסמ ינאש ירבדמ קיסהל ןיא םלוא ,םוקמב ל"הצ תוחכונ ינפ

תא תונשל חילצנ אל ךא ונלוכ רמרמתנ הז הרקמב םג םתסה ןמ ,םירחא םיבר םירקמב ומכ
לפש לא ודרי םה - םידרח סייגל ידכ ושעי םה לכה .םיריכבה םידקפמה לש תעבוקמה םתשיג
תורשע המכ דועב תוכזל ידכ ,אבצב םיתרשמ רבכש םילייחה לכ תאו םמצע וליפשיו הגרדמה
וניתושגר דוביכל םיאכז ונא ןיא ?האלמ בל תמושת העיגמ אל ונל ?ונילע המ .םידרח
?הדימ התואב ונתנומאו

.יתומכשבו יב הדיגבה תשוחת תא - שח ינאש באכה תא םילימב עיבהל תורשפא יל ןיא
תויחל םתוכז לע ודמעו וענכנ אל ,רתויב השקה םתעשב םג רשא ,הלבאה החפשמה ידי הנקזחת
.דסממה דצמ הלשכהה תונויסנ תורמל ,םתנומא י"פע תומלו

.ונמיע ורכז יהי:י לש הבוגתה וז

רהוז ר"מס "הכז" הל תיחרזאה הרובקה לע תובר בתכנ יכ יתיאר רתאב ןורחאה ירוקיבב
.היוולהב בר התצר אל ותחפשמש ללגב ,ןונבלב גרהנש ,בהל ץוביקמ ל"ז ןורוד

.םכומכ - ינומכ .םירחא םיברו יש ,דדוע תוממוקתה תאו החפשמה ןוצר תא הקידצמ ינא

תויטרפ ןיא לוכיבכ וב ,אבצב ךכ אל םלוא ,ינוצרכ השעא םייטרפה ייחבו תישיאה יתעד וז
.לכה לע לח קוחהש ןוויכמ

ריאהל לכוא ילוא לבא ,דבוכי יתחפשמ ןוצרו ינוצרש הצור יתייה ינא םג ,תלייח ינא םג
:הנוש תצק רואב םירבדה תא

יפכ .תדה לע וססבתהש םיקוחל םג ףופכ אבצהש רמוא הנידמב קוחהו ,קוח יפ לע לעופ ל"הצ
יתב םנשיש יפכו תבשב תיעצבמ הניאש תוליעפ ןיאש יפכ ,םירשכ םלוכ ל"הצב םיחבטמהש
.דבלב בר םע תויאבצ תויוולה ןנשי ךכ - םיסיסבה לכב תסנכ

.רבקנ ךיא םג עבק ,אבצב תרשנ וב ילמינימה ןמזה תא עבקו ונתוא סייגש קוח ותוא

!הלשממה לש אלא ,(ובתכמב יש בתכש יפכ) "םיריכבה םידקפמה" לש הטלחה אל וז

.הנממ ל"הצ םג דרפויו ןכתיי ,תדה ןמ הנידמה דרפות וב םויב

!ךכ בושחל תורוב יהוז (בתכמה ותוא ךותמ ,בוש) םייתדל ףנחתהל ידכ לכה השוע אל ל"הצ

תישיאה םתעדל ךא ,ל"הצל םידרחו םייתד סויג םיצור אלש אבצב דואמ םיריכב םידקפמ םנשי
ונא קוח תרמוש תיטרקומד הנידמכו ,רכזוה רבכש קוח ותוא ללגב םוקמ ןיא ,הז הרקמב
.(וננעמל וקקוח ונירחבנש וא) ונקקוחש םיקוחה תא ףוכאל םיכירצ

לש ישיאה םנוצרל יוטיב תתלו טרפכ לייח לכל םיסחייתמה םימידקת רוציל םוקמ שיו ןכתיי
שרוד ,אל ךיא ,הז םג לבא ,ותיא המיכסמ ינאש ןגוהו ימיטיגל רבד ,םהיתוחפשמו םילייחה
יללח תובצמ לע ישיא בותיכ תפסוהל עגונב קוחה ןוקית ע"ע) ל"הצב אלו קוחב ןוקית
.(ל"הצ

הכ דע גהנוהש הרובקה גהונ הנושי ןכש הבשחמה לע העידיה יתעידיל האבוה אקווד הנורחאל
.וב םיתרשמה םילייחה תוחפשמל הבשקהו אבצב תוחיתפ לע הארמ ןכא הזו ,ל"הצב

.תודבועה תא תעדל וא בושחל ילבמ ל"הצ לע ךכ לכ ףירח בתכמ בתכ ישש דואמ לבח

ףנעל תונפל רשפא ,ןהילע תונעל בושקו חותפ ל"הצ ,אבצה לע תורעה וא תולאש שיו הדימב
.הנעמ ולבקתו רוביצה תוינפ תניצקל וא ל"הצ רבודב רוביצ ירשקאשונה ףד !ינוליחה חוכה התיבה רזוח ינא

ןאכ וקילקה ,הזה ףדה תא סיפדהל םיצור םתא םא