תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


24/7
ןוכדיע - םידלי תובורמ תוחפשמ קוח

שפוח רתא תווצ ,רורד תאמ

.אבה ינש םויל התחדנ הארנכו םויה המייקתה אל "םידלי תובורמ תוחפשמ" קוח לע העבצהה

:וישכע תושעל רשפאש םירבד העברא ,הזה קוחל םידגנתמ םתא םא

טלוב םוקמב ולתו םיקתוע רתויש המכב ולפכש ,ןאכ אצמנש word -ה ץבוק תא וסיפדה -
...'וכו ירחסמה זכרמב ,הדובעב

םיסקפ המכ וחלשו תסנכ ירבח המכל םויה דוע ורשקתה ,הז תא םתישע אל ןיידע םא -
תורמל ,קוחה דעב ועיבצי םבורש הארנכ - דוכילהו היילעב לארשימ תסנכ ירבחל לכ םדוק)
רשקתהל םג בושח .ול םידגנתמ םהלש םיעיבצמה בורש חוטבש תורמלו ול םידגנתמ םהמ קלחש
רבכ םא וליפא .ןאכ םיטרפה לכ .(ימואלה דוחיאהו תחא לארשימ תסנכ ירבחל ססקפלו
.המישרהמ תסנכ ירבח המכ דועל תאז ושע ,םתססקיפ/םתרשקתה

.םכומכ תושעל םירבח השולש/םיינשמ ושקב -

.תסנכ ירבח השולש-םיינשל םוי לכ .קוחב ןוידל דע רשקתהל / םיסקפ חולשל וכישמה -
.עמשת ונלש האחמהש דואמ דואמ בושח לבא ,םילודג םניא קוחה לש ולוכיסל םייוכיסה

!הדות


:"ץראה"מ ןליא רחש לש הבתכב תואקסיפ שולשל בל ומיש

הרשע תב החפשמ :רמולכ .שדוחל םילקש 6,800 -כ לע דמוע ריכש תרשמל קשמב עצוממה רכשה"
אוה לדבהה .עצוממה רכשל טעמכ ההז םוכסב םידלי תבצק שדחה קוחה יפ לע לבקת םידלי
3,000 -ל בורק לע דמוע םומינימה רכש .םיסמ םידירומ רכשהמ וליאו ,וטנ םלושת הבצקההש
.םומינימה רכשמ םיינש יפמ רתוי שדחה קוחה יפ לע לבקת םידלי הרשע תב החפשמ .םילקש
לגעממ האיציו םיפסונ םידלי תאבה ודדועי תואבצקה םאה .אל שממ ?בוט היחת איה םאה
".תויהל לוכי טלחהב ?הדובעה

...

לע הסמ" ורפסב .הלכלכה לש םינושארה תועדה יגוהמ - סותלמ סמות חסינש ללכ ..."
לדוג סיסב לע תוינע תוחפשמל תוכימת ןתמ יכ ,סותלמ ןעט 1798 -מ "הייסולכואה ןורקיע
הדוליה תרבגהל איביש ןוויכמ תאז .ותוא רימחי אקווד אלא ינועה תלקהל איבי אל החפשמה
.ינש דצמ הדובעל ץירמתה תא םצמציו דחא דצמ תוינעה תוחפשמב

...

ילא םירוספורפה לש םרקחמ יפ לע .םיעבשה תונשמ התלע תידרחה הרבחב הדוליה קר אל"
םירבגה רועיש ,(קלאפ ןוכמ ,"תופתתשה יאו ישונא ןוה תעקשה") בונילק תורו ןמרב
-מ הלע (דובעל םוקמב ללוכב םידמול רמולכ) הדובעה קושל ללכ םיכייתשמ םניאש םידרחה
תומכ שי הבש םלועב תפסונ הרבח לע עודי אל .90 -ה תונש תישארב 67% -ל 1980 -ב 50%
".םידבוע םניאש םירבג לש תאזכ


ןאכ - םיטרפה ראש לכ
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא