תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


- םידלי תובורמ תוחפשמ קוח
!ישילש וא ינש םויב הארנכ העבצהה
?רייארפ םיסמ םלשמ תויהל ךל סאמנ אל

ןאכ - ןוכדיעה תא ארק

ךלש הרזעה תא םיכירצ ונחנא
!תסנכ ירבחל םינופלטב/םיסקפ חולשמב

שפוח רתא תווצ ,רורד תאמ
(זראלו רחשל תדחוימ הדות)

(םירבחל חולשל וא ,סיפדהל ידכ) ןאכ (word ץבוק) דירוהל רשפא הזה ףדה תא


?רבודמ המ לע

"םידלי תוכורב תוחפשמ קוח" תרבעה תא תסנכה לש החוורהו הדובעה תדעוו הרשיא עובשה
תבציק תאו ,ישימחה דליהמ לחה הדילה קנעמ תא לידגמ קוחה .תישילשו היינש האירקל
.ישימחה דליהמ לחה תישדוחה םידליה

.ןמז הברה ןיא .ישילש וא ינש םויב תסנכב העבצהל הלעי קוחה ,ונתעידי בטימ יפל

693 ,ישילש דליל 342 ,ינש דליל 171 ,ןושאר דליל ח"ש 171 :ןה םויה םידליה תואבציק
.ףסונ דלי לכל ח"ש 599 ,ישישה דליל 642 ,ישימחה דליל 582 ,יעיבר דליל

דליל 171 ,ןושאר דליל 171 :םיאבה םימוכסל ולדגוי תואבציקה - השדחה קוחה תעצה יפל
.הלעמו ישימחה דליהמ 855 ,יעיבר דליל 693 ,ישילש דליל 342 ,ינש

איה וישכעמ ;שדוחב םילקש 4997 םויה דע הלביק םידלי הרשע םע החפשמש ?רמוא הז המ
!שדוחב םילקש 6507 לבקת

םיסימה :םידלי השימחמ תוחפ ול שיש ימ לכו ,התא ,ינא ?הזה ףסכה לכ תא םלשי ימ
.םלשנ ונחנאו ולדגי
םע תוחפשמ תורסח אל .ונתיאמ םיאב םיסימהו ,םיסממ ףסכ הל שי .םימשהמ ףסכ ןיא הנידמל
רתוי הברה ןהל היהי .שדוחה תא תורמוג ישוקב םויה רבכש םידלי העברא וא השולש ,םיינש
.השק

תוחפשמ ללכ ךרדב ןה םידלי הברה םע תוחפשמ :הזכ קוחל דגנתהל ירלופופ ךכ לכ אל
בור .רתוי וליפא וא ,םידלי הרשע וליפא וא ,םידלי הנומש םע םירקמ הברהב ,תוינע
טטצל םיגהונ ,רקיעב ,םידרחה תסנכה ירבח .תויברע וא תוידרח תוחפשמ ןה הלאה תוחפשמה
הברה אל ויה ץראבש םימיב ,םידליה תובורמ תוחפשמה תא דדועו ךמתש ,ןוירוג ןב דוד תא
.םידוהי ןויליממ רתוי

םיסחיהש רמא רבכ דוכילהמ ןילביר יבור כ"ח) רשואי קוחהש לודג יוכיס םנמוא שי
תוחפל ןווכתמ ינא לבא ,(הנשב לקש ןוילימ 450 ול םיווש הרותה תודהי םע םיבורקה
יל ורזעת .וניבי תסנכב םיבשויש הלאה םישנאה םג ףוסב .לוכי ינאש המכ קועצל
.קועצל

.שפוח רתא קסוע םהבש םיאשונל עגונ ןקלח קרו ,תוביס הברה שי ?הזה קוחה דגנ ינא המל
,הלכשה יטועמו םיינע תויהל םידלי תובורמ תוחפשמב םידלי לש יוכיסהש רורב יללכ ןפואב
תוטושפ םילמב .םידלי העברא ,השולש ,םיינש םע תוחפשמב םידלי לש יוכיסהמ הברהב לודג
,דובעל אל ורחבש םישנא לש תוחפשמב םיינע םהמ לודג קלח ,םיינע רתוי ונל ויהי -
- יב יולת היה הז םא .הז תא דדועל הביס םוש האור אל ינא .הרבחה לע הסמעמ םיווהמש
.ללכב םידלי תואבציק ויה אל ישימחה דליהמ לחה

- אנא .תסנכ ירבח לש לודג רפסמל (ןוחטב רתיל) ינורטקלא ראוד םגו סקפ םויה חלוש ינא
.ןאכ - טנרטניאב םניח סקפ לש תורש שי - הז ליבשב סקפ רישכמ ךירצ אל .םתא םג תאז ושע


?חולשל ימל

2 ,זכרמה תגלפמ לש 6 ,צרמ לש 10 ,יוניש לש 6 :תסנכ ירבח 24 תוחפל עגרכ שי קוחה דגנ
לארשי לש תסנכ ירבח רפסמ םג) סקפ חולשל םיבייח אל הארנכ הלאל .תיטרקומדה הריחבה לש
םה ךיא ועדת ךל לבא ,טחוש הגייבו סניפ ריפוא םשארב - קוחה דגנ תופירחב ואטבתה תחא
וא) תונמדזהב .ושכע ןמז ךכ לכ ןיא לבא - םהל תודוהל יאדכ היה .(...ףוסב ועיבצי
.(תוריחבב

3 ,תדחואמ תיברע 5 ,הרותה תודהי 5 ,ס"ש 17 :תסנכ ירבח 34 תוחפל עגרכ שי קוחה דעב
.סקפ חולשל םיבייח אל הלאל םג .דחא םע 2 ,ד"לב 2 ,ש"דח

:עיפשהל ,הארנכ ,ןתינ םהמ לודג קלח לש העבצהה לעש תסנכ ירבח 62 םע ונראשנ
תחא לארשי 26 -
דוכיל 19 -
היילעב לארשי 4 -
ל"דפמ 5 -
ונתיב לארשי-ימואל דוחיא 7 -
תורח 1 -

העבצהה .םויה זא - רשפא םא !ןמז הברה ןיא) םיבורקה םימיב ושידקתש םישקבמ ונחנא
ורחבתש תסנכה ירבחל סקפ וחלש .הזה ןיינעל ולכותש ןמז המכ (ישילש וא ינש םויב הארנכ
ולכות - ןופלט ירפסמ םג םימושר .ףדה ךשמהב םימושר םהלש סקפה ירפסמ .הלאה תוגלפמהמ
,ןופלט תוחיש וא םיסקפ ולבקי תסנכה ירבח לכש ידכ .העדוה םהל ריאשהלו רשקתהל םג
וא ,םכלש יטרפה םשה ומכ תוא התואב ליחתמ יטרפה םמשש תסנכ ירבחל סקפ םדוק וחלש
- (תוקד המכ שממ חקיי הז) ןמז תצק דוע הזב עיקשהל םינכומ םתא םא .תוכומסה תויתואב
.המישרבש םירחאה תסנכה ירבחל םג וחלש


?בותכל המ

:םיירשפא םיחסונ השולש הנה:ןושאר חסונ

!םולש
תואבציק תא לידגמש "םידלי תובורמ תוחפשמ קוח" תסנכב העבצהל הלעי םיבורקה םימיב
הברה םע תוינע תוחפשמב לודיגל םורגי הזה קוחה יתעדל .ישימחה דליהמ לחה םידליה
תמאב התא !עיבצמ התאש ינפל בוט בושחת !ךממ שקבמ ינא .הרבחה לע הסמעמ תווהמש םידלי
?הזה קוחה דעב

העיסב תסנכ ירבח דצמ וא ,םייברע וא םיידרח תסנכ ירבח דצמ םיצחל ךילע ולעפויש חוטב
םע תוינע תוחפשמ תוחפ ץראב ויהי דיתעבש ךכל םורגי הזה קוחה םאה :בוט בושחת .ךלש
םורגי אל הזה קוחה םאה ?הלאכ תוחפשמ רתוי הברה וא ,םיינע םידלי רשע-השימח וא הרשע
רוביצ לע הסמעמ ווהיש ,תויברע וא תוידרח תוחפשממ רקיעב ,םישנא רתוי ויהיש ךכל
,אבצב םיתרשמ ,השק םידבועש םיחרזא םתוא םה ,תחכש םא ,ךלש םירחובה ?ךלש םירחובה
העברא וא השולש קר םהל שיש תורמל תושק הסנרפ תויעבב םילקתנ םהמ םיברו ,םיסמ םימלשמ
.םידלי

דועו ןורחאה ןמזב ויה .עיבצתש םיצור תסנכל ךדעב ועיבצהש םישנאה המ םג בוט בושחת
עיפשת איה יכ ,תוחפ אל הבושח הזה קוחה לע העבצהה .תסנכב תובושח תועבצה הברה ויהי
אל ךלש םירחובה .ךלש םידליה ולדגי הבש הרבחה ,תילארשיה הרבחה הארתש ךיא לע דאמ
,ןובשחב הזה אשונב העבצהה תא אקווד וחקי ךלש םירחובהמ ןטק אל קלח יתעדל .םישפט
.תואבה תוריחבב עיבצהל ימל וטילחישכ:ינש חסונ

!םולש
לש םידלי סנרפל ידכ ילש םידליה יפמ םחלה תא לוזגל אב םידלי תוכורב תוחפשמ קוח
עיבצתש שקבמ ינא .ינובשח לע םידלי הברה איבהל םישנא דדועמ הזה קוחה .םירחא םישנא
ינאש הז דעב עיבצה ימ בוט בוט רוכזל חיטבמ ינא .ןאכ רייארפה תויהל סאמנ יל .ודגנ
.לודג רתוי רייארפ היהא:ישילש חסונ

!םולש
ןכומ ינא .יטילופ ףסכ םתס הז .יתרבח קוח ונניא םידלי תוכורב תוחפשמ קוח יניעב
ןכומ אל ינא .םילטבומל הקוסעת ליבשבו תונוכשל םוקיש תוינכות ליבשב סמ רתוי םלשל
דעב עיבצה ימ בוט בוט רוכזא ינא .םהלש םידליה תא ןממל ליבשב ילש םידליהמ וחקייש
.הזה קוחהןופלט ירפסמו סקפ ירפסמ

!בל ומיש
,ןאכ ,"רזוח סקפ" לש תורשב םישמתשמ םא
,תמודיק ללוכ ,סקפה ירפסמ תא דילקהל ךירצ
.חוור וא דירפמ וק ילב
!02-6543210 אלו 026543210 :לשמל

:היילעב לארשי
02-6754114 :תסנכב היילעב לארשי תעיס לש סקפ
( 026754114 :הככ ,םיחוור אלל רפסמה תא דילקהל ךירצ ,ןאכ ,רזוח סקפ תורשב םישמתשמ םא )
02-6753708, 02-6753594 :תסנכב היילעב לארשי תעיס לש םינופלט

:היילעב לארשי לש תסנכה ירבח לש ןופלט/סקפ ירפסמו תומש

02-6753108 ,02-6753688 ןופלט ,02-6754134 סקפ ,ןייטשלדא ילוי
02-6753384 ,02-6753269 ןופלט ,02-5666130 סקפ ,ןיקדולוס הנירמ
02-6753192 ,02-6753804 ,02-6753805 סקפ , רגיר ידנג
02-6753390 ,02-6753292 ןופלט ,02-5666376 סקפ ,יקסנרש ןתנ


:תחא לארשי
02-5663418 :תסנכב תחא לארשי תעיס לש סקפ
( 025663418 :הככ ,םיחוור אלל רפסמה תא דילקהל ךירצ ,ןאכ ,רזוח סקפ תורשב םישמתשמ םא )
02-6753579, 02-6753537 :תסנכב תחא לארשי תעיס לש םינופלט

:תחא לארשי לש תסנכה ירבח לש ןופלט/סקפ ירפסמו תומש

02-6753464 ןופלט ,02-6496539 סקפ ,לטיבא טלוק
02-6753268 ,02-6553701 ןופלט ,02-6535958 סקפ ,קיציא הילד
02-6753442 ,02-6753334 ןופלט ,02-6754193 סקפ ,גרוב םהרבא
02-6754115 ,02-6706301 ןופלט ,02-6240029 סקפ ,רזעילא-ןב ןימינב
02-6754177 סקפ ,םחנמ-ןב ילא

02-6753261 ,02-5308500 ןופלט ,02-5811832 סקפ ,ימע ןב המלש
02-6753858 ,02-6753859 ןופלט ,02-6753899 סקפ ,םערב יזוע
02-6753228 ,02-6705555 ןופלט ,02-6705415 סקפ ,קרב דוהא
02-6753179 ,02-6753112 ןופלט ,02-6753163 סקפ ,טדימשדלוג ילא
02-6753862 ,02-6753863 ןופלט ,02-6756439 סקפ ,ןייד לעי

02-6753147 ,02-6753116 ןופלט ,02-6753486 סקפ ,ףירט חלאס
02-6753819 ,02-6753918 ןופלט ,02-6753411 סקפ ,לאקזחי םהרבא
02-6753273 ,02-6753208 ןופלט ,02-6754125 סקפ ,ןהכ ןנער
02-6753843 ,02-6753842 ןופלט ,02-6753897 סקפ ,ץכ יסוי
02-6753285 ,02-5303531 ןופלט ,02-5303506 סקפ ,יול דוד

02-6753808 ןופלט ,02-6754157 סקפ ,יול םיסקמ
02-6753821 ,02-6753821 ןופלט ,02-6753783 סקפ ,רבדנל הפוס
02-6753892 ,02-6705364 ןופלט ,02-6753689 סקפ ,רואיכלמ לאכימ
02-6753256 ,02-5303006 ןופלט ,02-5303501 סקפ ,החלאסמ ףאונ
02-6753651 ,02-6977154 ןופלט ,02-6976990 סקפ ,הנס םירפא

02-6753754 ,02-6753953 ןופלט ,02-5663418 סקפ ,סניפ ריפוא
02-6753217 ,03-6955669 ןופלט ,03-6954156 סקפ ,סרפ ןועמש
02-6753864 ,02-6705390 ןופלט ,02-6705261 סקפ ,ןומר םייח
02-6753383 ,02-5317200 ןופלט ,02-5635769 סקפ ,טחוש הגייב
02-6753894 ,02-6753895 ןופלט ,02-6753898 סקפ ,יריש ןמציו
02-6753288 ,02-6753209 ןופלט ,02-6754187 סקפ ,ןוחמש םולש


:דוכילה
02-6753542 :תסנכב דוכילה תעיס לש סקפ
( 026753542 :הככ ,םיחוור אלל רפסמה תא דילקהל ךירצ ,ןאכ ,רזוח סקפ תורשב םישמתשמ םא )
02-6753578, 02-6753539, 02-6753574 :תסנכב דוכילה תעיס לש םינופלט

:דוכילה לש תסנכה ירבח לש ןופלט/סקפ ירפסמו תומש

02-6753242 ,02-6753211 ןופלט ,02-6756404 סקפ ,ןתיא לאכימ
02-6753474 ,02-6753541 ןופלט ,סנרא השמ
02-6753168 ,02-6754135 ןופלט ,02-6753760 סקפ ,לטנמולב ימענ
02-6753210 ,02-6753686 ןופלט ,02-6753788 סקפ ,ןוזשריה םהרבא
02-6753872 ,02-6753873 ןופלט ,02-6753899 סקפ ,יבגנה יחצ

02-6753278 ,02-6753260 ןופלט ,02-6756496 סקפ ,ץכ לארשי
02-6753415 ,02-6753446 ןופלט ,02-6756407 סקפ ,ינבל יפיצ
02-6753240 ,02-6753214 ןופלט ,02-6754164 סקפ ,תנבל רומיל
02-6753388 ,02-6753234 ןופלט ,02-6753111 סקפ ,ואדנל יזוע
02-6753385 ןופלט ,02-6753896 סקפ ,אצמ עשוהי

02-6753239 ,02-6753647 ןופלט ,02-6754177 סקפ ,הונ ינד
02-6753801 ,02-6753800 ןופלט ,02-6753510 סקפ ,ארזע ןועדג
02-6753846 ,02-6753847 ןופלט ,02-6756437 סקפ ,בצק השמ
02-6753204 ,02-6753773 ןופלט ,02-6754992 סקפ ,ארק בויא
02-6753654 ,02-6753975 ןופלט ,02-6754168 סקפ ,ןילביר ןבואר

02-6753938 ,02-6753816 ןופלט ,02-6753499 סקפ ,ץינייטש לבוי
02-6753870 ,02-6753871 ןופלט ,02-6753718 סקפ ,תירטש ריאמ
02-6753997 ,02-6753655 ןופלט ,02-6753721 סקפ ,םולש ןבליס
02-6753810 ,02-6753811 ןופלט ,03-5287165 סקפ ,ןורש לאירא


:ל"דפמה

02-5610997 :תסנכב ל"דפמה תעיס לש סקפ
( 025610997 :הככ ,םיחוור אלל רפסמה תא דילקהל ךירצ ,ןאכ ,רזוח סקפ תורשב םישמתשמ םא )
02-6753559 ,02-6753803 ,02-6753802 :תסנכב ל"דפמה תעיס לש םינופלט

:ל"דפמה לש תסנכה ירבח לש ןופלט/סקפ ירפסמו תומש

02-6753164 ,02-6753118 ןופלט ,02-6753158 סקפ ,בלרוא ןולובז
02-6753280 ,02-6753206 ןופלט ,02-6513703 סקפ ,יביב לאגי
02-6753835 ,02-6753834 ןופלט ,02-6753897 סקפ ,ןמקורד םייח
02-6753381 ןופלט ,02-5847787 סקפ ,יול קחצי
02-6753386 ןופלט ,02-6754177 סקפ ,לטנגנל םוחנ


:תורח ,ונתיב לארשי - ימואלה דוחיאה

:ימואלה דוחיאה לש תסנכה ירבח לש ןופלט/סקפ ירפסמו תומש

02-6753414 ןופלט ,02-6756411 סקפ ,ןוליא ןימינב
02-6753656 ,02-6756494 ןופלט ,02-6496551 סקפ ,לדנה יבצ
02-6753882 ,02-6754119 ןופלט ,02-6753898 סקפ ,יבאז םעבחר
02-6756419 ןופלט ,02-6753738 סקפ ,ןהכ רזעילא

02-6753131 ,02-6753134 ןופלט ,02-6754177 סקפ ,ןמרביל רודגיבא
02-6753815 ,02-6753814 ןופלט ,02-6754169 סקפ ,ןמלדונ לאכימ
02-6753727 ,02-6753728 ןופלט ,02-6496500 סקפ ,ןרטש ירוי

:תורח לש תסנכה רבח

02-6753888 ,02-6753889 ןופלט ,02-6753788 סקפ ,רניילק לאכימ

ןאכ - םיטרפה ראש לכ


ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא