תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


!דימת אל - ?םישודק תומ ירחא

(2001 רבמבונב 2 ,ךש ברה לש ותומ םויב בתכנ)

שפוח רתא ,דהוא תאמ

"רומא"ו "םישודק" ,"תומ ירחא" - תובקוע עובש תושרפ שולש לש תומש לצינ הפי ידומלת יוטיב
- ןורקיעב .קידצ הזיא עדוי ימ היה אל וייחב םא םג ,תמל דובכו בל ישחר אטבל תנמ לע
םג ולו ,וייחב השעש םייבויחה םירבדה תא קר ותומ רחאל םדאל רוכזל אוה הפי גהנמ
יבגל ךכ אל .םיערה וישעמ ןיגב ומצע תא קידצהלו ןנוגתהל תורשפא דוע ול ןיאש ןוויכמ
.התוא לצינ אל אוהו וייחב ודועב הבושתב רוזחל תונמדזהה ול הנתינ ןכש םדא

Shoa
הפוריא ידוהי תאוש
םידוהי לש םיילענ 800,000 -מ קלח
ןילופ ,קנדייאמ תוומה הנחמ יחצרנ

ידירשל ,דוחייבו ,אלא ,םעל קר אל סרה התיה הפוריא תאושב םידוהי ינוילימ השיש תדמשה
ןודיכב םישטרמ ךיא הארש ריעצ ,ריקה לא חטוה הקונית שארש םא .םייחב ורתונש תוחפשמה
תוירזכאב ונוע םהירוהש םידליו ,םהיניע דגנל ופרשנ םהידליש םירוה ,הרהה ותשא ןטב תא
,ארונ לבסב ,םייוניעב םהילע אב תוומה תא וארש ,םדא ינב לש םינוילימ דועו .םדיל
,םיירזכאבש םיירזכא ,םיעשרבש םיעשר םדא ינב ידימ לכה ,טלחומ םינוא רסוח ךותמו
.םדא תואלח

Shach
ךש ברה
תידרחה הדעה גיהנמ

,האמה ןב שישיה ברה םהילע רמא אל "םישודק תומ ירחא"ש דבלב וז אל הלא לש םתומ חכונל
רתויו תומויא רתויה תורימאה תחא תא "שודקה" ויפמ טלפ אוהש אלא ,ומלועל םויה ךלהש
הפוריא תודהי תאוש לע ך"ש ברה רמא ךכו .ומע ינב לע ידוהי םעפ-יא רמאש תועשורמ
דתי"ב בתכב םוסרפבו ,(1991) א"נשת תבטב 'ז ,'זבינופ תבישי לכיהב ברה אשנש השרדב)
,םיללמואה םינוילימה תשש תדמשהל םיארחאה רחא ושפחב ,(1991 ראוני ,א"נשת תבט ,"ןמאנ
:ואטח אל יאדוובש תוקוניתו םידלי יצחו ןוילימ - םכותבו

ונא םינימאמ אלה ?ונתולכל ררוצה ונילע דמע הביס אלל יכו ..."
ףסאתה אלא ?םינש תואמ היה אל םידוהי תגירה לש הזכ רבד ירה ,החגשהב
חרכומש ןובשחה םולשתל עגר עיגהש דע .האסה האלמתנש דע ךורא ןובשח
אוה ירה ,ךכ ןימאמ וניא םאו ,ןימאהל ךירצ ידוהי ךכ .האוש תויהל היה
"...!רקיעב רפוכ


,ונחנא ונרתונ םרתיל ,תוחפשמ ידירש ורתונ םקלחל .האושב וחצרנ םידוהי ינוילימ השיש
וב םייורש תויהלמ לדחנ אלו ,דבכ לבאב םייורש ונדוע ונלוכו ,ידוהיה םעה ינב תחפשמ
"םיאטוח" .אל לבא ,"רומא םישודק תומ ירחא" רמאיש גיהנממ וניפיצ .תורודה לכ ץק דע
םש-יא בשויש רלבל ידיב ורבטצנו ופסאנו ומשרנ םהיאטחש ,םיללמוא םתוא לע רמאנ
,ה'שיומל הבוח-תדוקנ דוע ןטק סקנפב הרוחש וידב םשורו ,(המדאה יקמעמב וא םימשב)
דיג תא רקינ אלו לכאש ,לטומל הרוחש הדוקנ דועו ,ףרוחב ותיב תא םמחל תבשב שא קילדהש
הרוחש הדוקנו ,חספב הווזמב םחל רוריפ הריאשהש ,היתבל הרוחש הדוקנ דועו ,השנה
ינפל הווקמל הכלה אלש ,הדלזל הרוחש הדוקנו ,םינש שולש רבכ "עמש" רמא אלש ,ה'קיורפל
הדוקנו ,הווצמ רבל היה זאמ ןיליפת חינה אלש ,ל'שרהל הרוחש הדוקנו ,ל'רמשל האשינש
הדוקנו ,הילדג םוצב םצ אלש ,בילל הרוחש הדוקנו ,ןידכ החבטמ הרישכה אלש לריצל הרוחש
.םידלי יצחו ןוילימ ,רומאכ ,םהב ,םינוילימה תששמ דחא לכל הרוחש

םולשתל עגרה עיגה" - "האסה האלמתנשכ" - תורוחש תודוקנב ןטקה סקנפה אלמתנשמו
תויהל היה חרכומש" - האוש היהתש ךכל איבה רלבל ותואו ,ך"ש ברה ירבדל ךכ ,"ןובשחה
םאו ,ןימאהל ךירצ ידוהי ךכ"ש םושמ ,תרחא בושחל ןימאמ ידוהיל ברה ריתוה אלו ."האוש
"...!רקיעב רפוכ אוה ירה ,ךכ ןימאמ וניא

םע ונבל ישחר .היהי רשא וליג היהיו ,דפקנ וייח ליתפש םדא לכ לע ונל רצ םדא-ינבכ
םושמ ,תומ ירחא "םישודק" רמאנ אל ך"ש ברה לע לבא .םריקי תומ לע םילבאה ,החפשמ ינב
ךפיהה התיהש םושמ רפוכת אלו חלסית אל ,םייחב ודועב ,האושה-יחובטל סחיב ותואטבתהש
ךופהי אלו ,וייחב שיאה היה שודק אל .הבושתב רזח אל - היה לוכישכ םגו ,השודקמ רומגה
.ותומ רחאל םג שודקל וניניעב
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא