תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םידוהי אלל הקלחב רבקנ בוק'זור ןמרג ןגס

וגרה םילבחמה .ןונבל לובגל בורק ,הבוצמ ץוביק רוזאל םילבחמ תילוח הרדח 12.2.02 -ב
דודגה לשו ל"חנה תביטח לש תוחוכ ועיגה םוקמל .םישנא העברא בראמה ךותמ תויריב
ןונבל לובגב ל"הצ לש תיברעמה הביטחה דקפמו ל"חנה ילייח לע ורעתסה םילבחמה .יזורדה
הגולפ דקפמ ןגס ,בוק'זור ןמרג ןגס גרהנ תויריה יפוליחב .םתוא גרהו םילבחמב הרי
.הביטחה דקפמ לע הפיחש ,ל"חנב

בתכש בתכמב .היידוהי הניאש ,הלימדול ומיא םע םינש שולש ינפל ץראל הלע בוק'זור ןמרג
לבקת ילש אמאש ידכ גרהיהל ךירצ ינא םאה " :בתכ חולשל קיפסה אלו הלשממה שארל ןמרג
."תוחרזא

ךכ לע בתכ .הנומש תירקב יאבצה ןימלעה תיבב םידוהי אלל הקלחב רבקנ בוק'זור ןמרג
:יסחנפ לארשי
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא