תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


3.3.02

!קיפסמ !יד
!ערלו בוטל - דחא םע ונחנא

שפוח רתא ,דהוא תאמ

!"אטח" לע תואכהה םע קיפסמ !יד
!תויתד תווצמ םויק ילב וא םע ,דחא םע ונחנא
,ונאטח אלש "אטח" לע האכהה םע יד
!ואטחש אלב "ואטח"ש םירחאה תמשאה םע ידו
,םיכרד תונואת ,עבט תונוסא ,הפוריא תאוש
- עשרו ןודז ישנא ידיב בעותמ חצר - לומתאו


לא שמרנו מספיק על המצוות
(3.3.02 ,תונורחא תועידי)

ונל יד אל יכו ?תוחפשמ סרהב ?ארונ ישיא לבסב ?וניתורצב ונל יד אל יכו !קיפסמ !יד
לוכיבכש תימצע האקלהב ךישמנש ידכ ,םוי לכב ונילע םיתחונש םיארונה םירבדה לכב
םרוגכ הזוזמב יובח ףלק ריינב היוגש הלימ שפחנש ?"םשאה ונב" הרואכלש ?"ונאטח"
?תבש "לוליח" ?הליפת תרימא-יא ,םייוסמ יתד גהנמ לש ומויק-יאב "ונאטח"ש וא ?וננוסאל
?הרותה לש "דוביכ-יא"

- ונב אלו ,םירשכו םיבוט םדא ינב ,םידרחו םייתד םידוהי - םכב אל !םשאה ונב אל
םימייקמה שי ,םיער שיו םיבוט שי םכבו ונב !םירשכו םיבוט םדא ינב ,םינוליח םידוהי
- ונלוכ לע םיתחינה תונוסאלו הלא לכל המ ;תויתד תווצמ םימייקמה שיו שונא יכרע
םינוליח םידוהי ,ונילעו ,םיאטוחו םיער ,םירשכו םיבוט ,םיידרחו םייתד םידוהי םכילע
???םיאטוחו םיער ,םירשכו םיבוט

ןיבל תומדא ילע םכישעמ-ונישעמ ןיב ,םינימאמה ,םתא דוחייב - דירפנש העשה העיגה
םימרוג תמשאב םיתעל ,םיבר וא םידיחי םיגיהנמ תמשאב םיתעל ,ונילע םיתחינש תונוסא
ןאכ ונייחב ונל הרוקש המ ןיב רשק םוש ןיאש ,לבקנו ,הטילש םהילע ןיא ונתאמ שיאלש
.והשלכ ימלוע-ץוח םרוגל ונתצרעהו ונתבהא ןיבל וישכעו

!דוחל אל ,דחיב םירבד השענש - תאז םיררועמ םיפתושמ תונוסאש לבח המכו - ןמזה עיגה
,תישעמ םורתנש !ונתאמ קלח קר אלו ,דחא שיאכ םכש הטנש !דוחל אל ,דחי ונמצע לע ןגנש
ונתוא בייחמה תא השענ !ללפתי קלחו םורתי קלח קרש אלו ,ונלוכ לע ןגהל תיסיפו תילכלכ
חילצנ !דחיב הנידמה תפוקל סמה תא םלשנ ,דחיב םילייחכ ונמצע לע ןגנ ,דחיב םויהו ןאכ
!דחיב (דיספנ וא)

!דחיב !ןכ .ללפתהל םג דחיב ךלנ - אובי אוב אוהו - םולשב ומוקמ לע אובי לכהשכ ,זאו
ךכ לכ ,םירכונמ ךכ לכ ,םידרופמ ךכ לכ תויהל לדחנו ,ץפח ובלש המל ללפתי שיא שיא
םינב - ויחאל שיא םיער ךכ לכ ,ינשה תא דחאה םיצימשמ ךכ לכ ,והער תא שיא םימישאמ
!םע ותואל

!קיפסמ !יד
!ערלו בוטל - דחא םע ונחנא
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא