תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


?ידוהי והימ

ידוהי חצרנו ידוהי יחש ,ל"ז לרפ לאינדל שדקומ
(*) תונבר לש רשכה תיוות ילב וא םע ,ידוהיכ תמו יחש םדא לכל שדקומ


דניאל פרל

.ידוהיכ יחש םדא אוה ידוהי
.ותודהי לשב חצרנש םדא אוה ידוהי
.ידוהי אוהש םדא לכ אוה ידוהי

ידיב לרפ לאינד ינקירמאה יאנותיעה לש ותחיצר לע עדונ ,21.2.2002 ,ישימח םויב
.ינקירמא ותויה לשב אל םג ,יאנותיע ותויה לשב אל חצרנ לרפ לאינד .םילפש םינטסיקפ
.ידוהי םתס .ינוליח אל ,ידרח אל ,יתד אל .ידוהי ותויה לשב חצרנ לרפ לאינד

ןעדמ היה לאינד .ידוהיכ ויחצור ידיב רכויש תנמ לע יתד םייח חרוא םייק אל לרפ לאינד
לבא .םידוהי וירוה ינש םג הז הרקמב .ידוהיה םעה ךות לא ותדילב איה ותודהיש ,רשכומ
םידוהי ,דבלב ויבא וא ,דבלב ומיא םא םג .ידוהיכ ותחיצרל רשק םוש וז הדבועל ןיא
.ידוהי ,חצרנש יפכ ,חצרנ היהו ,ידוהיכ יח היה אוה ,ויה

וא ,רשכ לכא וא ,תבש רמש םאה ,ורבעב וטטיח אל םג ,ותחפשמ תלשושב ושפשפ אל ויחצור
חרוא םייק םא ןיב ,ותודהי לשב םדי לע חצרנ לרפ לאינד .הילדג םוצב םצ וא ,תבשב עסנ
.ינוליח םייח חרוא םייק םא ןיב ,יתד םייח

,תונברה וא צ"דבה לש םונהיג ירודמ תעבש תא רבעש ילבמ ,ידוהיכ חצרנ לרפ לאינד
היה רבדה םא .םתומב וא םהייחב ,הלאככ "םרישכהל" תנמ לע םידוהי לש םהייחל םידרויה
םהיתומחגל הנוע אוה םאה ,ויתויציצ רסוחב קודבל םישייבתמ ויה אל ,הלאב יולת
לאינד שרדנ אל םג ידוהיכ ותחיצרב .ידוהיכ םדי לע רכויש תנמ לע ,תובולעהו תוכחוגמה
.דציכו ,ימ ידיב ,הכלהכ ריוג םאה ,הקיקחהו טפשמה תוכרעמ תא עגשלו דירטהל לרפ

ידוהיכ ותחיצרב .תונבר ילבו צ"דב ילב ,צ"גב ילב .םתס הככ .ידוהיכ חצרנ לרפ לאינד
- ונתאמ שיאל אל םגו ,יח וכותב ינקירמאה םעל אל ,ויחצורל אל - שיאל קפס היה אל
רשכה ילב וא םע ,תונבר ילב וא םע ,םיבוטו םירשכ םידוהי ,לארשי תנידמ יחרזא
.םיהולאו הרותו תבשו תורשכ ילב וא םע ,היסכודותרואה

לשב אל .יתד ידוהי ותויה לשב אל .ידוהי ותויה לשב חצרנ הכרבל ונורכז לרפ לאינד
םתס ותויה לשב חצרנ לרפ לאינד .ינוליח ידוהי ותויה לשב אל .ידרח ידוהי ותויה
.ידוהי

.אג ינוליח ,ידוהי ,רלמ ןד ידיב 23.2.2002 ,תבשב בתכנ (*)
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא