לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 רבמצד :17 'סמ

:ונלוכ לש הבוחב םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

31.12.1999 ןיבש רבעמה עגרב ,שפוח רתא לש ןמויה בתוכ לש ויגיגהמ
המכמ ץוח .וניינמל ינשה ףלאה םויס תא גגח םלש םלועשכ - 1.1.2000-ל
,םילא אל ,םישרמ ,הפי ,חמש ,יבויח ,ףתושמ עוריאב גגח םלש םלוע .םיגירח
רבד םוש אל ,תואשנתה אל ,תונעזג אל ,םיבצע זג אל ,םיליט אל ,המחלמ אל
םתוא .םיגירח המכמ ץוח ,וגגח םלוכ .םדא ינב לש האלפנ החמש םתס .ער
ויה םה .תיתד הנומא וא ליג ,ןימ ,אצומ ,העד התוא ילעב ויה אל וגגחש םלוכ
,אצומב ,תרוסמב ,שובלב והנשמל דחא םירז ,םינוש םימע-ינב ,םינושמו םינוש
.תונוש תונומא ילעב םג םהיניב ויה .לכהב
הנניאש הנומא ביבס הניה ,םנמא ,הגיגחה ?םירודישה דחאב ידוה גיהנמ רמא ךיא
ונחנא םג זא - וב השענל םיפתושו ,לודגה םלועב םייח ירה ונחנא לבא .ילש
םידוהיה ללכ לע וטלתשהש ,םידרח םידוהי ץמוק קר !םיגגוח (םיטסיהדובה)
םיגהונש יפכ גהנתמ דחופש הז קר יכ .ושימ םידחופ ןיידע םה .וגגח אל ,לארשיב
םידוהי לש לודג רוביצ ,ונחנאו ."םידרח" םהל םיארוק הז דעב .םידרחה םידוהיה
ונחנא ,ענכיהל םיכישממ - לכהו "םיצימא" ,"םימכח" ,"םינובנ" ,"םירואנ"
הנידמכש לבח המכ !לבח המכ .סיסב לכ תורסחו תויליווא תומחגל ,וניגיהנמו
בוטו הפי המכ !הייפהפי ,האלפנ ,תיתימא החמשב קלח ונלטנ אל תמדקתמו הרואנ
!ןיקוקיז תורואמ םירוונתסמ !םידקור !םירש !םיחמש !םיקשנתמ םדא-ינב תוארל
,עשר ,תומילא ,עור ,תונעזג ,תונצחש ,תואשנתה העש-העש ,םוי-םוי תוארל םוקמב
...!לבח המכ ואר !וניעט ןכיה ואר ... ,עשפ ,תוירזכא

  תלוויאה תניפ   "תורשכ"   יללכ  
  ףדה תליחתל   רחאה תאנש   ךוניח  

תוינוליחה תוגלפמהמ םיבר םיכ"ח לש םתורדעיה :תסנכה תאילמב :(מ ,י) 1.12.99
הטלחה הלבקתה םיידרחו םייתד תולוקב :האילמב ףטחמ הלילב םושלש הרשפיא
ברעתהלמ ענמיהל ןוילעה טפשמה תיבל תארוק תסנכה" :ץ"גב דגנ תיתרהצה
."תסנכה יקוחב ברעתהל אלו םייטילופו םייגולואידיא ,םייתכלה ,םייכרע םיאשונב
:םייעובש אלא הכרא אל םיעשר תחמשו ,קותמ אצי רממ לבא
הטלחה הנושארל הלביק תסנכה תאילמ :התטלחה הכפה תסנכה :(מ ,ה) 15.12.99
תרגסמב היקוח לע תיטופיש תרוקיבל יטרקומדה ךרוצב הריכמ איה יכ ,תעבוקה
.דוסיה יקוחב ןוילעה טפשמה תיבל התנקוהש תוכמסה

םידבוע ."תולפה עוציב דגנ תיתמגמ תרבוח ץיפמ תואירבה דרשמ" :(מ) 1.12.99
ךמסמ ומכ תיארנ ןוירה תקספה ינפל םישנל הכרדה תרבוח :םימישאמ םיילאיצוס
.תולפה דגנ ןוגרא לש הלומעת
םואלה ףיעס תא קוחמל תורשפאב ןודת רויג יניינעל רואיכלמ תדעו :(ה) 2.12.99
םואלה ףיעס תקיחמל דגנתמ תונכוסה ר"וי :(ה) 13.12.99 .תוהזה תדועתמ
ריעה שאר ,יאדלוח ןור לש ותטלחה לע הבוגת רמאמב טחוש תירוא :(ה) 3.12.99
.ןיברל ןורכיזה תטרדנאמ "הפיכ שבוח ידוהי" בותיכה תא קוחמל ,ופי-ביבא-לת
הנחמה לע תמייוסמ המשא ליטמ יגולואידיא עינממ חצר" - "הפיכ שבוח ידוהי"
!תירוא ווארב ."ולוכ יגולואידיאה
יסוי כ"ח לש ותושארב רוביצ תודסומלו תותומעל הנשימה תדעו :(ה) 3.12.99
.תותומעל תומורתב סממ רוטפ לש םינוירטירק גיצהל רצואהמ תשרוד יקצירפ
ינוליחה ןוחצינה לע רד-ץיבוביל הרש תאמ הלודג הבתכ :(ץראה ףסומ) 3.12.99
.(רתאב האר) םתור-הוונב
.ןוחצינה תא םיאיבמ העינכ ספאו רותיו-יא ,וניתויוכז לע תצרחנ הדימע :הנקסמ

םירלוד ינוילימ תואמ םרת ,ל"וחב חצרנש ,ארפס ידוהיה רדראילימה :(י) 5.12.99
תא םכל אלמנ ונחנא - םינכסמ םידרח ,וגאדת לא .תסנכ יתבו תובישיל רקיעב
.הז תא םישוע ונחנא דימת .ףסכב םיסיכה
ןוילעה טפשמה תיבל ןוצר ברה יונימל םיעגמ להינ קרב ןורהא טפושה :(ה) 6.12.99
תיב ןיב םייקש רוכינה תא תיחפהל איה ותרטמ" ."קהבומ ןטפשמ" לש ןקת לע
."ידרחהו יתדה רוביצה ןיבל טפשמה
ריזחה לע רוסיאה םע :"תורעבה תללק" רסיא הירא 'פורפ תאמ רמאמ :(ה) 7.12.99
."ןווי תמכוח דומיל לע רוסיאה םע אל ךא ,תויחל רשפא

."השרד תרגסמב ורמאנ םירבדה .עשרו לוונמ :דירש לע הידבוע ברה" :(מ) 7.12.99
הנולת הרטשמל לומתא השיגה (צרמ) ןואלג הבהז כ"ח :(IOL תושדח) 8.12.99
...הלאה םיעשרה דחא םויב וסנכנ" :דירש רשה לע רמאש ,ףסוי הידבוע דגנ תימשר
."הזה שיאה תא טחשו ,םתוא האר ןנח ןב והיתתמ ,ולש שוכו דירש יסוי ילוא
תיסה ףסוי ברה :הרטשמל הנולת השיגה ,צרמ תעיס ר"וי ,ןואלג הבהז :(י) 8.12.99
."ותלודג"ב ,ףסוי הידבוע ,רודה גיהנמ תא תוארל םימעפנ ונחנאו .דירש רשה חצרל
השיאמ רתוי תאשל תרסואה ,יוניש לש קוח תעצהב םויה ןודת תסנכה :(מ) 8.12.99
!ןמזמ רבכ לארשי תנידמב םייק הזכ קוחש ,ונבשח ונמותל ונחנאו .תחא
גופל דמוע ,םישנ יתש תאשל רסואה ,םינשה 1000 ןב "םושרג ונברד םרח" ,בגא
!"יוניש ונברד םרח" שדחה קוחל אורקל יאדכ ילוא ?זא המו ...2012 תנשב

רצואה רשמ שרדו ,"תותיחשה תפוקת הרמגנ" :זירכה תותדה רש :(מ) 8.12.99
תותיחשב הדומ ידרח רש !חישמה תומי ועיגה .ודרשמל םיפסכ תרבעה איפקהל
!ידרח-יתד דרשמב
םהל רשפאמ אל ,א"כא שאר תארוהב ,ל"הצש ,םיננולתמ ד"בח יליעפ :(מ) 8.12.99
.יטילופ ףוג הז ד"בחש הנעטב םילייחל תוינגפוס קלחל
רש תאו תותדה רש תא בייחל צ"גבל לומתא הרתע תיארקה הדעה :(ה) 8.12.99
20,000 -כ םויכ םייח לארשיב .תרחא תידוהי הדע לכ ומכ םתוא בצקתל םינפה
.םיארק םידוהי
,"לצרהב םינוגמ םישעמ" :יבגנ השמ תאמ רמאמ :(בירעמ תבש ףסומ) 10.12.99
ורבקב ךפהתמ היה לצרה :רמאש ,תובשה קוח לע ירזינב לש ותונייכבל הבוגת
."םויכ תובשה קוח עוציב חכונל
לש ורפס - "םידרחה תקיתש" לע יקסבונורב םרוי - "דאמ הפי תד" :(ה) 10.12.99
.בופומוהה ירזינב לע תצקו ,לאוסקסומוהה ויבא לע לזירב עייש ידרחה
רתוי ןימזהל ןיא תונותחל יכ ,הנורחאב ורוה םיאטילה םינברה :(מ) 10.12.99
20 דע ןימזהל רתומ הנותח לש תבש תדועסל ;רלוד 10 דע - הנמ תולעו ,שיא 250 -מ
."רלוד -2מ רתוי הלעת אל רב-תנותחב הנמ תולעו ,שיא

ראוד לוב האיצוה לארשי תנידמ :(מ) 10.12.99
.ילאס אבאבה לש ותומד תא אשונה
.םיימוי ךותב ופטחנ םילוב 10,000
ןונמא לש לוב איצוהל םילוכי ויה !םישפט
ויה הלאכ תוכיתח ןוילימ .קוק תרבגו קחצי
םיקלחמ ויה םא דוחייב ,העש ךותב תופטחנ
תוינגפוסה םע וא רפסה יתבל תוסינכב םתוא
.ל"הצ ילייחל ד"בח לש

תלהנמ תארוהב וקלוס ,היסורמ הלוע ןמא ,בוכנוב ייגרס לש םירויצ :(ה) 10.12.99
.םיבלצ וליכהש ללגב ריעב ס"נתמב הכורעתמ ןולוח תייריעב הטילקה תקלחמ
.םירויצה תא ריזחהל הרוה ריעה שארו ,הירורעש ללוחל ומייא ותחפשמו רייצה

תסנכה לע תרוקיב חתמ ,ןוילעה טפשמה תיב אישנ ,קרב ןורהא :(ה ,י) 10.12.99
.םדאה תויוכז לש דוסיה יקוח םודיקל תצרמנ הרוצב תלעופ הניאש
רתוי הברה הרוצב הנומתל סנכיהל ךרטצי טפשמה תיב - תאז השעת אל תסנכה םא

:ופורפא .רבעב רשאמ תיביסאמ
.ריזח רשב תריכמ רוסיא תויקוחב ןודי ןוילעה טפשמה תיב :(ה) 12.12.99
.בל ןרע ד"וע שיגה רוסיאה לע רוערעה תא

,טועימ םה םידרחה :קרב ןורהא ןוילעה טפשמה תיב אישנ :(י ,מ) 12.12.99
:הדובעל יצראה ןידה תיבמ קרב עבשילא תטפושה ,ותייער .בור ומכ גהנתמש
תידרחה תונותיעה .חומה תא תפטושש תיתגלפמ תונותיע איה תידרחה תונותיעה
.םירחא םינותיע אורקל םהל תנתונ הניא םהלש תוגיהנמה .תנזואמ הניא

השיא תאשל ,התוא הכיהו ותשאב דגבש ,לעבל ריתה ינבר ןיד תיב :(מ) 12.12.99
לעבל ןתנ אל ינברה ןידה תיבש ,ךכ לע אלפתמ שפוח רתא .ולש תבהאמה תא - הינש
םישנ 1000 דע תאשל ,ףאונו םילא ,ידוהי רבגל ריתמש ,"ךלמה המלש סרפ" תא
םיינברה ןידה יתב :(מ) 14.12.99 .ימואלה חוטיבה ןובשח לעו יקוח חרואב
השיא דימ תאשל םיריתמ םה םירחאה לכל .םיקיתהמ 10% -כב קר לפטל םיחילצמ
!םאאתס .הינש
םייתנשכ הז ךרוע רויג יניינעל ימלועה םינברה דעו םשב ידרח ףוג :(ה) 12.12.99
.ןיסחוי יניינעב עדימ רגאמל םושיר
?טרפה ןויסיח לע הריבע ןאכ ןיא םאה ?יקוח הז םאה :םינטפשמ
.הווצמ-רב ליגב היסורמ םידליל ינומה רויג תמזוי היצילאוקה :(ה) 12.12.99
,(תורצנהמ קתעוהש) סקטה תא ועצבי ,תרנכל (ושי תובקעב) ועסי םידליה ינומה לכ
.ןירדהמל םירשכ םידוהי ויהי ךליאו הז עגרמו ,םש וראשנ ןיידעש םימב ולבטי

.חושא יצע ביצהל רסא ואל ברה :ואל ברה תא תלאוש דמלמ הנאירא :(מ) 13.12.99
?ןבלה תיבב הכונח סקט ענומ היה (ירצונ) יתד ץחל םא שיגרמ היה ךיא
תא עובשה לאש ,(צ"לג) ךברוא ירוא יתדה ןרדשה םע ולש רקובה תינכתב ,בוג ידיג
תורונ םע ,חושא ץע ביצמ ,התא אל ,והשימש ךל עירפמ םצעב המ ,יל דיגת :ותימע
הז ,יתוא ןבצעמ הז :ךברוא ול הנע ?ךל עירפמ הז המ ?םיפי םיטושיקו תוינועבצ
םידוהי םניאש הנידמה יחרזא לכש הבוט הביס הנה ,ונמצעל ונרמא ,ונ .יל עירפמ
.ךברוא ירוא תא עירפמ אלו ןבצעמ אלש המ תא קר ושעי םייתד
יתדה רוביצה השעש ,דחא קר ,דחא השעמ ירחא תורנב םישפחמ ותווצו שפוח רתא
.ינוליחה רוביצב עוגפל אלו זיגרהל אל בוט ןוצר תווחמכ ,ויגיהנמו
!דחא קר !דחא ונל וארת

הפיכה תא םידירומ" :ארק ךורב לש הבתכ :ןלחתמ יתד רעונ :(ה) 14.12.99
תולבל םילשוריל אבש ,תויולחנתההמ יתד רעונ לע - "ןויצ רכיכב לחנתהל םיכלוהו
!וברי ןכ .תינוליח תרגסמב
.תסנכה תדובעב ברעתמ ןוילעה טפשמה תיב :םיסעוכ םידרחה :(ה) 16.12.99
יטרקומדה ךרוצב הריכמ איהש ,תעבוקה הטלחה הרשיא תסנכהש רחאל - תאז
טפשמה תיבל םינקמ דוסיה יקוחש תוכמסה תרגסמב היקוח לע תיטופיש תרוקיבל
.ןוילעה

.דרחתהש ,ונב תא וסייגיש השירדב ל"כטמרה דגנ צ"גבל רתע בא :(י) 17.12.99
,בלסרבב רבקל םעפ 20 רבכ סט ,"הבושתב רזח"ש ,ןבהש ,ןעוט באה
.ונמז תא תיחשמו דמול אלו דבוע אל אוה

"ירמאק"ב השדח הגצה - "תירפוגה ןייעמ" :(תונורחא תועידי ,תוליל 7) 17.12.99
תויפשל ותוא הריזחהש ,ומא ידימ לבקש לופיטהו ,לאוסקסומוה ,הבושתב רזוח לע
.(בגנ תליא תאמ הבתכ)
.ןיבר קחצי רכזל םיסקט םירחהל ארוק "אביקע ינב"ב רבעשל ריכב :(מ) 19.12.99
דרשממ ורטופו תינימ הדרטה לע וננולתה תותדה דרשמב תודבוע :(מ,י) 21.12.99
.תותדה
.חוטיב תוסילופ רכומ זבלא ןבואר ירלופופה ברה :(י) 21.12.99
.המל ובשחת .םהלשמ תוריד שי םיריעצה םידרחה תוגוזה בורל :רקס :(י) 21.12.99
.םיידרח םיווקב וידרה תא תובכל הארוה ולבק דגא יגהנ :(מ) 22.12.99
הרה השיאל עיצהל שי :הכלה-קספ עבק קרב-ינבמ ןייטשרבליז ברה :(מ) 23.12.99
.הלתשהל וירבא תא םורתלו ותוא תדלל ,תויחל יוכיס ול ןיאש רבוע תאשונה
.תולתשהל םירבא םורתל ידרחה רוביצה תא ארוקש ימידקת הכלה קספ והז

הנינפ לש תוזרכ 500 -ו ,הידמ רטסופ לע םרחב ומייא םידרחה :(מ) 26.12.99
.דימת ומכ םינפש .הענכנ הידמ-רטסופו .ורסוה םינוברג לש תמוסרפל םולבנזור
.(רתאב האר) "ביבא תמרמ םידרחה יאנוש" יול ןועדג תאמ רמאמ :(ה) 26.12.99
.יול לש ורמאמל םיארוק תובוגת :(ה) 30.12.99
:רמאו ,םיבשייתמה תא דדועל ןלוגה תמרל אב ירודכ ברה :(מ,ה,י) 27.12.99
."ונבר השמ תמדאמ דרנ אל"
.הטימש תנשב םיאלקחל וצקוי לקש ןוילימ 15 :(ה) 27.12.99
.ןיסירפקב םינתחתמה רפסמב 54% לש הילע :(מ) 27.12.99
ןורכיזה םויו האושה םויב הריפצ ןמזב הפיכ שובחל תשרוד ס"ש :(מ) 29.12.99
.ל"הצ יללחל


  תלוויאה תניפ   "תורשכ"   יללכ  
  ףדה תליחתל   רחאה תאנש   ךוניח  

לע ך"נתה תא םיסיאממ" :ך"נתה ירועיש לע תסנכב םאנ ךוניחה רש :(מ) 1.12.99
תידוהי הנידמל יוא .םימ וב ןיאש קיר רוב אוה דירש" :הנע ירזינב המלש ."םידליה
."הלש ךוניחה רש הזש

,ןיקצומ תירק לש ברה ,ןמקורד ריאמ דוד ברה לע רסא ךוניחה דרשמ :(י) 9.12.99
דגנ תושק תויואטבתה עימשהש םושמ ,םידימלת ינפב עיפוהלו רפס יתבל סנכיהל
?םייללכ-םייתכלממ רפס יתבל סנכיהל םינברל רתומ הליחתכלמ עודמ .הלשממה
?םיינוליח םידליל ריבעהל םילגוסמ םה תדמ ץוח המ
?הפטה=האצרה ?"תיתד האצרה" הז המ ונדמל אל םאה
?רתומ הז הבושתב םיריזחמשכו ,רוסא הז "הלשממה לע" םירבדמשכ זא

ךוניחה תשר רבשמל רשפמ תונמל העצה ולעה טחושו דירש םירשה :(ה) 15.12.99
תא לבקל םיבייחתמ אל םהש וריהבה םידדצה ינש לבא .המיכסה ס"ש .ס"ש לש
?הזמ אצי המ זא .רשפמה תטלחה
תא תועשהל רואיכלמ תינכות תא םיחוד םיביטברסנוקהו םימרופרה :(ה) 15.12.99
.םהלש םירויגה
לע - "ירהנ םלושמ לש הריגמהמ ךמסמ דוע" ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 28.12.99
.הבושתב הרזחהב םיקסועש "םיכרע" תודסומב ךוניחה דרשמ לש תיפסכ הכימת


  תלוויאה תניפ   "תורשכ"   יללכ  
  ףדה תליחתל   רחאה תאנש   ךוניח  

"תורשכ" תייפכ דגנ ינוליחה קבאמהו "הטיו"

להנמש םושמ "הטיו"מ תורשכה תדועת לולשל םייא ידרחה צ"דבה :(ה) 2.12.99
."הוהי ידע"ב רבח אוה ,סופמק ודראודא ,לעפמה לש םדאה חוכ
.דבועה תא התעשהו ידרחה ץחלל הענכנ "הטיו"
םינכרצש ינפמ ריכב דבוע רטפמ היה לעפמ םא הרוק היה המ" :לאוש "ץראה"
"?הבושתב םהידלי תא ריזחמ שיאה יאנפה תועשבש םיננולתמ
.(רתאב האר) לארשיב ןושאר ינוליח םרח קבאמ לחה
.סופמק תא רטפת םא "הטיו" ירצומ דגנ םינכרצ דרמל תארוק יוניש :(ה) 3.12.99
.ותוליעפב ךישממ "הטיו דגנ םינכרצ םרח" רודמ :(ה) 7.12.99
האחמל ףרטצה שפוח רתא
.ותדובעל רזחוה סופמק ודראודא :ףוס - הטיו :(ה) 9.12.99

!ולש תא השע ,"ץראה" תרזעב ,ינוליחה רוביצה לש ץחלה
.ריזח רשב תריכמב ךמות ,תרוסמ רמוש ,רשנ ריעה שאר :(ה) 3.12.99
תיאבצה תונברהש רחאמ בורכו הסח לוכאל םיכוז םניא ל"הצ ילייח :(מ) 3.12.99
םיעלות תואצמיהמ תששוח תונברה :תורשכ ימעטמ םתשיכר לע םיישק המירעמ
ושרוי אל םג םילייחה אבה עובשבש ,ונבתכל רסמנ יבמוז אבאבה תכשלמ .םילעב
הווהת םתפישחש ,םירואזוניד ידירש םייובח םכותבש ששחמ ,תוציצק לוכאל
.םינש יפלא תעבשמ רתוי תצק םלועה לש ומויקל ,ןלצל אנמחר ,החכוה

."הטיו"ו סופמק ודראודא לע הבתכ :השרפה םויס :(ץראה ףסומ) 17.12.99


  תלוויאה תניפ   "תורשכ"   יללכ  
  ףדה תליחתל   רחאה תאנש   ךוניח  

ןכומ ינא .תויבסלו םיאומוהל תורוגס תוקלחמ םיקא :ירזינב רשה" :(מ) 1.12.99
."וב לפטל ךירצש ישפנו יטנג םגפ איה םהלש הייטסה .ישפנ לופיט םג םהל ןממל
.תאז רמא אלש ירזינב ןעט ברע ותואב היזיוולטב רודישב
."יטנג םגפ איה תוילאוסקסומוה :תואירבה רש" :(י) 2.12.99
."םידרח תאנש לש יטנג םגפמ לבוס התא םג" :רמא דיפל ימוט כ"חל
."התסהל רוטקוד אוה ירזינב" :הרמא ןזח ימענ כ"ח
.דאמ ותוא בהוא ינא .לאוסקסומוה אוה ינב" :בתוכ רומדת והיעשי ,ןותיע ותואב
?םילאוסקסומוה זפשאל עיצמש תואירב רשל רמול רשפא המ
"?היבופומוהל הפורת שפחל רתוי ףוחדש ילוא

ירבד לע האחמב לומתא וניגפה תויבסלו םילאוסקסומוה תורשע :(ה) 3.12.99
.ירזינב
ודלונ ובש םויה תא םיללקמ םינלאמשה" :בוש ףקות ירזינב דוד :(מ) 2.12.99
."ופוגל תנביג איה ולש הפיכה" :יטפשמה ץעויה לע ."םידוהיכ
לש ויחא ,ירזינב דוד לע רבוקמ ירש תאמ הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 3.12.99
הסינכה תיסורה הילעה" :הזה ירזינבה אטבתה ראשה ןיב ."הבעות" :ה'למיולש
שארל םיסינכמ םויה" ."עשפו םימס ,לוהוכלאו ריזח ,הבעותו המיז לארשי תנידמל
ומכ םמצעב םיגהנתמ םה ןכל .ףוקה לש םידלי םהש םינוליחה הנידמה ידלי לכ לש
םיגהנתמ ויה םה ,וניבא םהרבא ידלי םהש שארל םהל םיסינכמ ויה םא .םיפוק
."וניבא םהרבא ומכ
םימימתה ,םיסורה םידליה תא חקינ" :תיעצבמ תינכות םג הזה ירזינבל ול שיו
הרות םהב ץיברנ ,ונלש תודסומל םתוא סינכנ ,תובוחרהמ םתוא ףוסאנ ,םירוהטהו
."םימש יאריו םיאג םילארשיל םתוא ךופהנו ,תודהיו


  תלוויאה תניפ   "תורשכ"   יללכ  
  ףדה תליחתל   רחאה תאנש   ךוניח  

:"ךרדל אצי 'ה ןכשמ ,ןתינ הכלהה קספ" :ארק ךורב תאמ הבתכ :(ה) 1.12.99
.הלישב "םיהולא"ל ןכשמ םיקהל םיידרח םילחנתמ לש תוינכות תפישח
לופונומ הצור ידרפסה שדקהה :יאחוי רב ןועמש רבק לע הטילש קבאמ :(ה) 2.12.99
.רבקב תומורתה לע
אלש הינשה הנשה וז ללפתמ ,קוק האל תרבגה לש הלעב ,קוק דוד ברה :(מ) 5.12.99
תרניכה הכפה הרהט הווקימ תויהל םוקמב" ,ריבסמ אוה ,"הרירב ןיא" .םשג דריי
."םיברב םמצע תא םיפשוחו תבשה דובכ תא םיללחמ םישנא יפלא וב םוקמל
.לובמ תדרל ליחתהש אלפ אל
הליפת" ואשנו תרניכל לומתא ואצי ,םינוליח םבור ,םיצוביק ירבח 10 :(מ) 6.12.99
.(ןאכ םגו ,ןאכ האר) "םשג תדרוהל
?רייארפ ,אוה המ .םשג דירומ אל ,וילא ללפתמ אל התא םא ,םיהולא
- "הפשכמ הל םיארוק ר"תיבב" רבוקמ ירש תאמ הבתכ :(מ) 26.12.99
.ידרח בושייב "הפשכמ" לע

,רוזחי קובידה :רקואגיס תידוהי לע ומייא הנומידב ס"ש יליעפ :(ה) 23.12.99
.רוביצב םימוליצה תא גיצהל התוא ענכשל יעצמאכ
."קוביד"ה תא "שריג"ש ברה תא עבתא :רקואגניס תידוהי :(ה) 24.12.99


  תלוויאה תניפ   "תורשכ"   יללכ  
  ףדה תליחתל   רחאה תאנש   ךוניח  

חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית