Subject Secular Power! Home

News

!? םשגה תדרוהל םיללפתמ

:6.12.1999 בירעמ

."םשג תדרוהל הליפת ואשנו תרניכל לומתא ואצי ,םינוליח םבור ,םיצוביק ירבח 10"

אוהש עגרב !"םיהולא"ל ללפתמש ינוליח דלונ אל ןיידע !חיטב אלו םינוליח אל !ת"לבב
שארמ הלא ויה םא !"םיהולא"ב ןימאמ םא יכ ,ינוליח ונניא אוה "םיהולא"ל ללפתמ
הלא ויה םא לבא .רבדב ןיינע לכ ונל ןיא - "םיהולא"ב םינימאמש םייתד םיקינצוביק
.ןוויכה תא ודביאש םהילע רעטצמ שפוח רתא - םינוליח

םתא ...תמאב ונ ,ה'רבח - ןוויכ ותואב וראשנ םא ןיבו ןוויכה תא ודביא םא ןיבו
,תומחלמל ,םיכרד תונואתל ונל גאוד ,םוי םוי ונב לפטמש םיהולא ותואל םיללפתמ
...עבצא ףקנ אלו האושה ןמזב הלעמלמ ףיקשהש םיהולא ותוא ;תוארונ תולחמל ,תונוסאל
!?רחא םיהולא םתאצמ ילוא וא !?םשג איביש םיהולא הז


Elohim? Geshem?!


ףדה שארלSubject Secular Power! Home