Subject Secular Power Home
letter

ביבא תמרמ "םידרחה יאנוש"

ןיב ."ביבא תמרמ םידרחה יאנוש" םשב יול ןועדג לש רמאמ "ץראה"ב םסרפתה 26.12 ךיראתב
:רמאמב יול ןועדג בתוכ ,ראשה


'hate

:(ונילא חלשנ קתעה) "ץראה" ןותיעל האבה הבוגתה תא חלש ,ביבא תמר בשות ,המק תימע

26.12.99

רודמ רובע
תכרעמל םיבתכמ
ץראה
(ינורטקלא ראוד תועצמאב)

,בר םולש

תמרמ םידרחה יאנוש" יול ןועדג לש ורמאמל יתבוגת תא םסרפל וליאות םאב םכל הדוא
:םויהמ "ביבא

םדקמ ןקזה ןרואה ותוא :ףונה ותוא ,ףקשנ ןגה ותוא יול ןועדג לש ונולחמ םגו ינולחמ
- וצרת םא - וא ,ביבא תמרב םייחה לש תואיצמה יכ המדנ ,תאז םע דחיו .רקוב םע ונתוא
ילש ראודה תביתל םג .תורתוס הכ םיכרדב ונינש יניעב תספתנ ,תילארשיה תוינוליחה זועמ
תולעהל לוכי ינניא ."םמודה בורה לוק" לש סמונמהו קיודמה ,םיהדמה רשנמה םושלש עיגה
לש ץרמנה ןויסינה תניחבמ ןהו בצמה רואית תניחבמ ןה :רתוי םלוה חוסינ יתעד לע
יואר ןויסינ ךות ,ונניע תא חוקפלו ריהזהל שקבמה רשנמ והז .שיאב עוגפל אלש ויבתוכ
לש םהיתובבל ךותל קמעהו בטיה הרדח רבכ הקינאפהו תושעל המ ,ךא .הקינאפ ררועל אלש
"םינעזג"כ םיליעפה תרדגהו יול רמ לש ותוממתיה .יתיב ינבו ינא ללוכ ,ונינכשמ םיבר
דע ,תעגופו הבילעמ ,תכרפומ הכ איה היבופונסקב ונתמשאה .רקיעו ללכ יל תורורב ןניא
!רתלאל וב רוזחל יול רמל ןאכ ארוק ינאש

בוחרב ןטקה ירחסמה זכרמב הייכונח וביצה םירוחש-ישובל םינקדבע רפסמ הכונחה גחב
תוארל ףקות לכב ברסמ ינא .ךרבלו רנ םמיע קילדהל םיבשבו םירבועב וציאהו ,טראב
הקומעה הדרחה !ןירדהמל תירנויסימ הלועפכ אלא ,אבס תיבמ "טייקשידיא" וז תוליעפב
םיענ-לוכיבכה לוחליחה .םתור-הוונ יבשותל יאדווב תרכומ עגרה ותואב יזחב המלהש
ךרדב הנטק העיספ אלא ונניא ילש ירוביצה בחרמה ךותל תיתדה הקיטקרפה לש םייניע-ריאמו
ידומע לעו תועדומה תוחול לע ,ןכ-ומכ .יתיבב ילש יטרפה ללחה ךותל םג טלחומ לוחליחל
יעוריאל ףרטצהל א"ת ןופצ יבשותל תוארוקה תוזרכ םעפב םעפ ידמ תוססונתמ הנוכשב למשחה
ינחרז ריינ יבג לע תוספדומה ,ולא תועדומ .(קחצי ןונמא לש ,לשמל) הבושתב הרזחה
תבכ לוחב שארה תנימט איה םהמ תומלעתה .םירזגל ינוליחה ימויק תא תוערוק ,ינקעצ
!הנעי

ןיהמ אוה דציכ :ידגנכ יול רמ לש ויתונעט תחטהמ עזעוזמ ינא ,קיתו "לאמש" ליעפכ
ששוח ינא ,ינוליחכ ?יניעמ הניש רידמ יתנוכשב תידרחה תולחנתהה קר וליאכ ינמישאהל
ינא ,לאוסקסומוהכ .םידרחל תונכשב ילש םייחה חרוא תא םייקל ךישמהל יתלוכי יא ינפמ
יל ירב !אלו אל ?"םירז תאנש"ב קר ןאכ רבודמ םאה .ולא לש םתוחכונמ ימויק םצעל דרח
ליחתהל ץלאיא הבורקה יתביבסל םידרח דועו דוע לש הסינכה םעש ,קפס לש לצ לכל לעמ
דירטמ אדירג "הנוכשה ןויבצ" אל .עגפיהלו עוגפל אלש ידכ םינוש תוריהז יעצמאב טוקנל
לצנתהל ילבמ ייח תא םייקל ךישמהל תורשפאה אלא ,יתריד ךרע אל ןבומכו ,יתחונמ תא
.שושחל ילבמו

יתלב םיבתכמ יתיבב ראודה תביתל ולשלוש םינש רפסמ ינפל :רצק ישיא רופיס ,ףוסבל
הנטיש-יבתכ .יכונאו וננב ,יגוז-ןב לש םהייח לע םימויא שרופמב וחסונ םהבש ,םימותח
ףאו ,שדוקה יבתכ לע ונילע תוומה ןיד רזג תא וססיב רשא ,"םינימאמ" ידי לע ובתכנ ולא
ונתיב ףסמ תאצל ונזעה אל תועובש רפסמ ךשמב ."איימשד אעייסב" םיבתכמה ילושב ופיסוה
אל ילוא הנוכשב םישדחה םילחנתמה .ןיינבל הסינכהו תוגרדמה רדח תא םדוק קודבל ילבמ
!תויחל ןתית לא ךא ,היח :םתנומא תוהמ וז ךא ,םיבתכמ םתוא םהידי ומב ובתכ

,הכרבבו הדותב
המק תימע:שפוח רתא תרעה

"םימדוקה םיקרפה"מ הברה ."םימדוקה םיקרפה ריצקת" תא איבהל ילב םלש היהי אל הזה ףדה
:ב ליחתהל םינמזומ םתא .רתאה יפד ןיב םירוזפ
םתור הוונ לש הרופיס -
ןרוצ לש הרופיס -
"האנשה לע" -
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה םידמחנה ?ד"בח -
...ןוחרקה הצק קר ,ןבומכ ,והז


letter

:ונילא קתוע םע "ץראה"ל חלשנש ןיינע ותואב ףסונ בתכמ


.ץראה ןותיע ,יול ןועדגל בתכמ

,וא יעוצקמ רשוי רסוחב עוגנ "ביבא תמרמ םידרחה יאנוש" לע תבתכש רמאמה יכ הארנ
איצוהל ןתינ אל ביבא תמרב הרהזהה יזורכ תקולח תא .אשונה תנבה יאב ,בוטה הרקמב
.לארשיב םידרחל םינוליחה ןיב קבאמה אוהו ,ידיימה הרשקהמ

,תיתדה הייפכה דגנ תושענש תויוליעפה .תונעזג אוה תיטילופ הצובק דגנ קבאמ לכ אל
דסממה םיתיעלו ,השוע ידרחה דסממהש תולוועה ןמ תועבונ ,תויוכזבו לטנב ןויווש ןעמלו
טמתשהלו הדובעמ לטבתהלש רמול לכות .ודי-לע טחסנו הלועפ ותיא ףתשמ ןכא ינוליחה
תשלת - אשונב העד עיבהלמ המ םושמ תענמנ רומאה רמאמב םלוא ,תולווע םניא אבצב תורישמ
.םמויק םע תומלעתה ךות וימרוגמו ותביבסמ םייוסמ עורא

ישפוחה םנוצרמ תאז םישוע ביבא תמרב תוריד רוכשל םיסנמה ,םידרחש ךל הארנ תמאב םאה
םיעודיה ביבא-תמר לש תדה יתוריש תא םיפידעמ םה םאה - ?הנוכשב רוגל ינאטנופסהו
קר םימייקה םיירויצה תסנכה יתב תא םירכבמ םה אמש וא ,ולוכ םלועב הקודאה םתורשכב
לש הטיסרבינואב דומילה תא ףידעהל םואתפ וטילחה ילוא ,ןיפולחל- ?וז תיתרוסמ הנוכשב
םהיתובוחמ תיתטישה םתוטמתשהמ ץוריתכ ,תובישיב דומילה ינפ לע תולזמהו םיבכוכה ידבוע
.וזכש תויביאנב ךתוא םישאמ יניא ?תויחרזאה

,תידרחה היסולכואה ברקב ינועהו תורובה חופיט ןורקע תנבה רסוחב םג ךתוא םישאמ יניא
יאנותיעכו ,בטיה ךכל עדומ חטבל התא .תידרחה תיטילופה הגהנהה ידי-לע ןווכמב השענש
ומכ .ןורחאה ישיש םויב םסרופש ,לאכימ .ב תאמ אשונב רמאמה תא התא םג תארק יעוצקמ
.םהיגיהנמל םידרחה ןיב לבלבמ התא םירחא

ןיא םאה :תיתדה תקולחמה ןיבל ןימיו לאמש ןיב תרשקש רשקה :ךלצא שי ףסונ לובלבו
ותייטנ תיטנבלר םאהו ?דחיב לועפלו הז םוחתב רבד ותוא בושחל תוכזה םיינמיו םינלאמשל
היה ,ךכ היה הז םא .ל"הצל םידרח סויגל רשאב העד עיבהל ותוכזל והשימ לש תיטילופה
:וז הרוצב ותוא חסנלו םע לאשמ ךורעל ונילע

הלאשה לע הנע ,אל םא .לאשמהמ חכש ,ןכ םא - ?םיינידמ םירותיווב ךמות התא םאה .1
:האבה
?ל"הצל םידרחה תא סייגל שי ךתעדל םאה .2

םירעש האמ תנוכשב תוריד שוכרל ידכ תנגראתמ םינוליח תצובק :ךופה בצמ עגרל רייצנ הבה
חמשא ?םצעב ,אל עודמו ?ךתעד לע הלעי .הידליו הנוכשה יבשות ברקב הריפכה תא ץיפהלו
לע םירסואה ,םירעש האמב הנורחאל ולתינש םיזורכה תא יהשלכ הבוגתב תיכיז םא רכזיהל
.המוחתל סנכיהל הנוכשה בשות וניאש ימ

.םידרחה לכ תא אנוש התאש רמוא אל הז ,םיתחשומה םידרחה םיאקיטילופה תא אונשל רתומ
.ןעזגל תיטאמוטוא ךתוא ךפוה אל הז ,םדגנ לועפל רתומ

ןוגה ידרח לכ לאשתשכ .ךופהה ןוויכב איהש ירה ,הזה רופיסה לכב תונעזג תמייק םא ,בגא
הלואגה תא ברקמ אוה רשאב ,ינוליחה ןמ רתוי הווש יתד םדאש ךל רמאי אוה רשיו
ואיצמה וזה השיגה לע קוידב .ונילע אל ,ותריפכב התוא קיחרמ ינוליחה וליאו ויתוליפתב
."תונעזג" חנומה תא

ןמרק רמות
"םמודה בורה לוק" תתומעב ליעפ רבח


letter


ףדה שארל


Subject Secular Power Home