לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 רבמבונ :16 'סמ

:ונלוכ לש הבוחב םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,הריש :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

:םינותיעה תומש ןומיסל רוציק ינמיסב הז ןמוימ לחה שמתשנ ןוכסיחו רוציק םשל
בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה)

  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

.יכרע ךוניחל להנימה תריגס לע לומתא עידוה דירש יסוי ךוניחה רש :(ה) 4.11.99
םיכרעל ךוניח םדקל תרהצומ הרטמב ,רמה ןולובז ותעשב םיקה הזה להנימה תא
הווסמב ,םייתד םיאשונ לש הארוהה קוזיחל ןנכות לעופב לבא ,"היטרקומד" ומכ
לע שגד הז להנימב םשוה ל"דפמה תפוקתב ."תידוהי תרוסמ" רדגומ אלה םשה לש
.היטרקומדה םודיקל תוינכתה לע תוחפו ,םייתד םיאשונ תלחנהל תוינכות

תתומעל תובצקה ריבעהל לומתא בייחתה ךוניחה רש :(ה) 5.11.99
הנושארה םעפה וז .("הלאשב םיאצוי") םינלחתמל תעייסמה "ל.ל.ה"
'ש ןוילימ 100 -מ רתוי תמועל תאז ,הלאשב םיאצויל תעייסמ הנידמהש
.("הבושתב הרזח") תודרחתהה ינוגראל הנש ידמ הריבעמ איהש

- ןהב ומצע תוכזל לוכי ידוהי לכש תולודגה תווצמה תחא
."ללה"-ל עויסה איה
.ןאכ
- םיטרפ

ךוניחל דעוימה ךוניחה ביצקתב לודג ץוציק ץציק ךוניחה דרשמ :(ה) 7.11.99
דאמ ופדעוה םיידרחהו םייתדה" ,דירש רשה ירבדל .םיידרחלו םייתדל תוברתו
."תונורחאה םינשב דאמ
זכרמב םדאה - ך"נתב השדח םידומיל תינכות םע אצוי ךוניחה דרשמ :(ה) 9.11.99
!"לאל" הדות .לאה אלו

ופלשש רחאל רפסה תיבמ וקלוס דודשאב יתד רפס תיבב תודימלת 5 :(י) 22.11.99
תודימו ץרא ךרד ודמליש !בעותמ עשפ הזיא ."סלריג סייפס" תנומת טנרטניאהמ
ץיבלופוק ברהמ תובוט

.תומרב יתד-יתכלממ רפס תיבל שלפ ידרח רפס תיב :(ה) 23.11.99
דרשמ לש) תובצקהב יתועמשמ לודיג :ןליא רחש תאמ ריקחת :(ה) 23.11.99
תוברת"ל תובצקהה לכמ עברכ .(רתאב האר) "הבושתב הרזחה" ינוגריאל (ךוניחה
ומכ "הבושתב הרזחה" תודסומל הנפומ (???"תידרח תוברת" הז המ) "תידרח
."וקל וק"ו "עמשנו השענ" ,"םיכרע"
םירנימס דיתעב ןממי אל דרשמהש בייחתהל ןכומ היה אל דירש רשה :(ה) 24.11.99
?רשקה המ .הלאשב םירזוחל םירנימס ןממל גאדיש רמא לבא ,הבושתב הרזחהל
תודחפה ,תוירקש תופטה לש םיירנויסימ םילעפמל הנובתל הרזח המוד יתממ
דסומ וליפא ץראב ןיאשכ ,ןממל דירש שקבמ המ תא ?םיידרח-םייתד שחכ-ירופיסו
(רתאב האר)   ?"הלאשב הרזחה"ל דחא
(הווקת חתפב תונבל ןורושי תינפלואב) ןוריפ יש ברה לצא" :גירח בר :(ה) 30.11.99
."ןפג ביבא תאו טכרב דלוטרב תא םג םידמול
.יתד-יתכלממה ךוניחב תדה תועשמ 55% ץציק ךוניחה דרשמ :(ה) 30.11.99


  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

הזו ,ץ"גבל ורתע ילאיתוקי ןנרואו "ישפוח םע" תתומע :(ה) 2.11.99 ,(מ) 1.11.99
.הנונרא ימולשתב םידרחל תונתינש תוחנהה תשרפ תא קמנל םינפה רשל הרוה
הנעטב הנותחה ינפל תועובש השולש גוז ינב לש הנותח הלטיב תונברה :(מ) 3.11.99
.ימרופר סקטב ואשינ םה שמאו ,תימרופרה העונתל הנפ גוזה .הידוהי אל הלכהש
!םיהולא שי !שי
גיצנ לומתא עבק ךכ - "יקוח-יתלבכ תולגתהל לולע הנידמה ביצקת" :(י) 5.11.99
דרשמו תותדה דרשמ ביצקת םשארב - םיביצקתב" .הלשממל יטפשמה ץעויה
."ץ"גב תקיספ םע דחא הנקב םילוע םה םא קפסבש ,םיפיעס המכו המכ שי - םינפה
,םיינרות ךוניח תודסומב םידימלתב הכימתה יפירעת לע ץעויה עיבצה המגוד רותב
.תוינוכית תובישי ידימלת תמועל הילפא םהב ןיא םא קודבל יוארש רמאו
דרשממ םג :םיימעפ םילבקמ םה :"ךוניח" רודמב 23.11.99 םוימ העידי האר
אל ןיידע הזש קר ,םיינש וא דרשמ דועמו ןכתיי .תותדה דרשממ םגו ךוניחה
...הלגתה
.הקוחה תא םילשהל הלשממה תא ץלאל הסנמ ןייטשניבור ןונמא כ"ח :(י) 7.11.99
יקוח תקיקחל ץרמב לעופ ,הקוחה תדעו ר"וי ,ןייטשניבור ןונמא כ"ח :(ה) 10.11.99
.ןוכנ םתשחינ ?דגנתמ ימ .יוטיבה שפוח דוסי קוח םהיניב ,דוסי
תויונחה 4 .תבש םויב וחתפנש הפיחב תויונח סונקל הרוה ענצמ :(מ) 7.11.99
היריעה יחקפ :(מ) 8.11.99 .תוח"וד ולבקש רחאל םג לועפל וכישמה "ןוינק דנרג"ב
.םידוהי ויה תבשב םהיקסע וחתפש םיקסע ילעבל תוח"וד תבשב ומשרש
!ףיכ .םידבועל ורבעוי םיחוורהו ,תבשב דובעת "לע-לא"ש העצה התלעוה :(מ) 7.11.99
לכות לע-לא היפל ,קוח תעצה לומתא השיגה תסנכב יוניש תעיס :(מ) 24.11.99
.תבשב היתוסיט תא שדחל
םוינלימה לילב "תבש ללחל" םידבוע יפלאל רשיא הדובעה דרשמ :(מ) 10.11.99
םוש ?יוגש חנומב םישמתשמ ונחנא בוש ?תבש ללחל ."2000 גאב" תולקתל ששחמ
!"התשודק"ב ןימאמש ימ קר ללחמ תבשה תא !תבש ללחמ אל ינוליח םדא
.ןוילעה טפשמה תיבב ,ידרח ,םיטפשמל החמתמ הנושארל :(מ) 8.11.99
תא רקוסה ,ןליא רחש תאמ הבתכ - "?הלאשב םירזוח רתוי שי םאה" :(ה) 9.11.99
לש התשקב תא איבמו ,"תמא תעד" תוליעפ תא ריכזמ ,".ל.ל.ה" תתומע תוליעפ
(רתאב הבתכ האר)   .הלאשב םירזוחל תיב חתפי רוביצהש ".ל.ל.ה"
אלה םילועה" :"הרותה תודהי" ,טרפלה ידרחה תסנכה רבח :(י ,ה ,מ) 10.11.99
ל"הצב תרשמש היסורמ הלוע לכ" :ול הנע דיפל ףסוי כ"ח ."ישימח סיג םה םידוהי
."דחי םג הרותה תודהי תעיס ירבח לכמ ידוהי רתוי אוה
אל" תולפה עוציב ירחא בוקעל השירדב ץ"גבל הרתע תידרח הדוגא :(מ) 10.11.99
!רשכו בוט םואתפ עתפל ץ"גב הז ליבשב ."תויקוח
המוהמ ררועו ,(יוניש) זרופ כ"ח רמא ,"הכרב הניא הלודג החפשמ" :(מ ,ה) 11.11.99
םידלי :םיינע יכה" :רקצולפ רבס תאמ הבתכ :(י) 17.11.99 .םייתדה םיכ"חה ברקב
םידרחה םידליה" :רצואה רשל ילכלכ ץעוי ,ןהד ימומ ר"ד ."םידרח םידליו םיברע
ימוט כ"ח :(מ ףסומ) 26.11.99 ."םהירוה לש תישפוח הריחב ךותמ ינועב םילדג
יובירב תפרוג הכימתמ ענמיהל שי היפל ,זרופ ,העיסל ורבח תדמעב ךמות דיפל
ומצעל תתל ילבמ ,םלועל םידלי הברה איבמש ימ" :הרקב לכ אלל החפשמב םידלי
."תוירחא רסח הרוהו עורג חרזא אלא ,בוט ידוהי אל אוה ,םהייח תוכיא לע ןיד
- "םיליחתמל םידרח" ץיבומייח יכדרמ לש ותבתכ :(בירעמ עובשפוס) 12.11.99
:םילשוריב םידרחה תונוכש ךותב תבש יברעב "םילויט" לש השדח תכרעמ רוקיס
,(תוינוליח תונוכשב םג םייקש) ךולכל םע ,םיליווקשפה םע ,"שיט"-ה םע תורכיה
יתייה אל ינא :דגנתמ ינא ,ילע לבוקמ אל .דועו ,"תווממ ליצת הקדצ" תועדומ םע
.לובג שי תונרקסל םג .בולכב םייח-לעב לע ומכ ילע ולכתסיש ןכומ
"תבש גנועו שפוחה ,תורשכה" :ןיזק הנרוא לש קנע תבתכב :(ה) 15.11.99
יתב לש טלחומה בורב" :הנש םישימח רבכ םיעדוי ונאש המ תא הנרוא תרפסמ
םוש טעמכ .תורשכ תדועתב תוכזל ידכ תונברה תושירדל םיענכנ לארשיב ןולמה
ןוזמ םיפידעמ 44% רשאכ - תאז .םיידוהי אל םירייתבו םינוליחב בשחתמ אל ןולמ
.רשכ אל
.לארשיב יביטברסנוקו ימרופר רויגב הרכהב ךמות רואיכלמ רשה :(י) 15.11.99
קר רבדל יתוא וחירכה רמטאסמ םידיסחה" ףירע הרוא תאמ הבתכ :(י) 16.11.99
רמטאס תליהקב ותוא תואצומהו ,ןמית אצוי ,ינאדנז איחי לע רופיס - "שידיי
תידרחה רמטאס תליהק ידיב וקזחוה ןמית יאצוי םידוהי 15" :קרוי-וינב
."םנוצרל דוגינב קרוי-וינב תינויצ-יטנאהו
עבקי חרזא לכ היפל ,קוח תעצה שיגה (יוניש) יקצירפ יסוי כ"ח :(מ) 17.11.99
.ולש יעובשה החונמה םוי והמ ומצעב
אל העצהה ,םתנעטל .יקצירפ לש "תבשה קוח" דגנ העיבצה צרמ :(ה) 18.11.99
."יתימאה םכפוצרפ ףשחנ םויה" :יקצירפ .תיניצר
תנידמ לש תואירבה רשכ ינמזה ודיקפתב ,ירזינב הבושתב רזוחה :(י) 17.11.99
דרשמה ןייפמקמ םימודנוקה תונומת לכ תא ריסהל ודרשמ ישנאל הרוה ,לארשי
יתדה רוביצה תושגרל גאוד אוה" :דרשמב םיריכב .ימואלניבה סדייאה םוי תארקל
."רעונה לש ותואירבל רשאמ רתוי
?תואירב רש תויהל ךיא םידמלמ הבושתב הרזחל סרוקב םאה ?םיפצמ םתא המל
זחואש ארונה דחפהו "תמא תעד" תוליעפ לע ובנ סומע לש הבתכ :(י) 19.11.99
.וז תוליעפ חכונל םידרחב
?הנוב ימ .ןוילעה לילגב "םיקידצ" ירבק דיל תיקוח יתלב היינב :(ה) 19.11.99
.הנובה אוה ךורב שודקה הארנכ .רורב אל

בוג תנע תושארב - תינוליח םידסח תולימג ןרק :שדח ינוליח ןוגרא :(ה) 19.11.99
!!הלאכ תודסומ וברי ןכ !תנעלו ידדל דובכה לכ .(ידד) רקוצ דודו (ידיג לש ותייער)

140-180 הנידמל ךוסחי םידרחל יאבצה תורישהמ רוטפה ליג תדרוה :(ה) 19.11.99
.תחא הנשב ח"ש ןוילימ

םיביטברסנוקהו םימרופרה :ל"הצב ןיצק רמואו בשוחש המ הז :(ה ,י) 21.11.99
6 קר ויה םש - האושהמ עורג רתוי הזש ,םידוהי ןוילימ 8 לש תוללובתהל ומרג
,חצרמ רתוי העורג תוללובתה ,תידוהיה תדה יכרב לע ךנחתהש ןיצק תעדל ."ןוילימ
רתוי םיעורג םיביטברסנוקהו םימרופרה םידוהיהו ,ןוילימ 6 "קר" ודמשוה האושב
.םיצאנה ויערמ רבחו רלטיהמ
לבא ,ל"הצמ ותוא רטיפ ל"כטמרה ?ודיגת המ זא ?ונ .העשוה ןיצקה :(י) 22.11.99
.ןייטשדלוג ומכ ."קידצ" היהי דוע אוה ףוסב .הכותמ ותוא האיקה אל ןיידע הרבחה

התלע 'ש ןוילימ 6 .ידמ םירצ םירבק 500 םע "העקתנ" אשידק הרבח :(י) 21.11.99
.לואש תירקב תומוקב הרובקל שומיש רסחו ראופמ ףגא תמקה
תודוקפ לע ברה תעד תא םיפידעמ םייתד םידקפמ :ל"הצב העפות :(מ) 21.11.99
תודוקפ .ל"כטמ תודוקפ תא ןיטולחל לטבנו ,םידרח סייגל וכישמה !אלפנ .ל"כטמ
:(ה) 26.11.99 ??ל"כטמ ךירצ ימ ?אבצ ךירצ ימ !םיהולא שי !רתוי תובוט הכלהה
רואל ,תוניכמה ינבר דגנ תיאבצה תונברה :ל"הצב תיתכלהה תוכמסה לע ברק
תלבקל אבצל ץוחמ םינברל םתיינפו ,ל"הצ תוארוהל עמשיהל םייתד םילייח בוריס
.תויחנה
ואיצוה םינברה .הווקת-חתפב תונבר תקיספ דגנ ץ"גבל הרתע השיא :(מ) 21.11.99
התוא וטישפהש ,הלעב םעטמ םיחילש לש ,התנעטל ,תודע ךמס לע רסאמ וצ הדגנ
וצ איצוה ןוילעה טפשמה תיב .תדגוב איהש "חיכוהל" ידכ ,הטימב התוא ומליצו
...א-א-אידג דח א-א-אידג דח .השיאה תא רוצעל ינברה ןידה תיב לע רסואש
ןיב חוורימה :םילוחה יתבב תוחוראה ינמז ונתשי בורקבש ןכתיי :(י) 22.11.99
הכלהה לבא ,תועש 4.5 אוה (תיבלח) ברעה תחוראל (תירשב) םירהצה תחורא
!תידוהיה הכלהה תא וזיזיש זא .תועש 6 לש חוורימ תעבוק תידוהיה
:(אבצל םידרח סויגב הנדש) לט תדעו דגנ םידרח ומסרפש זורכ :(ה) 22.11.99
אל הפירטמ תוחפ הלא לצא ."אבצל רשג - הדעווה ,הפירט - ל"חנה ,הלבנ - אבצה"
.ךלוה
.םישיגר םירתאמ םידרח תונפל תוקיתעה תושרל עייסת הרטשמה :(ה) 22.11.99
!םשגל וללפתיו תסנכה יתבב ובשיש ?םש שפחל ללכב םהל שי המ
ונל ורמא" :תונעוט הינתנב ודאינל ח"היבב ודליש תויברע םישנ יתש :(מ) 23.11.99
!םייתד םיברע םג שי לבא ."םיברעל אלו םייתדל דעונש םילוח תיב אוה ודאינלש
."הבושתב הרזחל םינוילימ" :תכרעמ רמאמ :(ה) 25.11.99
ול הרוה ריעב תיתדה הצעומה ריכזמ יכ ,ןעוט וכעב ןימלע תיב דבוע :(י) 17.11.99
לש םירבק הלא ויהש ,רפיס אוה 18.11.99 -ב היזיוולטב) םינשי םירבק חותפל
תותדה רש :(י ,ה) 18.11.99 .םירבק םתואב םירחא םיתמ רובקל תנמ לע (םידלי
.הלאה תונעטה תא קודבתש הדעו הנימ
ורבק הישנאש רחאל וכעב אשידק ארבח לש ןוישירה ללש תותדה רש :(מ) 25.11.99
.ורטופ וכעב אשידק הרבחה ישאר לכ :(י) .םימייק םירבק ךותב םיתמ
.לקש ףלא 40 -כ :ביבא-לתב אשידק הרבחב ישדוחה רכשה :(מ) 25.11.99
.יוארהמ הובג אשידק הרבח ידבוע לש םרכש :תותדה רש :(מ) 29.11.99
."שדוחב לקש ףלא -50ל 20 ןיב םירכתשמ" :רכש טוריפ - הבתכב
הנוילעה הדעווב רבחל ,תרופ ןב ברה ,וברוקמ תא הנימ ירזינב המלש :(ה) 25.11.99
.תופורת לס רושיאל הדעווב בר הנומ הבש הנושארה םעפה וז .תופורתה לס רושיאל
ריבעמו ס"ש לש וידרה תונחתב רדשמה ,("הבושתב ריזחמ") תד רכומ אוה תרופ ןב
."הבושתב הרזח" לע ןבורב ,תואצרה
.תימורט האירקב רשוא תוריחבב תועימקב שומיש דגנ קוחה :(מ) 25.11.99
ירכומ רתי לכלו ירודכ ירואל םידסח תולימג תפוק םויה חתופ "שפוח" רתא
.הסנרפ אלל וראשיש תועימקה

:בשחמה דגנ םידרח םילהנמש ברק הבו ,"םורדה לכ"מ הבתכ טוטיצ :(י) 26.11.99
."ףרט תויחל םידרח םידלי ךפוה בשחמה :זלעב ידיסח"
?תידוהיה הכלההמ וא ,בשחמהמ הז ףרטה תייח ולצא םג ?רימע לאגי םע המו

הדעה יגיהנמ לע רמא ,לארשיל ישארה ברה ,ןורוד-ישקב ברה :(מ ,י) 26.11.99
רכש םילבקמ םיסייקה" :25.11.99 ("יששה םוי" ידרחה ןתיעב םסרופ) תיפויתאה
רוביצה תא םיליכאמ ,לארשי תרות דגנ רוביצה תא םיתיסמ ךא תותדה דרשממ
תיבב ןידכ אלש םיפסכ םיבוגו היסהרפב תבש םיללחמ םקלחו ,תופירטו תולבנ
.ישארה ברה תא חידהל (ס"ש) תותדה רשמ שרוד (יוניש) יקצירפ כ"ח ".תסנכה
לע ארפק לכימ לש התבתכ "יערד לש שדחה זחאמה - ןיעיקפ" :(מ ףסומ) 26.11.99
.םויב םימעפ 310 לבוט ,הנורחאל חטתשמ יערד וב םוקמה
...ןנוכתמ אוה ,ןנוכתמ אוה ,ןנוכתמ אוה
.אצי ידרחה גיצנהו - םידרח סויגל הדעווב עיפוה יביטברסנוק בר :(מ) 29.11.99
הדח הילע :(ןליא רחש תאמ הבתכ) טמתשהל םיכישממ םידרחה :(ה) 30.11.99
םיאצומ תוריקח יתש לכ לע" .1997 זאמ 21 ליפורפ ואיצוהש הבישי ירוחב רפסמב
!אורקל ץלמומ ."דחא יאמר
םיידוהיה םייחה בוציעב םיברועמ תויהל תונברהו ל"הצ לע" :(ה) 30.11.99
תבישי שארו ,יבצ תריט יתדה ץוביקה בר ,רנייר לאומש תאמ רמאמ - "הנידמב
."עובלגה הלעמ" בולישה
הצעומה ברל ארזע ןב המלש ברה לש ותריחב תא לומתא לטיב ץ"גב :(ה) 30.11.99
התיה תרתועהו ,(ס"ש) ןהכ תותדה רש לש וצעוי היה ברה .ןויצ תרשבמ תימוקמה
חוכב יואר יתלב שומיש השע ארזע ןב"ש - הנעטה תא לבק ץ"גבו - הנעטש ,ל"דפמה
לש ריכבה דיקפתל ותריחבל איבהל ידכ ,רשה ץעויכ ודיב קיזחהש תוכמסבו הררשה
רבעשל תותדה רש לע ץ"גב ידי לע החתמנ רתויב הפירח תרוקיב :"בירעמ" .ריע בר
?ימ לש סיכהמ .'ש 15,000 תרתועל םלשל בייוח אוהו ,(ס"ש) הסיווס והילא
!ךלשו ונלש סיכהמ - רמולכ ,תותדה דרשמ לש סיכהמ :שחנמ שפוח רתא
ורתע ןיסירפקב יחרזא סכטב ואשינש "ןותיח ילוספ" תוגוז ינש :(מ) 30.11.99
ריזחהלו ,קוחב םייחרזא ןיאושינ רידסהל הלשממל תורוהל העיבתב ץ"גבל לומתא
דחי .ל"וחב אשניהל הנידמה י"ע וצלוא םהש םושמ תויפסכה תואצוהה תא םהל
.רבה בדנ ד"וע תועצמאב ,"תשדחתמ הרבחל - םוינלימ" תעונת ץ"גבל הרתע םתא
!רוכזלו םושרל


  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

,ופי-ביבא-לת תייריע שאר ,יאדלוח ןור :(י) 26.11.99 ,(מ) 25.11.99 ,(מ) 23.11.99
"הפיכ שבוח ידוהי ריעצ ידיב חצרנ" בותכ וב ןיבר חצרל ןורכיזה חולמ ריסהל הרוה
.םהל םרוצ בותיכהש ,םיחרזא לש תונולת תובקעב תאז ,"הפיכ שבוח" בותיכה תא
."הירוטסיהה תוויעל םרוגש םילא םדא אוה יאדלוח ןור :ןיבר האל" :(מ) 28.11.99
ריאשהל בושח .םירצוי תויוכז תרפהב רבודמ" :החצנהה רתא םיקמ ,רבוקטרט דוד
תא ובתכו ובש םינומלא ."םייתד םיעינממ עצוב חצרהש ןוויכמ תבותכה תא
.ןורכיזה חול לע תבותכה
ביבא-לת תייריע שאר ,יאדלוח ןור תטלחה תא הנגמש תכרעמ רמאמ :(ה) 29.11.99
:"הפיכ שבוח ידוהי ידיב חצרנ" בותיכה תא ריסהל הרוהו םייתד ץחלל ענכנש ,ופי
הלשממה שאר תא חצר רימעש ,ךכ לע עיבצי הטרדנאב בותיכהש יוארה ןמ"
תונורקע לע ססבתה חצרה :ףיסומ שפוח רתא ."םיינמואלו םייתד םיעינממ
םהיפל ,ידרח-יתדה ךוניחב תורוד לע תורוד םירבעומש ,תידוהיה הכלהב םישדוקמ
הנתינ לארשי ץרא ,הריחב םע אוה ידוהיה םעה ,םירחא םדא ינב לע ןוילע ידוהיה
לע הריבע רבוע גורהל ץלמומ ףאו רתומ םימייוסמ םיאנתבו ,יהולא וצב ידוהיה םעל
םיכמות םדועו וכמת םירחא םייתד םידוהיו םינבר הלא תונורקע יפ לע .הכלהה יפ
תא הכותמ איצויו תידוהיה הכלהה לצא ךליש ,בותיכהמ עגפנ ומצע שחש ימ .חצורב
.רבדנו בושנ זאו ,בעתנה ןויערה תא הדילוהש תיתשתה
הז םא :ןעוטו יונישל דגנתמ ,רבוקטרט דוד ,הטרדנאה בצעמ :(היזיוולט) 29.11.99
,ובלעיי הנידמב םיריעצה לכש ןוויכ "ריעצ" בותכל רשפא יא זא - "בילעמ"
.ובלעיי םידוהיה לכש ןוויכ "ידוהי" בותכל רשפא יאו
."ינוציק ינמואל ידוהי ידיב חצרנ" :הרשפ תעצה :(מ) 29.11.99
."הפיכ שבוח" וא "יתד" םשריי אלש קר רדסב לכה


  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

.שמש תיבב ריזח רשב תריכמ דגנ ס"ש יכמותו םידרח לש הנגפה :(י ,מ) 22.11.99
לש חאה) ירזינב דוד ."האמוטו הבעות ,המיז - םיסורה :ורמא ס"שב םיליעפ"
ארטיסה" :רמא (לארשי תנידמב תואירב רשכ תינמז ןהכמש הבושתב ריזחמ-רזוחה
."םיאולחתו הבעות םיציפמו שאר ומירה ("ןטש") ארחא
םינכסמל םילפטנ םעפ בוש .ס"ש ינבר תא רוקחל םישרוד םיכ"ח :(ה) 23.11.99
!םכילע ופט !האמט תינוליח-תינויצ-תיזנכשא תונעזג ?ס"שמ הלאה
תא תלגלגמ היצרגטניאל הלשממה שאר תצעוי ,הבוקסיא הנא :(ה) 24.11.99
םג !םישאהל ימ תא שיש בוט) םינוליחה לש םחתפל ס"ש ישנא תוצמשהל תוירחאה
תא הטלק אל תינוליחה הרבחה" :(םינוליחה ללגב המרגנ ,ךש ברה ירבדכ ,האושה
םיפודיגו תוצמשה !הלצינ קר !קר ."השלוחה תא הלצינ קר ס"שו ,היסורמ םילועה
!"קר" הז הנא תרבג לצא
קבאמה תודוא "הקיטילופו רשב" :ךיליירפ הקבר תאמ הלודג הבתכ :(מ) 23.11.99
.שמש תיבב היסורמ םילועה דגנ םידרחה לש
תיבב ירזינב דוד ירבד לע ףסאנש רמוח תוטילקרפל הרסמ הרטשמה :(מ) 25.11.99
דשחב הריקחב חותפל םוקמ שי םא טילחת וזש ידכ ,היסורמ םילועה דגנ שמש
םלוכש ךיא םמהמ ?התסהל דשח םייק םאה ?הריקחל םוקמ שי םאה .התסהל
,לשמל ,רבודמשכ ביגהל םיריהמ ךכ לכו ,ידרח םילאב רבודמשכ םיקפקפמ
!ולש דומילה רכש לע ןיגפמש טנדוטסב
לש תומהלתהב ןויד :"ינוליחה עזגה קוח" :טחוש תירוא תאמ הבתכ :(ה) 26.11.99
םיקוח תקיקחב תמייקש הנכסהו ,היסורמ הילעה דגנכ םירחא םידרחו ירזינב דוד
.םידוהי-אל דגנ
םידרחה תפקתימו שמש תיב יעוריא לע הנרס לאגי לש ותבתכ :(י ףסומ) 26.11.99
."זיראפב ומכ הנירטיווב בכשי אל ריזחהש רקיעה" :היסורמ םילועה לע
לע הנורחאה תידרחה הפקתימה לע ימלשורי םולש לש ותבתכ :(מ ףסומ) 26.11.99
."תומלוע תמחלמ" :שמש תיבב היסורמ םילועה
תוידרחה תויואטבתהה" :אשונ ותואב שורית םהרבא לש רוטה :(מ ףסומ) 26.11.99
.תועגופו תולילכמ ,תוטוב ,תומהלתמ ןה .תוממוקמו האנש תורדשמ
הבושתב רזוחה ,ירזינב המלש ירבד תובקעב הלשממה תבישיב הרעס :(מ) 29.11.99
םילועה תא ףקתש ,ירזינב דוד לש ויחא ,לארשי תנידמב תואירב רשכ תינמז ןהכמש
."םילועה ברקב המיזו תונז שיש קפס ןיא :רמא ,שמש תיבב היסורמ
,שמש תיבב ריזח רשב תריכמ ןיינעב תסנכב היהש םילאה חוכיוב :(י) 29.11.99
רשכ תינמז ןהכמש ירזינב הבושתב רזוחה רמא ,תובשה קוח אשונ תאלעהו
הנידמל ןווכתה אוה .ורבקב ךפהתמ היה לצרה" :לארשי תנידמ לש תואירבה
אוה לצרה זא ול חונשכ ."םידוהי אל םה םילועהמ זוחא 50 -ש הנידמל אלו תידוהי
לע םידרחה םירמוא המ רפסמ אל םגו ,לצרה בתכ תמאב המ רפסמ אל אוה !המגוד
ויתובתכ האר ,(החיפנ - שידייב לעצרעפ) "לעצרעפ לעצרה" ותוא םינכמ םהש ,לצרה
ףכ"ב הנעתמ אוה דציכ םירפסמ הבושתב םירזוחל םירנימסבו ,ראב םייח לש
תנידמ" ורפסב ,ראשה ןיב ,לצרה רמא ךכו !תדל וסחי לע םונהיגב "עלקה
:"היטרקואית" ףיעס-תת ,"םידוהיה תנידמו 'םידוהיה תדוגא' קרפב ,"םידוהיה
תדכלמ הנומאה !אל ?היטרקואית ונל היהת לכה תולככש רבדה שוריפ םאה"
לש םייטרקואיתה םיפוסיכל חיננ אל ךכיפל .רורד ונל ארוק עדמה ,ונתוא
קתרנש םשכ ,םהלש הליפתה-יתב לא םקתרל עדנ .שאר םירהל ונלש תדה ישנא
שרדנה דובכה לכב וכזי תונברו אבצ .ויניטקרסק לא ונלש יעוצקמה אבצה תא
םהל הקינעמה הנידמב .ול םייואר םהש דובכה לכ - םילענה םהידיקפת ידי לע
םיינוציח םיישק רבדה ונילע איבי ןכש ,הפ-ןוחתפ םהל היהי אל ,רקיו דמעמ
."םיימינפו
תנידמל אלא ,'תושו ירזינב םיחאה חסונ "תידוהי הנידמ"ל ללכ ןווכתה אל לצרה
!ארקו ,ירזינב ,רפס חתפ .םיינוליחה םידוהיה הנושארו שארב ,םידוהיה
!ונלש ידוהיה םירפסה ןוראב םירפס דוע שי ךורע ילבב דומלתו ןחלושהמ ץוח


  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

םילשוריב םולשה טפשמ תיב ינפב יערד הירא לש "ירוביצה" טפשמה :(י) 1.11.99
הייגוסב 2000 לירפאב ונודי ץ"גב יטפוש 11 :(י ,ה) 5.11.99 .2000 לירפאב לחי
!לירפאב דחאה היהי אל הזש קר !הללאו .יסכודותרוא אל רויג לש תינורקעה
,ןהד םיסנ לע סיסע ףסויו ףחש לט תאמ הבתכ :(בירעמ "םיקסע") 2.11.99
.ס"שמ רצואה רש ןגס
דרשמ :ףסוי הידבוע לש וינב תושארבש תודסומל תולדגומ תובצקה :(ה) 3.11.99
םינוכמ -15ל תחא לכ 'ש 500,000 -כ לש תולדגומ תובצקה קינעמ (ס"ש) תותדה
.(הדובעו יוניש ,צרממ ץוח) תויטילופ תוגלפמל םבורב םיברוקמש םיינרות
;'ש 620,000 - הידבוע לש ונב ,דוד דמוע ושארבש ,"תעד הווחי" ןוכמ - םהיניב
;'ש 507,000 - הידבוע לש ונב ,השמ דמוע ושארבש ,"לארשי רואמ" ןוכמ
;'ש 519,000 - הידבוע לש ונב ,םהרבא דמוע ושארב ,"חרזמה רוא" ןוכמ
.'ש 508,000 - הירא לש ויחא ,יערד םיסנ דמוע ושארב ,"הניפ שאר" ןוכמ
ןומימה תא יצחב ץצקל תותדה דרשמל הרוה הלשממל יטפשמה ץעויה :(ה) 3.11.99
קר המל :קדצב ,לאש יקצירפ יסוי כ"ח זא .ס"ש לש "ןייעמה לא" תרצעל ןתנש
רש תא בייחמה יאנת לע וצ לומתא איצוה ץ"גב :(ה) 5.11.99 :ץ"גבל הנפו ?יצח
ןומימב ודרשמ תופתתשה תא לילכ לטבל ובוריס תא קמנל (ס"ש) ןהכ קחצי תותדה
ושיגה הריתעה תא .הנשה תוכוסה גחב (ס"ש) ותגלפמ הנגריאש "ןייעמה לא" תרצע
."יוניש" תעונתו יקצירפ יסוי כ"ח

ל"כנמל לומתא הנומ ,ס"ש ר"וי ,ישי ילא לש וברוקמ ,ןהכ ןועמש :(מ) 4.11.99
ןהכ קחצי תותדה רש :הל'שיומ רמא ,ןיבמ אל ינא .ס"ש לש "ןייעמה לא" תעונת
ןהכ ןועמש דמוע השארבש ,ס"ש לש "ןייעמה לא" תעונת תוגיגח תא ןמממ ס"שמ
?רדסב אל ןאכ המ זא ,ס"ש לש ר"וי ישי ילא לש וברוקמ ס"שמ

ימ שחניש ןושארה) ףסוי הידבוע ,ס"ש גיהנמל ברוקמה ינרות ןוכמ דוע :(ה) 5.11.99
דרשממ םילקש 420,000 לש הבצקה לבקי (שפוח תצלוחב הכזי ושארב דמוע
.תותדה
םירשה תדעו תבישי תא לומתא שטנ (ס"ש) ןהכ קחצי תותדה רש :(מ) 9.11.99
.םיביטברסנוקהו םימרופרה יגיצנ םג ונמזוה הבישילש ךכ לע האחמב רויג יניינעל
הסנמ (ס"ש) שדחה תותדה רש םגש ,הנעטב ץ"גבל ורתע םימרופרה :(ה) 10.11.99
.תויתדה תוצעומב םתוא ףתשל ץ"גב תארוה תא ףוקעל
תסנכל תיזכרמה תוריחבה תדעווב ס"ש תא גצייל דיתע יערד הירא :(מ) 15.11.99
?תוניירבעהו העישפה ןמויב עיפוהל ךירצ אל הז .16 -ה
םה הז תא .ןיקת להנימו םייפכ ןויקינ לע ןויע םוי :ס"שב עוריא :(י) 18.11.99
,םיפסכו להנימ ,ןוטלש יקסעל םיסנכנש ינפל םידמול הז תא ?וישכע םידמול
!ךכ רחא אלו
הסנמ ,ס"ש לש לוכי-לכה ר"וי היהש ,יערד הירא :ןיעיקפמ אבאבה :(י) 21.11.99
םימעפ 310 הווקמב לבוט ,"םיקידצ" ירבק דיל רוגל רבע :"לבוקמ"ל ומצע ךופהל
.ארפ ןקז לדגמו ,םויב
ביצקתמ 'ש ןוילימ 10 הצקיה (ס"ש :רשה) החוורהו הדובעה דרשמ :(י) 22.11.99
תשמתשמש ,ידרח רעונל ינרות לעפמ - "ן"תמ" תתומעל ןוכיסב םידלי טקיורפ
!ןוכנ ?התומעה אישנ והימ דחא שוחינ .תורחא ץופישו תובישי תמקהל ףסכב
.ףסוי הידבוע ברה


  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

.תויתדה תוצעומה ביצקתב עגופ יקסנרש רשה :םימעוז םייתדה :(י) 15.11.99
:ונלש ףסכה םע םישוע םה המ וארת - עגופ אוהש בוטו
תודעסמהו ןולמה יתבמ שורדת םילשוריב תיתדה הצעומה :(מ) 16.11.99
ופילחת !םילבמט - "רטסבליס") תיחרזאה הנשה שאר תוביסמ ךורעל םיננכתמש
רובעי לכהו ,םש תצק הפ תצק ומלשת ,הבוב אבאב תגיגח הזל וארקת !םשה תא
הלחמ וזיא ?המ המל .םיחבטמה תא שדחמ ורישכי םה עוריאה רחאלש (תויעב אלל
ברה לש וישעממ "ריאמ ביתנ" תבישיל קבדנ אלש המ ?םיחבטמב םש הקבדנ
!חבטמב תונולמל קבדיי אל יאדווב ,ץיבלופוק
ץ"גב עבק הנש ינפל" :"ץראה" בתכ תויניצב לאוש ?המ זא ,עבק ץ"גב :(ה) 18.11.99
דרשמ .םילשוריב תיתדה הצעומב םירבחכ םיסכודותרוא אל םינבר ינש תונמל שיש
לכסל םיכרד ואצמ הלשממל יטפשמה ץעויה דרשמו םילשורי תייריע עויסב תותדה
."הטלחהה תא


  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

לבה תונומאו םירוסיא ,הכלה יקספ

םינד אלש הלא לכ" :םילשוריב יטפשמ סנכב רמא הידבוע ברה :(מ ,ה ,י) 2.11.99
."ונבר השמ תד לע םדי ומירה וליאכ הרות ןיד יפל
דרשמ םעטמ סרוקב תוידרח םישנ תופתתשה לע ורסא םינברה ילודג :(מ) 9.11.99
,(רוג) רתלא בקעי םינברה .דיורפ לש הזילנאוכיספה תרות םג תדמלנ וב ,ךוניחה
:ועבק יקסביינק םייחו ("רודה קסופ") בישילא םולש ףסוי ,(זלעב) חקור בד רכששי
תורגסמב הארוה תדבועכ לבקתהל לכות אל חוקיפב םניאש םיסרוקב דמלתש ימ"
?א"טילש דירש שיא יסוי ר"ומדאה ךכ לע רמוא המו ."תוידרח ךוניח
ןופלטב רבדל םישנל רוסא" :םינבר 4 ידיב םותח ,שדח הכלה קספ :(מ) 9.11.99
."תועינצה תמוחב העיגפו תוצירפ ששחמ סובוטואב וא םיברה תושרב ירלולס
עוציב רסאיי היפל ,קוח תעצה תסנכל שיגה (הילעב לארשי) רגיר כ"ח :(מ) 9.11.99
.תורואנו המדיקל םוינלימה סרפ תא לבקי רגיר .ותומ רחאל םדאל הלימ תירב
"שפוח" רתא ."םוניהיג" הז הירטמיגב "קוח תנידמ" :ףסוי הידבוע :(י) 18.11.99
"ףסוי"ש ,לשמל ,אצמת םש "תוירטמיג" רודמל ויארוק תא הנפמ
.ךפיהלו ,ןוכנ הז םג זא ,ןוכנ אוהה םא ?המ זא ."העפא "= הירטמיגב
.קיטסמ תסיעל לע רוסיאה לטבל לקוש ידרחה צ"דבה :(מ) 25.11.99
.ףאב טוטיחה לע רוסיאה םג לטוביש שרוד ףסוי הידבוע

,תורפושו הליפת ירפסב םישומח ,לארשי ימשב וסט םילבוקמ 40 :(י ,מ) 25.11.99
.(הנזצ המלש תאמ הלודג הבתכ) םשג תדיריל םיללפתמו םיקעוז
םילבוקמה לע גלגלמ "ילע לבוקמ" הבתכב ןודיס םירפא :(מ ףסומ) 26.11.99
,ףלח עובש :םימשג ודריש ללפתהלו םיהולאל ברקתהל ןוריוואב וסטש םיידרחה
אלל םיריהב םימשה ,הרוטרפמטב היילע לע רפסמ יאזחה ,עיגה עובשה ףוס םג
:תונקסמ ...ןנע לש ץמש
.םיסוטמל קלדהו ץמאמה לע לבח ,ללכב עמוש אל םיהולא (1)
.אקווד םהל השוע אוה סחאנ רותבו םשגה תדרוהל וילא וללפתהש ולא תא אנוש םיהולא (2)
?םייק ללכב אוה םאה .הנוע אל ?תכלה ןהל ?םיהולא (3)
היה אל אוה תישארבב 'א קרפב 'א קוספ ינפל דוע ,הלחתהמ !שקשקמ התא המ (4)
!התוא םתלכא !שירטנח !םייק

 

:בירעמ ,תונורחא תועידי 25.11.99
,לארשי ימשב וסט םילבוקמ 40
,תורפושו הליפת ירפסב םישומח
םשג תדיריל םיללפתמו םיקעוז

 

  תיתד הצעומ   בוטיקהו בותיכה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תלוויאה תניפ   ריזחהו ס"ש   יללכ  

חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית