Subject Secular Power! Home

News

!רפוסי יכ ןמואי אל


24.11.99

?הבושתב הרזחהל םירנימס ןממלו ךישמהל ןכומ לארשי תנידמב ינוליח ךוניח רש

???"הלאשב הרזח"ל "הבושתב הרזחה" ןיב הוושמ לארשי תנידמב ינוליח ךוניח רש

תוושהל ללכב רשפא יאו ןוימד םוש ןיאש ןיבמ ונניאש לארשי תנידמב ינוליח ךוניח רש
!!!"הלאשב הרזח"ל "הבושתב הרזח"

תוירנויסימ םה הבושתב הרזחהל םירנימסהש עדוי ונניאש לארשי תנידמב ינוליח ךוניח רש
?םייניע תזיחאו הדחפה ,הייעטה לע ,תמאה ןמ ךפיהה לע תססובמה ,תקהבומ

,יטרפ ,ישיא ךילהת איה "הלאשב הרזח"ש עדוי ונניאש לארשי תנידמב ינוליח ךוניח רש
לארשיב ןיאש אלא ,וילע "דבע" אל שיאש קר אלשו ,ומלוע תפקשה תא תונשל םדא לש הטלחה
???"ןממל ימ תא" ללכב ןיאשו ,"הלאשב הרזחה"ב קסועש ןוגרא וא דסומ ףא

תידרחה תוירנויסימה תא ?ןממלמ קיספהל ןכומ ונלש ינוליחה ךוניחה רש ןיא ימ תאו
ומצע אוהו ונחנאש םיסמהמ ?ןממלו קיספהל ןכומ ונניא רשה לילעב תיקוח יתלבה תעשורמה
?םימלשמ
?ונלש ינוליחה ךוניחה רש והז םאה
!רפוסי יכ ןמואי אל

םינפומ תידרח תוברתל הנידמה תובצקהמ עבר" :ןליא רחש בתוכ 23.11 -המ "ץראה"ב
:ךוניחה רש ירבד "ץראה"ב ועיפוה ,תרחמל םוי . "םיקהבומ הבושתב הרזחה ינוגריאל


'Tarbut Toranit'

:(23.11.99 "ץראה") הבושתב הרזחה ינוגראל תובצקהה הלאו

Sums for the religion merchants


ףדה שארלSubject Secular Power! Home