לדף הנושא כח חילוני לדף הבית

חופש - יומן ארועים

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - "שפוח"
1999 רבוטקוא :15 'סמ

:ונלוכ לש הבוחב םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרח תוטלתשהלו תיתד הייפכל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

לאינדו דדוע ,הריש :ןמויל (*)רמוחה ףוסיאב ועייס
ןור :ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :רוציק ינומיס (*)

 

:תמאב םעפה ,"םלח ימכח" לש השדח הרודהמ

תופוע ,תומהב ,תויח :ןג-תמרב יראפסב םייחה ילעב לכ" :(הפוצה) 1999 רבמטפס
תולעב םג ברל .תימוקמה תונברבו ןג-תמרב בר ,קוק םוחנ ברל םיכייש ,םישמרו
.הדגא וז ןיאו ,ךכ ןכא ?םמהמ ?םיהדמ ."יראפסה תומדא לע תיקלח
,יאנוטיסה קושב תורשעמ תשרפה לע הנוממש ,ביבא-לתב תונברה :טרפמ "הפוצה"
.אלפנו הפי ןאכ דע .םייח ילעבל לכאמכ ותוא תנתונו רשעמה תא תקרוז אל
םייח ילעבל וא ןהוכל קר (תידוהיה הכלהה יפ לע) תתל רשפא תורשעמו תומורת לבא
בר דחאל ןגבש םייחה ילעב לכ תא "ונקיה" יראפסה ילעב ,ןכל .ןהוכל םיכיישש
?דרפנב םייח לעב לכ ברל "םינקמ" ךיא לבא .ןג-תמרב רג םגו ןהוכ םג אוהש ,קוק
ברל ונקיה :"דאמ םכח" ןורתפ ואצמ וללה םימכחה זא ,הזמ קר עגתשהל רשפא
.ול ךייש וילע אצמנש המ לכ אליממש ךכ ,יראפסה תועקרק תא
ורדיס זא ,ובאטב םושירה לש היעבה הרתונ ןיידע ?םלח ימכח לע םעפ םתעמש
?תנבה ,ךורב .ובאטב םושיר שרוד אל הזו ,"רצח ןיינק" םלצא ארקנש המ קוק ברל

 

  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

םידימלת תבלעהב הדושחה יתד ס"יב תלהנמ דגנ םידעצ םילקשנ :(י ,ה) 5.10.99
?םיטקננ אל המל ?"םילקשנ" המל :דירש יסויל הלאש .םייפויתא
וב םידמולש ,םילשוריב "תשק" רפסה תיב :םתור רמת תאמ הבתכ :(ה) 14.10.99
ביעמ םויק-ודה תיילידיא עקר לע לבא .החלצה רופיס אוה ,םייתדו םינוליח דחי
.רחאה דצל וקרעי םהידליש ,םייתד םירוה לש םששח
:עדוי אלש ימל .יכרעה ךוניחה להנימ תא רוגסל ןווכתמ דירש רשה :(ה) 17.10.99
לש םחומל םייתד םיכרע תרדחה םשל להנימה תא םיקה ,רמה ןולובז רבעשל רשה

!דירש יסוי ,ךל הדות ."םיכרע" :הפי הלימ לש הווסמב םיינוליח םידלי
ודמליש םינוגראל 'ש ןוילימ 5 תוצקהל חיטבה דירש ךוניחה רש :(ה) 18.10.99
.רהנש תדעו ח"וד חורב ,תיסכודותרוא אל תודהי
!תינוליח תודהי דומיל ללוכ :ארוקו ףיסומ "שפוח"
דרשמל ףופכה ,ביבא-לת ןופצב "בקעי תיב" ידרחה רפסה תיב תלהנה :(מ) 20.10.99
ידימלת תא העיסמש םיסובוטואה תרבחל התנפ ,הנידמה יפסכמ ןמוממו ךוניחה
ונלש םידליה" - הנעטב ל"הצ-ילג תא ועימשי אל םיגהנהש ,השירדב רפסה תיב
תוידרח תונחתל קר בישקהל םהילע .םיכלכולמ םירבד עומשל םיכירצ אלו םירוהט
."שדוק ירבד םיעמשומ ןהילע תוטלקל וא
המש ,ןיבהל ןתינ שדוחה תומילאהו העישפה ןמויב ונאבהש המ לכ רואל קר
,םיידרח םידלי דמלל ךישממש סנאה ברה לע הז עומשל םיכירצ םיידרחה םידליהש
,ףודרומ יתדה לייחה לע ,וידימלתמ 19-ב םינוגמ םישעמ עציבש ץיבלופוק ברה לע
םידלי סנואש הרהטה הווקמ להנמ לעו ,תויתד תודליב ןימ תוריבע 13-ב םשאומש
ךוניחל סיסב ,םתסה ןמ ,שמשל םייוארה "םירוהט" םיאשונ םה ולא .הווקמב
."בקעי תונב" תודימלת
ךוניחל תשרה יכרע םע תוהדזה לע וריהצה םיידוסי רפס יתב 25 :(ה) 25.10.99
.(ןיזק הנרא תאמ הבתכ) (.ה.מ.ח) יטסינמוה


  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

.םינוליחה ידיב השומיש םצע לע ונתאחמ םושמ ,תואכרימב ןאכ תאבומ "תורשכ" הלימה)
םיהולאב ןימאמש ימ .סואמ וא םיעט ,רוהט ,םהוזמ לכוא שי .רשכ ונניאש לכוא ןיא ונתניחבמ
(.'וכו "תבש לוליח" ,"תבשה תשודק" יבגל םג ךכ .ונוצרכ םייתד םיחנומב שמתשיש ויקוחבו

ירחא ,דיפל ריאי בתכ ,"ילצא םרחומ םילשורי ןוטליה" :(בירעמ עובשפוס) 1.10.99
.םיידרח םימויא ללגב תיעוצקמ תדבוע רטיפ ןולמה תיבש
!םויה רדסל הילע רובעל רוסאש השיבמ העינכ
תורשכ חיגשמ .תורשכ תייעב ללגב ודמשוה תסנכה ןונזמב םילישבת :(י) 6.10.99
ריסמ קרמב "יבלח" ןמוסמ קרמ ריס האלימ תושיגמה תחא יכ "הליג" ןונזמב
.םירהצה תחוראל יבלחה ןונזמב ןכוהש לכואה לכ תא דימשהל הרוהו ,"ירשב"
.חיגשמה לש וקוליסל המוצע ונגרא זרופו יקצירפ םיכ"חה
.רשכ אל ןונזמ םישרוד םיכ"ח 13 :(י ,ה) 6.10.99
!םכמעטל רשכ ,םיעט לכוא םע ןונזמ שורדל םכילע :תועט
.םידוהי-אל םיחיגשמ קיסעהל הצילמה הבונתש ,םינעוט םינתפר :(ה) 7.10.99
םולשת םהל העיצה הבונת ,םתנעטל" .ללהנב תפרב גרבדיורפ לטויו תור - םולצתב
."תבשב ודבעי אל םא
ףרוצמ .תבש לוליח ןיאש אדוול תותפרב תומלצמ הביצה הבונת :(ה) 8.10.99
:םינתפרה לע תולטומש תולבגמ דועו .תפרב ריק לע ואדיו תמלצמ ובו ,םולצת
לכמ םילכימה תא ןקורל םיבייח ןירדהמל רשכ בלח רוכמל םיצורש תובלחמ ילעב"
,םינטק םינרצי לע ץחל רצונ וז ךרדב .'הרשכ אל'ה תבשה תבילחמ רתונש בלחה
םהל תחטבומ ,צ"דב תושירדל ונעיי םא - ןירדהמל בלחה רוצייב בלתשהל םיצורש
!!!"תבשב םג ,םירציימ םהש בלחה לכ לש העובק השיכר
.רטסבליסה תא גוגחל ןולמה יתב לע תרסוא תונברה :(ה) 26.10.99
,דחי ולעפי תוחמשה תומלואו ןולמה יתבש ,וננחתה םימעפ המכ .רבדה ותוא הנש לכ
המכ יפ ,םוצע חוכ םהל שי ירה !הלאה לבהה ירוסיא תא וחדיו הלועפ ופתשי
!םינדחפ ינב םינדחפ םלוכ - המ לבא !םינברל רשאמ המכו
ינגראמ תנעט - "תונברה לש רוסיאה ללגב םיריית 200,000 ונדספה" :(י) 26.10.99
.תוריית
רשפא יא הזכ הובג ץעמ ."ץעהמ דרת תונברהש םיווקמ" :םיאנולמה :(י) 27.10.99
.ףסכ ןומה םילוע ,םכל עודיכ ,םיהובג תומלוסו ,הובג םלוס ילב תדרל
םירייתה" :ץיבר כ"ח .תדה שפוחב העיגפ יהוז :דיפל ימוט כ"ח :ןותיע ותואב דועו
?םיאיבנב ץיבר םגה ."הנבה ולגי
הצפמה ,שדח חוטיב לארשיב קוושל עיצמ "סדיול" חוטיבה דיגאת :(מ) 28.10.99
םידבאמש ,םיחרזאה לע המו .םהלש תורשכה תדועת תא םידבאמ רשא קסע יתב
?וצופי םה םג םאה ?תורשכה תייפכ ללגב םהלש האנהה תא
תונברה :ןולמה יתב תודחאתהל תישארה תונברה ןיב הרשפ הגשוה :(י ,מ) 28.10.99
הסינכב אל ,דבלב םירוגס תומלואב םיירצונ םינממס םע רטסבליס תוגיגח רשפאת
.יבולב אלו
ריזח רשב רוכמל ןיא :עבק עבש ראבב יזוחמה טפשמה תיב :(ה ,י ,מ) 28.10.99
טפשמה תיב .ריעב תורשכ יתלב תוינדעמ ילעב 17 לש םרוערע תא החדו ,ןולקשאב
ךרעה והמ :םת תלאש .לארשי תנידמ יכרע תא תמלוה אל ריזח רשב תריכמ :רמא
ךרעה והמו ?ריזח תליכאב רושקש ינחורה ךרעה והמו ?הליכאב רושקש ינחורה
תעדל ?ריזח רשב לוכאל בהואש ,תירצונה הדעל ןב ,לארשי תנידמ חרזא לש ינחורה
תנע כ"ח .ןוילעל ורערעי תוינדעמה ילעב !!!לילעב תיקוח יתלב העיבק יהוז "שפוח"
- שי התנעטל - הריתס שי םאה ,קודבל הלשממל יטפשמה ץעויל התנפ (צרמ) רואמ
.טפשמה תיב תטלחה ןיבל ותוריחו םדאה דובכ דוסי קוח ןיב


  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

!"םשה ךורב" .האופרה ליחל תונברהמ רובעי םיללחה יוהיז :ל"הצ :(מ) 7.10.99
ןוסא לש תופוגה יקלח תפלחה לדחמ תא תרקוחש) דרגוניו תדעו :(י ,מ ,ה) 12.10.99
ישארה ברה ,ןובנ דג ףולאל םג םהב ,הרהזא יבתכמ לומתא הרגיש (תטיישה יללח
ריכב יאבצ רוקמ :"בירעמ" .הדעווה תונקסממ עגפיהל לולע אוה םהיפל ,ל"הצ לש
אשונ לכב תבחרנ המרופר השורד יכ הנקסמל עיגת הדעווה יכ קפס ןיא" :רמא
?תיאבצה קר המל ."תיאבצה הרובקה
תוקלח תרימש לע םיזרפומ םימוכס תובוג ןיידע אשידק תורבח :(ה) 7.10.99
תלפטמש הדעווה יהימ ושחנת .הרובקה תלזוה תא תבכעמ ,הדיצמ ,תסנכה .הרובק
לט דוד הלש ר"ויה תושארב החוורהו הדובעה תדעו !םתקדצ ?השארב דוע ימו ,הזב
.בלחה לע רומשל לותחל םינתונ :דומלתב רמאנ ךכ לע .ס"שמ


  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

.תשרה לוהינמ ומצע תא העשי ס"ש לש ךוניחה תשר ל"כנמ ,דמח ברה :(י) 5.10.99
,ס"שב םירדס-יאב דושחה ,דמח בקעי תייעשהל הנומידב המוצע :(ה) 7.10.99
!ונתוא םתקחצה ?"םירדס-יא" .תיתדה הצעומה תושארמ
- "תויובייחתהב תדמוע אל ס"ש לש ךוניחה תשר" :ףסונ רבשמל ךרדב :(מ) 7.10.99
קר הז ףסונ תומיע :ךוניחה דרשמב ריכב ."תיביטקיפ - דמח ברה לש ותייעשה"
.ןמז לש הלאש
.םיקידצ תורבק לע חטתשהל ידכ ןורימ רהב רוגל רבע יערד הירא :(מ) 11.10.99
:דועו .תיתד הצעומ שארל יערד לש גהנה תא תונמל םילעופ ס"שב :(מ) 12.10.99
דרשמב גהנ הכ דע שמישש ,ררהלא ןליא תא הנימ (ס"ש) תותדה רש :(י) 20.10.99
.דרשמה לש שדח רבודל ,תותדה
הרטופ איהש ,תנעוט ס"ש לש ןגב תדבוע רבעשל ,33 תב ,ןאהד הרש :(י ,ה) 12.10.99
,"תדגוב תא" .העונתה תודסומב דומלל הלש הידלי תא םושרל הבריסש םושמ
.השיחכמ ס"ש .ןאהד הרשל רמאנ
אוה םולשה ךילהתש ,הדבועה תא ריתסמ אל ירזינב תואירבה רש" :(ה) 14.10.99
".ס"ש לש ינרותה ךוניחה ןייעמ תשר לש ןועריגה יוסיכ לע ןתמו אשמב הבורע ןב
תויעב ללגב הדיקפתמ הרבעוהש ,"אפורה ףסא" םילוח תיבב תדבוע :(י) 20.10.99
ירשקב איה ,תדבועה ירבדל ,ןותיעה יפל ."יל גאדי ירזינב" :הרמא ,תורומח תעמשמ
תובקעב םילוחה תיבב הדיקפתל הרזחוה תדבועה .ירזינב לש ותשא םע תורבח
.רשה תכשלמ האציש הארוה
.אישנה תיבב םייקתהש ,ןיברל ןורכיזה סקטמ ורדענ ס"ש ירש :(י) 21.10.99
דמח ברה תא ףילחמש) ס"ש לש ךוניחה תשר ל"כנמ מ"מ ,היאמ ברה :(מ) 22.10.99
לדומ וניאו תיכוניח תומד וניא ןיבר" :רמא (רוביצ יפסכ לש הרתי תונדמחב םשאנש
תומד אל אוה ןיברש חטב ."ןורכיז םוי הל תושעל ךירצש תומד אל וז . . .יוקיחל
םשאנש דמח ברה וא ,ףסוי הידבוע וא .תיכוניח תומד אוה יערד הירא .תיכוניח
.תויכוניח תויומד םה ולא .ןידב ועשרוהש ס"ש ינקסע לכ וא ,תונדמחב
.ס"ש לש רויגב ךמות יקסנרש רשה :(ה) 28.10.99
.יקסנרסשל ומש תא ףילחמ םג אוה


  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

ידרח ץמאמ" סויג לע שורפ ידרחה זירכה םיפלא להק לומ הרות תרצעב :(י) 4.10.99
.תד יניינעב ץ"גב תוקיספ דגנ "ימלוע-ללכ
ךרוע ,ןמרקוצ רשא ידרחה לע רדנלוה ןועמש תאמ הבתכ :(ץראה ףסומ) 8.10.99
תידרחה תונותיעה לש ינמיה ןמסה" - "עובשה לכ" ינוציקה-ידרחה ןועובשה
."קרב דוהאו ןיבר קחצי דגנ םיתיסמה ישארמ ,תינמואלה
ארוק ,"םינהוכ תרטע" תבישי שאר ,רניבא המלש ברה לש הכלה קספ :(י) 14.10.99
.הריבע רבדל םיהולא סויג .יוניפל דגנתהל
.קדצל הובגה טפשמה תיב דגנ תידרחה תודהיה לש הקבאמ שדחתמ :(י) 17.10.99
,ךרועהו ,ץ"גב דגנ הזע הפקתימב םושלש אצי ,לארשי תדוגא לש הנותיע ,"עידומה"
."ץ"גבל לכונ לוכי" :בתכ םואבננט דחא
ןיא" :םיזחאמ יוניפ ל דגנתהל הרוה ,עברא תירק לש ברה ,רואיל בד :(י) 17.10.99
."לארשי לש חטש לכמ ידוהיה םעה לש תוכזה תא לטבלו עיקפהל םרוג םושל תוכז
ארוק (רואיל ברה) אוה השעמל" :(י) בוג בנע תבתוכש המ הנה - עדוי אלש ימל
,ןייטשדלוג חצורה לש ולעופו ומש שדקמ אוה רואיל ברה .תומילאב יוניפל דגנתהל
היה יטולוסבא קדצ לכ יפ לעו ,ןיבר קחצי לע ףדור ןיד תאצוהב ברועמ היה אוה
,בוג תנע תעדויש יסיסבו טושפ רבד ."רימע לאגי םע דחי טפשמל דומעל ךירצ
!!!תעדל הצור אל וא ,עדוי אל הנידמ טילקרפ ףאו
- גרובזניג ברהו ןיזנח ברה ,רואיל ברה ,ףסוי ברה - םינבר העברא :(י) 19.10.99
תוכיפשל עייסמ םיחטש תריסמל די ןתונש ימ" :עבוקש הכלה קספ לע םימותח
:םימתוחה םהימ ראתמ ןותיעה ."םימד
,עברא תירק לש ישארה ברה = רואיל ברה ;ס"ש גיהנמ לש ונב = ףסוי ברה
בתכ ,"ףדור ןיד" ודגנ איצוהש ימכ דשחנ ,ל"ז ןיבר לש םיטובהו םיפירחה ויפקותמ
רבח = ןיזנח ברה ;"האושה ישודק ומכ שודק ןייטשדלוג" ןייטשדלוג חצורה לע
דוע" תבישי שאר = גרובזניג קחצי ברה ;ולסוא םכסה יפקותמ ,ד"בח ינבר דעווב
תא תחבשמה "רבגה ךורב" תרבוחה תא רביח ,ד"בחל ךייתשמ ,םכשב "יח ףסוי
(ןיפרק לאכימ לש ורפס ,רתאב םג האר)  .ןייטשדלוג חצורה
.םיבושי יוניפ דגנ םינברה ירבד תא קודבי הלשממל יטפשמה ץעויה :(מ) 15.10.99
זא .ןיבר חצרו םימויא שומימ רחאל קוידב הז ןיינע "קדב" םדוק יטפשמ ץעוי םג
?ןאכ םיפצמ ונא המל זא .הרק אל םולכ ?הרק המ
!הרוסא - המילא האחמ :תיתדה תונויצה ינבר - םלומלו :(י) 18.10.99
בייחתש ,קוח תעצה תסנכל שיגה דיפל יסוי-ימוט כ"ח :(ענענ תושדח) 19.10.99
םילבקמ םה םא" .לארשי תנידמ יקוחל םינומא עבשיהל םיינבר ןיד יתבב םינייד
.דיפל רמא ,"היקוחל תייצל םיבייח םה ,הנידמהמ תרוכשמ
?הנש 50 דיפל ימוטל ןיתמה הזכ טושפו יסיסב ןויערו
היפל ,דיפל ימוט לש ותעצה תא הנושאר האירקב הרשיא תסנכה :(מ) 21.10.99
תא רובקנ" :ס"ש .היקוחלו הנידמל םינומא ועבשיי םיינברה ןידה יתב ינייד
."העצהה
.םיחטש יוניפ דגנ םינבר תורשע לש שדוחמ הכלה קספ :(ה) 26.10.99
הלגתמ ומצעבו ודובכב םיהולאש ,םישודק םה ולא ירה ?םיאלפתמ םתא המ
.היהיש הצור םיהולאש המ הז זא .הצור אוה המ םהל רפסמו רקוב לכב םהל
ואיצוהש הכלה קספ תינש הררשיא "שפנ חוקיפ" םינבר תתומע :(מ ,ה ,י) 27.10.99
קספ ךיא וניאר רבכ ."שפנ חוקיפל תמרוג םיחטש תריסמ" ויפל ,םינבר 250-מ רתוי
יטפשמה ץעויה ןכיה .הרקי שפנ ןדבואו חצרל םרג "שפנ חוקיפ" לש הכלה
??"שפנ חוקיפ" לש הווסמב חצר דועל ?הכחמ אוה המל ?הלשממל

אל ותוא שרפל םילולע :םינברה לש הכלהה קספ לע יתלשממה ץעויה :(ה) 28.10.99
שאר גורהל אל םכל יתרמא םימעפ המכ ,םיבבוש ונ-ונ-ונ .תוריהזה הפי ךכיפל ,ןוכנ
באכל יל םימרוג שממ םתא ?לאגי לש חדקאה םע םיקחשמ םתא םעפ בוש .הלשממ
.הפי אל תמאב הז ,וקיספת .בל

תכ לע - "םילשורי תא ריעבתש תכה" :הבתכ :(תונורחא תועידי םימי 7) 29.10.99
תיפסכ הכימת תלבקמ איהו ,ןיבר חצרב ךמת - דנלרב - הלש ברהש ,"םינב ובוש"
רכזל הלוליה ןממל הנידמהמ השקיב "םינב ובוש" תבישי :(י) 28.10.99 .הנידמהמ
,תוינוציקה היתולועפ תא הל תנמממ תמטמוטמה הנידמה םא ?אל המל ."אנהכ ברה
גיהנמל הלוליה םג ןממת אלש המל זא ,ןיבר חצרב ךמותש דנלרב ברל רבד השוע אל
(רתאב הבתכ םג ואר)   ?קוחל ץוחמ לא המצע הנידמה ידיב האצוהש היפונכ


  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

הליפת רפס איצוה ךירדמה" :ןופצב סובוטואה ןוסא תוללועמ :(ה) 10.10.99
."ונכפהתה ךכ רחא תצקו ,ןושארה םשגה לע ךרבל ליחתהו
.ארקנה תנבה תא דומלל ךירצ םיהולא םעפ בוש
םינבר ונמזוה הליפתל .תילילגה רוצחב םויה תינומה םשג תליפת :(י) 17.10.99
םייתד רפס יתבמ תודחוימ תועסהב וילא ועיגי םידימלת יפלאו ,ןופצה רוזאמ םיבר
הנשה וז ךוניחה דרשמב ינרות ךוניחל ףגאה ןגראמ הליפתה תא .זכרמה רוזאב
!ונלש ףסכה תא םיכפוש ןאל הארת !יסוי !יסוי .תיששה
הליפת םייק ברה .תרוצבה תקספה ןעמל םוצל שי :עבק תפצ לש ברה :(מ) 28.10.99
תא םירצועש םידשה תא שרגל ליבשב בלולה .גורתאו בלול םע ךכ םשל תדחוימ
םיהולא ,םכייחב ,ה'רבח .םיענה וחירב םשגב תא תותפל ליבשב גורתאהו ,םשגה
.ותוא םתקחצה ?םוצב ?גורתאו בלולב קפתסי


  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

ידימלת לש םסויג תייגוס תא תנחובש הדעווה ,לט תדעוול ל"הצ :(ה) 1.10.99
תוריש תא רצקי םידרח סויג !תורישה תא רצקנו םידרח וסייג :ל"הצל תובישי
.םייתנשל תחאל םיאולימה לטנ תא תיחפיו םישדוח 4 -ב הבוחה
!ךכב-המ לש ןיינע אל הז םכלש תורישה רוציק !בל ומיש - ל"הצ ילייח
!םייח הז ,החפשמ הז ,הדובע הז ,םידומיל הז ,ףסכ הז ,ןמז הז
דקומל הכפה ,םיינוליחו םידרח םירג הב ,שמש תיבב םירוגמ תנוכש :(ה) 1.10.99
.םידרחה דגנ םיינוליחו םייתד ןיב "תירב" םש הרצונו ,םיתומיע
.וחיריב וניזקה דיל םייחרזא םיאושינ :םילארשיל תיניתשלפ העצה :(י) 7.10.99
וחיריב םיקהל תינכותה האפקוה :(ה) 31.10.99 :תועובש 3 קר דמעמ קיזחה ןויערה
.םייחרזא םיאושינל דרשמ
םג ךומתל תותדה דרשמ תא בייח :ץ"גב לש ימידקת ןיד קספ :(י ,מ ,ה) 8.10.99
.םייסכודותרוא אל םיפוגב
,הלעבב הדיגבב תמשאנש ,השיא לש הטילקרפ :"הדיגב החוד תבש" :(מ) 12.10.99
לוספל שי ןכלו ,תבשב ומלוצ התדיגב לע תודיעמש תונומתה :ינבר ןיד תיבב ןעט
לוליח היה אלו ,יזורד אוה םליצש יטרפה רקוחה :בישמ לעבה לש וטילקרפ !ןתוא
?תמאה וא תבשה :בושח רתוי המ :לאוש בתכה .תבש
.הלאש התוא תא לאוש שפוח רתא םג
דגנ הלועפ ףתשל וטילחה ביבא-לת תייריעב תויתדה תועיסה לכ :(מ) 13.10.99
.ריעב תיתדה הצעומל תימרופר הגיצנ תונמל ץ"גב תטלחה םושיי
תוחפשמ תואמו ,בקעי בכוכ תולחנתה תא ביחרמ ןוכישה דרשמ :(ה) 13.10.99
.השדח הירק וסלכאי תוידרח
לוק" תרגסמב 2000 ראוניב 1-ב רדשל ליחתי שדח יתרוסמ וידר :(מ) 5.10.99
תאז וחק ."ידרח" וא "יתד" הלימל תוסכ תשמשמ "יתרוסמ" הלימה ."לארשי
.ןובשחב
.רודישה תושר לש יתדה וידרב גוציי םישרוד םימרופרה :(מ) 13.10.99
'א תשר תא ךופהל הנווכהמ וב רזח רודישה תושר לש להנמה דעווה :(ה) 19.10.99
!םידרחהמ רתוי םתוא םידיחפמ םימרופרה .יתד ץורעל
.ןמקורד ברה ךרעש םיצמואמ םידלי רויגב ריכהל אל הרוה ואל ברה :(ה) 13.10.99
תא חצרש ,םדא לש ומש חיצנמ הנויצ-סנב ד"בח ידיסח לש הנש חול :(מ) 14.10.99
...הדיחיה אל וזו .ונידי תחתמ האצי הגגש ,ןכא :רפש-רה ברה .דבאתהו ותשא
תעדה יוליגב .רימע לאגי יודינל ארוקה תעד יוליג לע ומתח םינבר 54 :(ה) 14.10.99
חצרה השעמל יתכלה יוביג לכ תויהל היה לוכי אלו היה אל" :ראשה ןיב רמאנ
השעמ גיצהל הפצוחהו חצמה תוזעמ שפנ טאש םיעיבמ ונא .רימע י"ע השענש ארונה
םעה ןעמלו לוכיבכ הכלההו הרותה םשב השענ וליאכ תילכתב הנוגמו ארונ חצר
אלא הניא ירוקמה יתכלהה םרשקהמ "רסומ"ו "ףדור" םיגשומה תאצוה .ץראהו
חצורה לע םרח וליטה םינברה ."וז העפות םינגמ ונאו תועשרה תורישב תורוב
54 םתוא לכ ויה ןכיה !םינש 4 ינפל שחרתה חצרה ירה ?הרק המ .ומע עגמ לכ ורסאו
תאו חצורה תא תודנל םויה וטילחהש םתוא דיחפה המ ?םינשה 4 ךשמב םינבר
!םירקי םינבר ,םיאבה םיכורב !םולכ אלמ רחואמ בוט - לבא ?חצרה
םינבר לש םידקת תרסח תוחלתשה .תובשה קוח דגנ םידרח :(י) 14.10.99
םתנעטל .הבוק ילוע לש הצרא םתאלעה ללגב תונכוסה דגנ םידרח םיאקיטילופו
."םידוהי םניא םהמ םיבר"
ויה "םישודק" תומוקמב הקדצ תופוקמ ופסאנש םילקש ינוילימ" :(י) 17.10.99
םיכוזש םיטקיורפ ןומימ ךרוצל ףסכב שמתשה דרשמהו ,תותדה דרשמב "םיעוקת"
ינב םינמחר םידוהי !הקדצמ ליצי תותדה דרשמ !תווממ ליצת הקדצ ."דרפנ ןומימל
!תותדה דרשמל רשי ומרתת ?רוחס רוחס תכלל המל - םינמחר

םידלי םיתפמ תג-תירקב הקוצמ תונוכשל תותבשב םיעיגמש ,םיכרבא :(י) 18.10.99
,םיקחשמה שרגממ םידלי םיפסוא םה ."הבמב" תרומת הרות דומלל םיינוליח
קר תא הלגמ "תועידי" !ןשי ליגרת .ףיטחה תא םילבקמ םידליה רועישה םותבו
!םינש 15 רבכ ,תג-תירקב קר אלו ,םינוש םיקתממ םע הז תא םישוע םה ?םויה
!םכלש תורוהה תוכזב העיגפ וז - הנולת ושיגת ,הרטשמ שי !םירוה !םירוה

.ילארשיה קושל "יוביילפ" תרבח תסינכ דגנ םישנה תלודשו םידרחה :(י) 18.10.99
תושרפ האר ?"רשפאנ אל" ."הרומעו םודסל ונתכיפה רשפאנ אל" :שורפ ידרחה
(שדוחה תומילאהו העישפה ןמויב)   ץיבלופוק ומכ םיידרח םינבר
ידרחה לש חבטה םויב ,םידוהי "חמש םירופ") תרופ ןנח כ"ח :(י ,ה) 19.10.99
,"ונרטפש ךורב" :וכרב ל"דפמב .תסנכהמ רטפתה (ןורבח ייברעב ןייטשדלוג
.הרתי החמשב הכרבל ףרטצמ "שפוח"ו

יזוחמה טפשמה תיב :ןיסירפקב ןתחתהש ימל הער הרושב :(י) 21.10.99
םדאה תויוכז תניחבמ .טפשמה תיבב ףקות ןיא םייחרזא םיאושינלש ,עבק א"תב
!דוסיה ןמ תונתשהל םיבייח לארשיב םיפקתש ןיאושינה יקוחו ,ףקות הזל שי
עבוק יתדה קוחה קר ,הידועסבו ןאטסינגפאב ומכ ,לארשיב :(ה) 27.10.99
םניא םייחרזא םיאושינש ןיד קספ עבק רבעש עובשב .םישוריגו םיאושינל עגונב
תאמ הבתכ) קוח יפ לע יחרזא םושיר אוה שרדנש המ .השעמל ןאכ םיפקת
!יקסבוליירב רוטקיו !ןהכ ןר !יקצירפ יסוי !דירש יסוי !דיפל ימוט .(ןיזק הנרא
!ןורוא םייח !ןזח ימענ !גרבדנז רזעילא !רואמ תנע !תואנ תידוהי !סניפ ריפוא
ןכיה !םירחאו ןייטשניבור ןונמא !ןואליג ןליא !ןואלג הבהז !ןייד לעי !זרופ םהרבא
?תסנכל םתרחבנ המ ליבשב ?םתא

לש ץוביקב םיריעצ 6 לש "הבושתב הרזח" לע ןורמ ןועדג תאמ הבתכ :(י) 24.10.99
."לאומש ןג" - "ריעצה רמושה"
.תובצקהב היילפא םירצויש ביצקתה קוחב םיפיעס לוספל יושע ץ"גב :(ה) 25.10.99
!תאזכ היילפאל תפומל תואמגוד המכ ונל שי !ץ"גבל דדיה
לבא ,דרוי םולשה ביצקת :2000 תנשל הנידמה ביצקתמ "קומיצ" :(מ) 25.10.99
;םילקש דראילימל ועיגי תובישיו תד תודסומל תוכימתה .הלוע - םידרחל ביצקת
ןוילימ 500 הצקי ךוניחה דרשמ ;תובישי ידימלת 186,000-ב ךומתי תותדה דרשמ
.םילקש ןוילימ 134 לבקי ס"ש לש ךוניחה ןיעמ ;יאמצעה ךוניחה תודסומל םילקש
.רגסית איהו ,לקש ןוילימ 3 ןיא םירוויעל תיצראה הירפסל לבא
ח"וד זכרמב דמע ,תותדה דרשמ ל"כנמל דמעומה ,דרזע ריאמ :(ה) 25.10.99
לפיט דרזעש ,בתכנ ח"וד ותואב .1995 תנשב הנידמה רקבמ םסרפש רומח תרוקיב
ןהל תועיגמ אלש תותומעל םיפסכ תובצקה לש "םיניקת יתלב" םייונישל תושקבב
.תובצקה

(תומילאו העישפ ןמויב םג עיפומ)   תונברה ידיב סנוא

ןיד תיב ידיב הבייוח ,טג השקיבו הלעב ידיב הסנאנש תנעוטש השיא :(מ) 26.10.99
וז .הנממ ולשוני היתויוכז לכו ונממ שרוגת איה תרחא ,תיב םולש ותא תושעל ינבר
,היתד ,השאה :(מ) 28.10.99 אשונב הבתכ .ונימיב תודהיב יתד קדצל האלפנ המגוד
םייח ומע תויחל ךישמהל התוא ץלאמ ינברה ןידה תיבו ,התוא סנא הלעבש תנעוט
ימדל התוכז תא דבאתו ,"תדרומ" זרכות תרחא ,ןימ יסחי םויק ללוכ םיאלמ
."קדצ לש םוקמ אל אוה ינברה ןידה תיב :ןגר ימענ תרפוסה .תונוזמ
הצעומה תרבח ,בלוד ןורש .ביבא-לתב תונברה לומ האחמ תואל וניגפה צרמ יריעצ
השיאה תא סנוא ןידה תיבו ,סנואכ הומכ תאזכ הטלחה :הנגפהב הרמא ,תיתדה
.ותוכמסבש חוכה לש הערל לוצינ ךות הנוצרל דוגינב ןימ יסחי םי

,19 תב ,רמוע המחנ לש הרופיס - "החפשמל קר תעגעגתמ ינא" :(י) 27.10.99
,בגנ תליא תאמ הבתכ - םיינוליח םייחל ידרחה םלועהמ הכוראו השק ךרד התשעש
.8 ץורעב טרסו
,ץיבר םהרבא לש ונב ,ץיבר השמ תושארב השדח תידרח התומע :(י) 27.10.99
,הקיתו התומע לש םש אוה הז םש ."ללה" םשב תותומעה םשר לצא המשרנ
יתש .הלאשב םירזוחב תכמותש ,"ללה" םשב ,תותומעה םשר לצא ןמזמ המושרש
ןהידעישכ דוחייב ,תותומע לש תומש לפכל האשרהב לוספ שי םאה (1) :םת תולאש
תא לבקי רשיה הנועה ?בל םותב הז םש הרחב תידרחה התומעה םאה (2) ?םידגונמ
.רתאב "םינוגרא"ה ףדל וסנכה   ?ללה לע םתעמש אל ."בהזה לגע" סרפ
.הדגב תולחנתה דיל תמקומ - "תיליע ד"בח" - תפסונ תידרח הירק :(ה) 27.10.99
.ןוירוג-ןב הפועתה הדשב הנש 20 רבכ תמקוממ "תיליע-רפוס ד"בח"
תאצוהמ ענמיהל תונוכשהו םירעה ינברמ לומתא שרד תותדה רש :(י) 28.10.99
."םיינידמ הכלה יקספ"
.םיינוציק םינבר תורשע לש םהיתולועפ ירחא בקוע כ"בשה :(מ) 28.10.99
?המ זא ?-ו-ו-ונ .בקועו בקועו בקוע
הנש ידמ הל ןתי ותשאמ שרגתהש בשומ רבחש ,עבק ינבר ןיד תיב :(י ,מ) 28.10.99
,בתכנ הב ,הבותכל ףקות ןידה תיב ןתנ ךכב .הנש 35 ךשמב תאזו ,תרבועמ זע
.םיזיע 70 ותשאל לעבה םלשי ןישוריג לש הרקמבש
.הינש השיא תאשל ינבר ןיד תיבמ רתיה לבק ץראה זכרממ רבג :(י) 29.10.99
.קוי - לארשי תנידמ לש הימגיבה רוסיא קוח
תוריפח תונש 70 ירחא :"שדוקה ץראמ תמא" הבתכה :(ץראה ףסומ) 29.10.99
(רתאב ףד םג ואר)   .התיה אל ארקמה תפוקתש ררבתמ לארשי ץראב תויגולואיכרא
,םירבג לש תומש טנרטניאב םסרפל ןנכתמ ןודנולמ רבוד יניפ ברה :(מ) 31.10.99
!בר הלחא .םהיתושנל טג תתל םיברסמש


  םילבה לבה   התסה   ס"ש   ךוניח  
  ףדה תליחתל   תונוש   הרובק   "תורשכ"  

חופש - יומן ארועים

לדף הנושא כח חילוני לדף הבית